Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 4: Hai đường thẳng song song

8 31 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:38

Giáo án Hình học HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG A Mục tiêu - Ôn lại đường thẳng song song(lớp 6) - Công nhận dấu hiệu nhận biết đường thẳng song song - Biết vẽ đường thẳng qua điểm nằm đường thẳng cho trước song song với đường thẳng - Biết sử dụng ê ke thước thẳng dùng êke để vẽ đường thẳng song song B Chuẩn bị: SGK,êke, bảng phụ C Tiến trình dạy học I ổn định lớp (1p) II Kiểm tra cũ (7p) HS1: nêu tính chất góc tạo đường thẳng cắt đường thẳng ? HS2: Nêu định nghĩa đường thẳng song song lớp cách vẽ? III.Bài giảng Hoạt động thầy 1.Nhắc lại kiến thức lớp 6(5p) Hoạt động trò Yêu cầu HS đọc SGK(tr90) Đọc SGK Cho đường thẳng a,b muốn biết a có Ta ước lượng mắt : a song song b không ta làm nào? khơng cắt b chúng song song a Có thể kéo dài đường thẳng mà chúng khơng cắt chúng song b song Cách làm khó thực chưa xác Vậy có cách dễ khơng? 2.Dấu hiệu nhận biết đường thẳng song song(14p) Cho lớp làm ?1 sgk Đoán xem đường thẳng song song Làm ?1 c g d ? a) a song song b a 45 900 b) d không song song e 45 80 b c) m song song n a) e p b) m n 600 600 c) Dùng thước kiểm tra lại kết a) góc so le b) góc so le khơng Thử dùng thước kiểm tra lại xem? c) góc so le Nhận xét góc cho hình ? Như theo tốn đường thẳng cắt đường thẳng khác tạo thành cặp góc so le chúng song song HS đọc lại tính chất Đó dấu hiệu nhận biết đường +đường thẳng a song song đường thẳng song song thẳng b Ta thừa nhận tính chất sau: +đường thẳng b song song đường Tính chất (sgk) thẳng a Hai đường thẳng a,b song song kí +2 đường thẳng a b song song hiệu : a//b + a b khơng có điểm chung Hãy nêu cách diễn đạt đường thẳng a song song đường thẳng b? Làm theo GV Trở lại hình vẽ ban đầu , dùng dụng cụ để kiểm tra xem a có song song b không? (hướng dẫn : kẻ đường thẳng c cắt a,b A,B Đo cặp góc so le trong) Muốn vẽ đường thẳng song song ta làm ? Vẽ đường thẳng song song(12p) Yêu cầu HS làm ?2, hình 18,19 Nêu trình tự vẽ lời? Làm ?2 theo nhóm Giới thiệu hai đoạn thẳng song song, +Dùng góc nhọn êke vẽ đường thẳng tia song song : c tạo với a góc Nếu đường thẳng song song ta nói +Làm với đường thẳng b mối đoạn thẳng (mỗi tia) đường + ta có a//b (theo dấu hiệu) thẳng song song đạon thẳng HS làm êke thước thẳng (mỗi tia) đường thẳng bảng;cả lớp làm vào x A B y Nếu xy//x’y’ : AB//CD; Ax//Cx’; C Ay//Dy’,… IV.Củng cố (5p) Làm tập 24(sgk) D y’ x’ Nêu định nghĩa Thế đường thẳng song song Trong câu sau , câu đúng, câu sai? - Hai đoạn thẳng song song đoạn a) Sai đường thẳng chứa chúng cắt b) Đúng thẳng khơng có điểm chung - Hai đoạn thẳng song song đoạn Nêu dấu hiệu thẳng nằm đường thẳng song song Nhắc lại dấu hiệu nhận biết đường thẳng song song V.Hướng dẫn nhà(2p) • Học thuộc dấu hiệu đường thẳng song songBài tập : 25,26(sgk-91) • Bài tập : 21,23,24(tr77-sbt) LUYỆN TẬP A.Mục tiêu • Thuộc nắm dấu hiệu nhận biết đường thẳng song song • Biết vẽ thành thạo đường thẳng qua điểm nằm đường thẳng cho trước song song với đường thẳng • Sử dụng thành thạo êke thước thẳng êke để vẽ đường thẳng song song B.Chuẩn bị : thước thẳng , êke , SGK C.Tiến trình dạy học I.ổn định lớp (1p) II.Kiểm tra cũ (7p) HS1: nêu dấu hiệu nhận biết đường thẳng song song ? HS2: Nêu cách vẽ đường thẳng song song ? III.Luyện tập(35p) Hoạt động thày Bài 26(sgk) Hoạt động trò Làm 26: Yêu cầu HS đọc đề , HS lên Đọc đề bảng vẽ hình ,trả lời Vẽ hình trả lời: A 120 1200 y B x Ax By song song đường thẳng AB cắt Ax By tạo thành góc so sle nhau(dấu hiệu nhận Gọi HS nhận xét biết đường thẳng song song) Muốn vẽ góc 1200 ta vẽ ? Có thể dùng thước đo góc êke có Hãy thực ? góc 600 vẽ lần góc 600 góc 1200 Bài 27(sgk) HS làm 26 theo cách vẽ khác Cho lớp đọc đề Gọi HS nhắc lại Đọc đề : Bài tốn cho ? hỏi ? Cho tam giác ABC , qua A vẽ AD//BC Muốn vẽ AD//BC ta làm ? AD = BC Muốn có AD = BC ta làm ? Vẽ qua A đường thẳng song song BC A Lấy D cho AD = BC D’ Gọi HS lên bảng vẽ hình ? D Có thể vẽ đoạn AD//BC AD = BC ? B Vẽ đoạn C D’ đối xứng D qua A Nêu cách vẽ D’? Bài 28(sgk) Đọc đề c y’ Yêu cầu HS đọc đề , hoạt động B 60 nhóm nêu cách vẽ y 600 x’ A x +vẽ đường thẳng xx’ +Trên xx’ lấy điểm A +Dùng êke vẽ đường thẳng c qua A tạo với Ax góc 600 +Trên c lấy B (khác A) · ' BA = 60o so le +Dùng êke vẽ y · với xAB +Vẽ tia đối By By’ ta yy’//xx’ Có thể vẽ góc vị trí đồng vị Bài 29(sgk) Bài tốn cho ? hỏi gì? Cho góc nhọn xOy điểm O’ Yêu cầu vẽ góc nhọn x’O’y’ có O’x’//Ox , O’y’//Oy; so sánh góc Gọi HS lên vẽ hình 1HS lên vẽ hình O x’ x O’ y’ y x O x’ O’ y y’ So sánh góc : IV.Hướng dẫn nhà (2p) • Bài tập : 30(sgk) , 24,25,26(sbt-78) • Khẳng định suy luận kết 29 ... 2.Dấu hiệu nhận biết đường thẳng song song (14 p) Cho lớp làm ?1 sgk Đoán xem đường thẳng song song Làm ?1 c g d ? a) a song song b a 45 900 b) d không song song e 45 80 b c) m song song n a) e p b)... +đường thẳng b song song đường Tính chất (sgk) thẳng a Hai đường thẳng a,b song song kí +2 đường thẳng a b song song hiệu : a//b + a b khơng có điểm chung Hãy nêu cách diễn đạt đường thẳng a song. .. cho hình ? Như theo tốn đường thẳng cắt đường thẳng khác tạo thành cặp góc so le chúng song song HS đọc lại tính chất Đó dấu hiệu nhận biết đường +đường thẳng a song song đường thẳng song song thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 4: Hai đường thẳng song song, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 4: Hai đường thẳng song song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay