Mô hình PPP ở Việt NamThực trạng và giải pháp

37 74 2
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:16

Chính phủ ở hầu hết các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) phải đối mặt với thách thức phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án FDI. Trong khi đó, kinh phí có sẵn từ các nguồn vốn truyền thống mà chủ yếu dựa vào thuế và năng lực quản trị của khu vực công để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng vẫn còn hạn chế. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng nhanh của Việt Nam đã khiến phát triển hạ tầng không theo kịp và tạo ra rào cản lớn cho tiếp tục tăng trưởng và đầu tư hướng vào xuất khẩu. Từ nay đến năm 2020, ước tính cần phải đầu tư 200 tỉ USD cho xây mới đường sá, cầu cống, cảng, nước sạch, điện và các hạ tầng khác để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng. Chính vì vậy, quan hệ đối tác với khu vực tư nhân là một thay thế hấp dẫn để tăng cường và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển.Trong những năm gần đây, tại Việt Nam việc áp dụng mô hình hợp tác công tư PPP đang trở nên phổ biến nhưng còn quá khiêm tốn và khi triển khai cũng cần những điều kiện nhất định khác, đặc biệt là vấn đề pháp lý. Vì vậy, nhóm em quyết định chọn đề tài: “Mô hình PPP ở Việt NamThực trạng và giải pháp” để có thể tìm hiểu rõ hơn về thực trạng áp dụng mô hình PPP ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan và một số kiến nghị có thể góp phần đưa việc áp dụng mô hình này ở nước ta phát huy hiệu quả hơn, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, mạnh và bền vững theo hướng tích cực. Trong quá trình nghiên cứu và viết đề tài, chắc chắc chúng em không thể tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn đáng tiếc. Vì vậy, chúng em mong thầy xem xét và sửa chữa để bài làm của chúng em thêm hoàn thiện và có đóng góp tích cực hơn.CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ PPP1.1.Khái niệm mô hình PPPPPP (public private partnership) là việc nhà nước và nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở hợp đồng dự án.Với mô hình PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình thức hợp tác tối ưu hoá hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân.1.2.Phân loại các mô hình PPPHiện nay trên thế giới có 5 hình thức phổ biến thực hiện mô hình PPP như sau:1)Mô hình nhượng quyền khai thác (Franchise) là hình thức mà theo đó cơ sở hạ tầng được nhà nước xây dựng và sở hữu nhưng giao (thường là thông qua đấu giá) cho tư nhân vận hành và khai thác.2)Mô hình thiết kế xây dựng tài trợ vận hành DBFO (Design MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ PPP 1.1 Khái niệm hình PPP 1.2 Phân loại hình PPP .4 1.3 Các nhân tố tác động đến hình PPP 1.3.1 Các nhân tố tác động tích cực đến hình PPP 1.3.2 Các nhân tố tác động tiêu cực đến hình PPP 1.4 Các nghiên cứu hình PPP kinh nghiệm áp dụng hình PPP giới CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HÌNH PPP VIỆT NAM .12 2.1 Thực trạng áp dụng hình PPP Việt Nam 12 2.1.1 Về cấu dự án PPP 12 2.1.2 Về nguồn vốn phủ dự án PPP 16 2.1.3 Về khung pháp lí điều chỉnh PPP 17 2.1.4 Về cơng tác điều hành quản lí dự án PPP phủ 19 2.2 Thuận lợi khó khăn áp dụng hình PPP Việt Nam .20 2.3 Đánh giá hiệu mặt hạn chế việc áp dụng hình PPP Việt Nam .23 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC ÁP DỤNG HÌNH PPP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI .27 3.1 Các điểm cần thận trọng lựa chọn dự án PPP 27 3.2 Các giải pháp đồng nâng cao hiệu dự án PPP 30 3.3 Đề xuất chương trình khung vận hành PPP Việt Nam .34 KẾT LUẬN .36 DANH SÁCH NHÓM 13 – KINH TẾ VĨ Hồng Hải Anh Nguyễn Đào Thùy Dương Nguyễn Thị Thúy Hằng Đỗ Thùy Linh Vũ Thị Ngân Trần Thị Lệ Quyên Trần Thị Thùy Trang : 1411110015 : 1411110123 : 1411110203 : 1418110402 : 1411110461 : 1411110537 : 1411110653 LỜI MỞ ĐẦU Chính phủ hầu phát triển (trong có Việt Nam) phải đối mặt với thách thức phải đáp ứng nhu cầu ngày tăng việc đầu tư nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, đặc biệt dự án FDI Trong đó, kinh phí có sẵn từ nguồn vốn truyền thống mà chủ yếu dựa vào thuế lực quản trị khu vực công để thực dự án đầu tư hạ tầng hạn chế Mặt khác, tốc độ tăng trưởng nhanh Việt Nam khiến phát triển hạ tầng không theo kịp tạo rào cản lớn cho tiếp tục tăng trưởng đầu tư hướng vào xuất Từ đến năm 2020, ước tính cần phải đầu tư 200 tỉ USD cho xây đường sá, cầu cống, cảng, nước sạch, điện hạ tầng khác để trì tốc độ tăng trưởng Chính vậy, quan hệ đối tác với khu vực tư nhân thay hấp dẫn để tăng cường cải thiện sở hạ tầng phục vụ phát triển Trong năm gần đây, Việt Nam việc áp dụng hình hợp tác cơng tư PPP trở nên phổ biến khiêm tốn triển khai cần điều kiện định khác, đặc biệt vấn đề pháp lý Vì vậy, nhóm em định chọn đề tài: “Mơ hình PPP Việt Nam-Thực trạng giải pháp” để tìm hiểu rõ thực trạng áp dụng hình PPP Việt Nam nay, từ đưa đánh giá khách quan số kiến nghị góp phần đưa việc áp dụng hình nước ta phát huy hiệu hơn, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, mạnh bền vững theo hướng tích cực Trong q trình nghiên cứu viết đề tài, chắc chúng em tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn đáng tiếc Vì vậy, chúng em mong thầy xem xét sửa chữa để làm chúng em thêm hồn thiện có đóng góp tích cực CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH HỢP TÁC CƠNG TƯ PPP 1.1 Khái niệm hình PPP PPP (public -private partnership) việc nhà nước nhà đầu tư phối hợp thực dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công sở hợp đồng dự án Với hình PPP, Nhà nước thiết lập tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ tư nhân khuyến khích cung cấp chế tốn theo chất lượng dịch vụ Đây hình thức hợp tác tối ưu hoá hiệu đầu tư cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, mang lại lợi ích cho nhà nước người dân 1.2 Phân loại hình PPP Hiện giới có hình thức phổ biến thực hình PPP sau: 1) hình nhượng quyền khai thác (Franchise) hình thức mà theo sở hạ tầng nhà nước xây dựng sở hữu giao (thường thông qua đấu giá) cho tư nhân vận hành khai thác 2) hình thiết kế - xây dựng - tài trợ - vận hành DBFO (Design Build - Finance - Operate), khu vực tư nhân đứng xây dựng, tài trợ vận hành cơng trình thuộc sở hữu nhà nước 3) hình xây dựng - vận hành - chuyển giao BOT (Build - Operate Transfer) hình thức cơng ty thực dự án đứng xây dựng vận hành cơng trình thời gian định sau chuyển giao tồn cho nhà nước 4) hình BTO (xây dựng - chuyển giao - vận hành) hình sau xây dựng xong chuyển giao cho nhà nước sở hữu công ty thực dự án giữ quyền khai thác cơng trình 5) hình xây dựng - sở hữu - vận hành BOO (Build - Own - Operate) hình thức cơng ty thực dự án đứng xây dựng công trình, sở hữu vận hành cơng trình 1.3 Các nhân tố tác động đến hình PPP 1.3.1 Các nhân tố tác động tích cực đến hình PPP  Vai trò trách nhiệm Chính phủ Chính phủ giữ vai trò quan trọng việc phát triển dự án PPP Để vận hành hình PPP thành công, nhà nghiên cứu đề xuất phủ cần thực loạt cải cách bao gồm:  Hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư  Chính sách hỗ trợ phủ  Ổn định mơi trường kinh tế vĩ  Phát triển thị trường tài  Lựa chọn đối tác tư nhân phù hợp Chính phủ cần lựa chọn tập đồn tư nhân có lực vững mạnh Sự thành cơng dự án PPP phụ thuộc nhiều vào lựa chọn Khi tham gia dự án, tư nhân có trách nhiệm tài trợ vốn, thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng cung cấp dịch vụ kết thúc thời gian nhượng quyền  Nhận dạng phân bổ rủi ro thích hợp Phân bổ rủi ro phân chia công việc đối tác dự án, đối tác có trách nhiệm tài trợ, xây dựng, kinh doanh gánh chịu rủi ro phát sinh từ công việc giao Các đối tác công tư tham gia PPP cần phải xác định hiểu rõ rủi ro tiềm tàng liên quan đến PPP để đảm bảo rủi ro phân chia cách hợp lý Rủi ro phân chia cho bên có khả tài kỹ thuật tốt để xử lý chúng  Nhận dạng phân bổ rủi ro hợp lý Nghiên cứu Edwards (1991), Flangan Norman (1993), Merna Smith (1996), Zhang (2005), Young (2009) đề cập đến nhân tố Phân bổ rủi ro phân chia công việc đối tác dự án, đối tác có trách nhiệm tài trợ, xây dựng, kinh doanh gánh chịu rủi ro phát sinh từ công việc giao Các đối tác công tư tham gia PPP cần phải xác định hiểu rõ rủi ro tiềm tàng liên quan đến PPP để đảm bảo rủi ro phân chia cách hợp lý Rủi ro phân chia cho bên có khả tài kỹ thuật tốt để xử lý chúng Đặc biệt, dự án đường rủi ro cao thâm dụng vốn, thời gian thực kéo dài nhiều bên tham gia, cần phải chia sẻ rủi ro cho đối tác tin cậy nhằm đạt đưuọc hiệu đầu tư Để quản trị rủi ro tối ưu cần xác định phân loại rủi ro Merna Smith (1996) chia rủi ro hình PPP thành nhóm chính: rủi ro nội rủi ro hệ thống Nisar (2007) chia rủi ro khía cạnh: rủi ro tiềm tàng rủi ro hữu Một cách phân loại khác theo Wang (2000) Thomas (2003) phân theo lĩnh vực có liên quan: rủi ro doanh thu, rủi ro kinh tế, rủi ro thiếu cạnh tranh…  Tài cho PPP Nghiên cứu Schaufelberger Wipadapisut (2003) cho thấy chiến lược tài chính, mà cụ thể thiết lập cấu trúc vốn cho dự án PPP cách hợp lý định thành cơng hình Các nhà nghiên cứu lập luận rằng, đặc thù rủi ro cao dự án đường nên tài trợ từ nợ tư nhân bị hạn chế, phủ cần mở rộng biên độ hỗ trỡ nhằm tăng tính khả thi tài cho dự án Theo đó, cấu trúc tài trợ tiêu chuẩn cần xây dựng cho dự án PPP bao gồm: vốn khởi tạo, vốn chủ sở hữu nợ Vốn khởi tạo phần góp vốn ban đầu Nhà nước tham gia PPP nhằm giảm áp lực vốn cho tư nhân trình xây dựng, đồng thời tăng tính hấp dẫn cho dự án PPP Đây phần hỗ trợ Chính phủ, phần vốn Chính phủ khơng thu lợi nhuận giúp tư nhân nhanh hoàn vốn Cấu trúc đặc biệt phù hợp với quốc gia phát triển Việt Nam, dự án có tính hấp dẫn không cao 1.3.2 Các nhân tố tác động tiêu cực đến hình PPP Có thể thấy, nghiên cứu PPP thực từ thập niên 80, 90 thu hút quan tâm năm gần Ngân hàng Phát triển châu Á nhiều quốc gia Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức nhiều hội thảo rút kinh nghiệm PPP Bên cạnh nhân tố định thành công, nhà nghiên cứu nhân tố rào cản, gây thất bại cho việc thực hình PPP cụ thể sau đây:  Tính bất ổn, khó dự đốn môi trường đầu tư;  Khả thực thi cam kết phủ kém;  Thiếu quy định pháp lý cần thiết;  Lựa chọn đối tác tư nhân không theo nguyên tắc cạnh tranh mà chịu tác động trị bảo hộ phủ số cơng ty;  Cơ chế điều tiết Chính phủ hấp dẫn khiến nhà đầu tư tư nhân không đạt kỳ vọng (về lợi nhuận, chia sẻ rủi ro,…) ;  Thể chế trị khơng ổn định;  Tham nhũng, quan liêu, điều hành quản lý Nhà nước hiệu quả, cưỡng chế thực thi hợp đồng hiệu lực thấp;  Mức độ nhận thức PPP khu vực công khu vực tư chưa đầy đủ;  Năng lực quản lý dự án khu vực cơng yếu kém;  Chính sách hỗ trợ Chính phủ chưa tương xứng 1.4 Các nghiên cứu hình PPP kinh nghiệm áp dụng hình PPP giới hình PPP áp dụng việc xây dựng kênh đào Pháp vào kỷ 18, cầu London vào kỷ 19 hay cầu Brooklyn tiếng New York vào kỷ 19 Tuy nhiên, hình thực bắt đầu phổ biến giới từ đầu thập niên 1980 đóng vai trò định việc phát triển sở hạ tầng nước phát triển 1) Anh: Chỉ lựa chọn dự án PPP tạo giá trị vượt trội Anh quốc gia xây dựng triển khai thành công dự án PPP Một nghiên cứu Li cộng (2005) dự án PPP giao thông đường Anh tập trung nghiên cứu vấn đề phân bổ rủi ro cho thấy: rủi ro liên quan đến môi trường vĩ phân bổ cho Chính phủ, rủi ro chịu tác động trị (như thay đổi sách, lực Chính phủ…), tình hình kinh tế vĩ (như lạm phát, lãi suất…), luật pháp (thay đổi luật, thực thi pháp luật kém…) Còn rủi ro liên quan đến dự án (như rủi ro kỹ thuật, rủi ro quản lý,…) chuyển giao cho tư nhân.Các rủi ro nằm kiểm soát hai bên (như rủi ro cung – cầu…) chia sẻ tư nhân Chính phủ Nghiên cứu nêu rằng, tư nhân có khả xử lý rủi ro tốt Nhà nước việc chuyển giao rủi ro cho tư nhân làm cho họ e ngại đầu tư, việc san sẻ cách hợp lý yếu tố rủi ro cho bên giúp cân tối ưu hóa lực nguồn vốn đầu tư bên Theo Ngân khố Vương quốc Anh, PPP chiếm 11% tổng đầu tư công Anh; môi trường giao thông vận tải lĩnh vực áp dụng PPP nhiều Đến tháng 3/2015 Anh có 772 hợp đồng PPP ký kết với giá trị vốn 57,7 tỷ bảng Anh 679 dự án thực Có thể nói, Anh quốc gia đứng đầu châu Âu dự án PPP cung cấp dịch vụ cơng Ban đầu, động Chính phủ Anh thu hút nguồn vốn tư nhân nhằm hỗ trợ ngân sách Chính phủ Tuy nhiên theo thời gian, mục đích thực dự án PPP dần thay đổi Chính phủ Anh lựa chọn dự án PPP tạo giá trị vượt trội so với hình thức đầu tư truyền thống 2) Nhật Bản: Phát triển PPP nhắm vào đầu tư cho hàng hóa cơng cộng Giáo sư Fukunari Kimura trường Đại học Tổng hợp Keio (Nhật Bản) nói: “Khơng phủ kham tồn việc đầu tư cho hệ thống sở hạ tầng, khơng nhà đầu tư tư nhân làm việc lĩnh vực có hiệu kinh tế thấp nhiều rủi ro” Đấy lý khiến cho hình PPP đời, bối cảnh châu Á phát triển nhanh nhu cầu dịch vụ công cộng sở hạ tầng lớn Nhật Bản quốc gia phát triển mạnh hình châu Á Theo kinh nghiệm nước này, có hai lĩnh vực mà hình PPP phát huy hiệu quả, dự án khơng thể khó áp dụng phương pháp cổ phần hố dự án mà nhà nước khơng thể tham gia trực tiếp Cụ thể dự án sản xuất phân phối điện, đường cao tốc, giao thông đô thị, dịch vụ cảng, cấp nước dịch vụ cơng cộng Hiệu mà hình đem lại giảm chi phí, giảm rủi ro tạo môi trường cạnh tranh cao 3) Trung Quốc: Tham nhũng trở ngại lớn cho thành công PPP Trung Quốc quy hoạch đầu tư cho hệ thống đường bộ, Chính phủ khơng đủ ngân sách cho việc đầu tư này.Sự thiếu hụt 150 tỷ USD (1998-2020) bù đắp phần từ ngân sách nhà nước, phần lại cần hỗ trợ tư nhân Vì thế, nhiều dự án giao thông đường thực theo hình PPP Theo nghiên cứu Qiao công (2001) dự án PPP thực Trung Quốc thời gian qua nhân tố sau tạo nên tính thành cơng cho dự án: dự án phù hợp, kinh tế - trị ổn định, mức thuế phù hợp, phân bổ rủi ro hợp lý, lựa chọn nhà thầu phụ phù hợp, kiểm soát quản lý dự án cách chặt chẽ, chuyển nhượng công nghệ Tuy nhiên, cấu tài trợ nhiều dự án đường theo hình thức PPP Trung Quốc dựa khoản vay trái phiếu quốc tế Điều tạo rủi ro tỷ giá cho phủ Mức phí thu cao so với thu nhập bình qn đầu người Do đó, lợi ích kinh tế tài để tạo tính hấp dẫn cho đầu tư chưa đạt Đây hai học kinh nghiệm đáng suy ngẫm cho Việt Nam áp dụng hình PPP để phát triển giao thông đô thị Trong nghiên cứu dự án PPP đường cao tốc Trung Quốc, Yelin Xu cộng (2010) sử dụng hình phân bổ rủi ro mờ (Fuzzy Risk Allocation Model – FRAM) để xác định mức phân bổ rủi ro phủ tư nhân Kết nghiên cứu cho thấy mức rủi ro tổng thể dự án đường cao tốc Trung Quốc nằm khoảng trung bình đến cao Nghiên cứu tiết lộ can thiệp phủ tham nhũng trở ngại lớn cho thành công hình PPP Trung Quốc, ngun nhân quy định pháp luật chưa đầy đủ, hệ thống giám sát yếu, chưa cơng khai q trình định 4) Hà Lan: Rủi ro doanh thu Chính phủ chịu trách nhiệm Hà Lan bắt đầu chương trình PPP năm 1999 việc thành lập Trung tâm Kiến thức PPP (Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking) Trung tâm giữ vai trò quan trọng hướng dẫn cho khu vực Nhà nước lẫn tư nhân nhiệm vụ dự án PPP, xây dựng tài liệu công cụ tiêu chuẩn để đo lường giá trị vượt trội dự án theo hình PPP so với hình đầu tư truyền thống Nhờ vậy, dự án đường Hà Lan thành công tạo giá trị tăng thêm 10 – 15% cho Chính phủ Đặc trưng dự án giao thông PPP Hà Lan lưu lượng giao thông nào, rủi ro doanh thu Chính phủ Hà Lan gánh chịu Yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển dự án PPP Hà Lan đánh giá giá trị tiền mang lại từ dự án giai đoạn chuẩn bị đấu thầu giai đoạn đầu, người ta đánh giá xem hình PPP có mang lại giá trị thặng dư cho dự án khơng Q trình lặp lại trước đấu thầu, quy dự án xác định chi tiết Khi đơn thầu PPP nhận, người ta tiến hành so sánh đầu tư theo hình PPP đầu tư theo truyền thống, từ định có thực dự án hình PPP hay khơng Chỉ dự án PPP có chi phí rẻ so với đầu tư truyền thống chọn Chính sách Hà Lan sử dụng PPP để thực dự án công rẻ, nhanh hiệu 5) Hàn Quốc: Đơn giản thủ tục, miễn giảm thuế để thúc đẩy PPP Hàn Quốc bắt đầu chương trình PPP vào năm 1994 với 100 dự án sở hạ tầng đề xuất Chương trình khơng thành cơng hồn tồn năm, có 42 dự án thực Các lý cho khơng thành cơng hình PPP Hàn Quốc không đủ động thu hút tư nhân, thủ tục đấu thầu không rõ ràng, thiếu minh bạch, không quán với tiêu chuẩn giới chế phân bổ rủi ro không phù hợp Để ứng phó với khủng hoảng tài châu Á khắc phục hạn chế, Chính phủ Hàn Quốc ban hành Luật PPL (12/1998) nhằm cải thiện hình thức hợp đồng PPP, cách thức xử lý dự án đơn lẻ, quy định bắt buộc nghiên cứu khả thi, lập hệ thống hỗ trợ xử lý rủi ro thành lập Trung tâm Xúc tiến phát triển dự án PPP sở hạ tầng Hàn Quốc (Private Infrastructure Investment Centre of South Korea – PICKO) Luật cải thiện đáng kể, khơi thơng dòng vốn thu hút đầu tư nước cho nhiều dự án Ngồi ra, Chính phủ thực đơn giản thủ tục đấu thầu, miễn giảm thuế, bảo đảm 10 mức cao kỹ thuật, tài chính, pháp luật, tư vấn quốc tế… việc soạn thảo hợp đồng dự án có chất lượng Hồ sơ mời thầu Có nhiều khả quyền cấp địa phương khơng tiên liệu chi phí đề xuất áp dụng phương thức PPP tùy tiện dự án có quy q nhỏ, hồn tồn có khả áp dụng phương thức đầu tư giản tiện Thứ tư, trình thực dự án PPP thường kéo dài đem lại rủi ro tài chính, sách, quy chế thay đổi nước phát triển Việt Nam khiến nhiều nhà đầu tư e ngại 2.3 Đánh giá hiệu mặt hạn chế việc áp dụng hình PPP Việt Nam 2.3.1 Hiệu việc áp dụng hình PPP Việt Nam Gần đây, hình PPP hay hợp tác cơng - tư thường nhắc đến cách thức hiệu giúp giải vấn đề tải sở hạ tầng (CSHT) - nút thắt kinh tế Việt Nam Việc áp dụng hình PPP Việt Nam mang lại nhiều hiệu tích cực cho Kinh tế nước nhà Thứ nhất, áp dụng hình PPP giúp kinh tế Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư tư nhân đặc biệt nguồn vốn nước ngồi từ giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước Trong giai đoạn 1994-2009, Việt Nam có 32 dự án đầu tư theo hình PPP với tổng số vốn cam kết khoảng 6,7 tỉ USD Trong năm trở lại đây, dự án BTO, BOT, BT tăng lên 70 dự án nâng tổng số dự án lên 90, với tổng số vốn khoảng 7,1 tỉ USD, dự án giao thông chiếm 70% Từ 1994-2012, số vốn thực đầu tư chiếm 2,49% tổng số vốn đầu tư nước Tổng số vốn đầu tư đăng ký nước vào Việt Nam tăng mạnh: Bảng : Tổng số vốn đầu tư đăng ký nước vào Việt Nam Hàn Quốc Trung Quốc Singapore Nhật Bản Số dự án 588 224 119 342 Tổng vốn đăng ký( Triệu USD) 7705 3533,5 2892,8 2299 23 Anh Hoa Kỳ Đài Loan 23 43 101 346,3 309,6 1228,9 Nguồn: Tổng cục thống kê Đặc biệt, cơng trình giao thơng trọng yếu có vốn đầu tư lớn, mở rộng Quốc lộ đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ, với chiều dài 1.319km có 606km áp dụng hình thức BOT (chiếm gần 50%); Ngành Điện ngành có vốn đầu tư lớn nhiều nhà đầu tư quan tâm, chẳng hạn Tập đoàn Toyo Ink (Malaysia) Tổng cục Năng lượng ký biên phát triển Dự án BOT Nhiệt điện sông Hậu với công suất dự kiến 2.000 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,5 tỷ USD, xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, nước có khoảng 500 hệ thống cấp nước nơng thơn khuôn khổ hợp tác PPP, cấp nước cho 500.000 người dân Bên cạnh đó, số lượng, quy vốn đầu tư dự án khu vực tư nhân ngày tăng lên, điển tỉnh Hà Nam có 11 DN, Thái Bình có 17 DN đăng ký đầu tư với tổng số vốn 1.085 tỷ đồng… Thứ hai, hình PPP giúp gia tăng hiệu sử dụng nguồn lực sẵn có hình PPP Việt Nam tận dụng tối đa nguồn lực tư nhân nguồn lực cơng hình PPP khai thác nguồn lực tư nhân với nguồn vốn dồi dào, công nghệ đại, khả quản lý tốt rủi ro kết hợp với nguồn lực công giúp đảm bảo pháp lý, thúc đẩy, quản lý dự án đầu tư, Thứ ba, hình PPP Việt Nam tạo động nâng cao tính minh bạch trách nhiệm giải trình hình PPP cộng tác khu vực tư nhân khu vực Nhà nước Vì thế, dự án sử dụng hình PPP Việt Nam đòi hỏi phải có tính minh bạch cao giải trình rõ ràng để hai bên hợp tác triển khai dự án hiệu đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ hai bên dự án Như vậy, nói hình PPP giúp cho nước ta hoàn thiện sở hạ tầng, đường xá nhiều cơng trình quan trọng phục vụ cho việc phát triển, chuyển đổi cấu kinh tế làm giảm bớt gánh nặng cho đầu tư 24 cơng Ngân sách Nhà nước Đó mặt tích cực, hiệu mà đầu tư công đen lại cho Việt Nam 2.3.2 Những hạn chế việc áp dụng hình PPP Việt Nam Mặc dù hình PPP ngày phát triển nắm giữ vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam bên cạnh PPP gặp phải mặt hạn chế tiêu cực khiến cho việc đầu tư cho hình PPP khơng đạt hiệu cao mong đợi Thứ nhất, chế quản lý, điều phối dự án PPP: Sự thiếu hụt pháp lý rào cản hạn chế lớn hình PPP Hiện khung phápViệt Nam cho PPP q trình xây dựng chưa có hành lang chắn đảm bảo cho việc triển khai dự án PPP Bên cạnh yếu tố thủ tục, chế,… phức tạp rào cảm không nhỏ khiến nhà đầu tư e dè, lo ngại Thứ hai, vấn đề việc triển khai thực dự án PPP: Việc lựa chọn áp dụng phương thức PPP cho dự án đầu tư vấn đề đáng lo ngại việc triển khai PPP nước ta Nhiều dự án PPP không xem xét lựa chọn phương thức phù hợp gây lãng phí nguồn lực dự án, tốn cao cho dự án đáng áp dụng phương thức giản đơn hiệu cao Trong nhiều dự án đầu tư, Nhà nước nhà đầu tư không đủ lực PPP để điều hành dự án đạt hiệu Bên cạnh đó, việc đôn đốc, quản lý, giám sát thực hiện, triển khai dự án chưa sát sao, hiệu khiến cho thời gian thực bị kéo dài ra, dự án bị đình trệ, vốn đầu tư bị đội lên cao dẫn đến dự án hiệu quả, thiếu khả thi Thứ ba, vấn đề trong xây dựng chế hợp tác phân chia quyền kiểm soát bên dự án PPP: chất chế PPP phân chia rủi ro, lợi ích quyền định bên liên quan Đây vấn đề mà dự án PPP Việt Nam thường hay gặp phải khiến cho dự án PPP nước ta chưa thực hấp dẫn nhà đầu tư tiềm ngồi nước 25 Rõ ràng, đầu tư theo hình PPP Việt Nam non trẻ vấp phải nhiều hạn chế mặt chủ quan lẫn khách quan khiến cho PPP Việt Nam chưa đạt thành tựu đáng tự hào Chính thế, cần phải đưa giải pháp hợp lý để thúc đẩy PPP phát triển 26 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC ÁP DỤNG HÌNH PPP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Các điểm cần thận trọng lựa chọn dự án PPP Lựa chọn thực dự án PPP toán phức tạp Điều thấy rõ qua thành thực dự án PPP nước giới 3.1.1 Lựa chọn đối tác tư nhân phù hợp Chính phủ cần lựa chọn tập đồn tư nhân có lực vững mạnh Sự thành công dự án PPP phụ thuộc nhiều vào lựa chọn Khi tham gia dự án, tư nhân có trách nhiệm tài trợ vốn, thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng cung cấp dịch vụ kết thúc thời gian nhượng quyền Để đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư có lực, Chính phủ cần xây dựng quy trình đấu thầu minh bạch cạnh tranh, dựa sở phạm vi khách hàng, công bằng, cạnh tranh tài minh bạch Ngồi ra, cần sử dụng phương pháp đánh giá khoa học xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với mục tiêu phủ 3.1.2 Nhận dạng phân bổ rủi ro thích hợp Theo chuyên gia kinh tế, quan niệm PPP cần phải cải tiến toàn bộ, phân biệt rõ ràng với hình thức đầu tư cơng trước Trở ngại lớn dự án PPP vấn đề chia sẻ rủi ro, điều mà dự án đầu tư cơng trước chưa tính đến Phân bổ rủi ro phân chia công việc đối tác dự án, đối tác có trách nhiệm tài trợ, xây dựng, kinh doanh gánh chịu rủi ro phát sinh từ công việc giao Các đối tác công tư tham gia PPP cần phải xác định hiểu rõ rủi ro tiềm tàng liên quan đến PPP để 27 đảm bảo rủi ro phân chia cách hợp lý Rủi ro thường phân chia cho bên có khả tài kỹ thuật tốt để xử lý chúng Tuy nhiên, trường hợp phân bổ tiến hành thế, thay vào đó, cần linh hoạt định để đảm bảo lợi ích chung tùy theo hồn cảnh dự án Có rủi ro, khu vực tư nhân quản lý tốt hơn, Nhà nước dồn tất rủi ro cho khu vực tư nhân, mà nên có rủi ro Nhà nước đảm nhiệm để tránh tăng chi phí Chẳng hạn, chuyên gia JBIC - Yuichiro Robert Yoi đánh giá, rủi ro giai đoạn hồn thành cơng trình rủi ro lớn nhất, bên cần phải cẩn trọng Đó nhà thầu, nhà thầu EPC, chậm tiến độ so với thời gian cam kết Do đó, cần tính đến biện pháp xử lý trường hợp nhà thầu chậm tiến độ Đương nhiên nhà thầu phải chịu trách nhiệm họ Nếu lý bất khả kháng (thiên tai, ) cơng ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm với điều kiện công trình bảo hiểm Còn với lý khác, dự án sử dụng quỹ dự phòng cam kết vốn bổ sung Đặc biệt, dự án đường rủi ro cao thâm dụng vốn, thời gian thực dự án dài nhiều bên tham gia, cần thiết phải chia sẻ rủi ro cho đối tác tin cậy nhằm đạt hiệu đầu tư Nhìn chung, nhà nghiên cứu khẳng định khơng có danh sách rủi ro cố định cho tất dự án Kinh nghiệm triển khai dự án PPP ngành điện Thái Lan rằng, 10 rủi ro xảy như: từ phía nhà đầu tư, hồn thành cơng trình, vận hành bảo dưỡng, cung cấp nhiên liệu, kết cấu hạ tầng hỗ trợ, thiên tai, trị, thị trường tài chính, bao tiêu sản phẩm, môi trường xã hội, chuyên gia JBIC Yuichiro Robert Yoi cho biết Trong đó, rủi ro xếp mức độ cao, nhiều khả xảy rủi ro khâu hồn thành cơng trình, từ giải ngân vốn vay nhà đầu tư, bao tiêu sản phẩm… Có rủi ro xếp mức thấp, xảy khơng có nghĩa khơng xảy Chẳng hạn, khâu vận hành bảo dưỡng, liệu công ty thực dự án có thuê tuyển người quản lý có lực hay khơng khâu cung cấp sản phẩm thị trường có biến động giá, bên người chịu trách nhiệm? 28 Ngoài ra, rủi ro dự án PPP đường thường bị ảnh hưởng quy mô, đặc điểm dự án, loại hợp đồng PPP áp dụng Không vậy, mức độ quan trọng rủi ro cụ thể khác dự án quốc gia, rủi ro trị quan trọng quốc gia phát triển 3.1.3 Cân nhắc yếu tố đặc thù điều kiện, hoàn cảnh quốc gia để lựa chọn triển khai dự án tối hiệu Sader (2000) thu thập liệu từ Ngân hàng Thế giới 1.707 dự án PPP (trị giá 459,2 tỷ USD) giai đoạn từ năm 1990 đến 1998 cho thấy dự án PPP khó thu hút nhà đầu tư khu vực tư nhân nhân tố cụ thể sau đây: - Tính bất ổn, khó dự đốn môi trường đầu tư; - Khả thực thi cam kết Chính phủ kém; - Thiếu quy định pháp lý cần thiết; - Lựa chọn đối tác tư nhân không theo nguyên tắc cạnh tranh mà chịu tác động trị bảo hộ phủ số cơng ty; - Cơ chế điều tiết Chính phủ hấp dẫn khiến nhà đầu tư tư nhân không đạt kỳ vọng (về lợi nhuận, chia sẻ rủi ro, ) Nhà nghiên cứu nhấn mạnh hình PPP khơng thể hoạt động tốt quốc gia có: - Thể chế trị khơng ổn định; - Tham nhũng, quan liêu, điều hành quản lý Nhà nước hiệu quả, cưỡng chế thực thi hợp đồng hiệu lực thấp; - Hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh 29 Trong nghiên cứu khác, Akintoye cộng (2003) xem xét dự án PPP Anh nhận thấy chi phí chuẩn bị đầu tư cao, trình đàm phán phức tạp kéo dài, khó khăn đánh giá lợi ích - chi phí xung đột tiềm tàng bên tham gia làm phá sản dự án PPP Nghiên cứu hình PPP nước phát triển có cơng trình Nyagwachi Smallwood (2006) xem xét dự án PPP đường Nam Phi Kết nghiên cứu cho thấy thất bại PPP nhân tố sau đây: - Mức độ nhận thức PPP khu vực công khu vực tư chưa đầy đủ; - Năng lực quản lý dự án khu vực công yếu kém; - Chính sách hỗ trợ Chính phủ chưa tương xứng Nhìn chung, nhà nghiên cứu kết luận mức độ tác động nhân tố đến thành công hay thất bại dự án PPP tùy thuộc đặc điểm dự án điều kiện kinh tế xã hội đặc trưng nước Vì vậy, việc nhận định rõ nhân tố trình cân nhắc lựa chọn dự án PPP vơ quan trọng Ví dụ, nước phát triển Anh, Mỹ quan tâm nhiều đến nhân tố nhận dạng phân bổ rủi ro chiến lược tài hỗ trợ từ phía phủ Trong đó, quốc gia phát triển Việt Nam cần quan tâm tất nhân tố nêu trên: nỗ lực tối đa để khắc phục mặt hạn chế thể chế ảnh hưởng tới tính hiệu dự án PPP, bên cạnh đó, nên nhận thức rõ ràng điều kiện quốc gia để đáp ứng triển khai dự án PPP phù hợp Theo chuyên gia quốc tế, Việt Nam nên chọn dự án nhỏ đơn giản để thực thí điểm PPP trước; thành công dự án nhỏ, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư việc thực dự án lớn dễ dàng Đặc biệt, cần tránh việc quảng cáo, thông tin rầm rộ dự án lớn mời gọi đầu tư theo hình thức PPP, dự án chưa tiến triển thật sự, chưa đạt đồng thuận bên 3.2 Các giải pháp đồng nâng cao hiệu dự án PPP 30 3.2.1 Cần có khn khổ tổ chức pháp lý thuận lợi ủng hộ sách mạnh mẽ Để đảm bảo thành cơng cho hình PPP nói chung hình PPP phát triển sở hạ tầng nói riêng cần hội đủ hai yếu tố sau: "hợp đồng hiệu quả" để tăng giá trị vốn đầu tư "môi trường thuận lợi" để quản lý PPP, trong nội dung nhân tố mơi trường khung thể chế, pháp lý đầy đủ ổn định Điều góp phần giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch cho hình PPP khuyến khích nhà đầu tư tư nhân tham gia tích cực Mơi trường thể chế rõ ràng tạo thủ tục phù hợp để bảo đảm tính minh bạch q trình hợp tác, từ giúp kiểm soát quy định chặc chẽ trách nhiệm, hiệu hai khu vực công tư nhân Hơn nữa, mạnh khu vực tư nhân phát huy tối đa vào đầu tư phát triển sở hạ tầng thực môi trường cạnh tranh tháo gỡ rào cản không cần thiết Một điều đáng quan tâm Nhà nước cần xây dựng sách tiếp cận thị trường vốn nhằm cung cấp tài cho hoạt động quan trọng mà khu vực tư nhân tham gia Những hạn chế việc tiếp cận thị trường địa phương trở ngại di chuyển vốn quốc tế cần phải loại bỏ Ngoài ra, việc xây dựng chế cung cấp thông tin liên quan đến dự án quan có thẩm quyền đối tác tư nhân, bao gồm tình trạng trước kết cấu hạ tầng tồn tại, tiêu chuẩn hoạt động hình phạt trường hợp khơng tuân thủ… quan trọng Các nguyên tắc giám sát, theo dõi cần phải tôn trọng trường hợp 3.2.2 Xác định cụ thể mục tiêu chiến lược dự án lực quản lý tất cấp 31 Các quan nhà nước có thẩm quyền khởi xướng dự án kết cấu hạ tầng phải bảo đảm xem xét đầy đủ ý kiến đóng góp bên liên quan khác, kể người sử dụng cuối dự án Cơ quan chịu trách nhiệm dự án kết cấu hạ tầng tư nhân vận hành phải đủ lực quản lý trình thương mại có liên quan hợp tác bình đẳng với đối tác khu vực tư nhân Mục đích tham gia khu vực tư nhân vào kết cấu hạ tầng cần hiểu rõ, mục tiêu phải chia sẻ tất cấp quyền tất phận liên quan quan hành cơng Đối tác cơng cần phải có khả kỹ thuật để theo dõi hợp đồng Đối tác tư nhân nói chung thường có nguồn nhân lực có lực tài chính, thương mại kỹ thuật Cơ quan nhà nước muốn giữ vai trò quyền kiểm sốt mình, cách thường xun tư vấn, khơng phải lúc có ê-kíp hiệu để thực điều Chính vậy, trường hợp, việc thương lượng hai đối tác phải thực cách nghiêm túc có đủ thời gian cần thiết để tìm cân đảm bảo cho quan hệ đối tác xác định điều khoản hợp đồng Mọi việc không giải giai đoạn dẫn đến tình xấu vận hành không tốt quan hệ đối tác Mặt khác, với đặc tính dự án hạ tầng GTVT thời gian thực tương đối dài, điều kiện hồn cảnh biến đổi việc điều chỉnh hợp đồng cần phải ý 3.2.3 Lựa chọn Quan hệ đối tác công – tư PPP phù hợp với đặc điểm dự án Những rủi ro kinh doanh hay công nghiệp phát sinh tùy dự án cần phải xem xét kỹ phải chuẩn bị phương thức cung cấp thay trường hợp thiếu hụt nguồn vốn Nếu dự án tự cấp vốn, đối tác cơng phải có chuẩn bị sẵn khả cân đối tài cho dự án Điều cần thiết quan quản lý giao thông quy hoạch hạ tầng GTVT tạo nguồn thu tối ưu lại phù hợp mặt phát triển đô thị 32 Việc lựa chọn hình cụ thể phân bổ rủi ro kèm cần xác định dựa đánh giá, phân tích lợi ích cơng cộng lợi nhuận tài Nguyên tắc minh bạch tài phải bảo đảm Trong đó, ảnh hưởng tài cơng phát sinh việc chia sẻ trách nhiệm với khu vực tư nhân kết cấu hạ tầng phải dự báo 3.2.4 Tạo chế thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm Quan hệ đối tác PPP giúp đẩy mạnh tham gia khu vực tư nhân vào dự án có mục đích cơng cộng, dung hòa động cá nhân lợi ích tập thể để thúc đẩy phát triển cộng đồng xã hội Khi khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển sở hạ tầng GTVT, cần phải tuân thủ nguyên tắc thống chuẩn mực hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với mơi trường xã hội Khu vực tư nhân tham gia dự án kết cấu hạ tầng cần có chế để khuyến khích có thiện chí cam kết để thực hợp đồng điều khoản ký Chính vậy, việc soạn thảo nội dung hợp đồng mời thầu để chọn nhà đầu tư tư nhân khâu khó khăn Cần nghiên cứu kỹ lưỡng để hạn chế xảy tình trạng nội dung mời thầu đóng khơng cho phép đối tác tư nhân tiềm thể hết lực kinh nghiệm cho phép đơn vị trúng thầu có tiêu chí kỹ thuật tài rõ ràng Hoặc nội dung hợp đòng mời thầu cho phép nhiều phương án kỹ thuật, thương mại dẫn đến việc lựa chọn nhà đầu tư khó khăn phải có q trình thương thảo với đối tác chọn Trong hoàn cảnh Việt Nam thiếu hụt nguồn vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng nay, nhà đầu tư tư nhân nên tập trung vào hình hợp tác cơng tư nhà đầu tư tư nhân có tham gia tài trợ dự án BOT, BOO hình đóng góp kinh nghiệm, khả điều hành quản lý thiết kế-xây dựng hay vận hành-bảo dưỡng 33 Khu vực tư nhân tham gia, nhà thầu phụ đại diện không tiến hành hành vi khơng minh bạch để có hợp đồng, giành quyền kiểm soát tài sản ủng hộ, không tham gia thực hành vi trình vận hành kết cấu hạ tầng họ Ngoài ra, khu vực tư nhân tham gia phải đóng góp vào chiến lược trao đổi tư vấn với công chúng, bao gồm người tiêu dùng, cộng đồng bị ảnh hưởng bên liên quan, nhằm đạt chấp thuận hiểu biết lẫn mục tiêu bên liên quan, có đạt thống cao độ để thực dự án thành công 3.3 Đề xuất chương trình khung vận hành PPP Việt Nam Dự án PPP thành công thể đặc điểm quy hoạch tổng thể, quy định rõ ràng hợp đồng dự phòng, đấu thầu cạnh tranh thực thi hợp đồng đáng tin cậy Đối với nhà đầu tư khu vực tư nhân, tham gia PPP lựa chọn kinh doanh, khơng thể kể đến lợi nhuận đem lại, khung tài đòn bẩy kích thích tham gia đối tượng Nhà nước cần có tác động đảm bảo để nhà đầu tư yên tâm đầu tư mang lại lợi ích tối thiểu Nhà nước lấy lợi ích phát triển kinh tế vĩ làm trọng yếu Theo hình đây: M1 M2 M3 M4 M5 M6 Module (M) chương trình PPP Đề xuất mơ-đun (M) chương trình PPP (Hình 1) Trong đó: - M1: Tổng quan dự đoán: Lựa chọn dự án PPP xác định chiến lược cho dự án 34 - M2: Thành phần chủ chốt: Khái niệm đặc điểm dự án PPP - M3: Chính sách kế hoạch: Xây dựng kế hoạch, mục tiêu sách khn khổ sách PPP - M4: Pháp luật hợp đồng: Quy phạm pháp luật, lập pháp hợp đồng sở cho dự án PPP - M5: Thực giám sát: Các giai đoạn phát triển PPP từ xác định dự án ký hợp đồng quản lý - M6: Công cụ: Nghiên cứu trường hợp hình tài quan trọng Nguồn: Khung sách cho hình hợp tác cơng tư Việt Nam, Tạp chí Tài 35 KẾT LUẬN Bài tiểu luận trình bày thực trạng áp dụng hình PPP Việt Nam nay, đồng thời đánh giá thuận lợi, khó khăn hiệu hạn chế việc áp dụng hình PPP nước ta Từ đề kiến nghị, đề xuất cần thiết cho việc áp dụng hình hiệu tương lai Tuy nhiên, trước xu hội nhập nước ta năm tới, việc đầu tư nước hay đầu tư nước vào Việt Nam có chuyển biến định, hội hay thách thức, tất phụ thuộc vào hình hợp tác cơng tư PPP có thực phát huy ưu nó? Trong bối cảnh kinh tế xã hội cụ thể, cần cơng trình khoa học tâm huyết, nhìn thẳng vào thật đánh giá cách khách quan vấn đề đầu tư nói chung hình PPP nói riêng để hồn thiện nguyên tắc hợp tác áp dụng hình thực tế cách hiệu hơn… 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cẩn trọng chọn dự án PPP, Tạp chí Tài Đầu tư dự án theo hình thức hợp tác cơng tư (PPP), Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng Khung sách cho hình hợp tác cơng tư Việt Nam, Tạp chí Tài Kinh nghiệm triển khai hình đầu tư cơng –tư (PPP) giới để phát triển sở hạ tầng giao thông thị - Tạp chí phát triển hội nhập hình đầu tư PPP giải pháp tối ưu cho đô thị Việt Nam, Theo Địa Ốc Việt Tài liệu Tọa đàm kỹ thuật PPP Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia (Bộ Kế hoạch Đầu tư) tổ chức ngày 26/7/2013 Ts Đinh Sơn Hùng Trần Gia Trung Đỉnh, Những giải pháp để nâng cao hiệu hợp tác công – tư ppp xây dựng sở hạ tầng giao thông Ts Đinh Sơn Hùng Trần Gia Trung Đỉnh, Những giải pháp để nâng cao hiệu hợp tác công – tư ppp xây dựng sở hạ tầng giao thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình PPP ở Việt NamThực trạng và giải pháp, Mô hình PPP ở Việt NamThực trạng và giải pháp, CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ PPP, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH PPP Ở VIỆT NAM, CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH PPP Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay