Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng tín dụng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh tại chi nhánh NHNo PTNT chi nhánh Thăng Long

68 31 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:14

1.Tính cấp thiết của đề tàiViệt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực và quốc tế. Qúa trình hội nhập đặt nhiều tổ chức tài chính trước những cơ hội và thách thức mới. Trong lĩnh vực Ngân hàng sự cạnh tranh trở nên gay gắt khi có nhiều tổ chức tài chính lớn mạnh ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Do đó, các Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Một trong những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng là nâng cao chất lượng tín dụng. Hoạt động Tín dụng là hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản và đây cũng là hoạt động mang lai nguồn lợi chính cho ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động Tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể làm suy giảm hiệu quả hoạt động, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh ngân hàng và có thể làm phá sản Ngân hàng. Chính vì vậy “ chất lượng tín dụng” luôn là vấn đề mà bất kỳ ngân hàng nào cũng đặc biệt phải quan tâm nhằm tăng cường sức cạnh tranh và hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, với đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh tại chi nhánh NHNo PTNT chi nhánh Thăng Long” em mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào giải quyết những vấn đề còn tồn tại, những mặt chưa được trong hoạt động tín dụng của chi nhánh, hạn chế các rủi ro trong quá trình hoạt động tín dụng và nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng tại chi nhánh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng. Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực quốc tế Qúa trình hội nhập đặt nhiều tổ chức tài trước hội thách thức Trong lĩnh vực Ngân hàng cạnh tranh trở nên gay gắt có nhiều tổ chức tài lớn mạnh nước ngồi đầu tư vào Việt Nam Do đó, Ngân hàng muốn tồn phát triển bền vững đòi hỏi phải nâng cao lực cạnh tranh Một biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng Hoạt động Tín dụng hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản hoạt động mang lai nguồn lợi cho ngân hàng Tuy nhiên hoạt động Tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro làm suy giảm hiệu hoạt động, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh ngân hàng làm phá sản Ngân hàng Chính “ chất lượng tín dụng” ln vấn đề mà ngân hàng đặc biệt phải quan tâm nhằm tăng cường sức cạnh tranh hạn chế rủi ro đến mức thấp Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, với đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng nhằm tăng cường lực cạnh tranh chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh Thăng Long” em mong muốn đóng góp phần cơng sức nhỏ bé vào giải vấn đề tồn tại, mặt chưa hoạt động tín dụng chi nhánh, hạn chế rủi ro trình hoạt động tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng Mục đích nghiên cứu đề tài Làm rõ vấn đề lí luận chung Tín dụng Ngân hàng, chất lượng Tín dụng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Phân tích thực trạng chất lượng Tín dụng chi nhánh, tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng từ đánh giá mặt đạt được, vấn đề tồn nguyên nhân Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng Tín dụng Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích, chọn lọc, so sánh, phương pháp khái quát hoá phương pháp tổng hợp thống kê Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài chất lượng Tín dụng chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng chất lượng Tín dụng chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long Thời gian nghiên cứu: Kết cấu chuyên đề  Phần mở đầu  Chương 1: Cơ sở lí luận Tín dụng, chất lượng Tín dụng lực cạnh tranh NHTM  Chương 2: Thực trạng chất lượng Tín dụng NHNo & PTNT Thăng Long  Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị  Kết luận Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Khái quát Tín dụng NHTM 1.1.1 Định nghĩa tín dụng Ngân hàng Tín dụng Ngân hàng quan hệ Tín dụng tổ chức Tín dụng ( bên cấp Tín dụng) với tổ chức cá nhân ( bên vay) tổ chức tín dụng thực việc chuyển giao nguồn vốn tiền tệ cho bên vay thời gian định theo nguyên tắc có hồn trả vốn lẫn lãi vay Qúa trình hình thành quan hệ Tín dụng q trình hình thành quan hệ vay mượn lẫn xã hội Đó mối quan hệ có hồn trả gốc lãi sau khoảng thời gian định, quan hệ chuyển dịch tam thời quyền sử dụng vốn, quyền bình đẳng bên có lợi 1.1.2 Đặc trưng Tín dụng Ngân hàng Tín dụng Ngân hàng có đặc trưng sau: Tín dụng Ngân hàng cung cấp lượng giá trị dựa sở lòng tin Quan hệ tín dụng xảy hai bên có tin tưởng Người cho vay tin tưởng người vay có khả trả nợ tức nguồn vay sử dụng mục đích có hiệu ; người cho vay tin tưởng người vay sẵn lòng trả nợ Tín dụng Ngân hàng chuyển nhượng lượng giá trị có thời hạn Để đảm bảo thu hồi nợ hạn, người cho vay thường xác định rõ thời gian cho vay Việc xác định thời hạn dựa vào: thứ dựa vào q trình ln chuyển vốn đối tượng vay Có nghĩa thời hạn cho vay phải phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn đối tượng vay lúc ngưòi vay Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng có điều kiện để trả nợ Cụ thể, thời hạn cho vay < chu kỳ luân chuyển vốn đối tượng vay đến hạn khách hàng chưa có nguồn để trả nợ; ngược lại, thời hạn cho vay > chu kỳ luân chuyển vốn tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng vốn khơng mục đích khơng có nguồn để trả nợ Thứ hai vào tính chất vốn người cho vay: vốn người cho vay ổn định thời hạn cho vay dài ngược lại thời hạn cho vay phải ngắn để đảm bảo khả tốn ngân hàng Tín dụng Ngân hàng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị nguyên tắc phải hoàn trả gốc lãi Đây thuộc tính riêng có Tín dụng Ngoài việc trả gốc ban đầu người vay phải trả khoản lãi, khoản lãi giá quyền sử dụng vốn vay 1.1.3 Vai trò Tín dụng Ngân hàng 1.1.3.1 Đối với kinh tế Vai trò kinh tế Tín dụng Ngân hàng luân chuyển vốn từ người (cá nhân, hộ gia đình, cơng ty phủ) có nguồn vốn thặng dư chi tiêu thu nhập) đến người thiếu hụt (do nhu cầu chi tiêu vượt q thu nhập).Như vậy, khơng có Ngân hàng, luân chuyển vốn chủ thể kinh tế ách tắc Thứ hai, Tín dụng Ngân hàng không giới hạn chức truyền thống luân chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu mà giúp phân bổ hiệu nguồn lực tài kinh tế Kết là, kinh tế tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, suất lao động cao Thứ ba, thông qua việc đầu tư vốn Tín dụng vào ngành, nghề, khu vực kinh tế trọng điểm thúc đẩy phát triển ngành, nghề đó, hình thành nên cấu đại, hợp lý hiệu Thứ tư, Tín dụng Ngân hàng cơng cụ có hiệu việc điều tiết Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng khối lượng tiền tệ lưu thông kinh tế Ngân hàng Nhà nước thơng qua quan hệ Tín dụng để điều tiết khối lượng cho vay tổ chức Tín dụng Thứ năm, Tín dụng Ngân hàng mang lại nguồn thu lớn cho NSNN thông qua thuế thu nhập lãi từ uỷ thác đầu tư vốn phủ Việt Nam trình hội nhâp, doanh nghiệp khơng có quan hệ mua bán nước mà quan hệ xuất với doanh nghiệp nước ngồi ngày tăng Thứ sáu, Tín dụng Ngân hàng kênh truyền tải vốn tài trợ nhà nước đến nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần xố đói giảm nghèo, ổn định trị, xã hội 1.1.3.2 Đối với Ngân hàng Thứ nhất, Tín dụng hoạt động truyền thống, chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản có mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng ( từ 70 đến 90%) Qua thấy tầm quan trọng hoạt động Tín dụng đến tồn phát triển hoạt động ngân hàng Thứ hai, thơng qua hoạt động Tín dụng mà ngân hàng đa dạng hoá danh mục tài sản có, giảm thiểu rủi ro Thứ ba, thơng qua hoạt động Tín dụng, ngân hàng mở rộng loại hình dịch vụ khác, tốn, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn 1.1.3.3 Đối với khách hàng Tín dụng Ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu số lượng chất lượng vốn cho khách hàng ; thoả mãn nhu cầu đa dạng khách hàng Tín dụng Ngân hàng giúp nhà đầu tư nắm bắt hội kinh doanh, doanh nghiệp có vốn để mở rộng sản xuất, cá nhân có đủ khả tài để trang trải cho khoản chi tiêu Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng 1.1.4 Các hình thức Tín dụng Ngân hàng Để tránh nhầm lẫn có nhìn tổng qt loại Tín dụng, người ta phân loại Tín dụng theo số tiêu chí sau: 1.1.4.1 Căn vào thời hạn Tín dụng: có loại: Tín dụng ngắn hạn: loại Tín dụng có thời hạn đến năm sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động tạm thời doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình Tín dụng trung hạn: loại Tín dụng có thời hạn từ năm đến năm sử dụng chủ yếu để đầu tư mua sắm TSCĐ, cải tiến đổi trang thiết bị, mở rộng sản xuất xây dựng cơng trình vừa nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh Tín dụng dài hạn: loại Tín dụng có thời hạn năm, đáp ứng cho nhu cầu đầu tư dài hạn như: XDCB, xây dựng CSHT, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mơ lớn Tín dụng dài hạn thường áp dụng hình thức giải ngân nhiều lần theo tiến độ dự án Nhìn chung, Tín dụng dài hạn chịu rủi ro lớn, thời hạn dài, biến động khơng dự tính xảy lớn 1.1.4.2 Theo mục đích sử dụng vốn Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hố: loại Tín dụng cấp cho nhà doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất lưu thơng hàng hố Tín dụng tiêu dùng: loại Tín dụng cấp cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như: mua sắm nhà cửa, xe cộ, loại hàng hoá bền tủ lạnh, điều hồ, máy giặt 1.1.4.3 Theo mức độ tín nhiệm khách hàng Tín dụng có bảo đảm: Tín dụng có tài sản cầm cố, chấp có bảo lãnh người thứ ba Hình thức Tín dụng áp dụng Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng khách hàng khơng đủ uy tín, vay vốn phải có tài sản bảo đảm phải có người bảo lãnh Sự bảo đảm pháp lí để ngân hàng có thêm nguồn thu dự phòng nguồn thu nợ thiếu hụt, tạo áp lực buộc nợ trả nợ, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Tín dụng khơng có bảo đảm: Tín dụng khơng có cầm cố, chấp hay khơng có bảo lãnh người thứ ba Loại Tín dụng áp dụng cho khách hàng mới, có hệ số tín nhiệm khơng cao 1.1.4.4 Theo phương pháp hồn trả Tín dụng trả góp: loại Tín dụng mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc lãi vay định kỳ thành khoản Loại tín dụng áp dụng cho khoản vay lớn có thời hạn dài Tín dụng phi trả góp: loại hình Tín dụng mà ngưòi vay tốn lần theo định kỳ thoả thuận Loại Tín dụng áp dụng với khoản vay có giá trị nhỏ thời hạn ngắn Tín dụng hồn trả u cầu: loại Tín dụng mà khách hàng hoàn trả nợ vay Loại Tín dụng thường áp dụng cho khoản vay thấu chi, thẻ tín dụng 1.1.4.5 Theo hình thái giá trị Tín dụng Tín dụng tiền: Tín dụng mà hình thái giá trị tiền Tín dụng tài sản: Tín dụng mà hình thái giá trị tài sản Tín dụng uy tín: Tín dụng mà hình thái giá trị uy tín 1.2 Chất lượng Tín dụng Ngân hàng 1.2.1 Khái niệm chất lượng Tín dụng Chất lượng Tín dụng đáp ứng yêu cầu khách hàng (người gửi tiền người vay tiền) phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tồn tại, phát triển Ngân hàng Chất lượng Tín dụng hình thành bảo Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng đảm từ phía Ngân hàng khách hàng Chất lượng Tín dụng thể hiện: - Đối với khách hàng: Khoản tín dụng cấp phải phù hợp với mục đích sử dụng khách hàng với lãi suất kì hạn nợ hợp lí, thủ tục đơn giản, thu hút nhiều khách hàng đảm bảo nguyên tắc tín dụng - Đối với Ngân hàng : Phạm vi, mức độ, giới hạn Tín dụng phải phù hợp với thực lực thân Ngân hàng đảm bảo tính cạnh tranh thị trường với nguyên tắc hoàn trả hạn có lãi - Đối với phát triển kinh tế xã hội: Tín dụng phục vụ sản xuất lưu thơng hàng hố, góp phần giải việc làm, khai thác khả tiềm tàng kinh tế, thúc đẩy q trình tích tụ tập trung sản xuất, giải tốt quan hệ tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng kinh tế 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng Tín dụng Ngân hàng Đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam: Hoạt động Ngân hàng hoạt động mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng hoạt động tín dụng Tuy nhiên, hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro biện pháp nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng ý Ngân hàng tổ chức kinh tế hạch toán độc lập tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Vì vậy, để đảm bảo tồn phát triển điều tất yếu bắt buộc Ngân hàng phải nâng cao chất lượng Tín dụng Hoạt động sản xuất kinh doanh Ngân hàng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế cá nhân, kinh tế có tăng trưởng, phát triển hoạt động Tín dụng phát triển Nâng cao chất lượng Tín dụng đòi hỏi tất yếu kinh tế, khách hàng nhu cầu thiết thực Ngân hàng Đảm bảo chất lượng Tín dụng đem lại lợi ích cho Ngân hàng, khách hàng kinh tế Đối với kinh tế : Nâng cao chất lượng Tín dụng làm giảm tối thiểu lượng tiền thừa lưu thơng Nó góp phần kiềm chế lạm phát, ổn Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng định tiền tệ, tăng trưởng kinh tế, tăng uy tín quốc gia Đồng thời, thơng qua cơng trình đầu tư vốn phát huy tác dụng, tạo sản phẩm, dịch vụ cho kinh tế Tín dụng cơng cụ để thực chủ trương Đảng Nhà nước vè phát triển kinh tế xã hội theo ngành, lĩnh vực Nâng cao chất lượng Tín dụng góp phần tăng hiệu sản xuất xã hội, đảm bảo phát triển cân đối ngành, vùng nước, ổn định phát triển kinh tế Nâng cao chất lượng Tín dụng góp phần tăng vòng quay vốn, huy động tới mức tối đa lượng tiền nhàn rỗi xã hội để phục vụ trình phát triển đất nước Đối với khách hàng: Nâng cao chất lượng Tín dụng giúp thúc đẩy phát triển chất lượng sản xuất kinh doanh Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng ln có nhu cầu vốn cho q trình sản xuất lưu thơng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu kịp thời, chất lượng Tín dụng nâng cao đòi hỏi Ngân hàng kiểm soát việc sử dụng vốn Ngân hàng kịp thời sửa chữa thiếu sót hoạt động kinh doanh 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng Tín dụng Ngân hàng thương mại Để phản ánh chất lượng Tín dụng, có nhiều tiêu, nói chung người ta thường quan tâm đến hệ thống tiêu định tính định lượng 1.2.3.1 Các tiêu định tính a) Người xin vay có tín nhiệm? Câu hỏi cần trả lời trước hết : người vay có thiện chí trả nợ khoản vay đến hạn hay không? Điều liên quan đến việc nghiên cứu tiêu chí người xin vay  Tư cách người vay: Cán tín dụng (CBTD) cần chắn tin người xin vay có mục đích tín dụng rõ ràng có thiện chí nghiêm chỉnh trả Hà Tố Anh NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng nợ đến hạn Tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, mục đích rõ ràng, thiện chí trả nợ người vay gọi chung “ tư cách người vay”  Năng lực pháp lí người vay: - Nếu khách hàng cá nhân, cá nhân phải có: lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân - Nếu khách hàng tổ chức, tổ chức phải: thành lập theo hợp pháp, có cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác chịu trách nhiệm tài sản đó, nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập  Thu nhập người vay: Người vay có khả để tạo tiền là: luồng tiền từ doanh thu bán hàng, bán lý tài sản, phát hành chứng khoán nợ hay chứng khoán vốn Bất nguồn từ khả sử dụng để trả nợ vay ngân hàng  Bảo đảm tiền vay: CBTD phải ý đến yếu tố nhạy cảm như: tuổi thọ, điều kiện, mức độ chuyên dụng tài sản người vay  Khả kiểm sốt khoản vay: Ngân hàng có kiếm sốt việc khách hàng sử dụng tiền vay không? Yêu cầu tín dụng người vay có đáp ứng tiêu chuẩn Ngân hàng nhà quản lí chất lượng tín dụng?  Các điều kiện: CBTD nhà phân tích cần biết xu hướng hành công việc kinh doanh ngành nghề người vay, điều kiện kinh tế thay đổi có ảnh hưởng đến khoản tín dụng b) Hợp đồng tín dụng kí kết đắn hợp lí? Một hợp đồng tín dụng phải đảm bảo:  Tuân thủ pháp luật  Phù hợp với sách tín dụng Ngân hàng Hà Tố Anh 10 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng CHƯƠNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO &PTNT THĂNG LONG 3.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long thời gian tới Trên sở định hướng hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long đề chiến lược năm 2010: Tăng trưởng dư nợ theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn Đảm bảo an tồn sử dụng vốn, sử dụng vốn có hiệu kinh doanh Phấn đấu tỷ lệ thu tín dụng, thu ngồi tín dụng đạt mức hồn thành kế hoạch để nâng cao lực tài tạo tảng vững cho hoạt động kinh doanh năm ổn định phát triển Các tiêu xây dựng sau: -Nguồn vốn huy động: 5.605 tỷ VND -Tổng dư nợ: 2.553 tỷ VND -Tỷ lệ cho vay trung dài hạn: 47,7% / tổng dư nợ TCKT -Nợ xấu 5% / tổng dư nợ -Quỹ thu nhập đảm bảo đủ lương chi lương cho CBCNV trích lập quỹ, thực tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước với ngân hàng cấp Cụ thể -Tiếp tục mở rộng tiếp thị tới khách hàng địa bàn, tận dụng hội, mối quan hệ để thu hút vốn, đảm bảo ổn định nguồn vốn tăng trưởng quy mô đầu tư vốn Hà Tố Anh 54 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng -Củng cố quan hệ kinh doanh với khách hàng, đặc biệt số khách hàng nguồn, tín dụng, TTQT lớn; phân loại đối tượng khách hàng thường xun, có sách ưu đãi, hợp lí lãi suất, chế, tín dụng, dịch vụ -Điều hành lãi suất linh hoạt sở khung lĩa suất NHNoVN, đáp ứng nhạy bén, kịp thời thay đổi thị trường, đảm bảo cân đối hợp lí tài thu hút vốn Tổ chức thực tốt đợt huy động tiết kiệm NHNoVN tổ chức -Tập trung xử lí dứt điểm khoản nợ xấu, nợ đọng, thu hồi vốn -Ban hành thực quy định quản lí tài chính, tài sản; quản lí giám sát chặt chẽ khoản chi phí khơng cần thiết, đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng hiệu Chính sách tín dụng kim nam cho cán tín dụng nhà quản lí việc định cho vay Một sách tín dụng rõ ràng cụ thể giúp cho cán nhân viên tín dụng biết họ cần phải làm bước tiến hành khoản cho vay Giúp cho ngân hàng xây dựng danh mục tín dụng có hiệu quả, đạt đựơc nhiều mục tiêu tăng cường khả sinh lời, tăng cường lực cạnh tranh, hạn chế rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu quan quản lí Xây dựng sách tín dụng nhằm thực mục tiêu kinh doanh ngân hàng đồng thời hình thành nên chế để nâng cao chất lượng tín dụng kiểm sốt rủi ro Do đó, sách cần có quy định cụ thể, văn rõ ràng phải sát với thực tế 3.2.2 Thực đầy đủ đổi quy trình tín dụng Việc thực đầy đủ quy trình tín dụng đảm bảo cho việc hạn Hà Tố Anh 55 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng chế sai sót rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng Với ngân hàng Nơng nghiệp bước quy trình ban hành theo sổ tay tín dụng văn liên quan tương đối chặt chẽ cụ thể loại hình tín dụng nhiên cần tiết loại cho vay, laọi khách hàng Trong trình thực cần ý vấn đề như: bám sát chế tín dụng văn pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng nhà nước Trong quy trình tín dụng chi nhánh cần xác định khâu, giai đoạn mang tính bắt buộc, khâu linh hoạt trường hợp cụ thể nhằm phục vụ tốt cho khách hàng, thể tính chuyên nghiệp thuận tiện cho khách hàng 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định Trong quy trình tín dụng khâu thẩm định khâu quan trọng Nhưng công việc thẩm định đánh giá xác dự án khơng phải dễ dàng, dự án lớn, hay dự án mang tính chun nghiệp Do đó, chi nhánh cần phải cập nhật thường xuyên thông tin kinh tế kĩ thuật, thông tin dự báo phát triển ngành, giá sản phẩm Tăng cường đào tạo bồi dưỡng thêm nghiệp vụ kinh doanh thẩm định cho vay cho cán tín dụng Đối với dự án lớn mang tính chuyên ngành chi nhánh cần có biện pháp phối hợp với chuyên gia thị trường công nghệ để đánh giá xác tính khả thi dự án, đảm bảo cho chất lượng khoản vay chất lượng tín dụng ngân hàng 3.2.4 Chấp hành đầy đủ quy định đảm bảo tiền vay Với hợp đồng tín dụng, bảo đảm tiền vay yếu tố quan trọng, đảm bảo cho khoản vay ngân hàng Bảo đảm tiền vay giúp ngân hàng giảm bớt tổn thất khách hàng không toán nợ cho ngân hàng tài sản gắn trách nhiệm khách hàng việc trả nợ Hà Tố Anh 56 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Do đó, ngân hàng phải chấp hành đầy đủ nhữn quy định pháo luật đảm bảo tiền vay, phải loại từ đầu tài sản đảm bảo không thoả mãn điều kiện theo quy định hành Ngân hàng phải thường xuyên định giá lại tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm giảm phải yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản bảo đảm giảm dư nợ cho vay với khách hàng 3.2.5 Chủ động thực tốt cơng tác quản lí xử lí nợ Để thực tốt cơng tác thu hồi nợ lãi vay đến hạn cần thực tốt cơng tác quản lí hồ sơ, lập sổ sách theo dõi khách hàng cách chặt chẽ có hệ thống Thành lập tổ thu hồi nợ xấu Chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch có tỷ lệ nợ xấu cao Phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lí rủi ro theo quy định, xử lí dứt điểm khoản nợ xấu, làm lành mạnh hố tài thơng qua biện pháp: đơn đốc thu nợ, xử lí tài sản bảo đảm, xử lí rủi ro Đối với dư nợ cũ, lãi suất cho vay thấp Chi nhánh chịu lỗ, tiến hành thoả thuận lại với khách hàng theo quy định theo quy định để nâng mức lãi suất bảo đảm kinh doanh có lãi Phân tích rõ thực trạng nợ hạn, khoản nợ tiềm ẩn rủi ro để có biện pháp xử lí, giúp giảm thiểu nợ xấu, giảm chi phí rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh có lãi 3.2.6 Chủ động phân tán rủi ro, đa dạng hoá danh mục sản phẩm tín dụng Ngành Ngân hàng ngành có độ rủi ro cao hoạt động sản xuất kinh doanh Và đặc biệt, hoạt động tín dụng hoạt động chứa nhiều rủi ro rui ro tín dụng đem lại tổn thất lớn cho ngân hàng Do điều tất yếu ngân hàng phải chủ động phân tán rủi ro đa dạng hoá danh mục sản phẩm Hà Tố Anh 57 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng tín dụng Ngân hàng phân tán nguồn vốn vào nhiều đối tượng khách hàng nhiều ngành nghề, lĩnh vực Không nên để vốn tập trung vào số khách hàng lớn, hay chuyên vào ngành hay lĩnh vực có rủi ro với khách hàng tổn thất ngân hàng lớn vốn tập trung nhiều Một biện pháp phân tán rủi ro tín dụng liên kết đầu tư Với dự án u cầu vốn lớn ngân hàng khơng đủ vốn đáp ứng đủ vốn xác định mức rủi ro lớn ngân hàng cần liên kết đầu tư với Như vậy, ngân hàng không san sẻ rủi ro cho mà liên kết hỗ trợ phát triển 3.2.7 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trong lĩnh vực việc nắm bắt thông tin xác, kịp thời chìa khố mang lại thành cơng Có thể thấy vai trò thơng tin vô quan trọng tất bước quy trình tín dụng Thơng tin sở để cán tín dụng tiến hành bước phân tích, đánh giá, thẩm định dự án vay vốn, sở để tiến hành kiểm tra, giám sát khoản vay Do vậy, ngân hàng phải khơng ngừng hồn thiện hệ thống thơng tin ln thu thập, cập nhật thơng tin xác kịp thời Việc thu thập thơng tin có nhiều nguồn khác nhiên khơng phải tất nguồn xác, nhân viên tín dụng càn phải lựa chọn nguồn thông tin đảm bảo để đưa định Ngân hàng thu thập thơng tin cách trực tiếp thăm thực tế sở kinh doanh khách hàng để đánh giá thực tế khách hàng từ đưa định xác Ngân hàng tìm kiếm thơng tin cách nhanh chóng việc vấn khách hàng vay vốn nhiên việc thu thập đánh giá xác khách hàng phụ thuộc nhiều vào khả kinh nghiệm cán tín dụng Thơng qua vấn, nhân viên tín dụng đánh giá Hà Tố Anh 58 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng phần trung thực, độ tin cậy, tư cách đạo đức khách hàng có nhiệt tình việc trả nợ hay khơng qua cử chỉ, thái độ, lời nói khách hàng Ngồi thơng tin khách hàng cấp phương án SXKD, BCTC giấy tờ khác việc thu thập thơng tin từ bên ngồi quan trọng, thơng tin từ khách hàng cung cấp khó xác định độ tin cậy cần thu thập thêm thơng tin từ mối quan hệ khách hàng nhà cung cấp, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh 3.2.8 Tăng cường kiểm tra kiểm soát nội Chi nhánh Việc kiểm tra kiểm sốt giúp cho chi nhánh có nhìn tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Thơng qua việc kiểm tra kiểm sốt để có biện pháp khắc phục, hạn chế từ nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tín dụng Chi nhánh cần phải: Coi trọng tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội theo pháp luật, quy chế, chức nhiệm vụ thẩm quyền Luôn kiểm tra theo dõi nguồn vốn cho vay để đánh giá xem khachs hàng có sử dụng vốn mục đích hiệu hay không? 3.2.9 Nâng cấp, đổi thiết bị công nghệ ngân hàng Hiện thuận tiện, nhanh chóng yếu tố quan trọng định lực cạnh tranh ngân hàng Do vậy, chi nhánh cần: Triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ kinh doanh thư điện tử, tổng đài điện thoại IP, củng cố chất lượng dịch vụ dịch vụ truyền thống Bổ sung cán kĩ thuật chuyên sâu mạng, an ninh hệ thống, sở liệu đảm bảo cơng nghệ thơng tin hồn thành tốt chức nhiệm vụ Tiếp tục triển khai hoàn thành IPCAS giai đoạn II nhằm thống hoạt động toàn chi nhánh Hà Tố Anh 59 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng 3.2.10 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng Marketing có vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng Để mở rộng qui mơ, thu hút nhiều khách hàng từ tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng ngân hàng phải tạo khác biệt với ngân hàng Do đó, ngân hàng cần đẩy mạnh nữa, tăng cường hoạt động quảng bá tuyên truyền, hoạt động PR giới thiệu dịch vụ lợi ích mà khách hàng có đến với ngân hàng, xây dựng chiến lược Marketing bám sát với thực tế Chi nhánh cần chủ động tăng cường tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu khoưi nguồn nhu cầu cho khách hàng, phân loại khách hàng nhằm lựa chọn khách hàng mục tiêu làm sở để đưa sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm tạo thương hiệu riêng thị trường mà cạnh tranh ngân hàng gay gắt 3.2.11 Đẩy mạnh hiệu sử dụng vốn nâng cao chất lượng vốn Chi nhánh Thăng Long chi nhánh ln có số dư thừa nguồn lớn Nguồn vốn ngân hàng chưa sử dụng hiệu quả, lãng phí nhiều, hoạt động kinh doanh đặc biệt tín dụng chưa tương xứng với nguồn vốn huy động ngân hàng Thực tế thấy việc sử dụng vốn hoạt động tín dụng ngân hàng chiếm 30% tổng nguồn vốn huy động Do đó, ngân hàng cần nâng cao hiệu sử dụng vốn để đảm bảo nguồn vốn sử dụng cách hiệu nhất, tránh tình trạng dư thừa nguồn lớn Ngân hàng cần thu hút nguồn vốn trung dài hạn nhằm tăng tính ổn định nguồn vốn cho ngân hàng Đảm bảo có nguồn vốn dài hạn đầu tư dự án lớn 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp lý cách thống , Hà Tố Anh 60 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng đầy đủ chặt chẽ nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ NHNN tăng cường công tác tra hoạt động ngân hàng để phát khắc phục sớm sai phạm đặc biệt hoạt động tín dụng NHNN cần có cơng tác tốn, kiểm tra kiểm sốt nội hoạt động tín dụng nhằm quản lý tốt chất lượng tín dụng, phát xử lí kịp thời sai phạm rủi ro có khả phát sinh Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN cần phát huy vai trò để việc cung cấp thông tin cho NHTM cách đầy đủ kịp thời, xác để NHTM có thơng tin đáng tin cậy để đưa định 3.3.2 Kiến nghị với phủ ngành liên quan Chính phủ cần củng cố xây dựng mơi trường pháp lí, sách kinh tế có tính ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế nói chung hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng 3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT VN Về mặt cơng nghệ kính đề nghị NHNo&PTNT VN xem xét hỗ trợ tạo điều kiện cho chi nhánh: có phần mềm quản lí hoạt động kinh doanh, tài phòng giao dịch Có chế hỗ trợ chương trình phần mềm Chi nhánh có sản phẩm không trái quy định, phù hợp với yêu cầu thị trường huy động vốn dịch vụ Tạo điều kiện cho chi nhánh chủ động mua sắm thiết bị máy tính phục vụ nhu cầu thiết yếu công việc Tăng cường hoạt động tra kiểm sốt nội tồn hệ thống nhằm chấn chỉnh hoạt động chi nhánh đội ngũ nhân Hà Tố Anh 61 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Đưa chế quản lí khách hàng hệ thống ngân hàng nơng nghiệp để giảm tình trạng cạnh tranh không lành mạnh chi nhánh ngân hàng hệ thống gây uy tín ngân hàng KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, Việt Nam hoà nhập vào kinh tế giới mở nhiều hội đối mặt với nhiều thách thức Đặc biệt với ngành ngân hàng, số lượng ngân hàng nước nhiều phải cạnh tranh với họ Thêm vào tập đồn tài nước ngồi với tiềm lực tài lớn mạnh nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tài để tăng cường lực cạnh tranh ngân hàng vấn đề chất lượng tín dụng vấn đề quan tâm ngân hàng, chất lượng mối quan tâm xã hội Nâng cao chất lượng tín dụng đề tài tương đối phức tạp có phạm vi rộng đòi hỏi khả tư lí luận phân tích thực tiễn cao, em sinh viên với kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn hẹp nên chuyên đề tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo nhà quản trị ngân hàng chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long Em xin chân thành cảm ơn thầy cô anh chị chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long giúp đỡ em thực chuyên đề Hà Tố Anh 62 NHG CD24 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM .3 1.1 Khái quát Tín dụng NHTM 1.1.1 Định nghĩa tín dụng Ngân hàng .3 1.1.2 Đặc trưng Tín dụng Ngân hàng 1.1.3 Vai trò Tín dụng Ngân hàng 1.1.3.1 Đối với kinh tế 1.1.3.2 Đối với Ngân hàng 1.1.3.3 Đối với khách hàng 1.1.4 Các hình thức Tín dụng Ngân hàng 1.1.4.1 Căn vào thời hạn Tín dụng: có loại: .6 1.1.4.2 Theo mục đích sử dụng vốn .6 1.1.4.3 Theo mức độ tín nhiệm khách hàng 1.1.4.4 Theo phương pháp hoàn trả .7 1.1.4.5 Theo hình thái giá trị Tín dụng .7 1.2 Chất lượng Tín dụng Ngân hàng 1.2.1 Khái niệm chất lượng Tín dụng .7 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng Tín dụng Ngân hàng 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng Tín dụng Ngân hàng thương mại .9 1.2.3.1 Các tiêu định tính 1.2.3.2 Các tiêu định lượng 12 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 14 1.2.4.1 Nhân tố khách quan 14 1.2.4.2 Nhân tố chủ quan 16 1.3 Chất lượng tín dụng lực cạnh tranh ngân hàng 21 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO & PTNT THĂNG LONG .24 2.1 Tình hình kinh tế xã hội tác động đến hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam 24 2.2 Khái quát chi nhánh ngân hàng NN& PTNT Thăng Long .27 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh ngân hàng NN& PTNT Thăng Long 27 2.2.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh ngân hàng NN& PTNT Thăng Long 28 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh ngân hàng NN & PTNT Thăng Long 30 2.2.3.1 Tình hình huy động vốn 30 2.2.3.2 Tình hình sử dụng vốn ngân hàng 33 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 36 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long 37 2.3.1 Về mặt định tính 37 2.3.1.1 Về việc chấp hành luật pháp, sách quy định: 37 2.3.1.2 Về quy trình tín dụng: .37 2.3.1.3 Về khả thu hút khách hàng mở rộng thị phần 39 2.3.2 Về mặt định lượng 40 2.3.2.1 Chỉ tiêu tổng dư nợ tín dụng 40 2.3.2.2 Chỉ tiêu nợ hạn 42 2.3.2.3 Chỉ tiêu nợ xấu 43 2.3.2.4 Hiệu suất sử dụng vốn 44 2.3.2.5 Chỉ tiêu trích lập dự phòng rủi ro thu hồi nợ xấu 45 2.3.2.6 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 46 2.3.2.7 Chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 47 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng 2.4 Đánh giá công tác nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long .48 2.4.1 Kết đạt 48 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 50 2.4.2.1 Những hạn chế chất lượng tín dụng 50 2.4.2.2 Nguyên nhân 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO &PTNT THĂNG LONG 54 3.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long thời gian tới 54 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 55 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng hiệu 55 3.2.2 Thực đầy đủ đổi quy trình tín dụng 55 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 56 3.2.4 Chấp hành đầy đủ quy định đảm bảo tiền vay 56 3.2.5 Chủ động thực tốt công tác quản lí xử lí nợ 57 3.2.6 Chủ động phân tán rủi ro, đa dạng hoá danh mục sản phẩm tín dụng 57 3.2.7 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 58 3.2.8 Tăng cường kiểm tra kiểm soát nội Chi nhánh 59 3.2.9 Nâng cấp, đổi thiết bị công nghệ ngân hàng 59 3.2.10 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 59 3.2.11 Đẩy mạnh hiệu sử dụng vốn nâng cao chất lượng vốn 60 3.3 Một số kiến nghị 60 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 60 3.3.2 Kiến nghị với phủ ngành liên quan .61 3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT VN 61 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng KẾT LUẬN 62 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHNo & PTNT chi nhánh Thăng Long .29 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn chi nhánh Thăng Long 30 Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng 33 Bảng 2.3: kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 36 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ hạn 42 Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu 43 Bảng 2.6: hiệu suất sử dụng vốn 44 Bảng 2.7: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 45 Bảng 2.8: Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 46 Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế .41 Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng theo thời gian 42 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng tín dụng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh tại chi nhánh NHNo PTNT chi nhánh Thăng Long, Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng tín dụng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh tại chi nhánh NHNo PTNT chi nhánh Thăng Long

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay