Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:05

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN A Mục tiêu: - Học sinh biết cộng, trừ đa thức mọt iến theo cách: hàng ngang, cột dọc - Rèn luyện kĩ cộng trừ đa thức, bỏ ngoặc, thu gọn đa thức, xếp hạng tử đa thức theo thứ tự B Chuẩn bị: C Tiến trình giảng: I.ổn định lớp (1') II Kiểm tra cũ: (5') III Bài mới: Hoạt động Ghi bảng thày, trò - Giáo viên nêu ví Cộng trừ đa thức biến (12') dụ tr44-SGK Ví dụ: cho đa thức - Học sinh ý P (x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 − x − theo dõi Q(x) = − x4 + x3 + 5x + Hãy tính tổng chúng Cách 1: P (x) + q(x) = (2x5 + 5x4 − x3 + x2 − x − 1) + Ta biết cách tính +(− x4 + x3 + 5x + 2) §6 Cả lớp làm = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + - học sinh lên bảng làm - Cả lớp làm Cách 2: vào P (x) + = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 − x − Q(x) = − x + x3 P (x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + 5x + + x2 + 4x + - Giáo viên giới thiệu cách 2, hướng dẫn học sinh làm Trừ hai đa thức biến (12') Ví dụ: Tính P(x) - Q(x) Cách 1: P(x) - Q(x) = - Yêu cầu học sinh = 2x5 + 6x4 − 2x3 + x2 − 6x − làm tập 44 phần P(x) + Q(x) - Mỗi nửa lớp làm cách, sau học sinh lên bảng Cách 2: P (x) − = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 − x − Q(x) = − x + x3 + 5x + P (x) − Q(x) = 2x5 + 6x4 − 2x3 + x2 − 6x − làm - Giáo viên nêu ví dụ - Yêu cầu học sinh lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở, học sinh lên bảng làm - Giáo viên giới * Chú ý: - Để cộng hay trừ đa thức biến ta có cách: thiệu: ngồi ta Cách 1: cộng, trừ theo hang ngang có cách làm Cách 2: cộng, trừ theo cột dọc thứ - Học sinh ý theo dõi ?1 - Trong trình thực phép trừ Cho M(x) = x4 + 5x3 − x2 + x − 0,5 N (x) = 3x4 − 5x2 − x − 2,5 Giáo viên yêu cầu M(x)+N (x) = 4x4 + 5x3 − 6x2 − học sinh nhắc lại: M(x)-N (x) = −2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x + ? Muốn trừ số ta làm + Ta cộng với số đối - Sau giáo viên cho học sinh thực cột ? Để cộng hay trừ đa thức bién ta có cách ? Trong cách ta phải ý điều + Phải xếp đa thức + Viết đa thức thức cho hạng tử đồng dạng cột - Giáo viên yêu cầu học sinh làm ? IV Củng cố: (11') - Yêu cầu học sinh làm tập 45 (tr45-SGK) theo nhóm: a)P (x) + Q(x) = x5 − 2x2 + → Q(x) = (x − 2x + 1) − P (x) b)P (x) − R (x) = x3 → R ( x ) = ( x − x + − x) − x3 2 → Q(x) = (x − 2x + 1) − (x − 3x + − x) → R (x) = x4 − x3 − 3x2 − x + 2 → Q(x) = x − x + x + x + - Yêu cầu học sinh lên làm tập 47 a)P (x) + Q(x) + (Hx) = −5x3 + 6x2 + 3x + b)P (x) − Q(x) − (Hx) = 4x4 − 3x3 − 6x2 + 3x − V Hướng dẫn học nhà:(2') - Học theo SGK, ý phải viết hạng tử đồng dạng cột cộng đa thức biến theo cột dọc - Làm tập 46, 47, 48, 49, 50 (tr45, 46-SGK) Tuần: 29 Tiết : 61 Ngày soạn:………… Ngày soạn:………… LUYỆN TẬP A Mục tiêu: - Củng cố kiến thức đa thức biến, cộng trừ đa thức biến - Được rèn luyện kĩ xếp đa thức theo luỹ thừa tăng giảm biến - Học sinh trình bày cẩn thận B Chuẩn bị: - Bảng phụ C Tiến trình giảng: I.ổn định lớp (1') II Kiểm tra 15': (') Đề bài: Cho f(x) = 3x2 − 2x + g(x) = x2 + 7x + a) Tính f(-1) b) Tính g(2) c) Tính f(x) + g(x) d) Tính f(x) - g(x) III Luyện tập: Hoạt động thày, trò - Yêu cầu học sinh làm Ghi bảng Bài tập 49 (tr46-SGK) (6') tập theo nhóm M = x2 − 2xy + 5x2 − - Học sinh thảo luận nhóm M = 6x2 − 2xy − trả lời Có bậc - Giáo viên ghi kết N = x2y2 − y2 + 5x2 − 3x2y + có bậc Bài tập 50 (tr46-SGK) (10') a) Thu gọn N = 15y3 + 5y2 − y5 − 5y2 − 4y3 − 2y - Giáo viên lưu ý: cách kiểm N = − y5 + 15y3 − 4y3 + 5y2 − 5y2 − 2y tra việc liệt kê số hạng N = − y5 + 11y3 − 2y khỏi bị thiếu - học sinh lên bảng, học sinh thu gọn đa thức M = y2 + y3 − 3y + 1− y2 + y5 − y3 + 7y M = 7y5 + y5 + y3 − y3 + y2 − y2 − 3y + M = 8y5 − 3y + M + N = 7y5 + 11y − 5y + N − M = −9y5 + 11y3 + y − Bài tập 52 (tr46-SGK) (10') P(x) = x2 − 2x − - học sinh lên bảng: + em tính M + N x = - Giáo viên lưu ý cách tính P (−1) = (−1)2 − 2.(−1) − P (−1) = 1+ − P (−1) = − = −5 viết dạng cột cách ta Tại x = thường dùng cho đa thức có P (0) = 02 − 2.0 − = −8 + em tính N - M nhiều số hạng tính thường nhầm trừ - Nhắc khâu thường bị Tại x = sai: + P (−1) = (−1)2 − 2.(−1) − + tính luỹ thừa + quy tắc dấu P (4) = 42 − 2.4 − P (4) = 16 − − P (4) = − = P (−2) = (−2)2 − 2(−2) − P (−2) = + − P (−2) = − = - Học sinh tính P(-1) - Học sinh tính P(0) - Học sinh tính P(4) IV Củng cố: (1') - Các kiến thức cần đạt + thu gọn + tìm bậc + tìm hệ số + cộng, trừ đa thức V Hướng dẫn học nhà:(2') - Về nhà làm tập 53 (SGK) P (x) − Q(x) = 4x5 − 3x4 − 3x3 + x2 + x − Q(x) − P (x) = 4x5 + 3x4 + 3x3 − x2 − x + - Làm tập 40, 42 - SBT (tr15) ... cộng đa thức biến theo cột dọc - Làm tập 46 , 47 , 48 , 49 , 50 (tr45, 46 -SGK) Tuần: 29 Tiết : 61 Ngày soạn:………… Ngày soạn:………… LUYỆN TẬP A Mục tiêu: - Củng cố kiến thức đa thức biến, cộng trừ đa thức. .. −2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x + ? Muốn trừ số ta làm + Ta cộng với số đối - Sau giáo viên cho học sinh thực cột ? Để cộng hay trừ đa thức bién ta có cách ? Trong cách ta phải ý điều + Phải xếp đa thức. .. + tìm hệ số + cộng, trừ đa thức V Hướng dẫn học nhà:(2') - Về nhà làm tập 53 (SGK) P (x) − Q(x) = 4x5 − 3x4 − 3x3 + x2 + x − Q(x) − P (x) = 4x5 + 3x4 + 3x3 − x2 − x + - Làm tập 40 , 42 - SBT (tr15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay