BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK HỒNG BÀNG_2

103 15 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:21

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin liệu đƣợc sử dụng luận văn trung thực, khách quan có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Tác giả Phạm Thị Thạo Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu, nhận đƣợc giảng dạy, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, giúp tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức quan trọng nghiên cứu khoa học, giúp tơi nâng cao hồn thiện kỹ chuyên môn lực công tác thân Trƣớc hết, xin gửi lời tri ân tới Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam tồn thể thầy giáo trực tiếp tham gia giảng dạy, tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Hồng Vânngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin tƣ liệu để tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song chắn luận văn có nhiều thiếu sót Rất mong nhận đƣợc góp ý nhà khoa học, thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Tác giả Phạm Thị Thạo Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế 1.1.2 Các điều kiện toán quốc tế 1.1.3 Các phƣơng thức tốn quốc tế thơng dụng 1.1.4 Vai trò tốn quốc tế 1.2 Rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động toán quốc tế 10 1.2.2 Phân loại rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.3 Hậu rủi ro hoạt động toán quốc tế gây Ngân hàng thƣơng mại 13 1.3 Các tiêu đánh giá rủi ro toán quốc tế 15 1.3.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động toán quốc tế 15 1.3.2 Hệ thống quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 16 1.3.3 Trình độ nguồn nhân lực cách thức tổ chức phận toán quốc tế 17 1.3.4 Hệ thống công nghệ thông tin hoạt động toán quốc tế 17 1.3.5 Quy trình nghiệp vụ hoạt động tốn quốc tế 18 1.3.6 Chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro hoạt động toán quốc tế 19 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 1.4 Các nhân tố ảnh hƣớng đến việc hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại 20 1.4.1 Nhân tố chủ quan 20 1.4.2 Nhân tố khách quan 22 1.5 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại giới 24 1.5.1 ChínhsáchQTRRhoạtđộngTTQTtạiNgânhàngNgoạihốiHànQuốc (KoreaExchangeBank–KEB) 24 1.5.2 Kinhnghiệmquảnlýnợxấutronghoạtđộngthanh toán quốc tếcủacácNHTMtại Singapore 25 1.5.3.Kinhnghiệmnângcaonănglựchoạtđộngthanh toán quốc tếcủa NHTMTrungQuốc khihộinhậpquốctế 26 1.5.4.Bàihọckinhnghiệmrútra chocácNHTMtạiViệtNam 27 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK HỒNG BÀNG 29 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu, tổ chức hoạt động 30 2.1.3 Mô ̣t số kế t quả ho ạt động Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Hồng Bàng giai đoạn 2011-2015 33 2.2 Đánh giá thực trạng rủi ro toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng giai đoạn 2011-2015 47 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 47 2.2.2 Hệ thống quản trị rủi ro toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 48 2.2.3 Trình độ nguồn nhân lực làm toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 50 2.2.4 Hệ thống cơng nghệ thơng tin tốn quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 53 2.2.5 Quy trình nghiệp vụ cách thức tổ chức phận toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 54 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 2.2.6 Thiệt hại rủi ro hoạt động toán quốc tế gây 54 2.3 Đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 60 2.3.1 Những thành tích đạt đƣợc 60 2.3.2 Những hạn chế tồn 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 65 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK HỒNG BÀNG 71 3.1 Một số định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng giai đoạn 2016-2020 72 3.1.1 Định hƣớng 72 3.1.2 Các tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 73 3.2 Một số biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 74 3.2.1 Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro phƣơng thức toán quốc tế chủ yếu Vietinbank Hồng Bàng 74 3.2.2 Một số biện pháp đồng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 79 3.2.3 Một số biện pháp khác 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TMCP Thƣơng mại cổ phần NHCT Ngân hàng công thƣơng Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Vietinbank Hồng Bàng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng NHPH Ngân hàng phát hành NHTB Ngân hàng thơng báo PGD Phòng giao dịch PKH Phòng khách hàng PTTT Phƣơng thức tốn TTQT Thanh toán quốc tế L/C Phƣơng thức toán tín dụng chứng từ TTR Phƣơng thức chuyển tiền điện D/P Phƣơng thức toán nhờ thu QTRR Quản trị rủi ro QH Quá hạn PKH Phòng Khách hàng PGD Phòng Giao dịch XLRR Xử lý rủi ro DPRR Dự phòng rủi ro VND Việt Nam Đồng USD Đơ la Mỹ VHĐ Vốn huy động Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng 2.1 Tên bảng Huy động vốn của Chi nhánh NHCT Hồ ng Bàng thời kỳ 2011 – 2015 Trang 36 2.2 Dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2011-2015 39 2.3 Doanh số toán L/C giai đoạn 2011 – 2015 41 2.4 Doanh số toán nhờ thu giai đoạn 2011 – 2015 42 2.5 Doanh số toán TTR giai đoạn 2011 – 2015 43 2.6 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động TTQTgiai đoạn 2011-2015 43 2.7 Xếp hạngmức độrủiro tronghoạtđộngTTQTtạiVietinbank Hồng Bàngnăm2015 49 Cơ cấu nguồn nhân lực làm TTQT Vietinbank Hồng 2.8 Bàng theo giới tính, độ tuổi thâm niên giai đoạn 2011- 51 2015 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 Cơ cấu nguồn nhân lực làm TTQT theo trình độ học vấn Vietinbank Hồng Bàng giai đoạn 2011-2015 Bảng “Danh mục rủi ro” hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng từ 2011-2015 Bảng “danh mục rủi ro” hoạt động toán quốc tế theo đối tƣợng gây rủi ro từ 2011-2015 Tình hình nợ hạn Vietinbank Hồng Bàng từ 20112015 Tình hình rủi ro tác nghiệp từ năm 2011 – 2015 Số liệu doanh số thu nhập hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng từ 2011-2015 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii 52 55 56 57 59 62 74 Header Page of 85 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số Tên sơ đồ, biểu đồ hình Trang Sơ đồ 1.1 Trình tự tiến hành nghiệp vụ chuyển tiền 1.2 Trình tự tiến hành nghiệp vụ nhờ thu 1.3 Quy trình tiến hành nghiệp vụ phƣơng thức tín dụng chứng từ 2.1 Sơ đồ máy tổ chức VietinBank Hồng Bàng 33 Biểu đồ 2.1 Tăng trƣởng huy đô ̣ng vố n của Vietinbank giai đo ạn 2011- 35 2015 2.2 Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay của Vietinbank Hồ ng Bàng giai 38 đoạn 2011-2015 2.3 Doanh số toán TTR từ 2011-2015 43 2.4 Cơ cấu thu dịch vụ năm 2015 Vietinbank Hồng Bàng 47 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 viii Header Page of 85 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động toán hoạt động NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Viê ̣t Nam – Chi nhánh Hồ ng Bàng (Vietinbank Hồng Bàng) nói riêng song song với hoạt động tín dụng hoạt động huy đô ̣ng vố n Đây là hoa ̣t đô ̣ng không thể thiế u đố i với tấ t cả ngân hàng , bổ trơ ̣ cho các hoa ̣t đô ̣ng còn la ̣i Tuy nhiên hoa ̣t đô ̣ng tiề m ẩ n nhiề u rủi ro dẫn tới nhƣ̃ng tổ n thấ t nă ̣ng nề cho các ngân hàng Đối với Vietinbank Hồng Bàng, thu nhập từ dịch vụ toán quốc tế chiếm tỷ lệ lớn cấu thu nhập ngồi lãi cán bơ ̣ nhân viên ý thƣ́c đƣơ ̣c các rủi ro có thể xảy hoa ̣t đô ̣ng toán nhƣng vẫn khơng tránh khỏi tình phát sinh rủi ro gây hâ ̣u quả nghiêm tro ̣ng , gây nhƣ̃ng tổ n thấ t cho chi nhánh nói riêng và Vietinbank nói chung Nhằ m giảm thiể u nhƣ̃ng tổ n thấ t , nâng cao lơ ̣i nhuâ ̣n của chi nhánh thì viê ̣c ̣n chế các rủi ro xảy hoạt động điều kiê ̣n cấ p thiế t Xuấ t phát tƣ̀ nhƣ̃ng yêu cầ u thƣ̣c tế , đã lƣ̣a đề tài : “Ha ̣n chế rủi ro hoa ̣t đô ̣ng toán quố c tế ta ̣i Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Viê ̣t Nam Chi nhánh Hồ ng Bàng” làm đề tài luâ ̣n văn tha ̣c sỹ của với hy vọng đóng góp mơ ̣t phầ n nhỏ vào sƣ̣ phát triể n của Vietinbank Hồng Bàngnói riêng phát triể n của ̣ thố ng NHTM Viê ̣t Nam nói chung Mục đích nghiên cứu (1) Nghiên cƣ́u nhƣ̃ng vấ n đề lý luâ ̣n bản về RR hoa ̣t đô ̣ng toán quốc tế NHTM (2) Phân tích, nhâ ̣n xét , đánh giá thƣ̣c tra ̣ng RR hoa ̣t đô ̣ng TTQT ta ̣i Vietinbank Hồ ng Bàng (3) Trên sở kinh nghiê ̣m ̣n chế RR hoa ̣t đô ̣ng TTQT của mô ̣t số NHTM thế giớ i thực trạng RR hoạt động TTQT Vietinbank Hồng Bàng đề xuất số bi ện pháp ̣n chế RR hoa ̣t đô ̣ng TTQT ta ̣i Vietinbank Hồ ng Bàng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Rủi ro hoạt động TTQT Vietinbank Hồng Bàng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứuRR hoạt động TTQT Vietinbank Hồng Bàng, thời gian nghiên cứu từ năm 2011 đến hết năm 2015 loại RR là: RR tín dụng, RR ngoại hối, RR tác nghiệp RR quốc gia Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, sử dụng liệu thu thập chủ yếu từ nguồn liệu thứ cấp: Báo cáo Ngân hàng, nghiên cứu khóa học, tạp chí, website… Ý nghĩa khoa học thực tiễn (1)Ý nghĩa khoa học:Cungcấpchongƣờiđọcnềntảng lýthuyếtvềRRtrong hoạtđộngTTQTtạicácNHTM,nhântốchủquanvàkháchquanảnhhƣởngtới việchạnchếRRtronghoạtđộngTTQTtạicácNHTM (2)Ý nghĩa thực tiễn:Cung cấpmộtbứctranhtồncảnhvềcơngtáchạnchế RRtronghoạtđộngTTQTtạiVietinbank Hồng Bàng Đồng thờitrêncơsởnghiên cứumộtsốkinhnghiệmcủacácquốcgiatrongviệchạnchế RRtronghoạtđộngTTQTđềxuấtmột số biện pháp đểtăngcƣờng hoạtđộngQTRRtrong hoạtđộngTTQTtạiVieitinbank Hồng Bàng Kếtcấu,nộidungcủaluậnvăn Ngoài phầnmởđầu,kếtluận,mụclục,danhmụctừviếttắt,danhmụcbảng biểu,danhmụctàiliệu thamkhảo,luậnvăngồm3chƣơng: Chƣơng1:Tổngquan rủi rotronghoạtđộngTTQTcủaNHTM Chƣơng2: Đánh giá thựctrạngrủi ro tronghoạtđộngTTQTtạiVietinbank Hồng Bàng Chƣơng3: Biện pháphạnchếrủi ro tronghoạtđộngTTQTtạiVietinbank Hồng Bàng Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 89 of 85 Mặc dù xây dựng đƣợc bảng “Danh mục rủi ro” nhƣng bảng chƣa bao quát hết đƣợc rủi ro xảy Vietinbank Hồng Bàng mà đƣa rủi ro xảy từ năm 2011-2013 Vì vậy, để hồn thiện bảng danh mục làm sở cho việc tăng cƣờng hoạt động Nhận dạng rủi ro, Vietinbank Hồng Bàng cần thu thập thêm liệu tổn thất từ khứ để đa dạng hóa danh mục c Xây dựng hạn mức rủi ro Việc xây dựng hạn mức rủi ro nhằm giúp NHTM ƣớc lƣợng đƣợc rủi ro tối đa xảy thời kỳ Tại chƣơng 1, thông qua kinh nghiệm QTRR hoạt động TTQT Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc (KEB) thấy việc xây dựng hạn mức rủi ro đóng vai trò quan trọng sách QTRR ngân hàng Trên sở tiêu doanh số TTQT Hội sở giao, cấu tỷ trọng doanh số phƣơng thức TTQT phát sinh thời gian qua, Ban lãnh đạo chi nhánh xây dựng mơ hình xác suất để ƣớc lƣợng cấu PTTT năm Đồng thời kết hợp với việc thống kê số liệu tổn thất từ khứ để đƣa tỷ lệ xảy rủi ro phƣơng thức, Ban lãnh đạo xây dựng đƣợc hạn mức rủi ro PTTT, từ làm sở cho việc dự trù kinh phí để khắc phục tổn thất rủi ro xảy d Xây dựng chiến lƣợc QTRR với quy mơ chi nhánh Nói tới chiến lƣợc nói tới chƣơng trình hành động, kế hoạch hành động đƣợc thiết kế để đạt đƣợc mục tiêu cụ thể, tổ hợp mục tiêu dài hạn biện pháp, cách thức, đƣờng đạt đến mục tiêu Hiện nay, việc QTRR hoạt động TTQT Vietinbank Hồng Bàng mang tính ngắn hạn thời gian năm một, khơng có kế hoạch dài hạn Vì vậy, để tăng cƣờng QTRR hoạt động TTQT, Vietinbank Hồng Bàng cần thiết phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc QTRR phù hợp với đặc thù kinh doanh chi nhánh, xác định rõ ràng mục tiêu chiến lƣợc từ có giải pháp linh hoạt thời kỳ nhằm đạt đƣợc mục tiêu 81 Footer Page -Footer Page -Footer Page 89 of 85 Header Page 90 of 85 3.2.2.2 Tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực a Thành lập phận chuyên trách quản trị rủi ro chi nhánh, phân tách chức kiểm sốt/phê duyệt tín dụng chức kiểm sốt/phê duyệt hồ sơ TTQT Nhƣ trình bày chƣơng luận văn, Vietinbank Hồng Bàng chƣa có phận chuyên trách quản trị rủi ro hoạt động TTQT, nội dung lại quan trọng Thơng qua việc phân tích ngun nhân chƣơng nhận thấy có phân tách chức nhiệm vụ phận cấu tổ chức theo định hƣớng QTRR nhƣng có trùng lặp vị trí cụ thể Vì đƣa giải pháp thiết lập phận chuyên trách QTRR hoạt động TTQT chi nhánh, song song với việc phân công nhiệm vụ lại phận + Đối với giải pháp thiết lập phận chuyên trách: Vietinbank Hồng Bàng có phận chuyên trách QTRR tín dụng, để tránh gây lãng phí mặt nhân lực thời gian, chi nhánh gộp nhiệm vụ QTRR hoạt động TTQT vào phận này, cấu lại nhân theo hƣớng bao qt tồn nghiệp vụ tín dụng TTQT Có thể xếp nhân gồm: Giám đốc (ngƣời có quyền cao việc định quản trị), nhân Phòng Thẩm định, nhân Bộ phận TTQT, Trƣởng phòng Hỗ trợ (tập trung nguồn số liệu toàn chi nhánh) giữ nguyên phận kiểm tra kiểm soát phận kiểm soát tuân thủ b Chú trọng đào tạo nâng cao kiến thức cho cán nhân viên Rủi ro tác nghiệp (rủi ro hoạt động) rủi ro xảy thƣờng xuyên hoạt động TTQT Ngun nhân trình độ chun mơn nghiệp vụ yếu kém, hiểu biết pháp luật hạn chế, ý thức trách nhiệm không cao, thiếu đạo đức nghề nghệp vi phạm quy trình nghiệp vụ, chế, sách, pháp luật dẫn đến thất thoát tài sản Ngân hàng Bởi cần xây dựng đội ngũ chuyên viên TTQT am hiểu nghiệp vụ, thực thành thạo, xác nghiệp vụ TTQT, có kinh nghiệm xử lý tình tốt để có 82 Footer Page -Footer Page -Footer Page 90 of 85 Header Page 91 of 85 thể áp dụng linh hoạt biện pháp né tránh/ngăn ngừa/giảm thiểu rủi ro cách phù hợp, đảm bảo cân rủi ro – lợi nhuận Các biện pháp cụ thể gồm có: + Thƣờng xuyên tổ chức buổi đào tạo nghiệp vụ TTQT phát sinh, đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành từ nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán nhân viên TTQT Đồng thực tổ chức buổi tập huấn, đào tạo QTRR hoạt động TTQT, buổi trao đổi RR phát sinh hoạt động TTQT + Định kỳ cho chuyên viên TTQT chi nhánh học việc Phòng dịch vụ Xuất nhập – Hội sở trao đổi học tập chi nhánh khác để từ nâng cao khả nhận dạng rủi ro, tăng kinh nghiệm đối phó rủi ro xảy ra, giảm sai sót q trình tác nghiệp + Mời chuyên gia quản trị rủi ro làm cố vấn cho phận đánh giá rủi ro, tƣ vấn pháp luật, sách + Tạo điều kiện kinh phí, thời gian hỗ trợ phận đánh giá rủi ro phận TTQT đào tạo, tham dự khóa học QTRR, đặc biệt phƣơng pháp, công cụ QTRR tiên tiến từ đào tạo mở rộng phạm vi toàn chi nhánh + Nâng cao nhận thức cán nhân viên vấn đề liên quan đến luật pháp, sách, văn hóa, đạo đức Việt Nam nhƣ khách hàng + Nâng cao kỹ tƣ vấn, trình độ nghiệp vụ Chuyên viên quan hệ khách hàng Chuyên viên quan hệ khách hàng ngƣời làm việc trực tiếp với khách hàng khâu phát sinh phƣơng án, thu thập hồ sơ, bổ sung hồ sơ đó, chun viên quan hệ khách hàng có đủ trình độ,kỹ nghiệp vụ để tƣ vấn cho khách hàng rủi ro phát sinh từ hợp đồng ngoại thƣơng, hƣớng dẫn chi tiết việc thực mở L/C, làm lệnh chi ngoại tệ góp phần hạn chế RR hoạt động TTQT xuất phát từ nguyên nhân khách hàng Vietinbank Hồng Bàng 83 Footer Page -Footer Page -Footer Page 91 of 85 Header Page 92 of 85 + Đối với đội ngũ cán làm công tác thẩm định (bao gồm Chuyên viên thẩm định Chuyên viên quan hệ khách hàng): cần làm tốt công tác thẩm định dự án, quản lý tài sản đảm bảo, đánh giá xác lực tài chính, xếp hạng tín dụng cho khách hàng Trên sở xây dựng hạn mức mở L/C, hạn mức chiết khấu chứng từ… cho khách hàng, đƣa mức ký quỹ, tài sản đảm bảo phù hợp với phƣơng án mở L/C, vay toán TTR Đồng thời phải thƣờng xuyên theo sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cho phép ngân hàng dự báo đƣợc nguy tiềm ẩn từ khách hàng để có biện pháp phòng ngừa, hạn chế đƣợc RR xảy + Duy trì chế độ khen thƣởng hợp lý cá nhân, phòng ban có sáng kiến thực tốt công tác QTRR hoạt động TTQT để khuyến khích hoạt động này, có chế độ phạt cơng minh với cá nhân, phòng ban tắc trách, khơng thực quy trình nghiệp vụ quy định, yêu cầu quản trị rủi ro hoạt động TTQT gây RR, tổn thất cho chi nhánh + Bố trí xếp có hiệu đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc ngƣời việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trƣờng ngƣời tránh đƣợc RR hoạt động TTQT c Nâng cao lực chuyên môn Ban lãnh đạo bao gồm chun mơn TTQT lực QTRR Để hạn chế đƣợc RR hoạt động TTQT, trƣớc hết thân Ban Giám đốc – ngƣời định quản trị cao phải có đầy đủ kiến thức QTRR, kinh nghiệm đối phó với RR, có kiến thức chuyên sâu TTQT, áp dụng phƣơng pháp kết hợp đào tạo, bồi dƣỡng với sử dụng tƣ vấn, mở riêng lớp bồi dƣỡng ngắn hạn với trình độ nâng cao dần cho ban lãnh đạo với phƣơng pháp học liệu riêng phù hợp Mặt khác, ban Giám đốc cần có chuyên gia QTRR để tham mƣu tƣ vấn cần định vấn đề liên quan Trong dài hạn, đƣa điều kiện lực QTRR nhƣ kiến thức bắt buộc để đƣợc lựa chọn bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo chủ chốt Vietinbank Hồng Bàng 84 Footer Page -Footer Page -Footer Page 92 of 85 Header Page 93 of 85 3.2.2.3 Tiếp tục hoàn thiện, đổi cơng nghệ ngân hàng Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin đại, đảm bảo chu trình kinh doanh nghiệp vụ tốn quốc tế diễn thơng suốt Muốn giao dịch đƣợc nhanh chóng chuyên nghiệp, cần phải trang bị đầy đủ điều kiện cần thiết trang thiết bị, máy móc, hệ thống công nghệ thông tin để đƣờng truyền thông suốt, đảm bảo tiến độ giao dịch Hệ thống truyền liệu Vietinbank số bất cập bị nghẽn thực nhiều giao dịch Đây vấn đề cấp thiết cần đƣợc khắc phục 3.2.2.4 Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá Mặc dù chi nhánh xác định đƣa giải pháp thu hút khách hàng xuất có nguồn ngoại tệ bán lại cho chi nhánh để ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro tỷ giá nhiên rủi ro tỷ giá rủi ro hàng đầu Do vậy, cần có biện pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tỷ giá nội dung QTRR hoạt động TTQT Vietinbank Hồng Bàng mua thơng tin từ tổ chức tài tƣ vấn tỷ giá, sử dụng cơng cụ phân tích tỷ giá, phân tích thị trƣờng ngoại hối phòng định chế tài để dự báo biến động tỷ giá Chi nhánh cần triển khai áp dụng công cụ phái sinh tiền tệ nhƣ hợp đồng quyền chọn, hoán đổi để giảm áp lực toán lên đồng USD giai đoạn nguồn cung USD khan 3.2.2.5 Thường xuyên tổ chức rà sốt, đánh giá kết cơng tác hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế Hoạt động QTRR hoạt động TTQT Vietinbank Hồng Bàng đƣợc kiểm tra, rà soát đánh giá kết vào cuối năm, sau kết thúc năm tài chính, chi nhánh tổng hợp kết hoạt động kinh doanh, rủi ro phát sinh, tổn thất rủi ro gây đánh giá hiệu công tác quản trị năm đó, đƣa giải pháp cho năm Trong thời gian năm hoạt động, rủi ro biến đổi theo chiều hƣớng phức tạp hơn, đa dạng dẫn đến sách đƣa khơng phù hợp Vì vậy, để hạn chế RR 85 Footer Page -Footer Page -Footer Page 93 of 85 Header Page 94 of 85 hoạt động TTQT, đề xuất Vietinbank Hồng Bàng nên tăng cƣờng việc tổ chức rà soát, đánh giá hiệu hoạt động công tác hạn chế RR hoạt động TTQT định kỳ hàng quý/hàng tháng thay hàng năm nhƣ 3.2.2.6 Tư vấn nghiệp vụ, pháp luật giải pháp phòng chống rủi rotrong toán quốc tế cho khách hàng Nhƣ trình bày chƣơng 2, có nhiều khách hàng Vietinbank Hồng Bàng có kiến thức kinh nghiệm hoạt động ngoại thƣơng yếu, đồng thời vị doanh nghiệp Việt Nam so với doanh nghiệp nƣớc ngồi q trình đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thƣơng thƣờng vị yếu hơn, từ dẫn tới việc phát sinh RR hoạt động TTQT Có thể lấy ví dụ nhƣ sau: Hợp đồng nhập quy định 70% tốn xuất trình chứng từ giao hàng, 20% toán lắp đặt, chạy thử xong, 10% hoàn thành nghiệm thu, việc nghiệm thu đƣợc thực vòng tháng kể từ ngày lắp đặt Tuy nhiên, mở L/C nhà nhập lại yêu cầu đơn đề nghị mở L/C nhƣ sau: 10% giá trị hợp đồng đƣợc tốn xuất trình Biên nghiệm thu có chữ ký bên nhƣng không muộn tháng kể từ ngày lắp đặt Nhƣ vậy, theo hợp đồng để đƣợc toán 10% nhà xuất phải hồn thành việc nghiệm thu, nhƣng theo L/C kể trƣờng hợp khơng nghiệm thu hồn thành nhƣng q thời hạn tháng nhà nhập phải tốn Trong trƣờng hợp này, ngân hàng tƣ vấn cho khách hàng sửa đổi nội dung L/C nhƣ sau: 10% đƣợc tốn xuất trình biên nghiệm thu hồn thành có đủ chữ ký hai bên ngày nghiệm thu không muộn tháng kể từ ngày lắp đặt Hoặc phƣơng án chuyển tiền quốc tế, ký kết hợp đồng, thân khách hàng khơng kiểm tra đối tác có thuộc danh sách cac quốc gia bị cấm vận/nằm danh sách đen OFAC hay không nên thực ký kết hợp đồng, từ gây rủi ro quốc gia Nhƣ vậy, để hạn chế đƣợc RR hoạt động TTQT, việc áp dụng biện pháp cải tiến trình độ mình, Vietinbank Hồng Bàng cần có 86 Footer Page -Footer Page -Footer Page 94 of 85 Header Page 95 of 85 biện pháp trợ giúp, tƣ vấn nâng cao trình độ xuất nhập cho khách hàng nên thực biện pháp nhƣ sau: - Tổ chức khóa học nghiệp vụ TTQT phát sinh, RR phát sinh q trình ký kết hợp đồng ngoại thƣơng cho khách hàng (trƣớc hết khách hàng thƣờng xuyên phát sinh giao dịch) Thơng qua việc tổ chức khóa học, nhận thức khách hàng RR hoạt động TTQT - Tƣ vấn cho khách hàng nội dung hợp đồng ngoại thƣơng để kịp thời phát điểm bất lợi cho khách hàng hợp đồng Tƣ vấn cho khách hàng nguồn luật điều chỉnh giao dịch, gồm có luật quốc gia luật quốc tế - Chủ động cung cấp danh mục hồ sơ chuẩn phƣơng thức toán cho khách hàng Chủ động mời khách hàng sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ để hạn chế rủi ro tỷ giá - Có chuyên viên tài trợ thƣơng mại chi nhánh, sẵn sàng tƣ vấn trƣờng hợp khách hàng có yêu cầu - Để đảm bảo tiến độ phƣơng án nhƣ tránh sai sót, chuyên viên TTQT hỗ trợ khách hàng việc giải đáp thắc mắc, kiểm tra trƣớc lỗi Đơn đề nghị mở L/C, lệnh chuyển tiền - Hỗ trợ việc tìm hiểu đối tác nƣớc ngồi Đây nhiệm vụ vơ quan trọng Do khách hàng chƣa có kinh nghiệm, khơng có đủ phƣơng tiện để tìm hiểu thơng tin khách hàng nƣớc nên dễ bị lừa đảo, thua thiệt kinh doanh Bằng nghiệp vụ ngân hàng, kênh thông tin đa dạng, ngân hàng giúp khách hàng tìm hiểu đối tác nƣớc ngồi Ví dụ Vietinbank Hồng Bàng cung cấp danh mục quốc gia bị cấm vận để từ khách hàng tránh ký hợp đồng với đối tác 3.2.2.7 Thường xuyên cập nhật tình hình L/C đến hạn tốn Nhƣ phân tích chƣơng 2, có nhiều trƣờng hợp L/C đến hạn tốn mà khách hàng chƣa có nguồn tiền về, tiền từ nguồn ký quỹ không đủ tốn, khách hàng hết hạn mức khơng thể tiếp tục thực vay vốn dẫn tới việc phải thực phát vay bắt buộc, gây rủi ro tín dụng Để hạn chế rủi 87 Footer Page -Footer Page -Footer Page 95 of 85 Header Page 96 of 85 ro này, Vietinbank Hồng Bàng cần chủ động việc rà soát L/C đến hạn toán Hàng ngày, chuyên viên TTQT thực xuất L/C nhập hệ thống, kiểm tra ngày đến hạn toán bảng theo dõi excel để nhắc nhở khách hàng, đảm bảo đủ nguồn toán L/C đến hạn 3.2.2.8 Thu hút khách hàng sử dụng nghiệp vụ phái sinh tiền tệ, thu hút khách hàng có nguồn ngoại tệ xuất Đối với rủi ro tỷ giá hoạt động TTQT, bên cạnh việc tƣ vấn cho khách hàng sử dụng loại ngoại tệ biến động để thay việc toán Vietinbank Hồng Bàng cần đẩy mạnh thu hút khách hàng có nguồn ngoại tệ xuất giao dịch bán ngoại tệ lại cho chi nhánh, từ đảm bảo nguồn ngoại tệ cung ứng cho khách hàng Ngồi ra, Vietinbank Hồng Bàng cần tích cực việc bán sản phẩm phái sinh tiền tệ vừa thu đƣợc phí giao dịch, vừa giúp hạn chế rủi ro tỷ giá 3.2.2.9 Xây dựng quỹ dự phòng tài riêng hoạt động tốn quốc tế Song song với việc thực trích lập dự phòng khoản vay theo quy định NHNN theo nhận định mức độ rủi ro khoản vay, Vietinbank Hồng Bàng vào việc xây dựng hạn mức rủi ro nhƣ trình bày mục 3.3.2 để xây dựng quỹ dự phòng tài hoạt động TTQT theo tỷ lệ định tổng doanh số TTQT phát sinh thời kỳ Việc xây dựng quỹ dự phòng giúp Vietinbank Hồng Bàng chủ động việc đối phó với RR xảy ra, đồng thời trƣờng hợp phải bồi thƣờng, chịu khoản phí liên quan tới RR này, Vietinbank Hồng Bàng thực nghĩa vụ, đảm bảo uy tín cho Vietinbank Hồng Bàng 3.2.3 Một số biện pháp khác 3.2.3.1 Đẩy mạnh công tác tư vấn cho khách hàng 88 Footer Page -Footer Page -Footer Page 96 of 85 Header Page 97 of 85 Ngồi biện pháp cải thiện trình độ mình, Vietinbank Hồng Bàng cần có biện pháp trợ giúp, tƣ vấn nâng cáo trình độ xuất nhập cho khách hàng Vietinbank Hồng Bàng, cụ thể nhƣ: + Tƣ vấn cho khách hàng nội dung hợp đồng ngoại thƣơng để kịp thời phát điểm bất lợi cho khách hàng hợp đồng.Tƣ vấn cho khách hàng nguồn luật điều chỉnh giao dịch, gồm có luật quốc gia luật quốc tế + Chủ động cung cấp danh mục hồ sơ chuẩn phƣơng thức toán cho khách hàng Hỗ trợ khách hàng việc tìm hiểu đối tác nƣớc ngồi Đây nhiệm vụ vô quan trọng Do khách hàng chƣa có kinh nghiệm, khơng có đủ phƣơng tiện để tìm hiểu thơng tin khách hàn nƣớc nên dễ bị lừa đảo, thua thiệt kinh doanh Bằng nghiệp vụ ngân hàng, kênh thơng tin đa dạng, ngân hàng giúp khách hàng tìm hiểu đối tác nƣớc ngồi 3.2.3.2 Phát triển nâng cao chất lượng quan hệ ngân hàng đại lý Phát triển mạng lƣới đại lý thúc đẩy hoạt động TTTM Vietinbank Xây dựng hệ thống phân loại sách quan hệ đại lý phù hợp để nâng cao uy tín quốc tế, tạo điều kiện tốt cho việc thực giao dịch hệ thống Vietinbank, mở rộng thị trƣờng, qua hỗ trợ cơng tác đào tạo, tận dụng kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngân hàng nƣớc ngoài, đồng thời khai thác mạnh ngân hàng đại lý để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Chọn lọc danh sách ngân hàng đại lý tốt, sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho Vietinbank để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng hạn chế rủi ro cho khách hàng Sử dụng ngân hàng đại lý để cung cấp dịch vụ yêu cầu họ sử dụng hệ thống Vietinbank để cung ứng sản phẩm họ, qua mở rộng thị phần, tăng khách hàng đến giao dịch KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 89 Footer Page -Footer Page -Footer Page 97 of 85 Header Page 98 of 85 NguồnthucủacácNHTMtừhainguồnchính:Doanhthutừhoạtđộng cho vay,huyđộng (thunhậptừlãi)vàdoanhthutừhoạtđộng dịchvụ(thunhậpngồi lãi).Trong bốicảnhnềnkinhtếcònnhiềukhókhăn,nợxấungàycàngtăngcaothì việctậptrungpháttriểngiatăngcơcấucủathunhậpngồilãitrong làmộthƣớng đicủanhiềuNHTMtrongđócóVietinbank tổngthunhập Hồng Bàng.Trong cơcấuthudịchvụ,bêncạnhthunhậptừbảolãnh,Vietinbank Hồng BàngxácđịnhtậptrungphầnthunhậptừhoạtđộngTTQT.Tuynhiên,kinh doanh lnđiliềnvớirủirovàđốivớikinhdoanh tiềntệthìrủirocònlớnhơn nhiều.Cũng nhƣcáchoạtđộngkhác,hoạtđộngTTQTchịutácđộng củanhiềurủi ro:rủirotíndụng,rủirotỷgiá,rủirohoạtđộng Dođó,nếukhơng hạnchếđƣợc cácrủirophátsinhthìnguycơxảyratổnthấtlàlớn,ảnhhƣởng tớilợinhuận,sức cạnhtranhcủangânhàng.Xuấtpháttừ thựctiễn này, tơichọnđềtài“Hạnchếrủi ro hoạtđộng thanhtốnquốctếtạiNgânhàngTMCPCơng thƣơng Việt Nam–Chi nhánhHồng Bàng”để nghiêncứu Saukhinghiêncứu,đề tàiđã đạt đƣợcnhữngkết quảsau: Một là, luậnvănđã hệthốngcácvấnđề lýluậncơbảnvề TTQT nhƣ:Kháiniệmvề TTQT,vaitròcủaTTQT,cácđiềukiệntrongTTQT,cácphƣơng TTQT vàcácvấnđềcơbảnvềrủirotronghoạtđộngTTQT dung,cácyếutốảnhhƣởng thứcdùngtrong nhƣ:kháiniệm,nội tớiviệchạnchếrủirotronghoạtđộngTTQT,kinh nghiệmcủacácngânhàngtrênthếgiới Hai là, trêncơsởthựctiễnhoạtđộngTTQTvàhạnchếRRtronghoạtđộngTTQT tạiVietinbank Hồng Bàngtrongnhữngnămvừaqua,đánhgiánhữngkếtquảđãđạt đƣợc, nhữngtồntạivànguyênnhângâyratồntạilàmcơsởđƣaracácgiảiphápnhằm hạnchếrủi ro tronghoạtđộngTTQTtạiVietinbank Hồng Bàng Cuối cùng, trêncơsởnhữngtồntạivànguyênnhânđãđƣợcphântích,luậnvănđề xuấtmộtsố biện pháp trực tiếp nhƣ gián tiếp, tác động ngắn hạn nhƣ dài hạn để hạn chế rủi ro hoạt động TTQT Vietinbank Hồng Bàng Kiến nghị 90 Footer Page -Footer Page -Footer Page 98 of 85 Header Page 99 of 85 Đối với Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam: - Hiện đại hố cơng nghệ hoạt động TTQT ngân hàng theo mặt trình độ quốc tế Công nghệ ngân hàng yếu tố định thành công ngân hàng trình hoạt động Do vậy, NHTM cần tiếp tục đầu tƣ củng cố tảng công nghệ, tăng cƣờng khai thác tiện ích, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng phục vụ khách hàng Hiện đại hoá sở kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tăng khối lƣợng TTQT, hội nhập với khu vực giới - Chú trọng đào tạo đội ngũ cán nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp ý thức phòng ngừa rủi ro Kinh nghiệm nhiều nƣớc giới khu vực cho thấy công tác đào tạo nhân tố định thành công phát triển đất nƣớc nói chung nhƣ NHTM nói riêng Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro hoạt động TTQT nói riêng, vấn đề đào tạo đƣợc đội ngũ cán quản lý, cán làm công tác chuyên môn có trình độ, lực, phẩm chất quan trọng cần thiết - Nâng cao lực quản trị rủi ro đội ngũ cán quản trị, điều hành cấp tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát rủi ro hoạt động TTQT - Tăng cƣờng cơng tác thơng tin phòng ngừa rủi ro Các ngân hàng cần cập nhật đầy đủ thơng tin kinh tế, đặc biệt thơng tin phòng ngừa rủi ro nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro cho trình hoạt động TTQT NHTM Lựa chọn, áp dụng phƣơng pháp cơng cụ phòng ngừa, hạn chế rủi ro thích hợp theo thơng lệ chuẩn mực quốc tế - Tăng cƣờng công tác đối ngoại với ngân hàng nƣớc Các NHTM cần phải thiết lập củng cố mạng lƣới ngân hàng đại lý văn phòng đại diện nƣớc ngồi Thơng qua cung cấp thơng tin, hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm kiếm bạn hàng thực hoạt động TTQT cách an toàn, hiệu nhanh chóng Đối với khách hàng: 91 Footer Page -Footer Page -Footer Page 99 of 85 Header Page 100 of 85 Rủi ro hoạt động TTQT phần lớn phát sinh từ khách hàng – ngƣời trực tiếp tham gia vào trình hoạt động TTQT Do vậy, để giảm bớt rủi ro trình hoạt động TTQT, doanh nghiệp xuất nhập cần phải trang bị tốt kiến thức chuyên môn trình độ ngoại ngữ cho cán lãnh đạo doanh nghiệp cán chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp làm công tác xuất nhập Cần am hiểu thông lệ quốc tế buôn bán ngoại thƣơng, am hiểu phong tục, tập quán pháp luật nƣớc có quan hệ ngoại thƣơng Đối với Nhà nƣớc: Nhà nƣớc cần tạo ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mơ, tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật nhằm tạo dựng môi trƣờng kinh tế thông thoáng, ổn định thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển phù hợp với yêu cầu tổ chức kinh tế, quy ƣớc, định chế thƣơng mại quốc tế mà tham gia Củng cố, phát triển hồn thiện mơi trƣờng pháp luật cho hoạt động TTQT Sớm hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật nghiệp vụ TTQT NHTM đáp ứng yêu cầu kinh tế Các quy định cần đƣợc tiến hành bƣớc phù hợp với tiến trình vận động kinh tế, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa đảm bảo tính độc lập, đặc thù nƣớc ta Nâng cao chất lƣợng điều hành vĩ mô tiền tệ, tín dụng Duy trì sách tỷ giá thị trƣờng có quản lý nhà nƣớc thực sách quản lý ngoại hối có hiệu Tăng cƣờng vai trò quản lý Nhà nƣớc hoạt động TTQT Nhà nƣớc cần tiếp tục đƣa giải pháp cấu lại kinh tế, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trƣờng chứng khoán hệ thống NH Tăng cƣờng hiệu lực quản lý nhà nƣớc hoạt động TTQT, nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro trình hoạt động TTQT NHTM Nâng cao chất lƣợng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm Đối với NHNN: 92 Footer Page -Footer Page -Footer Page 100 of 85 Header Page 101 of 85 Tăng cƣờng hoạt động tra, giám sát đánh giá an toàn hệ thống NHTM Phối hợp với Bộ, ngành hồn thiện quy trình, quy định cho hoạt động TTQT Xây dựng phƣơng pháp kiểm tra, giám sát hoạt động TTQT NHTM theo luật pháp nƣớc ta chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hoạt động thơng tin phòng ngừa rủi ro hoạt động TTQT cho toàn hệ thống NHTM Xây dựng hệ thống công nghệ đảm bảo thu thập đƣợc thông tin quản trị cần thiết cho ngân hàng kịp thời để làm sở cho định kinh doanh ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Phan Thị Thu Hà, Ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân; 93 Footer Page -Footer Page -Footer Page 101 of 85 Header Page 102 of 85 Lê Thị Ngọc Hân (2010), Giải pháp hạn chế rủi ro toán quốc tế Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh; Ths Lê Thị Phƣơng Liên (2008), Nâng cao hiệu hoạt động Thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội; 4.NguyễnThị Mơ (2000), Môi trường pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp hoàn thiện Đề NCKH cấp (Bộ thƣơng mại), mã số B96-23-02; PGS.TS Trần Hoàng Ngân, TS Nguyễn Minh Kiều, Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê; Đỗ Thị Thủy (2007), “Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại trình hội nhập WTO”; PGS TS Nguyễn Văn Tiến, Cẩm nang hoạt động tài trợ thương mại quốc tế, NXB Thống kê; PGS TS Nguyễn Văn Tiến, Thanh toán quốc tế tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê; 9.Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội; 10 Nguyễn Văn Tiến (2009), Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội; 11 TS Nguyễn Anh Tuấn (2006), Quản trị rủi ro hoạt động ngoại thương, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 12 GS.NGUT Đinh Xuân Trình (2009), Giáo trình tốn quốc tế, NXB Thơng tin – truyền thơng; 13 ICC – Phòng thƣơng mại quốc tế (2007), Bộ tập quán quốc tế L/C, NXB Đại học kinh tế quốc dân; 14 Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, Báo cáo thường niên 2011 - 2015; 15.Ngân hàng TMCP Công thƣơng VN, Các quy chế tài trợ thƣơng mại quy trình, quy định nghiệp vụ tài trợ thƣơng mại; 94 Footer Page -Footer Page -Footer Page 102 of 85 Header Page 103 of 85 16.Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (2014), Quy định, Quy trình cấp giới hạn tín dụng cho vay; 17 Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 18.Quyết định số 2548/QĐ-NHCT12 ngày 01/10/20009 Quy trình chuyển tiền thệ thống Vietinbank; 19 Quyết định số 1325/QĐ-HĐQT-NHCT7 ngày 28/09/2009 quy định phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố; 20.Website: www.vietinbank.vn 95 Footer Page -Footer Page -Footer Page 103 of 85 ... Chƣơng1:Tổngquan rủi rotronghoạtđộngTTQTcủaNHTM Chƣơng2: Đánh giá thựctrạngrủi ro tronghoạtđộngTTQTtạiVietinbank Hồng Bàng Chƣơng3: Biện pháphạnch rủi ro tronghoạtđộngTTQTtạiVietinbank Hồng Bàng Footer... 3.2 Một số biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng 74 3.2.1 Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro phƣơng thức toán quốc tế chủ yếu Vietinbank Hồng Bàng ... Vietinbank Hồng Bàng giai đoạn 2011-2015 Bảng “Danh mục rủi ro hoạt động toán quốc tế Vietinbank Hồng Bàng từ 2011-2015 Bảng “danh mục rủi ro hoạt động toán quốc tế theo đối tƣợng gây rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK HỒNG BÀNG_2, BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK HỒNG BÀNG_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay