Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

11 23 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:55

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TỔNG BA GĨC CỦA TAM GIÁC (TIẾT 1) I MỤC TIÊU - Học sinh nắm định lí tổng góc tam giác - Học sinh biết vận dụng định lí vào để tính số đo góc tam giác - Có ý thức vận dụng lí thuyết vào giải tập - Phát huy tư cho học sinh II CHUẨN BỊ - Giáo viên: thước đo góc, tam giác - Học sinh: thước đo góc, miếng bìa hình tam giác, kéo III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP Hoạt động GV Hoạt động hs * HĐ1: A P - GV yêu cầu HS vẽ hai tam giác tuỳ ý Cả lớp vẽ nháp Một HS vẽ lên bảng B C M N - Yêu cầu HS đo góc tam giác Ghi kết quả? Một HS khác kiểm tra lại - Nhận xét tổng số đo góc  * HĐ2: Aˆ = …… Mˆ = …… Bˆ = …… Nˆ = …… Cˆ = …… Pˆ = …… - Thực hành ?2 SGK - Yêu cầu HS ghép hình (chuẩn bị trước) * HĐ3: Tổng góc  - GV nêu thêm cách ghép hình  A gấp  ABC cho A  H; B  H; C  H => Aˆ  Bˆ + Cˆ = Hˆ + Hˆ + Hˆ = 180o B C ĐVĐ: GV giới thiệu - Hãy suy luận dự đoán ? GT  ABC KL Aˆ + Bˆ + Cˆ = 180o - Hãy ghi GT, KL Đlí Luyện tập - Qua việc cắt dán muốn chứng o o o H1 x = 180 ( 90 + 41 ) o ˆ ˆ ˆ minh A + B + C = 180 ta cần vẽ thêm đường nào? = 180O + 131o - Vẽ đường thẳng qua A // BC = 49O - Áp dụng t/c đt // có góc H2 x = 180O – (120o + 32o) nhau? = 180O - 152O - Tổng góc  ABC tổng = 28O góc nào? GV : Việc suy luận c/m đlí Yêu cầu HS xem phần trình bày SGK GV vẽ sẵn hình bảng phụ 32 x 41 120 x Hãy cho biết số đo góc x hình? Muốn tính x dựa vào đâu? IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững định lí tổng góc - Làm tốt BT 1, (108 SGK); 1, 2, (SBT - 98 ) - Xem trước mục 2, SGK - 107 TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC (tiếp theo) I.MỤC TIÊU: Đn t.chất góc tam giác vng, Đn t.chất góc ngồi tam giác -Biết vận dụng ĐN, định lý để tính số đo góc tam giác, giải số tập II.CHUẨN BỊ: Giáo án, bảng phụ ghi tập III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động : KTBC (5’) Phát biểu định lý tổng ba góc tam giác Ap dụng: Tìm x, y hình vẽ sau: Hoạt động : ( 10’ ) Ap dụng vào tam giác vuông Hoạt động hs y 80 x 40 110 y Đọc ĐN sgk/ 107 Vẽ tam giác ABC ( = 900) BC: cạnh huyền AB, AC: cạnh góc vng GV giới thiệu khái niệm tam  + B + C  1800 giác nhọn , tam giác tù , tam giác vuông Nêu định nghĩa tam giác vuông sau B + C  1800 –   1800 – 900  900 giới thiệu cạnh góc vng B C gọi góc phụ cạnh huyền 2.Ap dụng vào tam giác vng: ?1 Tính B + C  C A B ? Kết luận B + C ? ?Hãy vẽ tam giác DEF vng D, rõ cạnh huyền, cạnh góc vng Tam giác ABC ;  = 900 BC: cạnh huyền Hoạt động : Góc ngồi tam AB, AC: cạnh góc vng giác (15’) B + C  900 Vẽ hình, giới thiệu góc ngồi Định lý: Trong tam giác vng, hai góc nhọn phụ A B C x -Đọc ĐN sgk /107 =>Định lý -Vẽ góc ngồi A; B So sánh ACx với  -Làm ?4: So sánh ACx với B ACx = 1800 –C =>Nhận xét: (sgk) Â+B = 1800- C  ACx = Â+B ACx >  ACx > B ĐN: (sgk/107) A C B x Định lý: (sgk/107) ACx = Â+B P M N Hoạt động 4: Củng cố, luyện tập: (8’) 50 55 45 40 1.ĐN tam giác vuông ? Cho tam giác MNP có N = 900 , xác định canh huyền, cạnh góc vng? 2.Tam giác vng tam giác sau? Vì sao? Dặn dò nhà: Học bài, làm tập lại sgk/108 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Qua tập câu hỏi kiểm tra, khắc sâu kiến thức về: tổng ba góc tam giác, tổng hai góc nhọn tam giác vng - Định nghĩa góc ngồi tam giác, tính chất góc ngồi tam giác - Rèn kỷ đo góc, tính tốn - Rèn kỷ suy luận II CHUẨN BỊ - Giáo viên: dụng cụ, bảng phụ - Học sinh: thước, compa III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP Hoạt động GV * HĐ 1: Hoạt động HS B 80 - Phát biểu định lí tổng số A đo góc  - Chữa BT (108) D 30 C Ta có : 0 0 � � � Chú ý tính góc thứ A  180  B  C  180   80  30   70 áp dụng tính chất tổng số đo góc, tính chất góc ngồi tính � BAC 700 � � A1  A2    350 2 chất góc kề bù (3 cách) Do � � � ADB  1800  ( B A1 )  1800  1150  650 Mặt khác: � ADC  � ADB  1800 (Hai góc kề bù) �� ADC  1800  � ADB  1800  650  115 * HĐ 2: Bài (SGK - 108) Luyện tập: H 40 GV: Dùng bảng phụ vẽ sẵn K A I x hình 55, 56, 57,58 B - H55: Muốn tính Bˆ ta tính góc? - Hãy tính Iˆ -> Iˆ = ? -> Bˆ = Cách 1:  AHI vuông H ? -> Aˆ + Iˆ = 90o (t/c góc nhọn) - Còn tính cách khác -> Iˆ = 90o - Aˆ = 90o - 40o = 50o Cách 2:  AHI vuông H co Iˆ = Iˆ = 50o (đối đỉnh)  BKI vuông K KIB vuông K -> => Aˆ + Hˆ + Iˆ = Kˆ  Bˆ  Iˆ = H.56 180o mà Hˆ = Kˆ = 90o Bˆ = 90o - Iˆ = 40o Iˆ = Iˆ (đối đỉnh) A => Bˆ = Aˆ = 40o D E x 25 B C ABD vuông D: Aˆ + Dˆ + Bˆ = 180o AEC vuông E: Aˆ + Cˆ + Eˆ = 180o mà Aˆ chung, Dˆ = Eˆ => Bˆ = Cˆ = 25o H57 x = 60o H58 x = 125o * HĐ 3: Bài (109 - SGK) - HS đọc đề, vẽ hình A - Cặp góc phụ cặp góc B nào? H C - Những cặp góctổng = a Các cặp góc phụ hình vẽ: 90o (4) - Những cặp góc phụ Aˆ Aˆ ; Bˆ Cˆ với góc thứ Aˆ Bˆ ; Aˆ Cˆ b Các cặp góc nhọn nhau: Aˆ = Cˆ Aˆ = Bˆ * HĐ 3: Bài (SGK - 109) Yêu cầu HS sửa BT8 - GV kiểm tra HS ABC - HS nhận xét o Bˆ = Cˆ = 40 - GV sửa sai có GT Còn thời gian cho HS làm BT9 Chú ý tìm góc ABC tương tự tìm góc x H.55 BT6 y Aˆ x góc ngồi Ax phân giác y Aˆ x KL Ax // BC A x C B Giải Ta có y Aˆ x = Bˆ + Cˆ = 40o + 40o = 80o (t/c góg ngồi) Vì Ax phân giác y Aˆ x (gt) => y Aˆ x = x Aˆ C = 80 = 40O => Aˆ = Cˆ (mà Aˆ Cˆ hai góc SLT) => Ax// BC (Dấu hiệu nhận biết đt //) IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ơn lại định lí học - Luyện tương tự làm - Làm bàt tập 14 -> 18 SBT ... kiến thức về: tổng ba góc tam giác, tổng hai góc nhọn tam giác vng - Định nghĩa góc ngồi tam giác, tính chất góc ngồi tam giác - Rèn kỷ đo góc, tính tốn - Rèn kỷ suy luận II CHUẨN BỊ - Giáo viên:... đo góc x hình? Muốn tính x dựa vào đâu? IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững định lí tổng góc - Làm tốt BT 1, (108 SGK); 1, 2, (SBT - 98 ) - Xem trước mục 2, SGK - 1 07 TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC... có góc H2 x = 180O – ( 120 o + 32o) nhau? = 180O - 152O - Tổng góc  ABC tổng = 28 O góc nào? GV : Việc suy luận c/m đlí Yêu cầu HS xem phần trình bày SGK GV vẽ sẵn hình bảng phụ 32 x 41 120 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác, Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác, III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay