Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

9 29 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:55

Giáo án Hình học §1 TỔNG BA GĨC CỦA MỘT TAM GIÁC I Mục tiêu: − HS nắm định lí tổng ba góc tam giác − Biết vận dụng định lí để tính số đo góc tam giác − Có ý thức vận dụng kiến thức học vào toán thực tế đơn giản II Phương pháp: − Đặt giải vấn đề, phát huy tính sáng tạo, tư HS − Đàm thoại, hỏi đáp, thảo luận nhóm III: Tiến trình dạy học: Các hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Tổng ba góc tam giác GV cho HS hoạt động HS thảo luận trình bày I) Tổng ba góc nhóm Mỗi nhóm vẽ tam giác: tam giác đo số đo Tổng ba góc tam góc Tính tổng số đo giác 1800 ba góc Và rút nhận xét GV gọi HS phát biểu định lí ghi giả thiết, kết luận định lí GV hướng dẫn HS chứng minh cách kẻ xy qua A xy//BC ) A = 60 ) B = 70 ) C = 500 ) ) ) Vậy A + B + C = 1800 Nhận xét: Tổng ba góc tam giác 1800 Ghi bảng GT KL VABC ) ) ) A + B + C = 180 GV yêu cầu HS xem thêm SGK phần chứng minh định lí Hoạt động 2: Củng cố Bài SGK/107: Bài SGK/107: Tính số đo x y 1) Hình 47: hình 47, 48, 49 Ta có: A + B + C = 1800 ) ) ) (Tổng góc VABC ) ) => 900 + 550 + C = 1800 ) => C = 950 2) Hình 48: ) ) ) Ta có: G + H + I = 1800 (Tổng góc VGHI ) => 300 + x + 400 = 1800 => x = 1100 3) Hình 49: º + P) = 1800 º + N Ta có: M (Tổng góc VMNP ) => x + 500 + x = 1800 => 2x = 1300 => x = 650 Bài SGK/108: Bài SGK/108: ) Cho tam giác ABC có B = ) 800, C = 300 ) ¼ : 1) Tính ADC ¼ + ABC ¼ ¼ Ta có: BAC + BCA Tia phân giác A cắt BC = 1800 (Tổng góc V ¼ , ADB ¼ D Tính ADC ABC) ¼ => BAC + 800 + 300 = 1800 ¼ => BAC = 700 Tia AD tia phân giác ) A ¼ ¼ = DAB ¼ = CAB =350 => CAD Xét V ACD có: ¼ + ADC ¼ ¼ + ACD = 1800 CAD (Tổng góc V ACD) ¼ => 350 + ADC + 300 = 1800 ¼ => ADC = 1150 ¼ : 2) Tính ADB Xét V ADB có: ¼ + DBA ¼ ¼ + BAD = 1800 ADB ¼ + 800 + 350 = 1800 => ADB ¼ = 650 => ADB GV cho HS nhắc lại định lí cách tính góc lại tam giác Hướng dẫn nhà: − Học bài, làm SGK/108 Chuẩn bị hai phần lại IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: §1 TỔNG BA GĨC CỦA MỘT TAM GIÁC I Mục tiêu: − HS nắm vững góc tam giác vng, nhận biết góc ngồi tam giác nắm tính chất góc ngồi tam giác − Biết vận dụng định lí để tính số đo góc tam giác II Phương pháp: − Đặt giải vấn đề, phát huy tính chủ động HS − Đàm thoại, hỏi đáp III: Tiến trình dạy học: Kiểm tra cũ: 1) Phát biểu định lí tổng ba góc tam giác, vẽ hình ghi GT, KL ) ) ) ) 2) Cho V ABC có A = 900, B = 300 Tính C Nhận xét quan hệ C Các hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Áp dụng vào tam giác vuông GV dựa vào KTBC để giới Ghi bảng I) Áp dụng vào tam giác thiệu tam giác vng Sau vng: cho HS trả lời Trong V -Trong V vng hai góc Định nghĩa: Tam giác vng hai góc nào? nhọn phụ vng tam giác có -> Định lí góc vng GV cho HS phát biểu ghi Định lí: Trong tam giả thiết, kết luận giác vng hai góc nhọn Củng cố: phụ Bài SGK/108: Bài SGK/108: Tháp Pi-da Italia nghiêng Ta có: V ABC vng C 50 so với phương thẳng đứng ¼ ¼ => ABC + BAC = 900 ¼ (H53) Tính số đo ABC (hai góc nhọn phụ nhau) ¼ => ABC + 50 = 900 hình vẽ ¼ => ABC = 850 GV gọi HS nhắc lại nêu ¼ cách tính ABC Hoạt động 2: Góc ngồi tam giác GV gọi HS vẽ V ABC , vẽ ?4: ) góc kề bù với C Sau GV Tổng ba góc V ABC giới thiệu góc ngồi đỉnh 1800 nên: C ) ) A + B = 180 -> Góc ngồi tam giác góc Acx góc ngồi GV u cầu HS làm ?4 trả V ABC nên: ¼ = 1800 Acx lời: Hãy so sánh: 1) Góc ngồi tam giác => Rút nhận xét với tổng hai góc khơng Bài 1: III) Góc ngồi tam giác: 1) ĐN: Góc ngồi tam giác góc kề bù với góc tam giác 2) ĐLí: Mỗi góc ngồi tam giác tổng kề với nó? H50: Ta có: 2) Góc ngồi tam giác ) ¼ = E º (góc ngồi +K EDa với góc khơng kề D V EDK) với nó? Nhận xét: Mỗi góc ngồi ¼ = 1000 => EDa tam giác lớn ¼ ¼ Ta có: DKb + EKD = 1800 góc khơng kề với (góc ngồi K) Củng cố: Bài (H50, 51) ¼ => DKb = 1800 GV hướng dẫn H51, HS nhà làm Hoạt động 3: Củng cố tồn -Nhắc lại định lí tổng ba góc hai góc khơng kề với của tam giác -Hai góc nhọn tam giác vng -Góc ngồi tam giác Hướng dẫn nhà: − Học bài, làm H.51; Bài SGK/108 − Chuẩn bị luyện tập IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: − HS khắc sâu kiến thức tổng ba góc tam giác, áp dụng tam giác vuông, góc ngồi tam giác − Biết áp dụng định lí vào tốn − Rèn luyện kĩ tính quan sát, phán đốn, tính tốn II Phương pháp: − Đặt giải vấn đề, phát huy tính sáng tạo HS − Đàm thoại, hỏi đáp III: Tiến trình dạy học: Kiểm tra cũ: 1) Định nghĩa góc ngồi tam giác? Định lí nói lên tính chất góc ngồi tam giác 2) Sữa bai hình 58 SGK/109 Các hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Luyện tập Hoạt động trò Bài SGK/109: ¼ =? Tính KBI Hình 55: Ta có: V AHI vng H Ghi bảng ¼ + AIH ¼ = 900 (hai góc nhọn V vng) => HAI ¼ = 500 => AIH ¼ = AIH ¼ = 500 (đđ) mà KBI V IBK vng K ¼ + IBK ¼ = 900 => KIB ¼ = 400 => IBK => x = 400 Hình 56: ¼ Tính ABD =? Ta có: V AEC vng E ¼ + ACE ¼ ¼ = 650 => EAC = 900 => EAC V ABD vng D ¼ + BAD ¼ ¼ = 250 => ABD = 900 => ABD Hình 57: => x = 250 ¼ =? Tính IMP Ta có: V MPN vng M ¼ + MPN ¼ => MNP = 900 (1) V IMP vng I ¼ ¼ + MPN => IMP = 900 (1) ¼ ¼ = MPN (1),(2) => IMP = 600 Bài SGK/109: => x = 600 a) Các cặp góc phụ nhau: ¼ ¼ ; ABC ¼ ¼ ¼ ; ¼ ; BCA ACB BAH CAH ABC ¼ ¼ HAC BAH b) Các cặp góc nhọn nhau: Bài SGK/109: ¼ ¼ ¼ ¼ ; ABC = BAH = HAC ACB Bài SGK/109: CM: Ax//BC ) ) ¼ = B Ta có: yAC + C (góc ngồi A V ABC) ¼ = 800 => yAC ¼ ¼ ) ¼ = yAC =400 (Ax: phân giác CAy mà xAC ¼ = BCA ¼ Mà hai góc vị trí sole Vậy: xAC => Ax//BC Bài SGK/109: Bài SGK/109: ¼ =? ( CBA ¼ =320) Tính AOD Ta có V CBA vng A ¼ + BCA ¼ =900 (1) => CBA V COD vng D ¼ + DCO ¼ => COD = 900 (2) ¼ = OCD ¼ (đđ) (3) mà BCA ¼ = COD ¼ =320 Từ (1),(2),(3) => ABC Hoạt động 2: Củng cố GV gọi HS nhắc lại: Tổng ba góc tam giác, hai góc nhọn tam giác vng, góc ngồi tam giác Hướng dẫn nhà: − Ơn lại lí thuyết, xem lại BT − Chuẩn bị 2: Hai tam giác IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: ... Hãy so sánh: 1) Góc ngồi tam giác => Rút nhận xét với tổng hai góc khơng Bài 1: III) Góc ngồi tam giác: 1) ĐN: Góc ngồi tam giác góc kề bù với góc tam giác 2) ĐLí: Mỗi góc ngồi tam giác tổng kề... COD = 900 (2) ¼ = OCD ¼ (đđ) (3) mà BCA ¼ = COD ¼ = 320 Từ (1), (2) ,(3) => ABC Hoạt động 2: Củng cố GV gọi HS nhắc lại: Tổng ba góc tam giác, hai góc nhọn tam giác vng, góc ngồi tam giác Hướng... Bài (H50, 51) ¼ => DKb = 1800 GV hướng dẫn H51, HS nhà làm Hoạt động 3: Củng cố tồn -Nhắc lại định lí tổng ba góc hai góc khơng kề với của tam giác -Hai góc nhọn tam giác vng -Góc ngồi tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác, Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay