Bài thảo luận xã hội học

15 30 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:38

Chương 1: Đối tượng, Chức năng, Nhiệm vụ và cơ cấu của xã hội học.Câu hỏi: Chức năng, nhiệm vụ của xã hội học?Trả Lời:I. Chức năng của xã hội học 1. Chức năng nhận thức Trang bị những tri thức về sự phát triển của xã hội theo những quy luật khách quan vốn có của nó. Góp phần hệ thống hoá những hiểu biết của con người về xã hội nhằm góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về xã hội với những lĩnh vực khác nhau Thông qua các công trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm => xã hội học đã tạo ra cơ sở khách quan cho việc nhận biết đúng đắn tình trạng xã hội và hiện tượng xã hội Tạo ra tiền đề nhận thức triển vọng xu hướng phát triển, tương lai của xã hội. Với chức năng này,xã hội học bao gồm cả giải thích và dự báo xã hội, cả lí luận và phương tiện nhận thức xã hội. 2. Chức năng thực tiễn Được thể hiện cụ thể ở các khía cạnh sau: Chức năng dự báo: Trên cơ sở phân tích cac hiện tượng xã hội, xã hội học làm sang tỏ triển vọng vận động phát triển của các cấu trúc xã hội trong tương lai gần và xa thông qua các kiến nghị, dự báo xã hội. Chức năng quản lí: Từ cá dự báo xã hội, giúp con người có được những thong tin tri thức lí luận tổng quát và thong tin thực nghiệm; từ đó, đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp với việc cải tạo biến đổi hiện thực xã hội. Không có sự quan sát, phân tích, thực nghiệm một cách khoa học của xã hội học thì không thể có dự báo khoa học trong công tác quản lí xã hội. 3. Chức năng tư tưởngĐược thể hiện cụ thể ở các khía cạnh sau: + Chức năng nội dung: cung cấp nội dung khoa học về xã hội cho hệ tư tưởng, là Chương 1: Đối tượng, Chức năng, Nhiệm vụ cấu xã hội học Câu hỏi: Chức năng, nhiệm vụ xã hội học? Trả Lời: I Chức xã hội học Chức nhận thức -Trang bị tri thức phát triển xã hội theo quy luật khách quan vớn có -Góp phần hệ thớng hố hiểu biết người xã hội nhằm góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh xã hội với lĩnh vực khác - Thơng qua cơng trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm => xã hội học tạo sở khách quan cho việc nhận biết đắn tình trạng xã hội hiện tượng xã hội - Tạo tiền đề nhận thức triển vọng xu hướng phát triển, tương lai xã hội - Với chức này,xã hội học bao gồm giải thích dự báo xã hội, lí luận phương tiện nhận thức xã hội Chức thực tiễn Được thể hiện cụ thể khía cạnh sau: - Chức dự báo: Trên sở phân tích cac hiện tượng xã hội, xã hội học làm sang tỏ triển vọng vận động phát triển cấu trúc xã hội tương lai gần xa thông qua kiến nghị, dự báo xã hội - Chức quản lí: Từ cá dự báo xã hội, giúp người có được thong tin tri thức lí luận tổng quát thong tin thực nghiệm; từ đó, đưa chủ trương, sách phù hợp với việc cải tạo biến đổi hiện thực xã hội Khơng có quan sát, phân tích, thực nghiệm cách khoa học xã hội học khơng thể có dự báo khoa học cơng tác quản lí xã hội Chức tư tưởng Được thể hiện cụ thể khía cạnh sau: + Chức nội dung: cung cấp nội dung khoa học xã hội cho hệ tư tưởng, sở cho nhân sinh quan khoa học người xã hội + Chức quy định: Quy định việc cần làm, nên làm không nên làm, không được làm,… cho thành viên cộng đồng + Chức phe phán: tạo khả phản ứng tích cực đấu tranh chống tư tưởng lạc hậu, bảo thủ, phản động,… bảo vệ tư tưởng tiến bộ, khoa học + Chức phương pháp luận: Giúp người lựa chọn phương pháp thích hợp q trình nhận thức cải tạo biến đổi hiện thực xã hội II Nhiệm vụ xã hội học Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận Nhiệm vụ hàng đầu xã hội học xây dựng, phát triển hệ thống khái niệm, phạm trù, nguyên lí xã hội học, từ góp phần hình thành giới quan phương pháp luận khoa học cho người nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo biến đổi xã hội Nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm Thông qua nghiên cứu thực nghiệm để: + Kiểm nghiệm chứng minh giả thuyết khoa học + Phát hiện chứng thực tế vấn đề nảy sinh làm sở cho việc sửa đổi bổ sung, phát triển hệ thớng khái niệm, góp phần thúc đẩy tư xã hội học phát triển Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng Nhiệm vụ nhằm hướng tới việc đề giải pháp vận dụng tri thức lý luận kết nghiên cứu xã hội học thực nghiệm vào hoạt động thực tiễn cải tạo biến đổi xã hội Chương 2: Cấu trúc xã hội Câu 1: Cấu trúc xã hội Cấu trúc xã hội-dân tộc? Nội dung tìm hiểu: Cấu trúc xã hội – Cấu trúc xã hội dân tộc I Cấu trúc xã hội 1.1 Một số lý thuyết cấu trúc xã hội a Quan điểm Durkhiem xã hội cấu trúc xã hội Học thuyết cấu trúc xã hội theo ông Durkhiem được phạm trù: “sự kiện xã hội”, ông đưa định nghĩa sau : “ kiện xã hội cách làm cớ định hay khơng cớ định, có khả tác động lên cá nhân cưỡng bức bên ngồi, cách làm có tính chất chung phạm vi rộng lớn xã hội định cớ vấn có tồn riêng, độc lập với biểu hiện cá biệt Theo ơng, xã hội tổng thể kiện xã hội bình thường Sự kiện xã hội bình thường gắn liền với cưỡng chế bình thường Đó cưỡng bức phù hợp với ưu của xã hội đó, ưu trị hay đạo đức xã hội Sự kiện bình thường hiện tượng xã hội biểu hiện qua hình thức chung nhận thấy tụt đại đa số cá thể xã hội khơng gian thời gian tồn Vd: Bổn phận làm cha mẹ, làm cái, quy ước ngôn ngữ giao tiếp Trái lại, kiện xã hội khác thường hiện tượng xã hội biểu hiện qua hình thức ngoại lệ, thường gặp thiểu số người xảy thời , khơng tồn tồn sớng cá thể b Lý thuyết hệ thống xã hội Parsons Theo Parsons, giới hệ thống lớn, mở rộng có nhiều xã hội khác nhau, giới hạn đường biên giới lãnh thổ quốc gia Mỗi xã hội có đặc trung giới hạn riêng, khác với xã hội khác xã hội tồn theo phương thức thích nghi với Xã hội hệ thống mở, thường xuyên thực hiện trao đổi, biến đổi để tạo cân bằng, sở thích ứng, tồn với xã hội khác Trong xã hội có hệ thớng nhỏ ( tiểu hệ thớng), tồn theo phương thức thích nghi với Nghĩa là, hệ thống thực hiện chức định sở phối hợp với hệ thống khác Sự hoạt động phối hợp tiểu hệ thống đảm bảo cho xã hội có khả thích ứng với xã hội khác, tức tạo cân cho hệ thống lớn 1.2 Khái niệm cấu trúc xã hội a Khái niệm Có nhiều định nghĩa khái niệm cấu trúc xã hội: +Định nghĩa thứ nhất: “Cấu trúc xã hội mối liên hệ vững thành tố bên hệ thớng xã hội”,như :dân tộc,giai cấp ,nhóm nghề nghiệp + Định nghĩa thứ hai: “Cấu trúc xã hội mơ hình mới liên hệ thành phần hệ thống xã hội” + Định nghĩa thứ ba: “Cấu trúc xã hội tổng thể thành phần xã hội,là hệ thớng lớn bao gồm hệ thớng nhỏ,gồm có bậc người,gia đình,đến nhóm xã hội,và toàn xã hội chỉnh thể.Những thành phần quan trọng cấu trúc xã hội vị ,vai trò,nhóm xã hội thiết chế xã hội” b Biểu hiện cấu trúc xã hội Cấu trúc XH biểu hiện phạm vi không gian thời gian khác -Vê khơng gian thường có loại khơng gian có tổ chức khơng có tổ chức +Về khơng gian có tổ chức, cấu trúc xã hội biểu hiện tổng thể hệ thống tổ chức xã hội hệ thống tổ chức nhà nước, hệ thớng tổ chức trị xã hội(đảng,đồn, phụ nữ,các tổ chức hội cựu chiến binh, nơng dân, ),hệ thống tổ chức kinh tế, hệ thống tổ chức tơn giáo +Về khơng gian khơng có tổ chức, cấu trúc XH biểu hiện khác biệt lớp người có vị thế, vị trí, vai trò Xh khác - Về thời gian, cấu trúc xã hội biểu hiện chi phối ràng buộc lịch sử, thời đại -Ngoài cấu trúc xh biểu hiện lớp người, đơn vị xh , gia đình, tế bào xh cấu trúc nhóm cao xh chỉnh thể thớng c Mục đích việc nghiên cứu cấu trúc xã hội Mục đích thấy được khác biệt vị trí, vai trò xã hội cá thể cá nhân nhóm để từ thấy được xung đột xảy trình vận động xã hội d Các đặc trưng cấu trúc xã hội Cấu trúc xã hội tập hợp đơn giản phận cấu thành xã hội, mà chỉnh thể thống xá phận cấu thành cách thức lien kết phận Cấu trúc xh vừa có tính lịch sử-cụ thể, vừa mang đậm nét đặc trưng giai đoạn phát triển xh.Mỗi giai đoạn lịch sử có cấu trúc xã hội khác Cấu trúc xh vừa có tính kế thừa, vừa có tính biến đổi phát triển theo xu hướng phát triển thời đại 1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu cấu trúc xã hội Giúp ta nhận thức được đặc trưng xh giai đoạn phát triển lịch sử Ta hiểu được thành phần cấu trúc xã hội, hiểu rõ vị trí, vị thế, vai trò chức thành phần cấu trúc để đảm bảo tính hệ thống cấu trúc nghiên cứu động lực phát triển xh Để thấy được quan hệ tương tác thành phần cấu trúc xh, hiểu rõ chất quan hệ dạng quy luật xh, tiến tới giải thích được hành vi cá nhân, nhóm xh tồn xh thời gian không gian cụ thể Cho bức tranh tổng quát xh để từ hoạch định chiến lược xây dựng mơ hình xh tới ưu Giúp có sở khoa học để vạch sách đắn, nhằm phát huy nhân tớ tích cực điều chỉnh khắc phục hiện tượng lêch chuẩn, biểu hiện tiêu cực hoạt động xã hội II Cấu trúc xã hội – dân tộc - Dân tộc : theo nghĩa rộng cộng đồng người có chung văn hóa, nhóm sắc tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc, lịch sử; bao gồm nhiều nhóm sắc tộc Dân tộc tr ường hợp q́c gia dân tộc được gọi quốc dân - Dân tộc cộng động người lịch sử, dựa cộng đồng kinh tế, vùng lãnh thổ, ngơn ngữ văn hóa, tâm lý Trong xã hội bao gồm nhiều dân tộc khác sinh sống hoạt động theo hệ thông thiết chế xã hội định Nhưng phát triển khơng đồng kinh tế, trị, tư tưởng,văn hóa giũa dân tộc dẫn dén tình trạng đồng hóa dân tộc ,giưa dân tộc phát triển dân tộc chậm phát triển, tạo nên bất bình đẳng mâu thuẫn dân tộc Vấn đề dân tộc vấn đề nhạy cảm phức tạp liên quan đến ổn định phát triển nhiều quốc gia hiện ường hợp quốc gia dân tộc được gọi q́c dân 1.1 Khái niệm Cấu trúc xã hội – dân tộc phân chia cộng đồng dân cư theo dân tộc được định hình lịch sử Dân tộc hình thành phân định khác đặc trưng dân tộc cộng đồng quốc gia dân tộc giớng người, khác biệt văn hóa, khác biệt lãnh thổ Một xh bao gồm nhiều dân tộc khác tồn hoạt động theo hệ thống thiết chế xh 1.2 Xung đột dân tộc Các dân tộc sống với vùng lãnh thổ định, phát triển khơng đồng dẫn đến q trình đồng hóa dân tộc phát triển đối với dân tộc khơng phát triển tạo nên bất bình đẳng mâu thuẫn giũa dân tộc Mâu thuẫn dân tộc thường bị lực đối lập nước nước ngồi lợi dụng, kích động lơi kéo dân tộc chớng đới phủ li khai làm rới loạn xh Mâu thuẫn dân tộc giải thơng qua sách dân tộc hệ thớng sách kinh tế - xã hội nhà nước Đó sách đồng tất lĩnh vực xh nhằm tạo bình đẳng dân tộc xó bỏ định kiến dân tộc tâm lý cộng đồng xã hội 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu Cho thấy chất vấn đề dân tộc đời sống xã hội, thấy được sắc văn hóa dân tộc để có hòa đồng cộng đồng văn hóa chung Cho cứ đưa sách đắn nhằm đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh cho quốc gia Câu 2: Cấu trúc xã hội Cấu trúc xã hội dân sớ giới tính *Cấu trúc XH dân số: +Cấu trúc XH dân số phần cấu trúc xã hội Cấu trúc xã hội dân số cấu trúc xã hội cụ thể,được biểu hiện qua tiêu chí sau: -Các kiểu SX va tái SX dân sớ -Mức sinh,mức tử, mật độ phân bố dân số -Sự di dân -tỉ lệ giới tính -Cấu trúc XH hệ +Sự vân động cấu trúc xã hội dân sớ phụ thuộc vào trình độ phát triển xã hội nói chung,trước hết trình độ phát triển Sx vật chất tính chất quan hệ XH, chuẩn mực văn hóa + cấu trúc xã hội hệ đóng vai trò quan trọng cấu trúc xã hội dân số (thế hệ tập hợp người sinh giai đoaạn lịch sử định, VD hệ trước cách mạng tháng Tám,thế hệ HCM…) *Cấu trúc XH giới tính -cấu trúc XH giới tính phân chia tổng sớ dân cư thành nam nữ -Xã hội học nghiên cứu cấu trúc xã hội giới tính ý tới hai khía cạnh +Một là,sự khơng tương ứng tân lý xã hội nam nữ, dẫn đến mâu thuẫn gia đình, tập thể xã hội +Hai là, cân giới tính vùng miền toàn xã hội ,ảnh hưởng đến cân phát triển xã hội nói chung Câu 3:Cơ động xã hội Các yếu tố liên quan đến động xã hôi Khái niệm Cơ động xã hội (di động xã hội, dịch chuyển xã hội) khái niệm xã hội học dùng để chuyển động cá nhân, gia đình, nhóm xã hội cấu trúc xã hội, tầng xã hội, hay từ tầng xã hội sang tầng xã hội khác Nói cách khác, động xã hội thay đổi vị trí hệ thớng phân tầng xã hội Cơ động xã hội liên quan tới việc cá nhân giành vị trí, địa vị xã hội, liên quan tới điều kiện ảnh hưởng tới biến đổi cấu xã hội Là vận động cá nhân hay nhóm người từ vị xã hội sang vị xã hội khác; di chuyển người, tập thể, từ địa vị, tầng lớp xã hội hay giai cấp sang địa vị, tầng lớp, giai cấp khác Cơ động xã hội định nghĩa chuyển dịch từ địa vị qua địa vị khác cấu tổ chức 2 Hình thức: Ngang, dọc - Cơ động theo chiều dọc: vận động cá nhân nhóm xã hội, giai cấp xã hội tới vị trí, địa vị xã hội có giá trị cao thấp Biểu hiện hình thức di động thăng tiến, đề bạt - di động lên; miễn nhiệm, rút lui, lùi xuống, thất bại - di động xuống - Cơ động theo chiều ngang: vận động cá nhân nhóm xã hội, giai cấp xã hội tới vị trí ngang mặt xã hội Trong xã hội hiện đại, di động theo chiều ngang phổ biến, liên quan đến di chuyển địa lý khu vực, thị trấn, thành phố vùng địa phương Sự khép kín xã hội: Là xu hướng bảo tồn nhóm (tầng) xã hội chống lại xâm nhập thành viên thuộc nhóm (tầng) khác Bản chất đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp, nhóm xã hội Nhưng điều dẫn đến mâu thuẫn thường xuyên biến đổi với ổn định, nguyên nhân nổ cách mạng xã hội Nó ngăn chặn xâm nhập tư tưởng, văn hố xấu, góp phần bảo vệ truyền thớng nhóm xã hội Tuy nhiên, tạo rào cản đối với việc hội nhập, phát triển, tiếp thu giá trị văn hoá tiến nhân loại Sự tái tạo xã hội: Là xu hướng trì, mở rộng, phát triển tầng lớp xã hội định, nhóm xã hội diễn theo hai phương thức: trì hệ mở rộng, kết nạp thành viên phù hợp với tiêu chí nhóm + Cơ động hệ: hệ có địa vị cao thấp so với địa vị cha mẹ; + Cơ động hệ: người thay đổi vị trí nghề nghiệp, nơi đời làm việc mình, cao so với người hệ Địa vị xã hội: Di động xã hội chủ yếu quan tâm tới địa vị đạt được - giành được, chứ khơng phải địa vị gán cho - có sẵn; phân biệt hai loại di động sau: - Di động được bảo trợ: đạt được địa vị cao ngun nhân hồn cảnh gia đình yếu tớ khác không trực tiếp liên quan đến khả nỗ lực, cố gắng thân; - Di động tranh tài: đạt được địa vị cao sở nỗ lực tài thân Cơ cấu xã hội - Di động cấu: di động xã hội với tư cách kết thay đổi q trình phân phới địa vị xã hội Di động cấu diễn bất chấp quy tắc thống trị địa vị; - Di động trao động: di động sớ người thăng tiến thay vào vị trí số người khác di động xuống, kết tạo nên cân cấu xã hội Các yếu tố ảnh hưởng đến động xã hội - Điều kiện kinh tế - xã hội: Trong xã hội phong kiến dựa kinh tế tự cung tự cấp, tư tưởng Nho học, cấu trúc xã hội vững chắc, nên địa vị cá nhân, nhóm xã hội thay đổi; động xã hội diễn chậm chạp được thực hiện chủ yếu tầng xã hội Còn xã hội hiện đại, tác động q trình cơng nghiệp hoá, lĩnh vực dịch vụ phát triển đặc biệt công nghệ thông tin làm phẳng giới, xố nhồ biên giới, tư tưởng tự do, tác động mạnh mẽ đến động xã hội theo chiều dọc lẫn chiều ngang - Trình độ học thức: Trình độ học vấn có liên quan trực tiếp đến hình thành, phát triển loại nghề nghiệp khác dẫn đến chỗ thu nhập, mức sống, khả động xã hội khác +Nhằm thu hút nhân tài tạo đột phá lĩnh vực khoa học, công nghệ, kể từ năm TP.HCM dùng ngân sách trả lương lên đến 150 triệu đồng/tháng cho chuyên gia đầu ngành Theo định UBND TP.HCM, đơn vị Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp công nghệ cao, Viện Khoa học - cơng nghệ tính tốn, Trung tâm cơng nghệ sinh học được thực hiện thí điểm sớ sách thu hút chun gia khoa học công nghệ (KHCN) vào làm việc, được hưởng ưu đãi lương, phụ cấp, lại, năm 2015 +Bác sỹ Vũ Hoàng Nguyên (GĐ Bệnh viện đa khoa Trí Đức): 400 triệu đồng/tháng bình thường Tôi luôn đau đáu nỗi suy tư tìm lời đáp cho câu hỏi: Phải làm giàu mà không mà đánh hai từ “y đức? Sau nhiều năm hành nghề ći tơi tìm được câu trả lời, Bệnh viện Trí Đức đời từ Sau nhiều năm hoạt động, Bệnh viện ngày lớn mạnh được xếp vào bệnh viện tư nhân lớn Hà Nội -Nguồn gớc gia đình: Nguồn gớc xuất thân, điều kiện kinh tế, truyền thớng gia đình,… có vai trò quan trọng đối với kế thừa khác gia đình “Con vua lại làm vua, sãi chùa lại quét đa” + GS Ngô Bảo Châu sinh gia đình trí thức truyền thớng Ơng trai Tiến sĩ khoa học ngành học chất lỏng Ngô Huy Cẩn, hiện làm việc Viện Cơ học Việt Nam Mẹ ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ dược Trần Lưu Vân Hiền, công tác Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Việt Nam Ông cháu họ Ngơ Thúc Lanh, Giáo sư tốn viết ćn sách Đại sớ + Phó tổng giám đớc Cơng ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) Nguyễn Quốc Cường (hay Cường đô la), sinh năm 1982, trai bà Nguyễn Thị Như Loan +Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc QCG, người phụ nữ giàu có VN với tài sản vào thời hồng kim ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ -Giới tính: Do đặc điểm tâm – sinh lý, thiên chức xã hội, dẫn đến di động khác nam nữ Thông thường khả động nam giới diễn nhanh hơn, mạnh mẽ so với nữ giới +Nam giới có điều kiện tập trung cho nghiệp được trả lương cao hơn, nữ giới phải gánh vác việc gia đình, ni nên cơng việc bị ngắt qng, lương thấp -Môi trường sống: Do đặc điểm kinh tế, văn hoá, điều kiện tự nhiên,… vùng miền khác nhau, nên chủ thể xã hội có di động khác Thơng thường khả động cư dân thành thị cao nông thôn, nông thôn miền xuôi cao nông thôn miền núi + Các học sinh thành phớ có điều kiện học tập tốt vùng núi, lại gần khu công nghiệp nên sau dễ kiếm việc lương cao -Lứa tuổi: Người nhiều tuổi biết phù hợp với việc gì, có kinh nghiệm vài lĩnh vực định tập trung thăng tiến lĩnh vực Người trẻ tuổi hay nhảy việc có sức trẻ, dễ thích nghi với cơng việc mới, đồng thời tìm cơng việc phù hợp với thân -Yếu tố thân: Ý chí vượt khó, khát khao vượt lên nghịch cảnh sớ phận, tâm làm giàu hay khiếu, thông minh, tính tò mò, ham hiểu biết, khơng sợ thất bại,… có vai trò quan trọng đến thành người đạt được tương lai; vậy, yếu tố ảnh hưởng lớn tới động xã hội người “Có chí nên” +Howard Schultz - CEO chuỗi cửa hàng café Starbucks lớn lên khu ổ chuột Brooklyn (New York, Mỹ) Mẹ ông chưa học hết trung học, cố đưa đến trường với niềm tin ngày họ thành cơng Cha Schultz - lái xe tải +Nguyễn Hữu Tiến – thủ khoa ĐH Y Hà Nội 29,5 điểm có gia cảnh khó khăn, cha cống, bốc vác, xe ôm, bơm vá xe đạp, xe máy, mẹ nhổ lơng vịt + Ơng vua rác người Việt David Dương chủ công ty California Waste Solutions (CWS) Ông kể ngày đầu sang định cư San Fransisco (California), thành viên gia đình phải mưu sinh việc thu lượm phế liệu, phân loại bán cho nhà máy tái chế Các yếu tớ nêu chúng có quan hệ tác động qua lại chi phối lẫn ảnh hưởng đến động xã hội xã hội định, hoàn cảnh lịch sử cụ thể không – thời gian định Câu 4: Quan điểm xã hội học bất bình đẳng xã hội? 1.Khái niệm: - Bình đẳng ngang người với người hay nhiều lĩnh vực đời sớng xã hội: kinh tế, trị, văn hóa, dân tộc,… Từ quan niệm bình đẳng, ta hiểu: Bất bình đẳng xã hội không ngang hội hay lợi ích đới với cá nhân nhóm nhiều nhóm xã hội với -Các nhà xã hội học thớng rằng: + Bất bình đẳng xã hội hiện tượng xã hội phổ biến xã hội loài người bắt nguồn từ nguyên nhân xã hội sâu xa, là: sớ chủ thể xã hội (cá nhân, nhóm xã hội) có đặc quyền kiểm sốt khai thác sớ chủ thể xã hội khác số lĩnh vực xã hội + Những cấu trúc xã hội khác cs hệ thớng bất bình đẳng xã hội khác + Bất bình đẳng xã hội vấn đề xã hội có ý nghĩa định đến phân tầng xã hội, tổ chức xã hội 2.Cơ sở tạo nên bất bình đẳng xã hội - Bất bình đẳng xã hội hiện tượng xã hội có tính lịch sử-cụ thể gắn liền với trình độ phát triển kinh tế, cấu giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, lãnh thổ, -Phân loại: +Bất bình đẳng giới: dạng phổ biến Nó dựa đánh giá xã hội vai trò hai giới, đó, nam giới thường được đề cao có quyền uy nữ giới Chính vậy, cơng việc, hội phụ nữ nam giới Nữ giới có xu hướng bị phân bớ vào cơng việc có lương thấp, uy tín thấp Theo sớ nghiên cứu, phụ nữ kiếm được 63% thu nhập so với nam giới Số lượng lao động nội trợ khổng lồ tiếp tục thực hiện phụ nữ, hai vợ chồng lao động… Xã hội có bất bình đẳng giới xuất phát từ quan niệm: có nam giới trụ cột gia đình, nam kiếm tiền, nữ làm nội trợ nên phụ thuộc vào nam giới Do đó, phụ nữ bị hạn chế nhiều quyền lựa chọn cơng việc, có cơng việc dường dành cho nam giới Ví dụ, phụ nữ được bình đẳng với nam giới quyền lực: nhà lãnh đạo trị ln nam giới, thủ lĩnh dòng họ ln nam giới…Trong gia đình, đa sớ bà vợ phải đối mặt với nạn bạo hành, đàn ơng có quyền chi phới vợ mình, phụ nữ có quyền đới với đời sớng nhân tình dục, người vợ ln phải thể hiện tơn kính đới với chồng… + Bất bình đẳng kinh tế: Theo Marx, bất bình đẳng kinh tế tồn chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất Trong đó, Max Weber cho rằng, khả chiếm lĩnh thị trường nhân tớ gây bất bình đẳng + Bất bình đẳng theo tuổi: lớp tuổi khác có hội khác sớng Sự bất bình đẳng theo tuổi thể hiện rõ nét năm đầu tuổi niên + Bất bình đẳng chủng tộc: Tồn quan niệm có chủng tộc ưu việt hơn, từ mà có phân biệt chủng tộc chủng tộc khác Thậm chí xã hội, chủng tộc khơng có hội giớng Ngồi ra, có bất bình đẳng khác nơi cư trú, dân tộc….Những dạng bất bình đẳng thể hiện khu vực đời sống xã hội như: điều kiện làm việc, sức khoẻ, nhà ở, giáo dục, cơng lý… Ví dụ bất bình đẳng giáo dục nước phát triển: hội giáo dục cho trẻ em giai cấp khác khác Các trẻ em giai cấp công nhân có may vào trường chất lượng cao so với em giai cấp trung lưu lớp trên; hội giáo dục cho trẻ em nam cao trẻ em nữ; có khác hội giáo dục cho trẻ em dân tộc khác nhau; phân phối địa vị, nghề nghiệp tiền thưởng người lao động không được định kết giáo dục, thành giáo dục (cùng trình độ, cấp) trai thu nhập cao gái… -Theo nhà xã hội học, nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng xã hội thể hiện khía cạnh sau: + Thứ nhất: Do khác hội sống: sở vật chất (của cải thu nhập…) điều kiện chăm sóc sức khỏe, học hành… Trong xã hội cụ thể, hội nhóm xã hội khơng Cơ hội sống: bao gồm tất thuận lợi vật chất cải thiện chất lượng sớng Nó khơng bao gồm thuận lợi vật chất, cải, tài sản thu nhập mà điều kiện lợi ích bảo vệ sức khỏe hay an ninh xã hội Cơ hội thực tế thực tế cho thấy lợi ích vật chất lựa chọn thực tế nhóm xã hội, thành viên nhóm có nhận thức được điều hay khơng Trong xã hội cụ thể, nhóm người có hội, nhóm khác khơng; ngun nhân khách quan bất bình đẳng xã hội + Thứ hai: Do khác địa vị xã hội: địa vị kinh tế, địa vị trị, tơn giáo… Địa vị xã hội: trái lại, với nguyên nhân khách quan trên, bất bình đẳng xã hội địa vị xã hội thành viên nhóm xã hội tạo nên thừa nhận chúng Cơ sở địa vị xã hội khác - bất cứ mà nhóm xã hội cho ưu việt được nhóm xã hội khác thừa nhận; ví dụ, cải, tơn giáo, địa vị trị, v.v Bất kể với nguyên nhân nào, địa vị xã hội được giữ vững nhóm xã hội nắm giữ địa vị nhóm xã hội khác tự giác thừa nhận tính ưu việt nhóm + Thứ ba: Do khác ảnh hưởng trị, được biểu hiện hiện thực mới quan hệ vị trị với lợi vật chất địa vị xã hội chủ thể xã hội Bất bình đẳng ảnh hưởng trị được nhìn nhận có được từ ưu vật chất địa vị cao Thực tế, thân chức vụ trị tạo sở để đạt được địa vị hội sớng Có thể gọi bất bình đẳng dựa sở trị *Mức độ bất bình đẳng Việt Nam: - Bất bình đẳng giới mức thu nhập: Ở nước ta: 70% phụ nữ độ tuổi lao động (từ 16 đến 55 tuổi) tham gia vào lực lượng lao động chiếm 52% so với nam giới Song phụ nữ chiếm 40% tổng số lao động được trả lương Cuộc Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam 1998 cho thấy phụ nữ tất độ tuổi phải làm việc thời gian dài gấp đôi nam giới (Desai, 2000[2]) Phụ nữ Việt Nam nhận được thù lao công việc hơn, sớ tiền trung bình tháng họ nhận được 14% so với nam giới Qua nghiên cứu cho thấy, thực có bất bình đẳng giới thu nhập Việt Nam: tỷ số thu nhập nữ/nam 0,77 năm 1993 0,82 năm 1998 [3] -Bất bình đẳng hội: + Bất bình đẳng hội đối với trẻ em quan ngại Việt Nam Trẻ em nghèo Việt Nam, đặc biệt trẻ em dân tộc thiểu sớ có hội so với trẻ em gia đình giả +Tỷ lệ suy dinh dưỡng số trẻ em dân tộc thiểu số cao gấp đôi so với đa số Chỉ 13% trẻ người H’mông người Dao học được tới cấp phổ thông trung học, so với tỷ lệ 65% người Kinh người Hoa +Trẻ em hộ nghèo dễ bị suy dinh dưỡng khả theo học trung học -Bất bình đẳng nhóm thu nhập cao +Hầu hết quan ngại tăng bất bình đẳng tập trung vào khoảng cách người giàu với số đông người dân Việt Nam +Cứ khoảng triệu người Việt Nam có người siêu giàu Việt Nam ước tính có 110 người siêu giàu vào năm 2013, tăng từ mức 34 người siêu giàu năm 2003 +Số người siêu giàu Việt Nam tương đương với quốc gia khác mức thu nhập Việt Nam + Trong đó, đa sớ người dân Việt Nam nghèo -Tình trạng bất bình đẳng Việt Nam tỉ lệ nghèo theo thành thị nông thôn: Hệ số Gini theo thu nhập(a) 1996 1999 2002 2004 Việt Nam 0,37 0,39 0,42 0,423 Thành thị 0,38 0,41 0,41 0,41 Nông thôn 0,33 0,34 0,36 0,37 Tỉ lệ nghèo chung (theo chuẩn World Bank TCTK) 1993 1998 2002 2004 Việt Nam 58,1 37,4 28,9 19,5 Thành thị 25,1 9,2 6,6 3,6 Nông thôn 66,4 45,5 35,6 25,0 2,65 4,95 5,40 6,94 Chênh lệch tỉ lệ nghèo (lần) = N.thôn/ thành thị Nguồn: (a) Tổng cục Thống kê [9], 2006: 40, 229 (b) Ngân hàng Thế giới tác giả khác [4], 2003: 9; Tổng cục Thống kê [8], 2007: Biểu số 126 (tỷ lệ người nghèo bảng đ ược tính theo chi tiêu TB/người/tháng) +nếu ta xem xét bất bình đẳng tỉ lệ nghèo Việt Nam theo vùng/miền khác (tức bất bình đẳng hội), ta thấy tỉ lệ nghèo khu vực đô thị giảm nhanh từ 25,1% (1993) xuống 9,2% (1998), 6,6% (2002) xuống 3,6% (2004) Trong đó, khu vực nơng thơn giảm (nhưng không nhanh đô thị) từ 66,4% (1993) x́ng 45,5% (1998), 35,6% (2002) x́ng 25,0% (2004) Điều làm cho chênh lệch tỉ lệ nghèo nông thôn đô thị ngày dãn từ 2,65 lần (1993) lên 4,95 lần (1998), 5,4 lần (2002) lên đến 6,94 lần (2004) Sự bất bình đẳng hội nơng thơn đô thị thể hiện thực trạng bất bình đẳng xã hội rõ ràng so với bất bình đẳng tổng thể nước tính theo hệ sớ Gini tăng lên năm qua ** Hệ số Gini dùng để biểu thị độ bất bình đẳng phân phới thu nhập Nó có giá trị từ đến Hệ sớ Gini thường được sử dụng để biểu thị mức độ bất bình đẳng phân phới thu nhập tầng lớp cư dân Số tượng trưng cho bình đẳng thu nhập tụt đới (mọi người có mức thu nhập), số tượng trưng cho bất bình đẳng thu nhập tụt đới (một người có tồn thu nhập, tất người khác khơng có thu nhập)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận xã hội học, Bài thảo luận xã hội học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay