Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 7: Định lí

17 34 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:58

Hình họcGiáo án ĐỊNH A MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết cấu trúc định lý (giả thiết, kết luận) Biết chứng minh định Biết đưa định dạng: " " Làm quen với mệnh đề lơ gíc: p  q - Kỹ năng: Suy luận tốn học - Thái độ : Rèn tính cẩn thận vẽ hình, rèn ý thức học tập B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, ê ke, bảng phụ, phấn màu - HS : Thước thẳng, ê ke C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Sĩ số : 7A: 7B: Hoạt động GV HS 7C: Nội dung Kiểm tra cũ: Hoạt động I KIỂM TRA (7 phút) - Phát biểu tiên đề Ơclít, vẽ hình minh hoạ - Phát biểu tính chất hai đường thẳng song song, vẽ hình minh hoạ.Chỉ cặp góc so le trong, cặơ góc đồng vị, cặp góc phía - GV đặt vấn đề vào Bài : Hoạt động II 1) ĐỊNH (10 ph) - GV cho HS đọc định SGK - Thế định lí? * Định khẳng định coi đúng, đo trực tiếp vẽ hình, gấp hình nhận xét trực giác - Cho HS làm ?1 - GV: NHắc lại định "Hai góc đối đỉnh nhau".u cầu HS lên bảng vẽ hình định lí, kí hiệu hình vẽ góc O1, O2 - Định cho điều gì? (đó giả thiết) Điều phải suy gì? (Đó kết luận) - Vậy định gồm phần, * Mỗi định gồm phần: phần nào? a) Giả thiết: Là điều cho biết - GV : + Giả thiết: GT +Kết luận : KL trước b) Kết luận : Những điều cần suy - Mỗi định phát biểu dạng :" Nếu " phần nằm từ GT, sau từ KL - Hãy phát biểu lại tính chất hai góc đối * Ví dụ: đỉnh dạng "Nếu " Viết GT, Định : Hai góc đối đỉnh KL GT Góc O1 góc O2 đối đỉnh KL Góc O1 = Góc O2 - Cho HS làm ?2 - Gọi HS lên làm câu b) ?2 a) GT: Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ ba KL: Chúng song song với b) a b c - Cho HS làm 49 SGK.(đầu bảng phụ) GT a // b ; b // c KL a // b Hoạt động III 2) CHỨNG MINH ĐỊNH (12 ph) - GV trở lại hình vẽ: Hai góc đối đỉnh Để có kết luận O1 - O2ở định ta suy nào? - Quá trình suy luận từ GT đến KL gọi chứng minh định - GV đưa ví dụ: Chứng minh định lí: Góc tạo hai tia phân giác hai + Ví dụ : SGK góc kề bù góc vng lên bảng phụ.Hướng dẫn HS giải - Vậy muốn chứng minh định + Muốn chứng minh định ta cần: cần làm nào? - Vẽ hình minh hoạ định - Dựa theo hình vẽ viết GT , KL kí hiệu - Chứng minh định gì? - Từ GT đưa khẳng định nêu kèm kết luận + Chứng minh định dùng lập luận để từ GT suy KL Củng cố: Hoạt động IV CỦNG CỐ (15 ph) - Định gì? Định gồm phần a) Nếu đường thẳng cắt hai đường nào? thẳng song song hai góc GT gì? KL gì? phía bù - Tìm mệnh đề sau, mệnh đề b) Hai đường thảng song song hai định lí? Hãy GT,KL đường thẳng khơng có điểm chung định lí? c) Trong ba điểm thẳng hàng , có điểm nằm hai điểm lại d) Hai góc đối đỉnh HDVN: Hoạt động V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Học thuộc định gì, phân biệt GT , KL định lí.Nắm bước chứng minh định - Làm tập số 50,51, 52 tr101 SGK LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết diễn đạt định dạng "Nếu " Biết minh hoạ định hình vẽ viết GT, KL kí hiệu Bước đầu biết chứng minh định - Kỹ năng: Suy luận toán học - Thái độ : Rèn tính cẩn thận vẽ hình, rèn ý thức học tập B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, ê ke, bảng phụ, phấn màu - Học sinh: Thước thẳng, ê ke C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Sĩ số : 7A: 7B: Hoạt động GV HS 7C: Nội dung Kiểm tra cũ: Hoạt động I KIỂM TRA (7 phút) - Gv kiểm tra hai HS - HS1: a) Thế định lí? b) Định gồm phần nào? GT gì? KL gì? c) Chữa 50 SGK Bài 50 (SGK- t101) Nếu hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thứ ba chúng song song với a b c GT ac ; b  c KL a // b - Chứng minh định "Hai góc đối đỉnh nhau" O3 - HS2: a) Thế gọi chứng minh định lí? b) Hãy chứng minh hoạ định "Hai � đối đỉnh O � GT O góc đối đỉnh nhau" hình vẽ, viết GT,KL kí hiệu chứng minh định KL � = O � O Chứng minh: � + O � = 1800 (1) (Hai góc kề bù) Có O � + O � = 1800 (2) (Hai góc kề bù) O � + O � =O � + O � (3) (Căn vào O (1) ; (2)) � = O � ( Căn vào (3) ) O - GV nhận xét cho điểm Bài : Hoạt động II LUYỆN TẬP (28 ph) - GV đưa lên bảng phụ tập sau: Trong mệnh đề toán học sau, mệnh đề định Nếu định 1) Là định vẽ hình minh hoạ hình vẽ ghi GT, KL kí hiệu 1) Khoảng cách từ trung điểm đoạn thẳng tới đầu đoạn thẳng nửa M A B độ dài đoạn thẳng GT M trung điểm AB 2) Hai tia phân giác hai góc kề bù toạ thành góc vng KL MA = MB = AB 3) Tia phân giác góc tạo với 2) Là định hai cạnh góc hai góc có số đo m nửa số đo góc z n 4) Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành cặp góc so le x y hai đường thẳng song O song � kề bù zOy � xOy Hãy phát biểu định dạng "Nếu " � GT On phân giác xOz � Om phân giác zOy � = 900 nOm KL 3) Là định 4)Là định Bài 53 a) y x - GV cho HS 53 SGK x' O y' - Gọi HS lên làm câu a b b) xx' cắt yy' O GT Góc xOy = 900 KL � x ' = x�'O y' = y�'O x yO = 900 c)1.(Vì hai góc kề bù) 2.(Theo GT vào (1) ) (Căn vào 2) (Vì hai góc đối đỉnh) - GV ghi lên bảng phụ câu c.Yêu cầu ( Căn vào GT) HS điền vào chỗ trống ( Vì hai góc đối đỉnh) (Căn vào 3) � + yO � x ' = 1800 (Vì kề bù) d) Có: xOy � = 900 (GT) xOy � x ' = 900  yO � = 900 (Đối đỉnh) x�'O y' = xOy - Câu d: Trình bày lại cho gọn GV y�'O x = x�'O y = 900 (Đối đỉnh) đưa làm lên bảng phụ Củng cố: Hoạt động III CỦNG CỐ (7 ph) - Định Muốn chứng minh định ta cần làm bước nào? - Làm 44 tr 81 SBT HDVN: Hoạt động IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Làm câu hỏi ôn tập chương I - Làm số 54, 55, 57 tr 103 SGK, 43;45 tr 81 SBT ÔN TẬP CHƯƠNG I A MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hệ thống hố kiến thức đường thẳng vng góc, đường thẳng song song - Kỹ năng: + Sử dụng thành thạo dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vng góc, hai đường thẳng song song + Biết cách kiểm tra xem hai đường thẳng cho trước có vng góc hay song song khơng? + Tập suy luận, vận dụng tính chất đường thẳng vng góc, song song - Thái độ : Rèn khả nói có cứ, có sở B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, ê ke, bảng phụ, phấn màu - HS : Thước thẳng, ê ke Làm câu hỏi tập ơn tập chương C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I 1.ƠN TẬP THUYẾT (20 ph) Bài 1: Mỗi hình sau cho biết kiến thức gì? - Yêu cầu HS nói rõ kiến thức a điền vào hình vẽ O2 b Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng Hai góc đối đỉnh song song a b A O B c Quan hệ ba đường thẳng song song Đường trung trực đoạn thẳng c c a a A b b B Một đường thẳng  với hai đường thẳng song song M a b Tiên đề Ơclít a b c Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng thứ ba Bài Điền vào chỗ trống: ( ) a) Hai góc đối đỉnh hai góc có b) Hai đường thẳng vng góc với hai đường thẳng c)Đường trung trực đoạn thẳng đường thẳng d) Hai đường thẳng a, b song song với kí hiệu e) Nếu hai đường a,b cắt đường thẳng c có cặp góc so le g) Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng song song h) Nếu a  c b  c k) Nếu a // c b // c Hoạt động II 2) BÀI TẬP (23 ph) - GV yêu cầu HS làm 54 SGK.Yêu Bài 54 cầu HS đọc kết + Năm cặp đường thẳng vng góc: d1 d8 ; d2 d4 d1 d2 ; d3 d5 ; d3 d7 + Bốn cặp đường thẳng song song: d8 // d2 ; d4 // d5 d4 // d7 ; d5 // d7 Bài 56 SGK Bài 56 SGK - Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình nêu d cách vẽ A B M Cách vẽ: - Vẽ đoạn AB = 28mm - Trên AB lấy điểm M cho AM = 14mm - Qua M vẽ đường thẳng d  AB - d trung trực AB Bài 57 SGK Bài 57 - Hình vẽ 39 SGK đưa lên bảng phụ - GV gợi ý: Vẽ tia Om // a// b A a m O có x = AOB quan hệ với O O2 Tính O1; O2 ? B b AOB = O1 + O2 (vì tia Om nằm tia OA OB) O1 = A1 = 380 ( so le a // Om) O1 + B2 = 1800 ( Hai góc phía Om // b) mà B2 = 1320 (GT)  O2 = 1800 - 1320 = 480 x = AOB = O1 + O2 x = 380 + 480 = 860 Bài 64 SBT A d2 - Yêu cầu HS làm 64 tr82 SBT - Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình C vẽ đặt câu hỏi cho thích hợp - Gọi HS đứng chỗ nêu trình tự vẽ hình d1 B D - Vẽ tam giác ABC - Vẽ đường thẳng d1 qua B vng góc với AB - Gọi D giao điểm hai đường thẳng d1, d2 HS Về nhà hồn thiện - Hãy đặt câu hỏi thích hợp cho hình vẽ Gọi HS khác trả lời câu hỏi - Tại BDC vng? - Tính số đo góc BDC Hoạt động III HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Học thuộc câu trả lời 10 câu hỏi ôn tạp chương - Làm tập, 58, 59 tr 104 SGK - Bài 47, 48 SBT ôn tập tốt sau kiểm tra Tiết ... 1) ĐỊNH LÍ (10 ph) - GV cho HS đọc định lí SGK - Thế định lí? * Định lí khẳng định coi đúng, đo trực tiếp vẽ hình, gấp hình nhận xét trực giác - Cho HS làm ?1 - GV: NHắc lại định lí "Hai góc... định lí gì, phân biệt GT , KL định lí. Nắm bước chứng minh định lí - Làm tập số 50, 51, 52 tr1 01 SGK LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết diễn đạt định lí dạng "Nếu " Biết minh hoạ định lí hình. .. - GV đưa lên bảng phụ tập sau: Trong mệnh đề toán học sau, mệnh đề định lí Nếu định 1) Là định lí lí vẽ hình minh hoạ hình vẽ ghi GT, KL kí hiệu 1) Khoảng cách từ trung điểm đoạn thẳng tới đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 7: Định lí, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 7: Định lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay