Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

8 36 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:41

Giáo án Hình học HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC A Mục tiêu Qua , HS : - Giải thích đường thẳng vng góc - Cơng nhận tính chất : có đường thẳng b qua A vuông góc đường thẳng a - Hiểu đường trung trực đoạn thẳng - Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước - Biết vẽ đường trung trực đoạn thẳng - Bước đầu tập suy luận B Chuẩn bị :SGK, êke , giấy rời C Tiến trình dạy học I ổn định lớp (1p) II Kiểm tra cũ (5p) Gọi HS lên bảng trả lời : +Thế góc đối đỉnh? , Tính chất góc đối đỉnh + Vẽ góc đối đỉnh góc 900 III Bài giảng Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Thế đường thẳng vng Làm hình 3a,3b y góc (10’) Cho lớp làm ?1 Dùng bút vẽ theo nếp gấp , quan sát góc tạo thành nếp gấp ? Thu hình vẽ : x x’ O y’ ?2 Nhận xét : góc vuông vẽ đường thẳng xx’ yy’ cắt O , góc xOy = 900 Giải �  90o xOy �'Ox  1800  xOy �  90o(2g� y c k�b� ) thích góc vuông ? � y �'Ox  90o(� x'Oy � i� � nh) (dựa vào tập 9) Là đường thẳng cắt tạo thành Ta nói đường thẳng xx’ yy’ góc vng.(hay góc vng) a vng góc Vậy đường thẳng vng góc? Làm BT9 a ’ Ta kí hiệu sau : xx'  yy' a  a' Nêu cách diễn đạt SGK trang 84 Làm ?4 theo nhóm Điểm O nằm đường thẳng a 2.Vẽ đường thẳng vng nằm ngồi đường thẳng a góc(12p) Quan sát hình 5,6 vẽ theo Muốn vẽ đường thẳng vng góc Chỉ có đường thẳng qua O ta làm ? vng góc a Ngồi cách vẽ khác ? Yêu cầu HS lên làm ?3,?4 lớp làm vào Làm : Điểm O nằm đâu? 1.Điền thêm vào : Với điểm O có đường thẳng qua O vng góc đường - cắt tạo thành góc vng thẳng a cho trước ? Ta thừa nhận tính chất sau : - vng góc a Tính chất (sgk) Bài tập : Điền vào chỗ trống : - Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng … - Cho đường thẳng a điểm M , có đường HS vẽ bảng , lớp vẽ vào vở: thẳng b qua M … d Đường trung trực đoạn thẳng (10’) A B I V ẽ đoạn thẳng AB, trung điểm I nó; vẽ đường thẳng d qua I vng góc AB? Gọi HS lên vẽ Ta nói d đường trung trực Là đường thẳng vng góc với AB trung đoạn thẳng AB điểm Vậy đường trung trực Đọc lại định nghĩa đoạn thẳng AB? Nhắc lại Định nghĩa (sgk) Ta dung thước êke để vẽ Chú ý điều kiện : qua trung điểm vng góc Vẽ vào , HS lên bảng vẽ Ta nói A B đối xứng qua d d trung trực AB d C I D Muốn vẽ đường trung trực vủa đoạn thẳng ta làm ? Cho CD = 3cm Hãy vẽ đường trung trực CD? + vẽ CD = 3cm + xác định I CD cho CI =1,5cm +Qua I vẽ d vng góc CD IV củng cố (5p) Hoc sinh làm tập 11, 12(sgk) V.Hướng dẫn nhà (2p) - Học thuộc lòng định nghĩa tính chất - Luyện vẽ đường thẳng vng góc đường trung trực đoạn thẳng - Làm tập 13,14,15,16 (sgk-86,87) - Bài 10,11(sbt) LUYỆN TẬP A Mục tiêu  Giải thích đường thẳng vng góc với  Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc đường thẳng cho trước  Biết vẽ đường trung trực đạon thẳng  Sử dụng thành thạo thước , êke  Bước đầu tập suy luận B Chuẩn bị SGK, thước thẳng , êke, giấy rời, bảng phụ C Tiến trình dạy học I ổn định lớp(1p) II Kiểm tra cũ (10p) Gọi HS lên bảng kiểm tra: - Thế đường thẳng vng góc , vẽ hình - Thế đường trung trực đoạn thẳng, vẽ đường trung trực AB = 4cm? III Luyện tập (28p) Hoạt động thày Bài tập 15(sgk) Hoạt động trò Làm hình 8(sgk) zt vng góc xy O � , zOy � , yOt � ,t�Ox có góc vng : xOz Bài 17(sgk) HS lên kiểm tra: Yêu cầu HS lên bảng kiểm tra, lớp Hình a: a  a' làm Hình b: a  a' Hình c: a  a' HS làm : Bài 18(sgk) �  450 +dùng thước đo góc vẽ xOy Gọi HS lên bảng làm +Lấy A góc xOy +Dùng êke vẽ d1đi qua A vng góc Ox + Dùng êke vẽ d2đi qua A vng góc d2 y Oy C A O 45 B x d1 B d Bài 19(sgk) Làm theo nhóm Bài 19: O 600 C d Bài 20(sgk) Nêu cách vẽ Chú ý có vị trí điểm A,B,C Bài 20: a) A,B,C thẳng hàng A d1 d2 C A d2 d1 B B A C b) A,B,C không thẳng hàng C A d2 B d1 d1 d2 song song A,B,C thẳng hàng, cắt A,B,C không thẳng hàng Nhận xét quan hệ d1 d2? HS nhắc lại IV.củng cố (5p) Nhắc lại định nghĩa tính chất đường HS nhắc lại trung trực đoạn thẳng ? Câu , câu sai a) đường thẳng qua trung điểm a) Sai đoạn thẳng đường trung trực đoạn b) Sai thẳng c) Đúng b) đường thẳng vng góc với đoạn d) Đúng thẳng đường trung trực đoạn thẳng c) đường thẳng qua trung điểm vng góc đoạn thẳng đường trung trực đoạn thẳng d) mút đoạn thẳng đối xứng qua trung trực đoạn thẳng V.Hướng dẫn nhà (2p)  Xem lại tập chữa  Làm tập : 10,11,12,13,14,15(sgk-75)  Đọc trước : góc tạo bới đường thẳng cắt đường thẳng ... Làm tập 13 ,14 ,15 ,16 (sgk-86, 87) - Bài 10 ,11 (sbt) LUYỆN TẬP A Mục tiêu  Giải thích đường thẳng vng góc với  Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc đường thẳng cho trước  Biết vẽ đường. .. trống : - Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng … - Cho đường thẳng a điểm M , có đường HS vẽ bảng , lớp vẽ vào vở: thẳng b qua M … d Đường trung trực đoạn thẳng (10 ’) A B I V ẽ đoạn thẳng AB,... O nằm đường thẳng a 2.Vẽ đường thẳng vng nằm ngồi đường thẳng a góc (12 p) Quan sát hình 5,6 vẽ theo Muốn vẽ đường thẳng vng góc Chỉ có đường thẳng qua O ta làm ? vng góc a Ngồi cách vẽ khác ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay