Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

6 33 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:04

Hình học – Giáo án TỪ VNG GĨC ĐẾN SONG SONG I Mục tiêu: Biết quan hệ đường thẳng vng góc song song với đường thẳng thứ Biết phát biểu xác mệnh đề tốn học Tập tư Tích cực,u thích mơn học II Chuẩn bị: GV: nghiên cứu tài liệu soạn +bảng phụ hình vẽ 27, 28 HS: học theo hướng dẫn đồ dùng III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp : Sĩ số 7a: 1p 7b: Kiểm tra cũ: H1: Phát biểu tính chất đường thẳng song song Đáp án: (sgk-93) H2: Chữa 39(sgk-95) Đáp án: Â1=1800-1500 =300,vì d1// d2 nên đường thẳng a cắt d2 giả sử B ta có B1=Â1=300 (cặp góc so le ) 5p 3.Bài mới:32p Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 Quan hệ tính vng góc tính song song GV: đưa ?1 hình vẽ 27 ?1 c GV: Yêu cầu học sinh thảo luận ?1 a nhóm HS: thảo luận theo nhóm b ? nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Cho a  c; b  c HS: Đại diện nhóm trình bày a Dự đốn: a//b HS: nhận xét ? b a//b có cặp góc SLT G; Chữa (?) Bằng suy luận chứng tỏ a//b? * Tính chất: (sgk-96) GV: để biết dự dốn có ? cho HS: tìm hiểu t/c G: giới thiệu tính chất: H: Đọc lại tính chất Ba đường thẳng song song Hoạt động ?2 G: treo bảng phụ hình 28 a,b (sgk97) a Dự đốn: d’//d” HS: tìm hiểu ?2 b Hình GV: yêu cầu học sinh thảo luận nhóm d'' d' HS: Nêu dự đoán? d a) 28b c d'' d' d b) (?) a  d’? HS: a  d’ ( d’//d ) (?) Vì a  d’’; d’ // d’’ a  d’’ (vì d”//d ) HS: Trả lời d’ // d’’ (cùng  a ) GV: nhận xét để biết dự đoán đúng? Cho học sinh * Tính chất: (sgk-97) tìm hiểu tính chất - Khi đường thẳng d, d’, d’’ song song với đơi ta nói ba G: Giới thiệu tính chất đường thẳng song song với Kí hiệu: d//d’//d’’ HS: Đọc tính chất sgk GV: giới thiệu cách kí hiệu đường thẳng song song Củng cố: 6p (?) Nêu tính chất quan hệ tính vng góc tính song song (?) Nêu tính chất đường thẳng song song (?) Bài 42(sgk-98) a, vẽ c  a c a b b, vẽ b  c, đt a có song song với đt b ( theo tính chất ) c, Nếu đường thẳng vng góc với hai đường thẳng phân biệt hai đường thẳng song song Hướng dẫn nhà: 1p Học theo ghi + sgk làm 40 +41 +43+46 (sgk-98) Rút kinh nghiệm LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: -Ôn tập củng cố cho học sinh kiến thức học tiết trước -Nhận đường thẳng song song hình đường vnggóc với đường thẳng, tính số đo góc biết góc khác hình nhờ suy luận - Tập suy luận II CHUẨN BỊ: * Thầy: Nghiên cứu tài liệu , soạn kỹ giáo án , bảng phụ * Trò:Học cũ chuản bị dụng cụ học tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định lớp: Sĩ số: 7a 7b 1p Kiểm tra cũ: (?) Có tính chất quan hệ tính vng góc tính song song Nêu nội dung tính chất Đáp án: (sgk-96) -Nêu tính chất đường thẳng song song Đáp án : (sgk-97 ) Bài mới: Hoạt động thầy trò GV: đưa tập 42/98 HS: tìm hiểu (?) Vẽ c  a b  c HS: vẽ (?) a // b HS: (?) Phát biểu thành lời HS: GV: nhận xét chốt lại Nội dung Bài tập 42/98 a Vẽ c  a c a b b Vẽ b  c Ta có a// b theo tính chất quan hệ vng góc với song song c, Nếu đường thẳng vng góc với hai đường thẳng phân biệt hai đường GV: đưa tập 43/ 98 thẳng song song HS: tìm hiểu Bài tập 43/ 98 1HS:Vẽ c  a a Vẽ c  a HS:Vẽ b// a b Vẽ đường thẳng b // a (?) c có vng góc với b khơng (?) Vì Lúc c vng góc với song song vng góc với đường HS: thẳng lại GV: Nhận xét làm học sinh c, Nếu đường thẳng vng góc với GV: đưa tập 44 (sgk-98) HS: tìm hiểu HS: Vẽ a // b Vẽ c // a (?) c // b HS: HS: Phát biểu thành lời HS: Nhận xét làm bạn GV: đưa tập 45/98 HS: tìm hiểu / Vẽ d’ // d d’’ // d ( học sinh lên bảng trình bày ) GV: Tổ chức cho học sinh làm tập theo nhóm Sau yêu cầu đại diện nhóm trả lời (?) M nằm vị trí d Vì HS: (?) Có trái với tiên đề Ơclit hay khơng (?) Vì HS: Một hai đường thắng song song vng góc với đường thẳng Bài tập 44(sgk-98) a Vẽ a // b b Vẽ c // a , đường thẳng song song với đường thẳng đường thẳng song song Bài tập 45/98 a.Vẽ d’// d d’’ // d d d’ d” b.Suy d’ // d’’ -M khơng thể nằm d d’// d d’’ //d Trái với tiên đề Ơclit qua điểm nằm ngồi đường thẳng chí có 1đường thẳng (?) Chúng phải ởvị trí HS: GV : Nhận xét , uốn nắn sai xót có GV: đưa tập 46- 98 GV: Treo bảng hình vẽ 31(sgk-98 ) (?) a// b HS: (?)  A  D vị trị HS: (?) Tính góc C HS: GV: gọi học sinh nhận xét đọc tập 47 ( hình vẽ 32) (?) tập cho ta biết yêu cầu ta làm gif GV: Gọi học sinh lên bảng song song với đường thẳng d Chúng phải song song với Bài tập 46 / 98 a/ a//b a b vng góc với đường thẳng AB b/  D  C hai góc phía  D +  C = 1800 =>  C = 1800 -  D = 1800 – 1200 = 600 Bài tập: 47 Vì  A = 90 =>  B = 90 Vì  D  C góc phía nên  D = 1800 – 1300 =500 Củng cố: 2p HS: Nêu dạng tập vừa chữa GV: Nhận xét học Hướng dẫn nhà :1p- Làm 48 (sgk-99) -Đọc trước IV RÚT KINH NGHIỆM:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay