Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh cạnh cạnh)

15 26 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:49

Hình họcGiáo án TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) A MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nắm trường hợp cạnh - cạnh - cạnh hai tam giác Biết cách vẽ tam giác biết ba cạnh Biết sử dụng trường hợp cạnh - cạnh - cạnh để chứng minh hai tam giác nhau, từ suy góc tương ứng Biết trình bày tốn chứng minh hai tam giác - Kỹ : Rèn luyện kĩ sử dụng dụng cụ vẽ hình - Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, xác vẽ hình B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu Khung hình dạng (như hình 75 tr 116) để giới thiệu mục em chưa biết - HS : Thước thẳng, com pa , thước đo góc Ơn lại cách vẽ tam giác biết ba cạnh C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Sĩ số : 7A: Kiểm tra cũ: 7B: 7C: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I KIỂM TRA VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ (5 ph) - Nêu định nghĩa hai tam giác nhau? - Để kiểm tra xem hai tam giác có hay khơng ta kiểm tra điều kiện gì? - GV đặt vấn đề vào Bài : Hoạt động II VẼ TAM GIÁC BIẾT BA CẠNH (10 ph) - GV đưa toán Bài toán 1: - Một HS đọc lại đầu , HS nêu cách Vẽ tam giác ABC biết AB =2cm, BC= vẽ cm; AC = cm Cách vẽ: - Vẽ ba cạnh cho VD: BC = 4cm - Trên nửa mặt phẳng bờ BC vẽ cung tròn (B; cm) (C; 3cm) - Hai cung cắt A - Vẽ đoạn thẳng AB; AC ∆ ABC - GV yêu cầu HS nêu lại cách vẽ - GV đưa toán Bài 2: Cho ∆ ABC hình vẽ Hãy: Bài tốn 2: a) Vẽ ∆ A'B'C' mà A'B' = AB; B'C' = BC; A'C' = AC B B' A C A' C' µ = C µ ' µ = A µ '; B µ = B µ '; C b) Đo so sánh góc A A'; B B' ; A C C' có nhận xét hai tam giác này? ⇒ ∆ A'B'C' = ∆ ABC có ba cạnh nhau, ba góc (theo ĐN hai tam giác nhau) Hoạt động III TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH - CẠNH - CẠNH (97 ph) - Qua hai tốn ta đưa dự đốn nào? - GV đưa tính chất - Cho HS nhắc lại tính chất vừa thừa nhận Nếu ∆ ABC ∆ A'B'C' có : AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C' kết luận hai tam giác này? * KL: Nếu ∆ ABC ∆ A'B'C' có - GV đưa KL lên bảng phụ AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C' ∆ - GV giới thiệu kí hiệu: Trường hợp ACB = ∆ A'B'C' (c.c.c) cạnh - cạnh - cạnh - Lưu ý HS viết đỉnh cạnh tương ứng Củng cố: Hoạt động IV CỦNG CỐ (18 ph) - Yêu cầu HS làm 16 SGK Bài 16 SGK-114 A B C µ = 600 µ = B µ = C A Bài 17 (t 114) C - Cho HS làm 17 SGK A B D Chỉ tam giác hình - hình 68 có tam giác nhau? Hình 68: ∆ ABC ∆ ABD có: cạnh AB chung; AC = AD (gt) BC = BD (gt) - Chỉ góc hình? ⇒ ∆ ABC = ∆ ABD (c.c.c) - Tương tự yêu cầu HS lên bảng trình bày hình 69; 70 HDVN: Hoạt động VI HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) - Rèn kĩ vẽ tam giác biết ba cạnh - Hiểu phát biểu xác trường hợp hai tam giác cạnh - cạnh cạnh - Làm tập 15, 18 , 19 SGK; 27, 28, 29 SBT LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: Khắc sâu kiến thức: Trường hợp hai tam giác cạnh cạnh - cạnh qua rèn kĩ giải số tập - Kỹ : Rèn kĩ chứng minh hai tam giác để hai góc Rèn kĩ vẽ hình, suy luận, kĩ vẽ tia phân giác góc thước com pa - Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, xác B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, com pa, bảng phụ, thước đo góc - HS : Thước thẳng, thước đo góc,com pa C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Kiểm tra cũ: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I KIỂM TRA (10 ph) HS1: - Vẽ ∆ MNP Vẽ ∆ M'N'P' cho M'N' = MN; M'P' = mp; N'P' = NP HS2: Chữa 18 SGK H 71 Thứ tự : d-b-a- c Bài : Hoạt động II LUYỆN CÁC BÀI TẬP VẼ HÌNH VÀ CHỨNG MINH (20 ph) Bài 19 SGK Bài 19 SGK D - GV hướng dẫn HS vẽ hình: + Vẽ đoạn thẳng DE + Vẽ hai cung tròn (D; DA); (E ; EA) A cho (D; DA) ∩ (E ; EA) hai hai B E điểm A; B Chứng minh: + Vẽ đoạn thẳng DA; DB; EA; EB a)Xét ∆ ADE ∆ BDE có: - Nêu GT, KL toán? - Để chứng minh ∆ ADE = ∆ BDE, AD = BD (gt) AE = BE (gt) hình vẽ cần điều gì? DE: cạnh chung ⇒ ∆ ADE = ∆ BDE (c.c.c) - Một HS nêu gt,kl, HS lên bảng trình bày - Yêu lớp nhận xét trình bày hình vẽ bảng b) Theo kết chứng minh câu a ∆ ADE = ∆ BDE ⇒ DAE = DBE (hai góc tương ứng) - Yêu cầu HS làm tập sau: Bài tập: Bài tập A Cho ∆ ABC ∆ ABD biết: D AB = BC = CA = cm; AD = BD = cm (C D nằm khác phía AB) a) Vẽ ∆ ABC; ∆ ABD B · · b) Chứng minh CAD = CBD C - GV nhắc nhở HS thể GT đầu cho hình vẽ ∆ ABC, ∆ ABD · · - Để chứng minh CAD = CBD ta cần chứng hai ∆ nhau? GT AB = BC = CA = cm AD = BD = cm a) Vẽ hình · · KL b) CAD = CBD b) Nối DC ta ∆ ADC ; ∆ BDC có AD = BD (gt) CA = CB (gt) DC cạnh chung ⇒ ∆ ADC = ∆ BDC (c.c.c) · · ⇒ CAD = CBD (hai góc tương ứng) Củng cố: Hoạt động III LUYỆN TẬP BÀI TẬP VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC (14 ph) Bài 20 SGK Bài 20 - Yêu cầu HS đọc đầu bài, thực yêu x cầu đề A C - Yêu cầu hai HS lên bảng vẽ O - HS vẽ góc nhọn, HS vẽ góc tù B ∆ OAC ∆ OBC có: OA = OB (gt) AC = BC (gt) - Một HS trình bày miệng OC cạnh chung ⇒ ∆ OAC = ∆ OBC (c.c.c) ⇒ O1 = O2 (hai góc tương ứng) ⇒ OC tia phân giác xOy - Bài toán cho ta cách dùng thước com pa để vẽ tia phân giác góc GV đặt câu hỏi củng cố: + Khi khẳng định hai ∆ nhau? + Có hai tam giác ta suy yếu tố hai tam giác nhau? HDVN: Hoạt động IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1ph) y - Xem lại tập chữa - Làm tập 21, 22,23 SGK luyện tập vẽ tia phân giác góc cho trước LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: Tiếp tục luyện giải tập chứng minh hai tam giác (trường hợp c.c.c) HS hiểu vầ biết vẽ góc cho trước dùng thước com pa - Kỹ : Rèn kĩ chứng minh hai tam giác để hai góc Rèn kĩ vẽ hình, suy luận, kĩ vẽ tia phân giác góc thước com pa - Thái độ : Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức rèn kĩ vẽ hình, kĩ chứng minh hai tam giác qua kiểm tra 15 ph B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, com pa, bảng phụ - HS : Thước thẳng, com pa C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Kiểm tra cũ: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I ÔN TẬP LÝ THUYẾT (5 ph) 1) Phát biểu định nghĩa hai tam giác nhau? 2) Phát biểu trường hợp thứ tam giác (c.c.c)? 3) Khi ta kết luận ∆ ABC = ∆ A1B1C1 theo trường hợp c.c.c.? Bài : Hoạt động II Luyện tập tập có yêu cầu vẽ hình, chứng minh (13 ph) Bài 32 tr 102 SBT Bai 102 SBT - Một HS đọc phân tích đề, HS A khác lên bảng ghi gt, kl - GV hướng dẫn HS vẽ hình B M ∆ ABC GT AB = AC; M trung điểm BC KL AM ⊥ BC Chứng minh: C Xét ∆ ABM ∆ ACM có: AB = AC (gt) BM = MC (gt) Cạnh AM chung ⇒ ∆ ABM = ∆ ACM (c.c.c) ⇒AMB = AMC (hai góc tương ứng) mà AMB = + AMC = 1800 (Tính chất hai góc kề bù)⇒ AMB = 1800 : = 900 hay AM ⊥ BC Bài 34 SBT A D Bài 34 tr 102 SBT - Bài toán cho gì? Yêu cầu ta làm gì? - GV HS vẽ hình, yêu cầu HS viết gt, kl B C ∆ ABC ; cung tròn (A; BC) GT cắt cung tròn (C; AB) D (D B khác phía với AC) KL AD // BC - Để chứng minh AD // BC ta cần Chứng minh: điều gì? Xét ∆ ADC ∆ CBA có - Yêu cầu HS chứng minh miệng AD = CB (gt) DC = AB (gt) AC cạnh chung ⇒ ∆ ADC = ∆ CBA (c.c.c) · · ⇒ CAD (hai góc tương ứng) = ACB ⇒ AD // BC (vì có hai góc so le ) Củng cố: Hoạt động III LUYỆN TẬP BÀI TẬP VẼ GÓC BẰNG GÓC CHO TRƯỚC (10 ph) Bài 22 SGK Bài 22 - GV nêu rõ thao tác vẽ: x B + Vẽ góc xOy tia Am E + Vẽ cung tròn (O; r), cung tròn (O;r) cắt Ox B; cắt Oy C O C yA + Vẽ cung tròn (D; BC), cắt cung tròn Chứng minh: (A;r) E Xét ∆ OBC ∆ AED có: + Vẽ tia AE ta DAE = xOy OB = AE (= r) - Vì DAE = xOy? OC = AD (= r) BC = ED ( theo cách vẽ) ⇒ ∆ OBC = ∆ AED (c.c.c) · · ⇒ BOC = EAD · · hay EAD = xOy HDVN: D m Hoạt động IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Ôn lại cách vẽ tia phân giác góc, tập vẽ góc góc cho trước - Làm 23 SGK; 33,34, 35 SBT Hoạt động V KIỂM TRA 15 PHÚT Câu 1: Cho ∆ ABC = ∆ DEF Biết A = 500; E = 750 Tính góc lại tam giác Câu 2: Vẽ tam giác ABC biết AB = cm; BC = cm; AC = cm Vẽ tia phân giác góc A thước com pa ... vẽ tam giác biết ba cạnh - Hiểu phát biểu xác trường hợp hai tam giác cạnh - cạnh cạnh - Làm tập 15, 18 , 19 SGK; 27 , 28 , 29 SBT LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: Khắc sâu kiến thức: Trường hợp. .. ; A C C' có nhận xét hai tam giác này? ⇒ ∆ A'B'C' = ∆ ABC có ba cạnh nhau, ba góc (theo ĐN hai tam giác nhau) Hoạt động III TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH - CẠNH - CẠNH ( 97 ph) - Qua hai tốn ta đưa... TRÌNH DẠY HỌC: Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Kiểm tra cũ: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I ÔN TẬP LÝ THUYẾT (5 ph) 1) Phát biểu định nghĩa hai tam giác nhau? 2) Phát biểu trường hợp thứ tam giác (c.c.c)?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh cạnh cạnh), Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh cạnh cạnh)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay