Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:36

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIÊN ĐỀ ƠCLÍT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I MỤC TIÊU: - Hiểu nội dung tiên đề Ơclít cơng nhận tính đường thẳng b qua M (M∈ a cho b//a) - Hiểu tính chất đường thẳng song song suy dựa vào tiên đề Ơclít - Có kỹ tính số đo góc dựa vào tính chất đường thẳng song song II CHUẨN BỊ - Giáo viên: SGK, thước: thẳng đo góc, bảng phụ - Học sinh: SGK, thước: thẳng đo góc III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP Hoạt động GV Hoạt động hs * HĐ1: 1/ tiên đề Ơclít - Tìm hiểu tiên đề Ơclít HS lớp vẽ hình theo trình tự học - GV: đưa bảng phụ: tiết trước -Yêu cầu học sinh lớp làm nháp HS1: vẽ bảng tập “cho điểm M∈ a vẽ đường thẳng b HS2: nhận xét qua M b//a HS3: vẽ lại đường thẳng b hình - Cho học sinh lên bảng làm Cả lớp nhận xét nét vẽ bạn - Một học sinh nhận biết làm bạn M b - Để vẽ đường thẳng b qua M // với a ta có cách vẽ? Vẽ a đường thẳng vậy? HS đọc tiên đề SGK - GV: nêu khái niệm tiên đề toán học M∈a; b qua M b//a nội dung tiên đề Ơclít Cho học 2/ Tính chất đường thẳng // sinh đọc SGK vẽ hình vào - GV: hai đuờng thẳng song song có HS1: làm câu a tính chất nào? HS2: làm câu b c * HĐ2: - Tính chất đường thẳng // - GV: cho học sinh làm?2 SGK Yêu c a b cầu học sinh trả lời phần - Qua toán ta rút kết luận gì? Nhận xét góc so le -Cho học sinh nêu nhận xét góc HS3: làm câu d phía HS nhận xét góc Aˆ 1+ Bˆ = ? -GV: nêu tính chất đường thẳng // Aˆ + Bˆ = ? cho học sinh phân biệt điều cho trước -HS phát biểu tính chất đường điều suy thẳng // -GV: đưa tập 30 (79) SBT lên -HS phân biệt điều cho điều suy hình (bảng phụ) -GV: cho học sinh đo góc sole Aˆ A Bˆ so sánh -Lí luận Aˆ Bˆ 1? -Nếu Aˆ ≠ Bˆ từ A ta vẽ tia Ap cho p Aˆ B= Bˆ => Ap//b sao? Qua A có a//b; Ap//b vậy=> ? -GV: từ góc sole P B Giả sử Aˆ ≠ Bˆ 1, qua A ta kẻ Ap cho p Aˆ B = Bˆ 1=> Ap//b , mà A có a//b nên theo tiên đề Ơclít ta được: Ap nhau, góc đối đỉnh nhau, hai góc = a tức a//b phía nào? Aˆ = Bˆ -HS lên giải -HS đứng chỗ trả lời: a, b, c, d (a-Đ; b-Đ; c-S; d-S) Học sinh lên bảng điền vào chỗ * HĐ3: A 37° -Củng cố luyện tập Bài 32 (94); 33 (đề đưa lên bảng phụ) B a/ Ta có: a//b ⇒ Bˆ = Aˆ =47O ( hai góc so le trong) ˆ ˆ -GV: cho học sinh làm tập 34 (94/ b/ A1 = B4 (hai góc đồng vị) SGK) c/ ta có: Aˆ1 = 180 − 37 = 1430 (vì hai góc kề bù) ⇒ Bˆ = Aˆ1 = 1430 IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Hướng dẫn nhà - Học thuộc lý thuyết: tiên đề, tính chất - Làm tập: 31, 35 (94 SGK) ; 28, 29 (78,79 SBT) HƯỚNG DẪN: Bài tập 31 SGK: - Muốn kiểm tra đường thẳng // ta dựng tuyến sau kiểm tr góc sole (hay đồng vị) có khơng rút kết luận - Chuẩn bị sau kiểm tra 15’ LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Cho đường thẳng // tuyến cho biết số đo góc tính góc lại - Vận dụng tiên đề Ơclít tính chất đường thẳng // để giải tập - Bước đầu biết suy luận toán biết cách trình bày tốn II CHUẨN BỊ - Học sinh: thước , bảng nhóm - Giáo viên: thước, bảng phụ, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP Hoạt động GV Phát biểu tiên đề ƠClít - T/c hai Hoạt động hs BT 36 (SGK - 94 ) đường thẳng // A - Điền vào chỗ trống phát biểu sau: B a Qua điểm A ngồi đt a có khơng q đt // với …… a Aˆ = Bˆ (vì cặp góc SLT) b Nếu qua điểm A ngồi đường b Aˆ = Bˆ (vì cặp góc đồng vị ) thẳng a có đt // a …… c Cho điểm A ngồi đt a, đường thẳng qua A // a ……… Giới thiệu câu cách phát biểu khác tiên đề ƠClít c Bˆ + Aˆ = 1800(vì cặp góc ) d Bˆ = Aˆ (vì Bˆ = Aˆ 4) * HĐ 2: BT 37 (SGK - 97 ) Yêu cầu HS lên bảng, đồng thời 1HS A B làm BT 36 1HS làm BT 37 b C D - Dựa vào kiến thức học để làm E a BT 36? Biết a // b, cặp góc hai ∆ ABC ∆ CDE là: Cˆ = Cˆ (đối đỉnh) B Aˆ C = C Dˆ E (SLT a // b) A Bˆ C = C Eˆ D (SLT a // b) Lưu ý: câu d có hai cách giải thích * HĐ 3: HS vẽ hình 23, 24 trình bày cách làm - Chú ý phải giải thích chúng Bt 38 (Sgk - 95) - Nếu HS làm không nên gợi mở KL: (VD: ∆ABC có góc? ∆CDE có Nếu a // b góc nào?) - Hai góc SLT * HĐ 4: - Hai góc đồng vị GV dùng bảng phụ ghi BT 38 yêu cầu - Trong phía bù lớp chia hai đội thi điền vào cho nhanh Mỗi đội cử đại diện bút phấn Đội nhanh thắng IV- KIỂM TRA 15’ Đề: 1/ Phát biểu tính chất hai đuờng thẳng song song 2/ Cho hình vẽ bên biết a // b Aˆ = 1300 tính Bˆ 1, Bˆ 2, Bˆ 3 A1 130° B .. .đường thẳng vậy? HS đọc tiên đề SGK - GV: nêu khái niệm tiên đề toán học M∈a; b qua M b//a nội dung tiên đề Ơclít Cho học 2/ Tính chất đường thẳng // sinh đọc SGK vẽ hình vào - GV:... A1 = B4 (hai góc đồng vị) SGK) c/ ta có: A 1 = 18 0 − 37 = 14 30 (vì hai góc kề bù) ⇒ Bˆ = A 1 = 14 30 IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Hướng dẫn nhà - Học thuộc lý thuyết: tiên đề, tính chất - Làm tập: 31, ... phấn Đội nhanh thắng IV- KIỂM TRA 15 ’ Đề: 1/ Phát biểu tính chất hai đuờng thẳng song song 2/ Cho hình vẽ bên biết a // b Aˆ = 13 00 tính Bˆ 1, Bˆ 2, Bˆ 3 A1 13 0° B
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay