Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:05

Giáo án Đại số Tiết 59 CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN I Mục tiêu - HS biết cộng, trừ đa thức biến theo cách + Cộng, trừ đa thức theo hàng ngang + Cộng, trừ đa thức xếp theo cột dọc - Rèn luyện kĩ cộng trừ đơn thức đồng dạng, bỏ ngoặc, thu gọn đa thức, xếp hạng tử đa thức - Giáo dục tính cẩn thận, xác, linh hoạt II Phương tiện thực GV : Bảng phụ HS : Ôn qui tắc bỏ dấu ngoặc, qui tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng Sắp xếp đa thức theo bậc biến IV Tiến trình dạy học Tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra - Cho đa thức P(x) = 2x5+5x4-x3+x3+x2-x-1 Q(x) = -x4+x3+5x+2 - HS1 Tính P(x) + Q(x) - HS2 Tính P(x) - Q(x) HS lớp thực nháp GV chữa bảng, HS nhận xét, đánh giá Bài HĐ1 Cộng đa thức biến GV giới thiệu từ phần kiểm tra cũ Đây Cộng đa thức biến cách để cộng đa thức biến P(x) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1 Q(x) = -x4+x3+5x+2 - GV cách làm ta cộng đa Cách P(x)+Q(x) thức theo cột dọc = 2x5+5x4-x3+x2-x-1 -x4+x3+5x+2 - GV hướng dẫn HS thực = 2x5(5x4-x4)+(-1+2)+(-x+5x)+(-1+2) Chu Thị Hoan GV Trường THCS Dương Đức Giáo án Đại số ( Chú ý đa thức thu gọn, xếp, = 2x5+4x4+x2+4x+1 đơn thức đồng dạng cột) Cách P(x) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1 * Chú ý: Khi xếp đa thức phải xếp Q(x) = -x4+x3+5x+2 đầy đủ vị trí hạng tử, đa thức có bậc cao xếp bên P+Q = 2x5+5x4 +x24x+1 HĐ2 Trừ đa thức biến Trừ đa thức biến GV giới thiệu: Trừ hai đa thức ng]ời ta cngx Cách có hai cách tương tự cộng hai đa thức P(x) – Q(x) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1- (-x4+x3+5x+2) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1+x4-x3-5x-2 - y/c HS lên bảng, em thực cách, = 2x5+6x4-2x3+x2-6x-3 lớp làm vào vở, chia ngăn, ngăn thực Cách P(x) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1 phần vào - Q(x) = -x4+x3+5x+2 - Sau cho HS đổi kiểm tra chéo nhau, GV chữa bảng P(x) - Q(x) = 2x5+6x4-2x3+x2-6x-3 - HS khác thực tiếp cách lại vào P(x) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1 - Q(x) = x4-x3-5x-2 - GV cho HS làm ?1 sgk P(x) - Q(x) = 2x5+6x4-2x3+x2-6x-3 - HS lên bảng HS lớp thực cá nhân vào ?1 M(x) = x4+5x3-x2+x-0,5 N(x) = 4x4-5x2-x-2,5 GV chữa bảng Học sinh ngăn đổi kiểm tra chéo M(x)+N(x) = 4x4+5x3-6x2-3 M(x) = x4+5x3-x2+x-0,5 ? Em có kết đúng? Chu Thị Hoan - N(x) = 4x4-5x2-x-2,5 GV Trường THCS Dương Đức Giáo án Đại số HĐ3 Củng cố M - N = -2x4+5x3+4x2+2x+2 GV cho HS hoạt động nhóm làm tập 44(45-sgk) Bài 44(sgk) P(x) = -5x3- +8x4+x2 Q(x) = x2-5x3-2x3+x4- P(x) = 8x4-5x3+x2- Q(x) = x4-2x3+x2+5x+ P(x)+Q(x) = 9x4-7x3+2x2-1 Các nhóm đổi kiểm tra chéo nhau, GV chữa nhóm P(x) = 8x4- 5x3 + x2 - Q(x) = -x4 - 2x3- x2 + 5x + P(x)+Q(x) = 7x4-3x3+5x+ 3 HĐ4 HDVN - Xem lại ví dụ - Học - Bài tập nhà 45-48(sgk) Chu Thị Hoan GV Trường THCS Dương Đức ... trí hạng tử, đa thức có bậc cao xếp bên P+Q = 2x5+5x4 +x24x+1 HĐ2 Trừ đa thức biến Trừ đa thức biến GV giới thiệu: Trừ hai đa thức ng]ời ta cngx Cách có hai cách tương tự cộng hai đa thức P(x) –... = 4x4-5x2-x-2,5 GV Trường THCS Dương Đức Giáo án Đại số HĐ3 Củng cố M - N = -2x4+5x3+4x2+2x+2 GV cho HS hoạt động nhóm làm tập 44 (45 -sgk) Bài 44 (sgk) P(x) = -5x3- +8x4+x2 Q(x) = x2-5x3-2x3+x4-.. .Giáo án Đại số ( Chú ý đa thức thu gọn, xếp, = 2x5+4x4+x2+4x+1 đơn thức đồng dạng cột) Cách P(x) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1 * Chú ý: Khi xếp đa thức phải xếp Q(x) = -x4+x3+5x+2 đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay