Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 2: Hai tam giác bằng nhau

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:52

Giáo án Hình học BÀI 2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh hiểu định nghĩa hai tam giác nhau, kí hiệu hai tam giác theo quy ước , viết tên đỉnh theo thứ tự 2.Kỹ : +Viết kí hiệu hai tam giác +Biết sử dụng hai tam giác để suy đoạn thẳng , góc 3.Thái độ : Rèn luyện học sinh tính phán đốn , nhận xét II/ Chuẩn bị GV HS: *GV: SGK; SGV; thước thẳng; thước đo góc; bảng phụ, compa, phiếu KWL *HS: SGK; thước thẳng; com pa, thước đo góc; bảng nhóm; bút viết bảng III/ Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tình hình lớp: (1’) Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số 7A1 7A2 2) Kiểm tra cũ: (7’) GV: Nêu câu hỏi a) Phát biểu định lí góc ngồi tam giác? b) Bảng phụ vẽ sẵn hình M B x M A 400 410 C M 800 y E 300 P HS: Mỗi góc ngồi tam giác tổng hai góc khơng kề với p dụng: Ta có: AMB = MAC + C = 400 + 410 = 810 y = 1150 GV: Nhận xét, cho điểm 3) Giảng mới: Giới thiệu bài: Ta biết hai đoạn thẳng , hai góc, hai tam giác ? Đó nội dung học hôm Phát phiếu KWL yêu cầu HS hồn thành cột K W Tiến trình dạy: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 7’ Hoạt động 1: Hoạt động 1: A Kiểm tra: G cho hai tam giác ABC A’B’C’ (bảng phụ) B Yêu cầu: Hãy C dùng thước chia khoảng thước đo góc để 8’ 20’ kiểm nghiệm rằng: A’ + AB = A’B’; AC = A’C’ HS lên bảng thực hành BC = B’C’ + A = A’; B = B’; C = C’ GV cho HS khác lên kiểmB’tra HS khác lên kiểm C’ tra nêu nêu nhận xét nhận xét Hoạt động 2: Hoạt động 2: Định nghĩa: GV : ABC A’B’C’ HS hai tam giác có yếu có máy yếu tố nhau? Máy tố nhau: yếu tố cạnh yếu tố cạnh máy yếu tố yếu tố góc góc? GV (nói) hai tam giác ABC tam giác A’B’C’ gọi GV: Giới thiệu: + Đỉnh tương ứng đỉnh A HS thu thập thông tin đỉnh A’ + Hãy tìm đỉnh tương ứng với HS trả lời đỉnh B C + Hai đỉnh A A’, B B’, C + Góc tương ứng với góc A C’ gọi hai đỉnh tương góc A’ Hãy tìm góc tương ứng ứng với góc B góc C + Hai góc A A’, B B’, C + Cạnh tương ứng với cạnh C’ gọi hai góc tưong ứng AB cạnh A’B’ Hãy tìm cạnh + Hai cạnh AB A’B’, BC tương ứng với cạnh AC B’C’, AC A’C’ gọi hai BC? cạnh tương ứng HS: Hai tam giác GV (hỏi): Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương hai tam giác ứng , có góc nào? tương ứng GV yêu cầu HS đọc định nghĩa SGK Hoạt động 3: Hoạt động 3: Kí hiệu: GV: Ngồi việc dùng lời để định nghĩa hai tam giác nhau, ta dùng kí hiệu để hai tam giác + GV yêu cầu HS đọc mục 2) HS: ABC = A’B’C’ GV: ABC = A’B’C’ *AB = A’B’; BC = B’C’ Nếu có điều kiện gì? AC = A’C’ GV nhấn mạnh : Người ta quy *A = A’; B = B’, C = C’ ước kí hiệu hai tam giác, chữ ĐỊnh nghĩa: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng , có góc tương ứng 2) Kí hiệu: ABC = A’B’C’ nếu: *AB = A’B’; BC = B’C’ AC = A’C’ *A = A’; B = B’, C = C’ tên đỉnh tương ứng viết theo thứ tự * Củng cố: Cho HS làm ?2 HS trả lời miệng: Aa) ABC = MNP ( bảng phụ) b) Đỉnh tương ứng với đỉnh A đỉnh M + Góc tương ứng với góc N góc B C + cạnh tương ứng với cạnh AC B cạnhMMP c) ACB = MPN AC = MP GV đưa ?3 lên bảng phụ: B=N * Yêu cầu HS hoạt động nhóm: HS hoạt động theo P N nhóm + Gợi ý: cho hs Đại diện nhóm trình bày: ABC có: A + B + C = 1800 ( định lí tổng ba góc tam giác) GV đưa 10 lên bảng phụ A + 700 + 500 = 1800 cho HS trả lời miệng  A = D = 600 HS: Hình 63 A tương ứng với I B tương ứng với M Củng cố: C tương ứng với N GV: ABC = IMN  Thế hai tam giác Hình 64 P tương ứng với H nhau? Q tương ứng với R  Nêu quy ước kí hiệu hai R tương ứng với Q tam giác PQR = HRQ HS đứng chỗ trả lời 4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) a) Yêu cầu HS hồn thành phiếu KWL, kiểm tra chéo, nhận xét b) Chuẩn bị tiết sau: Học thuộc định nghĩa hai tam giác + Quy öớc viết hai tam giác c) Bài tập: Bài 11, 12, 13 , 14 - SGK +Gợi ý 13: + Chu vi tam giác tính nào? + ABC DEF cần tính độ dài nào? + Dựa vào vấn đề em tính độ dài cạnh đó? IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh củng cố khắc sâu định nghĩa hai tam giác 2.Kỹ : HS biết vận dụng định nghĩa kí hiệu hai tam giác để nhận biết hai tam giác HS đỉnh tương ứng , cạnh tương ứng , góc tương ứng hai tam giác 3.Thái độ : HS GD tính cẩn thận, xác học tốn II/ Chuẩn bị GV HS: *GV: SGK; SGV; thước thẳng; compa, thước đo góc; bảng phụ, phiếu KWL ĐỀ KIỂM TRA 15’ Mức độ Kiến thức Tổng ba góc tam giác Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL 1,5 Hai tam giác 4 1 Tổng Tổng 3,5 5,5 4,5 2,5 7,5 10 Câu 1: Điền vào chỗ trống để khẳng định Tổng ba góc tam giác bằng……… Trong tam giác vng, hai góc nhọn …………… Mỗi …………………… Của tam giác tổng hai góc khơng kề với Hai tam giác hai tam giác có …………………….tương ứng nhau, có…………………… tương ứng A Câu 2: Cho hình vẽ: H Tính x x B 550 K C Câu 3: Cho EFK = MNP µ = 300 ; K µ = 600 tính MP, M ¶ Biết EK = 3cm, F ĐÁP ÁN Câu 1: a) 1800 ; b) phụ c) góc ngồi d) cạnh, góc Câu 2: x = 1250 ¶ =F µ = 900 Câu 3: MP = 3cm, M *HS: SGK; thước thẳng; compa, thước đo góc; bảng nhóm; bút viết bảng III/ Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tình hình lớp: (1’) Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số 7A1 7A2 2) Kiểm tra cũ: (6’) GV: Nêu câu hỏi a) Định nghĩa hai tam giác b) Cho EFK = MNP Hãy đỉnh , cạnh, góc tương ứng HS: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng nhau, góc tương ứng EFK = MNP có đỉnh E tương ứng đỉnh M; đỉnh F tương ứng đỉnh N, đỉnh K tương ứng đỉnh P Cạnh EF tương ứng cạnh MN, cạnh FK tương ứng cạnh NP; cạnh EK tương ứng cạnh MP Góc E tương ứng với góc M, góc F tương ứng với góc N, góc K tương ứng với góc P GV: Nhận xét, cho điểm 3) Giảng mới: Giới thiệu bài: Để củng có khắc sâu định nghĩa hai tam giác Đó vấn đề học hơm Phát phiếu KWL yêu cầu HS điền vào cột K W Tiến trình dạy: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 20’ Hoạt động 1: Luyện tập Hoạt động 1: GV dùng bảng phụ ghi 11 Bài 11: + Cho HS đọc tập b) ABC = HIK + Tìm cạnh tương ứng với cạnh HS đọc tốn trả lời:  AB = HI BC, Góc tương ứng với góc H + Cạnh tương ứng với cạnh BC BC = IK; AC = HK cạnh IK µ =H ả ;B = I$; C =K + Góc tương ứng với góc H VµA góc A GV: Tìm cạnh nhau, HS lên bảng ghi góc Bài 12: GV cho HS đọc 12 HS: Đọc đề 12 ABC = HIK Hỏi: Em suy số đo ABC = HIK  AB = HI = cm cạnh nào? Những góc  AB = HI = cm BC = IK = cm ^ ^ HIK BC = IK = cm Và I = B = 400 ^ ^ Và I = B = 40 Bài 13: GV đưa tập 13 lên bảng phụ Chu vi tam giác ABC + Cho học sinh đọc đề HS đọc đề 15cm chu vi + Bài tập cho bảo làm gì? Tóm tắt: DEF 15cm Cho: ABC = DEF; AB = 4cm; BC = 6cm; DF = 5cm Tìm : Chu vi tam giác Hỏi: Chu vi tam giác tính HS: nào? + Tổng ba cạnh tam Ta tính chu vi giác tam giác nào? + Chu vi ABC AB+BC+CA = 4+6+5 = 15cm  chu vi DEF 15 cm GV cho học làm 14 (yêucầu HS hoạt động nhóm) HS hoạt động nhóm Đại diện nhóm trình bày Đỉnh B tương ứng đỉnh K; A Bài 14: Đỉnh B tương ứng đỉnh K; A tương ứng với I; C tương ứng với H tương ứng với I; C tương ứng với H ABC = IKH HS: ABC = A’B’C’ ABC = A’’B’’C’’ GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình, yêu cầu HS tam giác hình A' A x A C 15’ / // \ // \ B ABC = IKH C B' B A'' / x C' B'' C''' Hoạt động 2: Củng cố, kiểm tra 15’ + Định nghĩa hai tam giác nhau? + Khi viết k í hiệu hai tam giác ta phải ý điều gì? HS: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng góc tương ứng Khi viết kí hiệu ý đỉnh tương ứng HS làm kiểm tra 15’ Kiểm tra 15’ Phát đề cho HS 4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(3') -Yêu cầu HS điền vào cột L phiếu KWL, kiểm tra chéo GV thu phiếu nhận xét -Ôn cách vẽ tam giác biết ba cạnh -Bài tập: Bài 22  26 - SBT IV) RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: M M ... HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh củng cố khắc sâu định nghĩa hai tam giác 2. Kỹ : HS biết vận dụng định nghĩa kí hiệu hai tam giác để nhận biết hai tam giác HS... A’B’ Hãy tìm cạnh + Hai cạnh AB A’B’, BC tương ứng với cạnh AC B’C’, AC A’C’ gọi hai BC? cạnh tương ứng HS: Hai tam giác GV (hỏi): Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương hai tam giác ứng , có góc... động 2: Hoạt động 2: Định nghĩa: GV : ABC A’B’C’ HS hai tam giác có yếu có máy yếu tố nhau? Máy tố nhau: yếu tố cạnh yếu tố cạnh máy yếu tố yếu tố góc góc? GV (nói) hai tam giác ABC tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 2: Hai tam giác bằng nhau, Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay