BIÊṆ PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CỦA TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG_2

84 17 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:21

Header Page of 85 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KS TRẦN THỊ CẨM NHUNG BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG CỦA TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HẢI PHÒNG - 2015 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KS TRẦN THỊ CẨM NHUNG BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG CỦA TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ; MÃ SỐ: 60340410 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn HẢI PHÒNG - 2015 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ khoa học: “Biê ̣n pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài sản công trường THCS Đà Nẵng, quận Ngơ Quyền, thành phố Hải Phòng” đề tài nghiên cứu riêng cá nhân tôi, hướng dẫn thực TS Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Ngày 12 tháng năm 2015 Tác giả Trần Thị Cẩm Nhung i Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Thực đề tài "Biê ̣n pháp hoàn thiện quản lý tài sản công trường THCS Đà Nẵng- Quận Ngô Quyền- Thành phố Hải Phòng", tơi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo chuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê Hải Phòng, UBND Quận Ngơ Quyền, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ngơ Quyền, phòng Thống kê quận Ngơ Quyền, tạo điều kiện thuận lợi việc cung cấp số liệu tư vấn khoa học cho tơi q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Xin cho tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS-TS Nguyễn Văn Sơn – Phó viện trưởng Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi việc định hướng đề tài suốt trình nghiên cứu, viết luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khích lệ, giúp đỡ tơi qua trình học tập, nghiên cứu; Xin chân thành cảm ơn cộng tác, giúp đỡ ban giám hiệu, bạn đồng nghiệp Trường THCS Đà Nẵng, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phòng Do phạm vi nghiên cứu có hạn; Dù có nhiều cố gắng luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả luận văn kính mong nhận bảo ân cần, ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! ii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG .4 1.1 Tài sản công 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm tài sản công 1.1.3 Vai trò tài sản công 1.1.4 Phân loại tài sản công 1.1.5 Tài sản công trường THCS 1.2 Quản lý hiệu quản lý 11 1.2.1 Khái niệm quản lý .11 1.2.2 Khái niệm hiệu .13 1.3 Nội dung quản lý tài sản công .13 1.3.1 Quá trình hình thành tài sản công .13 1.3.2 Quá trình khai thác, sử dụng tài sản 15 1.3.3 Quản lý trình kết thúc sử dụng tài sản cơng (thanh lý, chuyển giao) .18 1.4 Quản lý tài sản công trường học 19 iii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 1.4.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ sở vật chất (CSVC) trường học 19 1.4.2 Khái niệm quản lý tài sản công trường học .22 1.4.3 Nội dung quản lý sở vật chất trường học 24 1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý TSC .30 Kết luận chương .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG Ở TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG, QUẬN NGƠ QUYỀN, TP HẢI PHỊNG .33 2.1 Giới thiệu trường THCS Đà Nẵng 33 2.1.1 Khái quát chung thành phố Hải Phòng quận Ngơ Quyền 33 2.1.2 Giới thiệu trường THCS Đà Nẵng 35 2.2 Thực trạng tài sản công trường THCS Đà Nẵng 36 2.2.1 Trường sở 37 2.2.2 Trang thiết bị dạy học 40 2.2.3 Thư viện trường học 41 2.3 Thực trạng quản lý sử dụng TSC trường THCS Đà Nẵng 43 2.3.1 Sự biến động loại tài sản từ năm 2010 – 2014 .43 2.3.2 Quy trình đầu tư, mua sắm tài sản 46 2.3.3 Quy trình điều chỉnh, thu hồi tài sản 50 2.3.4 Quy trình lý tài sản 51 2.3.5 Quy trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định 51 2.4 Đánh giá thực trạng việc quản lý sử dụng TSC trường THCS Đà Nẵng53 2.4.1 Những mặt đạt 53 2.4.2 Một số hạn chế 54 2.4.3 Nguyên nhân tồn 56 Kết luận chương .57 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG .58 iv Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 3.1 Quan điểm, yêu cầu nâng cao hiệu quản lý, sử dụng TSC khu vực HCSN thành phố Hải Phòng 58 3.1.1 Quan điểm .58 3.1.2 Yêu cầu 59 3.2 Định hướng phát triển trường THCS Đà Nẵng .59 3.2.1 Mục tiêu chung 59 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 59 3.2.3 Về sở vật chất .60 3.3 Những biện pháp nhằm hoàn thiện hiệu quản lý sử dụng TSC trường THCS Đà Nẵng thời gian tới (2015 – 2020) .61 3.3.1 Xây dựng mục tiêu lập kế hoạch xây dựng sở vật chất 61 3.3.2 Nâng cao công tác quản lý, kiểm kê, đánh giá tài sản .62 3.3.3 Đẩy mạnh cơng tác xã hội hố giáo dục, huy động cộng đồng tham gia xây dựng sở vật chất cho nhà trường Error! Bookmark not defined 3.3.4 Nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa tài sản 63 3.3.5 Xây dựng quy chế quản lý sử dụng sở vật chất trường học 64 3.3.6 Áp dụng hệ thống phần mềm quản lý tài sản công .66 3.3.7 Kiện toàn máy quan quản lý TSC đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý TSC 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 v Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích TSC Tài sản công CSVC Cơ sở vật chất KT Kỹ thuật GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục & đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh TW Trung ương THCS Trung học sở TBDH Thiết bị dạy học QL Quản lý vi Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Diện tích bình quân học sinh trường từ 2010 - 2014 37 2.2 Tỷ lệ diện tích đất trường THCS Đà Nẵng 38 2.3 Tình hình phòng học trường từ 2010 - 2014 39 2.4 Số lượng loại thiết bị dạy học từ 2010 - 2014 41 2.5 Cơ sở vật chất thư viện trường năm 2010 - 2014 42 2.6 Biến động tài sản công từ năm 2010 - 2014 44 2.7 Thời gian sử dụng loại tài sản 45 vii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên sơ đồ, đồ thị Số hiệu Trang 1.1 Hệ thống quản lý tác động quản lý 12 2.1 Diện tích bình qn học sinh trường từ 2010 - 2014 37 2.2 Tỷ lệ diện tích đất trường THCS Đà Nẵng 39 viii Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 70 of 85 kĩ phù hợp với đối tượng Học sinh có phương pháp tự quản rèn luyện, học tập, có kĩ như: Kỹ sử dụng ngơn ngữ nói; Kỹ giải xung đột; Kỹ xây dựng kế hoạch, sử dụng thời gian; Kỹ hợp tác nhóm; Giáo dục HS giá trị sống: tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, giản dị, hợp tác, để có hành trang quan trọng tiếp tục học bậc THPT, học nghề Cơ sở vật chất nhà trường có đủ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, đủ đồ dùng, sách giáo khoa, sách tham khảo để phục vụ cho công tác dạy học 3.2.3 Về sở vật chất - Hoàn thiện xây dựng nhà đa năng: 470m2 với kinh phí 1,5 tỷ đồng - Tu sửa, hoàn thiện hệ thống sân: 2000 m2: Với hệ thống bồn hoa, cảnh, vườn sinh vật cảnh, - Xây dựng sân khấu: 150m2 -> Tổng kinh phí 4,012 tỷ đồng cho hạng mục - Đầu tư thêm sở vật chất: + Bàn ghế : 1000 Năm học 2014-2015: Đầu tư 200 (2 chỗ/bộ) Kinh phí: 1,4 triệu/bộ Tổng: 280 triệu đồng + Bàn ghế hội trường: 30 x 3,5 triệu = 105 triệu đồng Dự kiến năm học 2015 - 2016: đầu tư 76 (4 chỗ/bộ) Kinh phí: 2,8 triệu/bộ Tổng: 212.800 000 đồng + Máy Projecter: máy*23 triệu = 207 triệu đồng + Máy tính, máy in: Máy tính: 80 x triệu = 560 triệu đồng Máy in: x 3,5 triệu = 21 triệu đồng Các khoản kinh phí phát triển nhà trường nhà nước cấp kết hợp với ngân sách tự chủ nhà trường 60 Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 85 Header Page 71 of 85 3.3 Những biện pháp nhằm hoàn thiện hiệu quản lý sử dụng TSC trƣờng THCS Đà Nẵng thời gian tới (2015 – 2020) 3.3.1 Xây dựng mục tiêu lập kế hoạch xây dựng sở vật chất Việc xây dựng mục tiêu hoạt động Nhà trường nói chung đơn vị trường nói riêng đóng vai trò quan trọng việc lập kế hoạch xây dựng sở vật chất cho Nhà trường Từ mục tiêu cụ thể, yêu cầu, mục đích sử dụng sở vật chất Nhà trường thống kê tài sản cần phải mua sắm mới, tài sản điều chuyển đơn vị để đưa định hợp lý có tính hiệu cao Nội dung cách tiến hành: Trước năm học mới, đơn vị lập kế hoạch mua sắm bổ sung sở vật chất (theo mẫu) kèm theo kế hoạch, thuyết minh mục đích sử dụng thiết bị, máy móc gửi lên phòng hành xem xét, phê duyệt trước ngày 10/8 hàng năm Phòng hành điều tra, xác định trạng trang thiết bị đơn vị trường, phân loại tổng hợp nhu cầu đơn vị toàn trường, lập bảng tổng hợp thiết bị, máy móc cần mua sắm kèm theo phương án giá gửi cho phòng tài vụ Phòng tài vụ cân đối nhu cầu mua sắm với nguồn ngân sách Nhà trường có ý kiến phản hồi phòng hành Phòng hành lập phương án mua sắm xây dựng sở vật chất kèm theo dự tốn trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt Sau Ban Giám hiệu đồng ý phê duyệt phương án mua sắm, phòng hành kết hợp với đơn vị tiến hành thực việc mua sắm theo quy định hành Phòng hành đơn vị sử dụng có trách nhiệm thu thập 03 báo giá tài sản mua sắm trực tiếp tìm nhà thầu cung cấp, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp để kí hợp đồng Sau mua sắm xây dựng tài sản hồn thành, phòng hành bàn giao cho đơn vị yêu cầu sử dụng (có Biên bàn giao nghiệm thu tài sản) Phòng hành có trách nhiệm bổ sung tài sản vào danh mục tài sản nhà trường để quản lý Đơn vị sử dụng có trách nhiệm bảo quản tài sản sử dụng 61 Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 85 Header Page 72 of 85 mục đích 3.3.2 Nâng cao cơng tác quản lý, kiểm kê, đánh giá tài sản Quản lý tài sản, sở vật chất, thiết bị trường học đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao hiệu sử dụng loại tài sản Nhận thức điều nên Nhà trường có biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài sản có Việc quản lý tài sản trường cần phải tiến hành cách đồng triệt để, cần chung sức tất đơn vị tồn trường phòng Hành đơn vị đứng đầu chịu trách nhiệm Tháng hàng năm, phòng hành phát phiếu kiểm kê tài sản cho tất đơn vị toàn trường Các đơn vị có trách nhiệm kiểm kê, tổng hợp tất loại tài sản thuộc đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng nêu rõ tình trạng tài sản tốt, bình thường hay xấu, sử dụng, sử dụng hay khơng có nhu cầu sử dụng gửi phòng hành Phòng hành thu thập số liệu đơn vị lập sổ theo dõi tình hình tài sản Nhà trường (cập nhật năm) Điều giúp cho phòng hành quản lý hầu hết loại tài sản trường trạng, thời gian sử dụng, mức khấu hao, mục đích sử dụng qua đưa định phù hợp cho loại tài sản Các định sửa chữa, thay thế, điều chuyển, thay đổi mục đích sử dụng tài sản tốt lý, nhượng bán tài sản hết thời gian khấu hao, có hiệu sử dụng thấp, không cần dùng, mua sắm tài sản khơng sử dụng Dựa báo cáo đơn vị, phòng hành phối hợp phòng tài vụ, đơn vị trường tổ chức đoàn kiểm tra thực kiểm kê, đánh giá trực tiếp tài sản vào đầu năm học (tháng hàng năm) Điều giúp đơn vị trực tiếp quản lý tài sản phòng Hành có nhìn bao qt khách quan loại tài sản trường Để nâng cao suất loại tài sản yêu cầu đơn vị phải sử dụng mục đích có hiệu tài sản đơn vị phụ trách Các đơn vị lập bảng theo dõi tình hình sử dụng tài sản năm học để thấy thực 62 Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 Header Page 73 of 85 trạng sử dụng loại tài sản mà đơn vị phụ trách Dựa kết này, phòng hành tham mưu điều chuyển thay tài sản đơn vị 3.3.3 Nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa tài sản Bảo dưỡng sửa chữa tài sản hoạt động cần thiết nhằm nâng cao chất lượng tài sản, giảm chi phí đầu tư Việc đánh giá tình trạng tài sản hàng năm giúp cho trường THCS Đà Nẵng đưa định hợp lý tài sản Nhà trường Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thực tài sản xảy cố mà tiến hành cách thường xun, có định kỳ Phòng hành có trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản theo chủng loại loại hình sửa chữa Điều giúp cho tài sản trạng thái tốt nhất, đóng góp nhiều vào hoạt động nhà trường giảm chi phí đầu tư, mua sắm sở vật chất trường Việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản Nhà trường cần có tham gia, chung sức tất đơn vị toàn trường Để nâng cao hiệu việc nhà trường cần thực công việc: - Thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thức tự bảo vệ công cho người Đối với học sinh, qua tiết học, qua hoạt động lên lớp, qua hoạt động chào c đầu tuần để giáo dục em ý thức giữ gìn, bảo vệ cơng, đồng thời nhắc nhở kịp thời tượng chưa tốt Hàng tuần cho học sinh tổng vệ sinh tiế t hoa ̣t đô ̣ng tâ ̣p thể th ứ hai, thứ sáu tạo cảnh quan môi trường xanh - - đẹp - Trong kỳ nghỉ hè, nhà trường tiến hành bảo vệ kiểm kê tài sản, giao cho bảo vệ dịp hè Sau hàng tháng bảo vệ giáo viên chủ nhiệm lớp kiểm tra sở vật chất lớp học, báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường Đầu năm học mới, nhà trường tổ chức bàn giao sở vật chất: Lớp học, bàn ghế, trang thiết bị phòng học ( Quạt, bảng, bảng nội qui , khẩ u hiê ̣u… ) cho giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp có trách nhi ệm bảo quản báo cáo kịp thời sở vật chất, trang thiết bị có hư hỏng - Tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm đầu năm học để triển khai trang trí lớp học 63 Footer Page -Footer Page -Footer Page 73 of 85 Header Page 74 of 85 theo mẫu quy định chung giáo dục đào tạo Lớp có khăn trải bàn, lọ hoa, bình nước uống có giá đựng cốc , giá để chậu rửa tay, khăn lau tay, chổi quét lớp, thùng đựng rác để học sinh làm tốt công tác vệ sinh lớp quy định - Thực tốt kế hoạch tu sửa trường lớp, hàng tuần, hàng tháng, công việc chủ yếu vệ sinh trường lớp, bón phân, chăm sóc trồng, vườn hoa Giữ gìn vệ sinh cơng cộng, tu sửa lớp học, bàn ghế; lên kế hoạch chung cho năm học sau Từ có kế hoạch đạo tới ban lao động nhà trường giao cộng việc cụ thể cho lớp, giáo viên chủ nhiệm nhằm giáo dục học sinh ý thức công việc, biết yêu lao động, giáo dục em ý thức cần thiết phải bảo vệ cở vật chất nhà trường - Tất tài sản nhà trường bổ sung vào tài sản cơng Thường xun có kiểm tra, có biên phối hợp kiểm tra tài sản tổ chức nhà trường như: Cơng đồn, Đồn niên có xác nhận nhà trường Do đó, tránh thất tài sản, tài sản công sử dụng lâu dài hiệu 3.3.4 Xây dựng quy chế quản lý sử dụng sở vật chất trường học Việc xây dựng quy chế tài sản công trường việc làm cần thiết Đây coi sở để thống quy trình quản lý, sử dụng tài sản công nhà trường tuân theo quy định pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm đơn vị, cá nhân công tác quản lý, sử dụng tài sản Quy chế quản lý sử dụng tài sản công thuộc trường xây dựng dựa theo quy định Nhà nước quản lý sử dụng tài sản công như: Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 Quốc hội ban hành ngày 3/6/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 thủ tướng phủ quy định việc xử phạt hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực 64 Footer Page -Footer Page -Footer Page 74 of 85 Header Page 75 of 85 số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 Bộ Tài hướng dẫn báo cáo cơng khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 Bộ Tài ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; Cơng văn số 4799/BTC- KHTC ngày 01/4/2009 Bộ Tài việc hướng dẫn thực Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 Bộ Tài ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước Dựa Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thơng tư, nghị định với tình hình thực tế đơn vị, trường THCS Đà Nẵng xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản công trường Quy chế gồm có phần: - Những quy định chung tài sản quản lý tài sản Phần nêu định nghĩa, phân loại tài sản công nhà trường, nêu mục đích cơng tác quản lý, nguyên tắc sử dụng tài sản phạm vị áp dụng quy chế - Những quy định cụ thể quản lý sử dụng tài sản công Phần quy chế quy định rõ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà trường; quy định trách nhiệm quyền hạn đơn vị phòng ban quản lý đơn vị trực tiếp sử dụng trình trang bị, cấp tài sản; sử dụng, theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa; điều chuyển lý, nhượng bán tài sản - Quy định việc xử lý vi phạm việc quản lý sử dụng tài sản Quy định rõ chế tài áp dụng trường hợp vi phạm sử dụng sai múc đích, làm hư hỏng tài sản phần tồn phần Các chế tài 65 Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 Header Page 76 of 85 khiển trách, cảnh cáo, phạt hành chính, bồi thường chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 3.3.5 Áp dụng hệ thống phần mềm quản lý tài sản công Việc sử dụng hệ thống văn bản, sổ sách theo dõi, báo cáo tài sản giúp cho đơn vị phụ trách quản lý tài sản tốt Tuy nhiên mà hoạt động liên quan đến tài sản xảy nhiều thường xuyên (thay thế, sửa chữa, điều chuyển ) dẫn đến tăng giảm tài sản việc theo dõi tài sản phức tạp Cùng với phát triển chung nhà trường yêu cầu trang bị thêm nhiều chủng loại tài sản với số lượng, mẫu mã, quy cách khác việc quản lý tình trạng tài sản thời gian khấu hao tốn nhiều thời gian Để quản lý tài sản cơng nhà trường tốt yêu cầu nhà trường phải có hệ thống phần mềm quản lý tài sản Phần mềm quản lý tài sản nhiều đơn vị cung cấp với chi phí mức chấp nhận Nhà trường lựa chọn sử dụng phần mềm bên cung cấp MISA, BuCa, dtsoftvn, FBS với mức giá mua phần mềm 20 triệu đồng cộng với chi phí trì hàng năm khoảng triệu đồng Về phần mềm dựa việc cập nhật quy định quản lý tài sản nhà nước trình bày Phần mềm mã hóa tài sản dạng mã số Các công cụ chủ yếu phần mềm bao gồm: Theo dõi chi tiết tài sản bao gồm tên tài sản, mã số tài sản, năm sản xuất, thời gian bắt đầu đưa vào sử dụng, nơi quản lý sử dụng, quy cách phẩm chất, cấp hạng Quản lý chi tiết cấu thành tài sản, giá trị tài sản, giá trị hao mòn tài sản, bảo dưỡng sửa chữa tài sản, thiết bị, cơng cụ dụng cụ lâu bền Tự động tính toán giá trị tài sản dễ dàng, thuận tiện qua phép tính tăng giảm tài sản, hao mòn tài sản, kết chuyển tài sản, hay qua tổ hợp phép tính tính sửa chữa nâng cấp tài sản, lý tài sản, tính hao mòn kết chuyển hàng loạt tài sản v.v 66 Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 Header Page 77 of 85 Tra cứu thông tin tài sản hồ sơ tài sản, phận quản lý sử dụng, bảo dưỡng tài sản ; tăng giảm, hao mòn tài sản; cơng việc tài sản bao gồm đề nghị trang cấp, kiểm kê tài sản Quản lý thời gian bảo dưỡng tài sản, số lượng tài sản đến kỳ bảo dưỡng, tình trạng sử dụng tài sản Quản lý thời gian bảo dưỡng tài sản, số lượng tài sản đến kỳ bảo dưỡng, tình trạng sử dụng tài sản Quản lý thời gian bảo dưỡng tài sản, số lượng tài sản đến kỳ bảo dưỡng, tình trạng sử dụng tài sản Kiểm kê tài sản chi tiết kết xuất biên kiểm kê nhanh chóng Quản lý tình hình khai thác sử dụng tài sản - Cập nhật tình trạng tài sản, thơng tin tình hình luân chuyển, di dời tài sản tổ chức - Theo dõi thông tin tổng hợp đối tượng quản lý tất tài sản tài sản: liệt kê tổ chức, phòng ban, cá nhân quản lý tài sản khoảng thời gian định - Danh sách liệt kê tài sản tổ chức chuyển giao, lập in phiểu chuyển giao tài sản Kết xuất sổ sách báo cáo thuận tiện đơn giản Sau nhập số liệu tài sản tăng, giảm tài sản, nơi sử dụng, hao mòn, kiểm kê tài sản, lý tài sản ta tiến hành kết xuất sổ báo cáo liên quan đến tài sản đơn vị 3.3.6 Kiện toàn máy quan quản lý TSC đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý TSC Kiện toàn máy quản lý TSC Kiện toàn hệ thống máy quản lý TSC trường giúp cho BGH quản lý tốt việc sử dụng tài sản công đơn vị Việc u cầu phòng Hành thực công tác quản lý TSC giải pháp tạm thời trước mắt sai chức nhiệm vụ đơn vị Mặt khác cán phòng Hành 67 Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 Header Page 78 of 85 có lực chưa cao, thiếu kiến thức việc quản lý, sử dụng tài sản công dẫn tới đạt hiệu không mong muốn Việc xây dựng đơn vị chuyên trách thực việc quản lý, sử dụng tài sản cơng cần thiết Có thể đặt đơn vị phòng Hành thành lập đơn vị hoàn toàn Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý TSC Đào tạo bồi dưỡng cán viên chức quản lý TSC hoạt động nhằm nâng cao lực cho cán bộ, viên chức việc quản lý TSC Nhà trường Mục đích công đào tạo, bồi dưỡng nhằm cung cấp cho họ kiến thức kỹ quản lý từ áp dụng vào công tác quản lý tài sản công trường Việc đào tạo bồi dưỡng không nên mang tính hình thức (chạy theo số lượng người, số lượng cấp, thời gian…) mà phải thực hiệu Nội dung đào tạo bồi dưỡng nên tập trung vào: (i) Hệ thống pháp luật quản lý TSC khu vực HCSN; (ii) Quản lý Nhà nước phân cấp quản lý Nhà nước TSC khu vực HCSN; (iii)Tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC; (iv) Định giá, bán đấu giá, lý TSC khu vực HCSN; (v) Mơ hình quản lý tài sản cơng; (vi) phần mềm quản ý tài sản công Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: - Có thể đào tạo chỗ, tức đào tạo gắn với thực hành công việc, đào tạo vị trí làm việc làm việc, cán thực công việc hướng dẫn cán có kinh nghiệm, cán lãnh đạo Ưu điểm cách làm nội dung liên quan rõ ràng đến công việc cụ thể Mặt khác cách đào tạo tiết kiệm chi phí cho việc tổ chức, chi phí thuê chuyên gia - Đào tạo, bồi dưỡng không gắn với thực hành công việc Đây phương thức đào tạo theo chương trình ngồi quan, tổ chức khoá học, tập huấn trao đổi kinh nghiệm, thăm quan nước Hình thức chủ yếu 68 Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 Header Page 79 of 85 ngắn hạn, bán tập trung chức Để thực phương pháp cần phải có nguồn lực : Đội ngũ giảng viên có đủ trình độ lực, kinh nghiệm; kinh phí đào tạo hệ thống sở vật chất trường, lớp… Trên sở kết đào tạo, bồi dưỡng cần có quy hoạch, kế hoạch sử dụng cán cách hợp lý, có hiệu 69 Footer Page -Footer Page -Footer Page 79 of 85 Header Page 80 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc quản lý tài sản công khu vực hành nghiệp nói chung trường THCS Đà Nẵng nói riêng phần nội dung quản lý tài cơng Nếu thực cách hiệu quả, khoa học nguyên tắc sử dụng mục đích với suất cao, tiết kiệm kèm với việc thường xuyên nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị tài sản tiền đề cho phát triển trường THCS Đà Nẵng, giúp trường hoàn thành nhiệm vụ mà thành phố nhà nước giao cho Luận văn tác giả sở tổng hợp lý thuyết chung tài sản công vấn đề quản lý tài sản cơng khu vực hành nghiệp đưa nhìn khái quát tình hình tài sản cơng quy trình quản lý tài sản công trường THCS Đà Nẵng Bằng phương pháp so sánh thực trạng trường với quy định chung quản lý sử dụng tài sản công, tác giả tổng hợp, phân tích mặt đạt chưa hợp lý công tác quản lý tài sản công trường Tác giả mạnh dạn đưa số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản công trường Đó giải pháp: - Xây dựng mục tiêu hoạt động với nhu cầu sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy học tập đơn vị trường từ hồn thiện quy trình mua sắm tài sản; - Nâng cao hiệu khai thác, sử dụng bảo quản tài sản; - Tìm thêm nguồn đầu tư cho việc hình thành tài sản qua hình thức xã hội hóa kêu gọi đóng góp tổ chức xã hội; - Thực công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp tài sản theo lộ trình hàng năm (hoặc hàng quý, hàng tháng) nhằm đảm bảo cho tài sản ln tình trạng tốt nhất; - Xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản; - Sử dụng phần mềm quản lý tài sản công; - Kiện tồn máy quản lý tài sản cơng đào tạo, bồi dưỡng nâng 70 Footer Page -Footer Page -Footer Page 80 of 85 Header Page 81 of 85 cao trình độ, nghiệp vụ quản lý tài sản công, nâng cao ý thức người sử dụng tài sản công Tác giả hi vọng biện pháp giúp trường THCS Đà Nẵng thực tốt công tác quản lý tài sản công đơn vị mình, tránh lãng phí nguồn lực tạo tiền đề cho phát triển chung trường Kiến nghị Qua nghiên cứu ứng dụng áp dụng đề tài vào thực tế, đạt kết định, song biện pháp tháo gỡ bớt khó khăn Để có sở vật chất trang thiết bị nhà trường đảm bảo đầy đủ số lượng chất lượng, tác giả xin có số kiến nghị sau: - Nhà trường cần tích cực tham mưu với UBND thành phố đầu tư kinh phí để xây dựng, phát triển sở vật chất cho nhà trường - Thực tốt phương châm “Nhà nước nhân dân làm” để bước kiên cố hoá trường học, đại hoá trang thiết bị phục vụ cho dạy học phù hợp với yêu cầu giáo dục - Quan tâm sâu sát tới sở vật chất nhà trường, tham gia xây dựng sở vật chất, vận động tuyên truyền cho nhân dân đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng, hồn thiện nâng cao hiệu sử dụng tài sản công trường THCS Đà Nẵng 71 Footer Page -Footer Page -Footer Page 81 of 85 Header Page 82 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS Hồ Xuân Phương (2000), Giáo trình “Tài nhà nước” - Học viện tài 2000 PGS.TS Nguyễn Thị Bất PGS.TS Nguyễn Văn Xa (2009), Giáo trình “Quản lý cơng sản”, Hà Nội TS Trần Minh Hương (2006), Giáo trình “Luật hành Việt nam”, Trường đại học Luật Hà nội ThS Vũ Cương (2003), Giáo trình “Kinh tế Tài cơng” - Trường đại học KTQD Văn kiện đại hội lần thứ – BCH Trung ương Đảng khố VIII NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 1997 Văn kiện Hội nghị lần thứ VI BCH TW khóa IX, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 2002 Văn kiện Hội nghị lần tứ IV BCH TW khóa VII, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 1993 Luật giáo dục NXB trị quốc gia Hà Nội, 1999 Nghị số 40/2001/CT/TTg ngày 1/6/2001 Thủ tướng Chính phủ việc đổi giáo dục 10 Chính phủ nước cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Quản Lý, sử dụng TSC, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 11 Bộ Tài (2009), hướng dẫn mẫu biểu thực công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước báo cáo số liệu, tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/1/2009 12 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 phủ việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 phủ việc 72 Footer Page -Footer Page -Footer Page 82 of 85 Header Page 83 of 85 xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 13 Chính phủ nước cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Quản Lý, sử dụng TSC, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 14 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản 15 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật quản lý sử dụng tài sản cơng 17 Quyết định thủ tướng phủ só 170/2006/QĐ-TTG ngày 18/7/2006 việc ban hành qui định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc quan cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 18 Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc quan nhà nước, đơn vị nghiệp 19 Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nuớc, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 20 Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài Quy định thực số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 73 Footer Page -Footer Page -Footer Page 83 of 85 Header Page 84 of 85 21 Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 Bộ Tài sủa đổi, bổ sung Thơng tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng phương tiện lại quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập công ty nhà nước 22 Thông tư số 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 Bộ Tài việc hướng dẫn xử lý số loại tài sản tịch thu xung quỹ nhà nước tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước; 23 Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Bộ Tài việc hướng dẫn số nội dung quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vị phạm hành bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Thơng tư số 87/TT-BTC ngày 15/6/2010 Bộ Tài Quy định việc quản lý xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước dự án kết thúc 24 Thông tư số 245/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài chính, quy định thực số nội dung Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 25 Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 Bộ Tài hướng dẫn việc tiếp nhận bàn giao tài sản quan hành nghiệp, tổ chức kinh tế theo Quyết định quan có thẩm quyền 26 Thơng tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 Bộ Tài 27 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định 74 Footer Page -Footer Page -Footer Page 84 of 85 ... Cơ sở lý luận tài sản công quản lý tài sản công - Chương 2: Thực trạng quản lý tài sản công trường THCS Đà Nẵng - Chương 3: Hồn thiện cơng tác quản lý tài sản công trường THCS Đà Nẵng Footer... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KS TRẦN THỊ CẨM NHUNG BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG CỦA TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN... cao hiệu công tác quản lý sử dụng TSC trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng TSC khu vực HCSN thành phố Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊṆ PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CỦA TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG_2, BIÊṆ PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CỦA TRƢỜNG THCS ĐÀ NẴNG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay