Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

8 30 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:05

Giáo án Hình học TỪ VNG GĨC ĐẾN SONG SONG A Mục tiêu - Biết quan hệ đường thẳng vng góc hay song song với đ thẳng thứ ba - Biết phát biểu gãy gọn mệnh đề toán học - Tập suy luận B Chuẩn bị : SGK,thước thẳng, êke, bảng phụ C.Tiến trình dạy học I ổn định lớp(1p) II.Kiểm tra cũ (9p) HS1: nêu dấu hiệu đường thẳng song song ? Vẽ đường thẳng c qua M a vng góc với a? HS2: nêu tiên đề ơclit.Dùng êke vẽ đường thẳng d qua M vuông góc với c? Hãy cho biết quan hệ c a ? (c//a d tạo góc sole nhau) c M a d III.Bài giảng Hoạt động thầy GV Cho HS quan sát hình 27 SGK , trả lời ?1 Hoạt động trò 1.Quan hệ tính vng góc tính song song(16p) ?1: HS hoạt động cá thể a) a có song song với b b) c cắt a b tạo thành cặp góc so le GV yêu cầu lớp vẽ hình 27 nên a//b vào vỡ, HS lên bảng vẽ hình HS vẽ hình ? Nêu quan hệ đường c a b thẳng phân biệt vng góc đường thẳng thứ ? HS: Hai đt phân biệt vng góc với c đt thứ a ba chúng song song với A Tính chất (sgk) b Ta kí hiệu sau : a  c� �� a // b b  c� a c B cho c  a t� i A.C��A  90o; c  b t� i B.C��B1  90o b C��A  �B1  90om�ch� ng �v�tr�so le � a//b Hãy dùng suy luận để chứng tỏ điều đó? c cắt b c khơng cắt b c//b , trái tiên đề Cho a//b , c  a Theo em quan hệ c b ? Hãy dùng suy luận để chứng tỏ ơclit c cắt b góc tạo thành 900 (vì góc so le trong) Vậy : c  b điều đó? Liệu c có cắt b khơng? bao nhiêu? Thì vng góc với đường thẳng lại c a Nhắc lại tính chất Nêu nhận xét từ tốn ? Tính chất 2(sgk) Như đường thẳng vuông a // b � �� c  b c  a� Nếu c cắt b góc tạo thành góc với đường thẳng b song song ? Tính chất 2(sgk) tính chất ngược a // b � �� c  b c  a� a) a//b b) c  b Hãy so sánh tính chất ? Bài tập 40: điền vào (…) a) a  c,b  c thì… 2.Ba đường thẳng song song(10p) b) Nếu a//b c  a … a ?2: c Cho lớp nghiên cứu mục 2(sgk) ,sau làm ?2 d ” d’ d b Làm theo nhóm: a)d v�d'' c�song song d b)a  d' v�a  d v�d//d'' ” d' a  d''v� a  d v�d//d'' d d'//d'' v�c� ng vu� ng g� ca a Tính chất (sgk) Nêu tính chất SGK Ta nói đường thẳng d,d’,d” Bài 41: song song với đoi Nếu a//b a//c b//c đường thẳng song song Kí hiệu : d//d’//d” Bài tập 41(sgk) IV.Củng cố (7p) a) dùng êke vẽ a,b vng góc c b) Tại a//b? c) Vẽ d cắt a,b Làm : b)a//b vng góc c d A3 c)chỉ cặp góc C,D.Đánh dấu góc so le nhau, đỉnh A,B đọc tên đồng vị cặp góc nhau, giải c 4 1B thích? Nhắc lại tính chất ? V.Hướng dẫn nhà(2p): Bài tập : 42,43,44(sgk-98); 33,34(sbt-80) a b LUYỆN TẬP A Mục tiêu: - Học sinh nắm vững quan hệ đường thẳng vng góc song song với đường thẳng thứ ba - Rèn kỹ phát biểu gãy gọn mệnh đề toán học - Bước đầu tập suy luận B Chuẩn bị: - Thước thẳng, êke C Các hoạt động dạy học: I Tổ chức lớp: (1') II Kiểm tra cũ: (7') - Học sinh 1: Phát biểu tính chất quan hệ tính vng góc với tính song song Ghi kí hiệu III Tiến trình giảng: Hoạt động thầy - Giáo viên yêu cầu học sinh làm Hoạt động trò Bài tập 42 (tr98-SGK) tập 42; 43; 44 tr98- SGK + Nhóm 1: làm tập 42 - Chia lớp thành nhóm: a) + Nhóm 2: làm tập 43 c + Nhóm làm tập 44 a b b) a // b a b vng góc với c c) đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét, đánh giá Bài tập 43 (tr98-SGK) + Nhóm 2: làm tập 43 c a b a) b) c  b b // a a  c c) Phát biểu: đường thẳng vng góc với đường thẳng song song vng góc với đường thẳng Bài tập 44 (tr98-SGK) + Nhóm làm tập 44 a) a b c b) c // a c // b b // a c) đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ chúng song song với Bài tập 45 (tr98-SGK) Cho - Yêu cầu học sinh làm tập 45 - Gọi học sinh đọc tóm tắt tốn d', d'' phân biệt d'//d; d''//d Suy d'//d'' d' d d'' a) b) Nếu d' cắt d'' M  M  d M d' - Giáo viên gọi học sinh đứng chỗ d'//d trả lời câu hỏi SGK - Qua M nằm ngồi d vừa có d'//d, vừa có d''//d  trái với tiên đề Ơ-clit theo tiên - Cả lớp suy nghĩ trả lời đề có đường thẳng qua M song - học sinh lên bảng trình bày song với d - Để khơng trái với tiên đề Ơ-clit d' d'' cắt  d'//d'' Bài tập 46 (tr98-SGK) D A a 1200 B ? b C Giải: - Yêu cầu học sinh làm tập 46 - Yêu cầu thảo luận theo nhóm a  AB � b  AB � a) a//b � - Học sinh đọc tóm tắt tốn - Đại diện nhóm lên làm - Lớp nhận xét b) Ta có �D vµ �C góc Fía mà a//b  �D  �C  1800 ? Phát biểu toán thành lời � �C  1800  �D  1800  1200  600 � �C  600 - Cho đường thẳng a  AB b  AB đường thẳng CD cắt đường thẳng a D cắt b C tạo với a góc 1200 Hỏi a có song song với b khơng Tính �BCD  ? IV Củng cố: (7') * Muốn kiểm tra xem đường thẳng a b có song song với hay không: - ta vẽ đường thẳng qua a b, đo xem cặp góc so le có khơng, a//b - Hoặc kiểm tra cặp góc đồng vị, cặp góc phía có bù khơng, bù a//b V Hướng dẫn học nhà: (2') - Học thuộc tính chất quan hệ vng góc song song - Làm tập 47; 48 (tr98; 99 - SGK), Làm tập 35; 36; 37; 38 (tr80-SBT)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay