Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 4: Số trung bình cộng

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:12

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày soạn: Tiết 46: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I/ MỤC TIÊU: - Biết tính số trung bình cộng theo cơng thức Biết sử dụng số trung bình cộng để làm đại diện cho dấu hiệu số trường hợp, so sánh tìm hiểu giá trị loại - Hiểu mốt, biết tìm mốt thấy ý nghĩa mốt thực tế - Cẩn thận, xác, nghiêm túc học tập II/ CHUẨN BỊ: - GV: bảng 19; 20; 21; 22 - HS: dụng cụ học tập III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: 2/ Kiểm tra cũ: Làm tập 3/ Bài mới: HĐ CỦA GV Hoạt động 1: I Số trung bình cộng HĐ CỦA HS Có 40 bạn làm dấu hiệu: GHI BẢNG I/ Số trung bình cộng dấu hiệu: 1/ Bài tốn: Gv nêu tốn Để tính điểm trung bình Tính điểm trung bình kiểm Treo bảng 19 lên bảng lớp, ta cộng tất tra lớp 7C cho bảng Có bạn làm điểm số lại chia cho 19? kiểm tra? tổng số Giải: Để tính điểm trung bình Hs tính điểm trung Bảng tần số lớp Ta làm ntn? bình 6,25 Điểm Tần Tích Tính điểm trung bình? số (x) số Gv hướng dẫn Hs lập bảng Tính điểm trung bình tần số có ghi thêm hai cột, cách tính tổng sau tính điểm trung bình tích x.n chia tổng bảng tần số cho N Treo bảng 20 lên bảng Hai cách tính cho Nhận xét kết qua hai đáp số (x.n) Qua nhận xét Gv giới (n) 3 9 N= 6 12 15 48 63 72 18 10 Tổn thiệu phần ý 40 g: 250 = 40 250 6,25 cách tính? 10 Gv giới thiệu ký hiệu X X= dùng để số trung bình Có thể tính số trung bình 2/ Cơng thức: cộng cộng cách: X Từ cách tính bảng 20, ta Nhân giá trị với tần rút nhận xét gì? số tương ứng x1 n1  x n  x n   x k n k N Từ nhận xét trên, Gv giới Cộng tất tích vừa Trong đó: thiệu cơng thức tính số trung tìm bình cộng + x1, x2, x3,…, xk giá trị Chia tổng cho số khác dấu hiệu x giá trị + n1, n2, n3,…, nk tần số k tương ứng + N số giá trị Hs xem ví dụ SGK II/ ý nghĩa số trung bình cộng: Số trung bình cộng thường Hoạt động 2: dùng làm đại diện cho II/ ý nghĩa số trung bình cộng: Cỡ dép 39 bán dấu hiệu, đặc biệt muốn Số trung bình cộng nhiều so sánh dấu hiệu loại dấu hiệu thường dùng Chú ý: làm đại diện cho dấu hiệu 1/ Khi giá trị dấu hiệu cần phải trình bày có khoảng chênh lệch lớn cách gọn ghẽ, phải với khơng nên lấy so sánh với dấu hiệu trung bình cộng làm đại diện loại.Ví dụ cần cho dấu hiệu so sánh trung bình điểm thi 2/ Số trung bình cộng hai lớp không thuộc dãy giá trị Không phải trường dấu hiệu hợp trung bình cộng III/ Mốt dấu hiệu: đại diện Gv giới Mốt dấu hiệu giá trị có thiệu phần ý tần số lớn bảng tần số Hoạt động 3: KH: M0 III/ Mốt dấu hiệu: VD: Trong bảng 22, giá trị 39 Treo bảng 22 lên bảng với tần số lớn 184 Nhìn bảng cho biết, cỡ dép gọi mốt bán nhiều nhất? Gv giới thiệu khái niệm mốt 4/ Củng cố: Nhắc lại cơng thức tính trung bình cộng IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học thuộc lý thuyết làm tập 14; 15/ 20 - Giờ sau luyện tập Ngày soạn: Tiết 47: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Rèn luyện cách tính trung bình cộng dấu hiệu, trung bình cộng dùng làm đại diện cho dấu hiệu, khơng nên dùng - Biết xác định mốt dấu hiệu - Cẩn thận, xác, nghiêm túc học tập II/ CHUẨN BỊ: - GV: bảng 24; 25; 26; 27 - HS: dụng cụ học tập III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: 2/ Bài mới: HĐ CỦA GV Hoạt độn 1: chữa tập: Làm tập 15? HĐ CỦA HS - Chữa / bảng GHI BẢNG I/ Chữa tập: Bài 15 (SGK) a/ Dấu hiệu cần tìm hiểu tuổi thọ loại bóng đèn Số giá trị 50 b/ Trung bình cộng: X=(5.1150+8.1160+ 12.1170 +18.1180 +7.1190): 50 X = 1182,8 c/ M0 = 1180 Hoạt động 2: Luyện tập: Sự chênh lệch II/ Luyện tập: Bài 16(SGK): giá trị bảng lớn Bài 16(SGK): Gv nêu đề Do khơng nên lấy số Xét bảng 24: Treo bảng 24 lên bảng trung bình cộng làm đại Giá 90 100 Quan sát bảng 24, nêu nhận diện trị Tần 2 xét chênh lệch Như có nên lấy trung giá trị lớn, khơng bình cộng làm đại diện cho X= x1 n1  x n  x n   x k n k N Bài 17 (SGK) Gv nêu tốn Treo bảng 25 lên bảng Viết cơng thức tính số trung bình cộng? Tính số trung bình cộng dấu hiệu bảng trên? 384 7,68 (phút) X = 50 nên lấy số trung bình cộng làm đại diện Bài 17 (SGK) a/ Tính số trung bình cộng: Ta có: x.n = 384 Mốt dấu hiệu giá trị có tần số lớn bảng tần số Mo = X = 384 7,68 (phút) 50 b/ Tìm mốt dấu hiệu: Mo = Nhắc lại mốt dấu hiệu? Tìm mốt dấu hiệu bảng trên? Bài 18 (SGK) Gv nêu đề N= số 10 Ta thấy chênh lệch giá trị ntn? dấu hiệu không? +/ Số trung bình Bài 18 (SGK) a/ Đây bảng phân phối Treo bảng 26 lên bảng lớp: ghép lớp, bảng gồm Gv giới thiệu bảng (110 + 120) : = 115 nhóm số gần gọu bảng phân phối ghép (121 + 131) : = 126 ghép vào thành giá trị lớp ghép số (132 + 142) : = 137 dấu hiệu giá trị gần thành (143 + 153) : = 148 b/ Tính số trung bình cộng: nhóm +/ 105 + 805 + 4410 + Số trung bình lớp: Gv hướng dẫn Hs tính trung 6165 + 1628 + 155 = (110 + 120) : = 115 bình cộng bảng 26 13268 (121 + 131) : = 126 + Tính số trung bình X = lớp: 13113 132,68 100 (số nhỏ +số lớn nhất): (132 + 142) : = 137 (143 + 153) : = 148 Tích số trung bình lớp với tần số tương ứng: x.n = 105 + 805 + 4410 + + Nhân số trung bình 6165 + 1628 + 155 = 13268 lớp với tần số tương ứng X = + áp dụng cơng thức tính X IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học làm tập 19/ 22 11; 13 / SBT 13113 132,68 (cm) 100 ... N Bài 17 (SGK) Gv nêu toán Treo bảng 25 lên bảng Viết cơng thức tính số trung bình cộng? Tính số trung bình cộng dấu hiệu bảng trên? 38 4 7, 68 (phút) X = 50 nên lấy số trung bình cộng làm đại. .. trung bình cộng: Số trung bình cộng thường Hoạt động 2: dùng làm đại diện cho II/ ý nghĩa số trung bình cộng: Cỡ dép 39 bán dấu hiệu, đặc biệt muốn Số trung bình cộng nhiều so sánh dấu hiệu loại... + Số trung bình lớp: Gv hướng dẫn Hs tính trung 6165 + 1628 + 155 = (110 + 120) : = 115 bình cộng bảng 26 132 68 (121 + 131 ) : = 126 + Tính số trung bình X = lớp: 131 13  132 ,68 100 (số nhỏ +số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 4: Số trung bình cộng, Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 4: Số trung bình cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay