Phân tích và lấy ví dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để: hoăc tối thiểu hóa chi phí khi sản xuất một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi tiêu nhất định

10 65 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:10

Phân tích và lấy ví dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để: hoăc tối thiểu hóa chi phí khi sản xuất một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi tiêu nhất định.Kinh tế học vi mô là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu cách thức mà các tác nhân trong nền kinh tế đưa ra các quyết định lựa chọn tối ưu trong điều kiện nguồn lực khan hiếm trong nền kinh tế thị trường.Mục tiêu của môn này là giải thích giá và lượng của một hàng hóa cụ thể. Mỗi chủ thể kinh tế của một nền kinh tế đều có mục tiêu để hướng tới,đó là tối đa hóa lợi ích kinh tế của họ: mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, của các hộ tiêu dùng là tối đa hóa mức độ tiêu dùng, của người lao động là tối đa hóa tiền công còn của chính phủ là tối đa hóa lợi ích xã hội. Từ đó ta có thể nói: trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay thì mỗi một doanh nghiệp, một công ty nếu muốn tồn tại và phát triển, thì không thể không nghĩ tới việc lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí sản xuất một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi tiêu nhất định, với mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận để đưa công ty của mình ngày càng phát triển hơn. Như vậy hai vấn đề tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa sản lượng là hai khía canh quan trọng không thể thiếu trong quá trình tối đa hóa lợi nhuận. Và nó cũng có vai trò vô cùng quan trọng cho một nền kinh tế đang phát triển và phát triển. Vì nó là nhân tố quyết định sự phát triển hay trì trệ của một công ty hay nói rộng hơn là của một quốc gia. Các doanh nghiệp nên áp dụng hai chiến lược kinh doanh này trong quá trình phát triển công ty của mình chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Với tầm quan trọng của viêc lựa chọn đầu vào tối ưu đối với các nhà sản xuất.nhóm 9 được giao nhiệm vụ làm rõ với đề tài: “Phân tích và lấy ví dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để: hoăc tối thiểu hóa chi phí khi sản xuất một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi tiêu nhất định” CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ LỰA CHỌN ĐẦU VÀO TỐI ƯU1. Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản.1.1. Hàm sản xuấtHàm sản xuất mô tả mối quan hệ giữa các yếu tốđầu vào của quá trình sản xuất và sản lượng đầu ra được tạo ra từ quá trình này. Nó cho chúng ta biết lượng đầu ra tối đa có thể sản xuất được từ bất cứ một tổ hợp các yếu tố sản xuất xác định nào đó. Có thể viết hàm sản xuất dưới dạng:Q = F(K, L,…)Trong đó Q là số lượng đầu ra tối đa có thể sản xuất ra được từ tổ hợp nhất định vốn (K) (vốn ở đây được hiểu là vốn hiện vật, tồn tại dưới dạng nhà xưởng, máy móc, thiết bị hay hàng tồn kho), lao động (L) cũng như các đầu vào khác; F biểu thị Q là một hàm số của các yếu tố đầu vào K, L… Khi đề cập đến số lượng đầu ra tối đa, người ta muốn nhấn mạnh rằng, vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp không sử dụng các phương pháp sản xuất lãng phí hay không hiệu quả về phương diện kỹ thuật. Chúng có khả năng tận dụng được những kỹ thuật sản xuất có hiệu quả. Khi đó, từ một tổ hợp yếu tố sản xuất đầu vào xác định, chỉ có thể tạo ra một mức sản lượng đầu ra tối đa duy nhất. Tuy nhiên, điều ngược lại có thể là không đúng. Để sản xuất ra một sản lượng đầu ra như nhau, người ta có thể sử dụng các kết hợp đầu vào khác nhau. Chỉ có điều, khi không sử dụng các phương pháp sản xuất lãng phí, để tạo ra cùng một mức sản lượng, nếu một đầu vào nào đó được sử dụng nhiều hơn, chắc chắn một loại đầu vào khác phải được sử dụng ít hơn. Ví dụ, để tạo ra 100 đơn vị sản phẩm trong một ngày, người ta có thể sử dụng hoặc 10 giờ máy (vốn) và 8 giờ lao động hoặc 6 giờ máy và 18 giờ lao động. Một cách kết hợp nhất định các yếu tốđầu vào thể hiện một cách thức hay một kỹ thuật sản xuất. Ở ví dụ vừa nêu trên, người ta có thể sản xuất ra 100 đơn vị đầu ra từ hai kỹ thuật khác nhau: một kỹ thuật sử dụng tương đối nhiều vốn và một kỹ thuật sử dụng tương đối nhiều lao động. Một hàm sản xuất thực chất khái quát các kỹ thuật sản xuất có hiệu quả khác nhau trong giới hạn của một trình độ công nghệ nhất định (tức một trình độ kiến thức hay hiểu biết nhất định về các kỹ thuật sản xuất khác nhau mà người ta có thể sử dụng để tạo ra các hàng hóa). Tiến bộ công nghệ (hay tiến bộ kỹ thuật) cho phép người ta có thể sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn từ những lượng đầu vào như cũ. Nó có thể biến các kỹ thuật sản xuất hiệu quả trước đây thành kỹ LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế học viphận kinh tế học, nghiên cứu cách thức mà tác nhân kinh tế đưa định lựa chọn tối ưu điều kiện nguồn lực khan kinh tế thị trường.Mục tiêu mơn giải thích giá lượng hàng hóa cụ thể Mỗi chủ thể kinh tế kinh tế có mục tiêu để hướng tới,đó tối đa hóa lợi ích kinh tế họ: mục tiêu doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, hộ tiêu dùng tối đa hóa mức độ tiêu dùng, người lao động tối đa hóa tiền cơng phủ tối đa hóa lợi ích xã hội Từ ta nói: xu tồn cầu hóa doanh nghiệp, công ty muốn tồn phát triển, khơng thể khơng nghĩ tới việc lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí sản xuất mức sản lượng định tối đa hóa sản lượng với mức chi tiêu định, với mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận để đưa cơng ty ngày phát triển Như hai vấn đề tối thiểu hóa chi phí tối đa hóa sản lượng hai khía canh quan trọng khơng thể thiếu q trình tối đa hóa lợi nhuận Và có vai trò vơ quan trọng cho kinh tế phát triển phát triển nhân tố định phát triển hay trì trệ cơng ty hay nói rộng quốc gia Các doanh nghiệp nên áp dụng hai chiến lược kinh doanh q trình phát triển cơng ty chắn đạt kết mong muốn Với tầm quan trọng viêc lựa chọn đầu vào tối ưu nhà sản xuất.nhóm giao nhiệm vụ làm rõ với đề tài: “Phân tích và lấy dụ minh họa lựa chọn đầu vào tối ưu để: hoăc tối thiểu hóa chi phí sản xuất mức sản lượng định tối đa hóa sản lượng với mức chi tiêu định” CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ LỰA CHỌN ĐẦU VÀO TỐI ƯU Một số định nghĩa và khái niệm 1.1 Hàm sản xuất Hàm sản xuất mô tả mối quan hệ yếu tốđầu vào trình sản xuất sản lượng đầu tạo từ q trình Nó cho biết lượng đầu tối đa sản xuất từ tổ hợp yếu tố sản xuất xác định Có thể viết hàm sản xuất dạng: Q = F(K, L,…) Trong Q số lượng đầu tối đa sản xuất từ tổ hợp định vốn (K) (vốn hiểu vốn vật, tồn dạng nhà xưởng, máy móc, thiết bị hay hàng tồn kho), lao động (L) đầu vào khác; F biểu thị Q hàm số yếu tố đầu vào K, L… Khi đề cập đến số lượng đầu tối đa, người ta muốn nhấn mạnh rằng, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp không sử dụng phương pháp sản xuất lãng phí hay khơng hiệu phương diện kỹ thuật Chúng có khả tận dụng kỹ thuật sản xuất có hiệu Khi đó, từ tổ hợp yếu tố sản xuất đầu vào xác định, tạo mức sản lượng đầu tối đa Tuy nhiên, điều ngược lại khơng Để sản xuất sản lượng đầu nhau, người ta sử dụng kết hợp đầu vào khác Chỉ có điều, khơng sử dụng phương pháp sản xuất lãng phí, để tạo mức sản lượng, đầu vào sử dụng nhiều hơn, chắn loại đầu vào khác phải sử dụng dụ, để tạo 100 đơn vị sản phẩm ngày, người ta sử dụng 10 máy (vốn) lao động máy 18 lao động Một cách kết hợp định yếu tốđầu vào thể cách thức hay kỹ thuật sản xuất dụ vừa nêu trên, người ta sản xuất 100 đơn vị đầu từ hai kỹ thuật khác nhau: kỹ thuật sử dụng tương đối nhiều vốn kỹ thuật sử dụng tương đối nhiều lao động Một hàm sản xuất thực chất khái quát kỹ thuật sản xuất có hiệu khác giới hạn trình độ cơng nghệ định (tức trình độ kiến thức hay hiểu biết định kỹ thuật sản xuất khác mà người ta sử dụng để tạo hàng hóa) Tiến cơng nghệ (hay tiến kỹ thuật) cho phép người ta sản xuất nhiều hàng hóa từ lượng đầu vào cũ Nó biến kỹ thuật sản xuất hiệu trước thành kỹ thuật sản xuất không hiệu Nó tạo kỹ thuật sản xuất có suất cao thế, hàm sản xuất gắn liền với trình độ cơng nghệ định tiến cơng nghệ làm thay đổi hàm sản xuất Hàm sản xuất Cobb – Douglas có dạng: Q = AKαLβ Với A: số α: Hệ số co giản sản lượng theo vốn β: Hệ số co giản sản lượng theo lao động Tổng hệ số co giản α β có ý nghĩa kinh tế quan trọng + Nếu tổng hệ số co giản (α + β) = 1, hàm sản xuất cho biết tình trạng doanh lợi khơng thay đổi theo qui mơ, có nghĩa % tăng yếu tố đầu vào % tăng sản lượng đầu + Nếu tổng hệ số co giản (α + β) > 1, hàm sản xuất cho biết tình trạng doanh lợi tăng dần theo qui mơ, có nghĩa % tăng yếu tố đầu vào nhỏ % tăng sản lượng đầu + Nếu tổng hệ số co giản (α + β) < 1, hàm sản xuất cho biết tình trạng doanh lợi giảm dần theo qui mơ, có nghĩa % tăng yếu tố đầu vào lớn % tăng sản lượng đầu * Theo kết nghiên cứu Walters A.A (1963), hàm sản xuất ngành công nghiệp sản xuất đường sắt Mỹ sau: Q = AK0.12L0.89M0.28 M: vật tư; yếu tố vật tư bổ sung yếu tố đầu vào thứ ba ngành sản xuất đường sắt 1.2 Các yếu tố đầu vào 1.2.1 Yếu tố đầu vào cố định - yếu tố có lượng sử dụng khơng thể thay đổi dụ: nhà xưởng, máy móc lớn nhân quản lý yếu tố đầu vào nhìn chung khơng thể nhanh chóng tăng lên giảm 1.2.1 Yếu tố đầu vào biến đổi - yếu tố đầu vào có mức sử dụng thay đổi dễ dàng cần thay đổi sản lượng Nhiều loại dịch vụ lao động nguyên liệu thô gia cơng định thuộc loại 1.3 Sản phẩm cận biên vốn và lao động 1.3.1 Sản phẩm cận biên vốn ( MPK) Sản phẩm cận biên vốn mức sản lượng tăng thêm sử dụng thêm đơn vị vốn tất yếu tố đầu vào khác cố định Khi đó: MPK= Với: thay đổi sản lượng thay đổi đơn vị vốn 1.3.2 Sản phẩm cận biên lao động ( MPL) Sản phẩm cận biên lao động mức sản lượng tăng thêm sử dụng thêm đơn vị lao động tất yếu tố đầu vào khác cố định Khi đó: MPL= Với: thay đổi sản lượng thay đổi đơn vị lao động 1.4 Đường đồng lượng - Đường đồng lượng đường gồm tập hợp điểm biểu thị tất kết hợp có yếu tố đầu vào để sản xuất mức sản lượng định Mỗi điểm đường đồng lượng có tính hiệu kỹ thuật, có nghĩa kết hợp đường đồng lượng cho phép tạo mức sản lượng tối đa - Đối với hãng thuê hai đầu vào vốn lao động đường đồng lượng hãng có tính chất sau: + Các đường đồng lượng có độ dốc khơng âm; + Các đường đồng lượng có dạng cong lồi phía gốc tọa độ; + Các đường đồng lượng không cắt nhau; + Đường đồng lượng xa gốc tọa độ biểu thị sản lượng tăng lên 1.5 Đường đồng phí - Đường đồng phí biểu thị tất kết hợp yếu tố đầu vào mua với mức tổng chi phí định mức giá đầu vào xác định - Phương trình đường đồng phí có dạng: C = rK + wL - Khi tổng chi phí tăng mà giá yếu tố đầu vào khơng đổi thi dẫn tới có dịch chuyển song song lên phía đường đồng phí Khi tổng chi phí giảm mà yếu tố đầu vào khơng đổi dẫn đến dịch chuyển song song phía đường đồng phí Nếu tồn vơ số đường đồng phí đường đồng phí thể mức tổng chi phí định 1.6 Tỷ lệ thay kỹ thuật cận biên - Tỷ lệ thay kỹ thuật biên vốn cho lao động số đơn vị vốn phải bớt để tăng thêm đơn vị lao động mà không làm thay đổi tổng sản lượng MRTS= = Do có thêm đơn vị lao động thay cho vốn nên sản phẩm cận biên lao động giảm dần Có lý khiến sản phẩm cận biên lao động giảm: + Ít vốn nguyên nhân dẫn đến dịch chuyển xuống đường sản phẩm cận biên lao động; + Nhiều đơn vị đầu vào biến đổi (lao động) nguyên nhân di chuyển xuống dọc theo đường sản phẩm cận biên lao động Khi lao động thay cho vốn, sản phẩm cận biên lao động phải giảm, sản phẩm cận biên vốn tăng lên Khi lao động thay cho vốn, MPL giảm MPK tăng nên Như vậy, di chuyển dọc theo đường đẳng lượng phía phải, tỷ lệ thay kỹ thuật biên giảm dần Rõ ràng, số lao động tăng lên suất biên lao động giảm dần Trong đó, số vốn giảm dần đến đơn vị vốn có suất biên cao vậy, số vốn cần phải giảm để tăng thêm đơn vị lao động mà không làm thay đổi sản lượng giảm dần đường đẳng lượng trở nên thoải Chúng ta gọi điều quy luật tỷ lệ thay kỹ thuật biên giảm dần CHƯƠNG II: DỤ MINH HỌA VỀ SỰ LỰA CHỌN ĐẦU VÀO TỐI ƯU ĐỀ HOẶC TỐI THIỂU HĨA CHI PHÍ KHI SẢN XUẤT MỘT SẢN LƯỢNG NHẤT ĐỊNH HOẶC TỐI ĐA HÓA SẢN LƯỢNG VỚI MỘT MỨC CHI TIÊU NHẤT ĐỊNH 2.1 Sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí sản xuất mức sản lượng định Giả sử hãng sử dụng hai yếu tố đầu vào vốn lao động r w Hãng muốn sản xuất lương sản phẩm Q0, hãng chọn đầu vào để sản xuất với mức chi phí thấp nhất? Dựa vào đường đồng lượng đường đồng phí giải toàn theo hai nguyên tắc: - Tập hợp đầu vào tối ưu nằm đường đồng lượng Q0 phải nằm đường đồng phí; - Đường đồng phí phải đường gần gốc tọa độ ( để có mức chi phí thấp nhất) 2.1.1 Điều kiện cần: Tại điểm E, đường đồng lượng tiếp xúc với đường đồng phí Ta có độ dốc đường đồng lượng MRTS= - , độ dốc đường đồng phí tỷ lệ tương đối giá yếu tố đầu vào là: - Do đó, điểm E, giá trị MRTS tỷ lệ giá yếu tố đầu vào Tại điểm kết hợp yếu tố đầu vàochi phí nhỏ MRTS = - Để tối thiểu hóa chi phí sản xuất sản lượng định, hãng cần lựa chọn kết hợp yếu tố đầu vào cho: MRTS = - - =-  = Vậy: = là điều kiện cần lựa chọn đầu vào để tối thiểu hóa chi phí với mức sản lượng Qo 2.1.2 Điều kiện đủ: Theo hình 2.1, hãng khơng lựa chọn mức chi phí C1 để sản xuất mức sản lượng Qo thiếu chi phí Và hãng khơng lựa chọn mức chi phí C3 để sản xuất dụ sản xuất A B với mức sản lượng Qo điểm E chi phí C3>C2, gây lãng phí dẫn đến mục đích tối thiểu hóa chi tiêu khơng thực Hãng chọn mức chi phí điểm thỏa mãn phải nằm Qo Qo=f(K,L) Xét hình 2.2 ta có đường đồng phí C1, C2, C3 song song với nên chúng có độ dốc - w MPL MPK = Do đó, điểm D cơng thức với mức chi phí C1 r w r hãng khơng sản xuất sản lượng Qo chi phí khơng đủ cần phải có điều kiện đủ tập hợp phải nằm đường đồng lượng Qo hay tập hợp điểm thỏa mãn phương trình Qo=(K,L) Vậy để xác định mức chi ưu Qo lựa chọn đầu kiện cần và đủ sau đây: phí tối thiểu sản lượng tối vào tối ưu phải thỏa mãn điều (*) 2.2 Sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối đa hóa sản lượng với mức chi tiêu định Giả sử hãng sử dụng hai yếu tố đầu vào vốn lao động r w Hãng muốn sản xuất với mức chi phí C0, hãng lựa chọn đầu vào để sản xuất mức sản lượng lớn nhất? Nguyên tắc lựa chọn đầu vào tối ưu để tối đa hóa sản lượng với mức chi tiêu định là: - Tập hợp đầu vào tối ưu nằm đường đồng phí C0 phải nằm đường đồng lượng; - Đường đồng lượng phải đường nằm xa gốc tọa độ ( để có mức sản lượng tối đa) 2.2.1 Điều kiện cần: Tại điểm E, đường đồng lượng tiếp xúc với đường đồng phí Ta có độ dốc đường đồng lượng MRTS= - , độ dốc đường đồng phí tỷ lệ tương đối giá yếu tố đầu vào là: - Do đó, điểm E, giá trị MRTS tỷ lệ giá yếu tố đầu vào Tại điểm kết hợp yếu tố đầu vàochi phí nhỏ MRTS = - Để tối đa hóa sản lượng với mức chi tiêu định, hãng cần lựa chọn kết hợp yếu tố đầu vào cho: MRTS = -  - =-  = Vậy: = là điều kiện cần lựa chọn đầu vào tối ưu để tối đa hóa sản lượng với mức chi tiêu định C0 2.2.2 Điều kiện đủ: Theo hình 2.2, hãng khơng lựa chọn thực sản xuất hai điểm A B với mức chi tiêu hãng thực hiên sản xuất E mức sản lượng A B Q1 nhỏ Q2 hãng sản xuất điểm E Sản lượng Q3 hãng muốn đạt việc khơng thể mức chi phí có Co nên điều kiện đủ để thực lựa chọn đầu vào tối ưu để tối đa hóa sản lượng với mức chi phí định tập hợp điểm thỏa mãn phải nằm đường chi phí Co C=rK+wL Xét hình 2.2 đường đồng lượng Q1, Q2, Q3 đường song song với điều kiện MPL MPK = cho ba trường hợp hãng thực sản xuất ba mức sản w r lượng Q1, Q2, Q3 thực sản xuất mức sản lượng Q1 dụ hai điểm A B hãng thực với mức chi phí C0 mức sản lượng đạt Q1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và lấy ví dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để: hoăc tối thiểu hóa chi phí khi sản xuất một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi tiêu nhất định, Phân tích và lấy ví dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để: hoăc tối thiểu hóa chi phí khi sản xuất một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi tiêu nhất định, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ LỰA CHỌN ĐẦU VÀO TỐI ƯU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay