Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:05

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày dạy CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Tiết 60: I Mục tiêu: - Học sinh biết cộng trừ đa thức biến theo hai cách: o Cộng trừ đa thức theo hàng ngang o Cộng trừ đa thức xếp theo cột dọc - Rèn luyện kĩ cộng trừ đa thức: bỏ dấu ngoặc, thu gọn đa thức, xếp đa thức, xếp hạng tử đa thức II Chuẩn bị: - HS: Ôn lại qui tắc bỏ dấu ngoặc, thu gọn đơn thức đồng dạng, cộng trừ đa thức III Giỏo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viân Hoạt động lớp: Kiểm tra: TG Hoạt động GV HS1: Sửa 40/93 Hoạt động HS Học sinh lên bảng thực Nội dung A(x)= -5x6+2x4+4x3+4x2-4x7’ HS2: BT 42/43 SGK P(-3)= 36 P(3) = Bài HĐ1: Cộng đa thức biến GV đưa đề lên bảng VD: cho đa thức: P(x)= 2x5+5x4-x3+x-x-1 Ở cách học sinh thực Học sinh lên bảng thực Q(x)= -x4+x3+5x+2 §6 cách cộng biết Hãy tính tổng: Cách 1: P(x) +Q(x) = (2x5+5x4-x3+x2-x-1) + (12’ Cách 2: Ta cộng theo Học sinh nghe giáo viên x4+x3+5x+2) cột dọc (Các đơn thức đồng giảng cách = 2x5+4x4+x2+4x+1 Học sinh làm tập (1/2 Cách 2: Giáo viên cho học sinh làm lớp làm cách 1, ½ lớp làm P(x) = tập 44/45 cách 2) dạng cột) 2x5+5x4-x3+x2-x-x4 +x3 Q(x) = +5x+2 P(x)+Q(x)= 2x5+4x4+x2+4x+1 HĐ2: Trừ đa thức biến Học sinh tự làm cách thông báo kết Vd: Tính P(x) – Q(x) Học sinh thực Cách 1: P(x)-Q(x)= (2x5+5x4-x3+x2x-1)-(-x4+x3+5x+2) 12’ = 2x5+6x4-2x3+x2-6x-3 Cách 2: Trừ đa thức theo cột Học sinh ý thực cần dọc (sắp xếp theo thực giấy nháp thứ tự) 5x4-(-x4) Giáo viên cho học sinh đọc Học sinh đọc to phần ý P(x)= 2x5+5x4-x3+x2-x-1 phần ý Học sinh chia làm nhóm Q(x)= Học sinh thực ?1 thực ?2 P(x)-Q(x) = -x4 +x3 +5x+2 2x5+6x4-2x3+x2-6x-3 HĐ3: Củng cố Bài tập 47/45 12’ Lớp chia làm nhóm thực KQ: cách củng P(x)+Q(x)++H(x) = -3x3+6x2+3x+6 P(x)-Q(x)-H(x) = 4x3 –x3-6x2-5x-4 Dặn dò: 2’ Nhắc nhở HS: + Khi thu gọn cần đồng thời xếp đa thức theo thứ tự + Khi lấy đa thức đối đa thức phải lấy đối hạng tử đa thức + Cần ý thực phép trừ cho xác Rút kinh nghiệm Ngày dạy LUYỆN TẬP Tiết 61: I Mục tiêu: - Học sinh củng cố kiến thức đa thức biến, cộng trừ đa thức biến - Rèn luyện kĩ xếp đa thức theo lũy thừa tăng, giảm biến tính tổng, hiệu đa thức II III Chuẩn bị: - HS: L àm tập dặn - GV: Chuẩn bị giaó án Hoạt động lớp: Kiểm tra: TG Hoạt động GV Sửa tập 44/45 Hoạt động HS Học sinh lên bảng thực Nội dung HS2: BT 45/45 7’ Gọi học sinh nhận xét Giáo viên nhận xét cho điểm Luyện tập Yêu cầu học sinh lên bảng b/ M+N=(-y2+11y3-2y) Bài tập 57/ 46 làm câu a, b +(8y5-3y+1) a/ Thu gọn đa thức: Cả lớp làm vào = -y5+11y3-2y+8y5-3y+1 N= -y5+11y3-2y Giáo viên nhận xét cho điểm = 8y5+11y3-5y+1 M=8y5-3y+1 b/ N-M = (-y5+11y3-2y)(8y5-3y+1) = -9y5+11y3+y-1 35’ Yêu cầu học sinh lên bảng b/ P(x)+Q(x) Bài tập 51/46 xếp đa thức theo lũy = -6+x+2x2-5x3+2x5-x3 a/ P(x)= -5+(3x2-2x2) + (- thừa tăng biến Học sinh lên bảng thực 8x3-x3)+x4-x6 Học sinh lên bảng tính: = -5+x2-4x3+x4-x6 P(x)+Q(x) Q(x)= -1+x+x2+(x3-2x3) – P(x)-Q(x) x4+2x5 = -1+x+x2-x3-x4+2x5 Hãy nêu kí hiệu giá trị đa Học sinh trả lời Bài tập 52/46 thức P(x) x = -1 (KH: P(-1)) Tại x=1 P(x)=(-1)2-2(-1)-8= -5 Gọi học sinh lên bảng thực Học sinh lên bảng làm Tại x=0 câu x=4, x= P(0)= 02-2.0 – = -8 Q(x)-P(x) Nhận xét: Các hạng tử = - 4x5+3x4+3x3-x2-x+5 bậc đa thức có hệ Bài tập 53/46 số đối P(x)-Q(x) = 4x5-3x4-3x3+x2+x-5 Dặn dò: 3’ - Đọc trước : “Nghiệm đa thức biến” - Ôn lại qui tắc chuyển vế lớp Rút kinh nghiệm ... cố kiến thức đa thức biến, cộng trừ đa thức biến - Rèn luyện kĩ xếp đa thức theo lũy thừa tăng, giảm biến tính tổng, hiệu đa thức II III Chuẩn bị: - HS: L àm tập dặn - GV: Chuẩn bị giaó án Hoạt... sinh làm lớp làm cách 1, ½ lớp làm P(x) = tập 44 /45 cách 2) dạng cột) 2x5+5x4-x3+x2-x-x4 +x3 Q(x) = +5x+2 P(x)+Q(x)= 2x5+4x4+x2+4x+1 HĐ2: Trừ đa thức biến Học sinh tự làm cách thơng báo kết Vd:... x =4, x= P(0)= 02-2.0 – = -8 Q(x)-P(x) Nhận xét: Các hạng tử = - 4x5+3x4+3x3-x2-x+5 bậc đa thức có hệ Bài tập 53 /46 số đối P(x)-Q(x) = 4x5-3x4-3x3+x2+x-5 Dặn dò: 3’ - Đọc trước : “Nghiệm đa thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay