Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:05

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày soạn :……/…… /…… Tiết 60 : CỘNG , TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN A.Mục tiêu dạy: HS biết cộng trừ đa thức biến theo cách : - Cộng , trừ đa thức theo hàng ngang - Cộng , trừ đa thức xếp theo cột dọc - Rèn luyện kỹ cộng , trừ đa thức: bỏ dấu ngoặc , thu gọn đa thức, xếp hạng tử đa thức theo thứ tự; biến “-“ thành “+” … B.Chuẩn bị: GV: Bảng phụ , thước thẳng , phấn màu , bút HS: +Bảng nhóm ,giấy , bút + Oân tập qui tắc bỏ dấu ngoặc ; thu gọn đơn thức đồng dạng ; cộng trừ đa thức C Tiến trình dạy: I Kiểm tra cũ: (8’) HS1: Sửa 40/43-SGK a) Q(x) = 5 x  x  x3  (3x  x )  x  = 5 x  x  x3  x  x  b) Hệ số khác Q(x) : -5; ; 4; 4; - 4; -1 HS2 : Sửa 35/14-SBT 2 a) = ( x5  x )  ( x  x )  (3 x  x )  x  = x  x  x  b) = ( x9  3x )  ( x  x )  ( 5 x  x )  x  ( x  x)  = x9  3x  x3  x  II Dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ GHI BẢNG TRÒ HĐ1: Cộng hai đa thức biến (12’) 1) Cộng hai đa thức biến -GV: nêu ví dụ SGK/44 *Ví dụ : SGK/44 - HS : nêu cách cộng hai đa thức Cách 1: Xem SGK/44 học tiết 57 trình bày bảng Cách 2: +(cách 1) Sau HS nhận xét -GV: Ngồi cách làm , ta cộng đa thức theo cột dọc ( ý đặt P (x) = 2x5 +5x4 –x3 +x2 –x -1 Q (x) = -x4 +x3 P (x)+ Q(x) = 2x5+4 x4 +5x+2 +x2 +4x +1 đơn thức đồng dạng cột ) (cách ) - - GV hướng dẫn học sinh cách HS nghe giảng , ghi - HS: Hoạt động nhóm 44/45SGK + Nửa lớp làm cách + Nửa lớp làm cách -GV: Em nhắc lại qui tắc cộng , trừ đa thức đồng dạng ? Nhắc nhở HS nhóm đơn thức đồng dạng đồng dạng thành nhóm cần xếp đa thức ln - -GV:Tuỳ trường hợp ta áp dụng cách cho phù hợp HĐ 2: Trừ hai đa thức biến (12’) - Một HS lên bảng giải cách 1(tiết 57) HS nhận xét -GV: hướng dẫn cách 2(trừ đa thức theo cột dọc : xếp đa thức theo thứ tự , đặt đơn thức đồng dạng cột ) - GV: Muốn trừ số ta làm nào? Sau giáo viên cho học sinh trừ cột -GV : giới thiệu cách trình bày khác cách P(x) – Q(x) = P(x) +[– Q(x)] -GV: Để cộng hay trừ hai đa thức *Bài 44/45-SGK P(x) = x  x3  x  Q(x) = x  x  x  x  2 P(x)- Q(x) = x  x3  x  x  2)Trừ hai đa thức biến *Ví dụ: SGK/44 Cách 1: P(x) - Q(x) = = (2x5 +5x4 –x3 +x2 –x -1) - (-x4 +x3 +5x +2) = 2x5 +5x4 –x3 +x2 –x –1+x4 -x3 -5x -2 = 2x5 + 6x4 –2x3+ x2 -6x –3 Cách 2: P (x) = 2x5 +5x4 –x3 +x2 –x -1 Q (x) = -x4 +x3 +5x+2 P (x) - Q (x) = 2x5+ 6x4-2x3+ x2 -6x –3 *Chú ý : SGK/45 biến ta thực theo cách ? III Củng cố , luyện tập (11’) [?1] : HS trình bày bảng HS [?1] lớp+nhận xét M(x) = x  x3  x  x  0,5 *Bài 47/45 : HS làm tập vào Hai N(x) = 3x HS trình bày bảng : 5x  x  2,5 M(x)+N(x) = x  x3  x -3 HS1: - tính P (x) + Q (x) + H(x) M(x) = x  x3  x2 HS2: tính P (x) - Q (x) - H(x) N(x) = 3x 5x  x  2,5 Hoạt động nhóm : +Nửa lớp tính P (x) + Q (x) + H(x) M(x)-N(x) = 2 x  x3  x  x  *Bài 47/45 +Nửa lớp lại tính P (x) - Q (x) - H(x) -GV gợi ý biến đổi : P (x) = 2x4 -2x3 + Nhấn mạnh dạng cách lấy đa thức đối -HS nhận xét làm bạn -x +1 P(x) –Q(x) –H(x) = P(x) +[–Q(x)]+[ –H(x)] đa thức  x -0,5 Q (x) = -x3 +5x2 +4x H (x) = -2x4 +x2 +5 P (x) + Q (x) + H(x) = -3 x +6x2 +3x +6 P (x) = 2x4 -2x3 -x +1 + [-Q (x)] = [- H (x)] = 2x4 x3 -5x2 -4x -x2 -5 P (x) - Q (x) - H(x) = 4x4 –4 IV Hướng dẫn học nhà(2’) : -Làm tập :44,46,48,50,51,53-SGK/45,46 –x3 -6x2 -5x - Nhắc nhở HS : + Khi thu gọn cần đồng thời xếp đa thức theo thứ tự + Khi cộng, trừ đơn thức đồng dạng cộng trừ hệ số , phần biến giữ nguyên + Khi lấy đa thức đối đa thức phải lấy đối tất hạng tử đa thức Ngày soạn :……/…… /…… Tiết 61 : LUYỆN TẬP A.Mục tiêu dạy: - HS củng cố kiến thức đa thức biến ; cộng trừ đa thức biến - Rèn luyện kĩ xếp đa thức theo lũy thừa tăng giảm biến tính tổng hiệu đa thức B.Chuẩn bị: GV: Bảng phụ , thước thẳng , phấn màu , phiếu học tập HS HS: Bảng nhóm , bút Oân tập qui tắc bỏ dấu ngoặc , qui tắc cộng hay trừ đơn thức đồng dạng C Tiến trình dạy: I Kiểm tra cũ: (10’) HS1 : Sửa 44/45 –SGK HS2: Sửa 48/46 –SGK Phát biểu qui tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+” , qui tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “-” II Dạy học : LUYỆN TẬP (35’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ GHI BẢNG TRÒ -Bài 50/46-SGK -Bài 50/46 +2 HS lên bảng thu gọn đa thức N,M a) N=  y  (15 y  y )  (5 y  y )  y +2 HS tính N+M N- M (cách ) =  y  11y  y + GV nhắc HS vừa xếp , vừa thu M= ( y  y )  ( y  y )  ( y  y )  y  gọn + HS nhận xét làm bạn xem = y5  y 1 việc xếp đa thức , thu gọn đa thức b) N+M= ( y  11y  y )  (8 y  y  1) = có khơng ? = ( y  y )  11y  (2 y  y)  + GV nhận xét làm HS -Bài 51/46-SGK +2 HS lên bảng thu gọn xếp N –M = ( y  11 y3  y )  (8 y  y  1) hai đa thức =  y  11 y  y  y  y  + HS khác tính P(x) +Q(x) P(x) = 9 y  11 y  y  - Q(x) -Bài 51/46 + GV: Trước cộng trừ đa a) P(x) = 5  (3x  x )  (3 x3  x )  x  x thức cần thu gọn đa thức = 5  x  x3  x  x6 -Bài 52 /46-SGK Q(x) = 1  x  x  ( x  x )  x  x +GV nêu kí hiệu giá trị đa thức = 1  x  x  x  x  x P(x) x = - + + HS lên bảng tính P(-1) ; P(0) ; P(4) + = y  11y  y  -Bài 53/46-SGK +1 HS lên bảng giải với P(x) – Q(x) + GV: Nhận xét P(x) – Q(x) Q(x) – P(x) có mối quan hệ với ? + GV: Các hạng tử bậc hai đa thức có hệ số ? Suy Q(x) – P(x) = ? + HS nhận xét làm bạn -GV phát phiếu học tập cho HS : Đề : Cho hai đa thức : f(x) = x5  3x  x3  x  x  g(x) = x  3x   x2  x4  x5 b) P(x) = -5  x  x3  x  x6 Q(x) = 1  x  x  x3  x  x5 P(x) +Q(x) = - +x + x  x3 P(x) = -5 2x  x  x2  x3  x  x6 [-Q(x)] =  x  x  x  x  x5 P(x) - Q(x) = - -x + 3x3 + 2x 2x5  x a) Tính f(x) +g(x) Cho biết bậc đa thức b) Tính f(x) - g(x) +HS làm khoảng phút ,cách cách + GV thu , HS nhận xét làm bạn III Hướng dẫn học nhà(1’) ... cộng hay trừ hai đa thức *Bài 44 /45 -SGK P(x) = x  x3  x  Q(x) = x  x  x  x  2 P(x)- Q(x) = x  x3  x  x  2 )Trừ hai đa thức biến *Ví dụ: SGK /44 Cách 1: P(x) - Q(x) = = (2x5 +5x4 –x3 +x2... - H(x) = 4x4 4 IV Hướng dẫn học nhà(2’) : -Làm tập :44 ,46 ,48 ,50,51,53-SGK /45 ,46 –x3 -6x2 -5x - Nhắc nhở HS : + Khi thu gọn cần đồng thời xếp đa thức theo thứ tự + Khi cộng, trừ đơn thức đồng... cộng trừ hệ số , phần biến giữ nguyên + Khi lấy đa thức đối đa thức phải lấy đối tất hạng tử đa thức Ngày soạn :……/…… /…… Tiết 61 : LUYỆN TẬP A.Mục tiêu dạy: - HS củng cố kiến thức đa thức biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay