Đề kiểm tra lí thuyết hóa hóa học bookgol 2018

6 147 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 08:56

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KIỂM TRATHUYẾT HOÁ HỌC HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Ngày thi: 05/05/2018 Thời gian làm bài: 40 phút tính thời gian điền đáp án ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 405 (Đề có 06 trang) Câu 1: Chất sau có lực bazơ lớn nhất? A Amoniac B Metylamin C Anilin D Etylamin Câu 2: Kim loại sau có tính khử mạnh A Mg B Cu C Na D Fe Câu 3: Chất sau khơng có tính lưỡng tính A NaHCO3 B CrO3 C Al2O3 D Al(OH)3 Câu 4: Dùng bột Al nhận biết dung dịch dung dịch sau: HCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2 A B C D Câu 5: Trong khí thiên nhiên (ở mỏ than, mỏ dầu) có metan, etan, propan, butan; metan chiếm 90% Metan tạo thành cỏ thối mục nơi thiếu khơng khí đáy hồ ao, đầm lầy Khí thiên nhiên dùng làm nhiên liệu Cơng thức phân tử chung dãy đồng đẳng metan là? A CH4 B CnH2n C C2H4 D CnH2n+2 Câu 6: Đốt cháy hồn tồn FeCO3 ngồi khơng khí thu chất rắn X X A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Fe Câu 7: Cho hỗn hợp gồm Al Fe vào dung dịch chứa CuSO4 Sau phản ứng thu hỗn hợp chất rắn không tan V dung dịch A chứa hai muối Dung dịch A phản ứng với chất sau đây? A Fe B Cl2 C HCl D KNO3 Câu 8: Cho dãy chất sau: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Al, Fe, ZnCl2 Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 9: Có amino axit đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9NO2? A B C D Câu 10: Phát biểu sau sai? A Ở điều kiện thường, glucozơ saccarozơ tạo dung dịch màu xanh lam với Cu(OH)2 B Điện phân dung dịch CuSO4 thu khí O2 catot C Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 không thu kết tủa CaCO3 D Poli amit tên gọi polime có chứa nhiều nhóm chức –CO-NH- phân tử Câu 11: Cho dãy chất: anilin, axit glutamic, đimetylamin, axit axetic, axit acrylic, vinyl axetat Số lượng chất tác dụng với HCl điều kiện thích hợp A B C D Câu 12: Phát biểu sau sai? A Trong phân tử C5H10O3N2 có chứa liên kết peptit B Etyl axetat metyl propionat đồng phân C Thủy phân chất béo môi trường kiềm hay axit thu glixerol D Dùng Cu(OH)2 phân biệt gly-gly-gly glucozơ Câu 13: Phát biểu sau không đúng? A Al bền khơng khí nước Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.com Trang 1/6 - Mã đề thi 405 B Al tan dung dịch NaOH, HCl, HNO3 đậm đặc, nguội C Al2O3, Al(OH)3 không tan bền nước D Dung dịch AlCl3, Al2(SO4)3 có môi trường axit Câu 14: Cho polime sau: tơ nilon-6, tơ nitron, cao su buna, nhựa PE, nilon-6,6, cao su thiên nhiên, tinh bột Số loại polime chất dẻo là? A B C D Câu 15: Cho dung dịch: Na2SiO3, K2SO4, NaOH, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)2, BaCl2 Có dung dịch dãy tác dụng với dung dịch KHSO4 A B C D Câu 16: Cho phát biểu sau: (a) Tất anken đối xứng có đồng phân hình học (b) Ankin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng (c) Chỉ có ancol tách nước không thu anken (d) Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần ngun tố (e) Các hiđrocacbon có nối đơi phân tử anken Số phát biểu sai là? A B C D Câu 17: Cho thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư (b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3 (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 (d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2 Số thí nghiệm thu kết tủa sau kết thúc phản ứng A B C D Câu 18: Cho tập hợp dung dịch chứa chất sau: (A) Mg(HCO3)2, HCl, NaNO3 (B) Ba(HCO3)2, CaCl2, FeCl2 (C) NaOH, H2SO4, NaCl (D) Fe(NO3)3, AgNO3, HNO3 (E) FeS, HCl, KNO3 (F) (NH4)2CO3, Ca(HCO3)2, KCl Số dung dịch không tồn thực tế A B C D Câu 19: Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi số chất sau: Chất A, B, C chất sau: A CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO C CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 20: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm MgO, Zn(OH)2, Al, FeCO3, Cu(OH)2, Fe dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu dung dịch X Cho vào dung dịch X lượng Ba(OH)2 dư Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.com Trang 2/6 - Mã đề thi 405 thu kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu hỗn hợp rắn Z, sau dẫn luồng khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ qua Z đến phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn G Thành phần chất G A MgO, BaSO4, Fe, Cu B BaO, Fe, Cu, Mg, Al2O3 C MgO, Al2O3, Fe, Cu, ZnO D BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu Câu 21: Cho dãy chất sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 A B C D Câu 22: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm glucozơ, axit axetic, ancol etylic thu a mol CO2 b mol H2O biểu thức liên hệ m, a, b A m = 16(b-a) + 30a B m =16b + 30a C m = 16(a-b) + 30(a-b) D m = 16(b-a) + 30(2a-b) Câu 23: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 Phương pháp hóa học đơn giản để loại tạp chất A điện phân dung dịch với điện cực trơ đến hết màu xanh B chuyển hai muối thành hidroxit, oxit kim loại hòa tan H2SO4 lỗng C cho Mg vào dung dịch đến hết màu xanh D cho Fe dư vào dung dịch, sau phản ứng kết thúc lọc bỏ chất rắn Câu 24: Cho dãy chất sau: etyl fomat; axit acrylic; ancol alylic; glucozơ; saccarozơ; amilozơ; fructozơ; anđehit axetic; vinyl axetilen Số chất dãy làm màu dùng dịch Br A B C D Câu 25: Cho dãy chất rắn sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, K2CO3, CaCO3, AlCl3 Số chất vừa tan dung dịch NaOH, vừa tan dung dịch HCl là? A B C D Câu 26: Thực sơ đồ chuyển hóa sau: C6 H x O X2 2NaOH NaOH X1 Na CaO to X1 X4 CH3ONa X2 X3 Na CO3 H 2 Biết X este hai chức, phản ứng thực theo tỉ lệ mol phân tử khối X4 26 đvC Phân tử khối X3 A 76 B 98 C 62 D 92 Câu 27: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí E (khơng màu, độc) Biết A chất rắn, B chất lỏng Cho ba hóa chất A, B, D tương ứng cần dùng điều chế khí E sau: Cộng đồng Bookgol: Hố Học Bookgol - bookgol.com Trang 3/6 - Mã đề thi 405 I Na2SO3, H2SO4, HCl IV Na2SO3, NaOH, Ca(OH)2 II Na2SO3 , H2SO4, NaOH V NaCl rắn khan, H2SO4 đặc, NaOH III Zn, HCl, NaOH VI FeS, HCl, NaOH Trong ba hóa chất kể trên, số hóa chất thỏa mãn hình vẽ điều chế khí E A B C D Câu 28: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển sang màu xanh Y Nước brom Kết tủa màu trắng Z Dung dịch AgNO3/NH3 Kết tủa Ag trắng sánng T Cu(OH)2 Dung dịch có màu xanh Các dung dịch X, Y, Z, T A natri stearat, anilin, saccarozơ, glucozơ C anilin, natri stearat, glucozơ, saccarozơ Câu 29: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Y AgNO3 /NH3 B natri stearat, anilin, glucozơ, saccarozơ D anilin, natri stearat, saccarozơ, glucozơ N HCl B Biết B có tỉ khối so với H2 22 Chất Y có 52 < M < 70 hợp chất hữu đơn chức, có chất Y thỏa mãn sơ đồ trên? A B C D Câu 30: Có dung đựng cốc cốc chứa chất sau: BaCl2, HCl, KCl, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 Chỉ dùng thêm kim loại Cu khí CO2 nhận dung dịch số dung dịch trên? A B C D Câu 31: Cho phát biểu sau: (1) Các hợp chất peptit, glucozơ, glixerol, saccarozơ có khả tạo phức với Cu(OH)2 (2) Tất aminoaxit có tính lưỡng tính nên dung dịch có pH=7 (3) Amino axit hợp chất hữu đa chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl (4) Amino axit tác dụng với dung dịch HCl hay NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 (5) Muối mononatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn Số phát biểu A B C D Câu 32: Cho phát biểu sau: (1) Este hợp chất hữu phân tử chứa nhóm chức –COO- (2) Đốt cháy hồn tồn este no, mạch hở thu CO2 H2O với tỉ lệ mol 1:1 (3) Các este không tan nước chúng nhẹ nước (4) Thủy phân hồn tồn chất béo ln thu muối axit béo (5) Dầu mỡ bị ôi thiu nối đơi C=C bị oxi hóa chậm khơng khí tạo thành andehit có mùi khó chịu Số phát biểu sai A B C D Câu 33: Cho phát biểu sau: (1) Supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H2PO4)2 CaSO3 (2) Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá % khối lượng kali Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.com Trang 4/6 - Mã đề thi 405 (3) Khơng nên bón phân urê với vơi tơi (4) Bón nhiều phâm đạm amoni làm cho đất chua Só phát biểu A B C D Câu 34: Tiến hành thí nghiệm: Lần lượt đốt nóng FeS2, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(NO3)3 khơng khí đến khối lượng khơng đổi Một bạn học sinh tên “Minh Nguyệt” có số nhận xét sau: (a) Sản phẩm rắn thí nghiệm giống (b) Các thí nghiệm tạo sản phấm khí khác (c) Nếu lấy số mol chất tham gia chất có độ giảm khối lượng nhiều Fe(NO3)3 (d) Nếu lấy chất ban đầu mol tổng số mol khí thoát mol Số nhận xét mà bạn “Minh Nguyệt” nhận xét A B C D Câu 35: Cho phát biểu sau: (1) Công thức phân tử chung hợp chất cabohidrat Cn(H2O)n (2) Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ bị thủy phân (3) Phân tử xenlulozơ cấu tạo từ nhiều gốc  –glucozơ (4) Glucozơ tác dụng với dung dịch Br2 tạo axit bromhidric (5) Fructozơ chuyển hóa thành glucozơ môi trường kiềm Số phát biểu A B C D Câu 36: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na a mol Al vào nước dư (2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3 (3) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol KHCO3 (4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4 (5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3 (6) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuCl2 Sau kết thúc thí nghiệm, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D Câu 37: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho K dư vào dung dịch Ca(H2PO4)2 (2) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch ZnSO4 (3) Cho dung dịch CaCl2 vào dung dịch Na3PO4 (4) Sục CO2 vào dung dịch BaCl2 (5) Dẫn khí NH3 đến dư vào dung dịch Cu(NO3)2 Sau kết thúc phản ứng, số phản ứng thu kết tủa A B C D Câu 38: Cho phát biểu sau: (1) Bột Mg trộn với chất oxi hóa dùng để chế tạo chất chiếu sáng ban đêm (2) Muối Fe2(SO4)3 dùng làm chất diệt sâu bọ có hại cho thực vật (3) Bột nhôm oxit dùng làm xúc tác tổng hợp hữu (4) CaCO3 dùng làm chất độn sản xuất cao su (5) NaHCO3 dùng làm thuốc chữa đau dày thừa axit Số phát biểu A B C D Câu 39: Cho phát biểu sau: (1) Crom ngun tố nằm số 24, nhóm VIB bảng tuần hồn Cộng đồng Bookgol: Hố Học Bookgol - bookgol.com Trang 5/6 - Mã đề thi 405 (2) Cr2O3 chất rắn có màu đỏ thẫm, khơng tan nước (3) NaCrO2 tác dụng với dung dịch Br2 mơi trường kiềm tạo thành dung dịch có màu da cam (4) Tất oxit crom có tính lưỡng tính (5) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 H2SO4 có tính oxi hóa mạnh Số phát biểu sai A B C D Câu 40: Hợp chất X phát vào năm 1773 tổng hợp lần đầu vào năm 1828 Trong thể người, việc sản xuất chất X diễn gan điều chỉnh N-axetylglutamat Thực thí nghiệm sau để xác định cơng thức phân tử X: + Đốt cháy hoàn toàn a mol X sau dẫn tồn sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 thấy có V lít khí N2 ra, chuyển tồn lượng N2 thành NH3 sau cho phản ứng với dung dịch H2SO4 phản ứng hết a mol H2SO4 + Hòa tan X vào nước, sau thêm dung dịch Ba(NO3)2 (vừa đủ) vào thu kết tủa Y dung dịch Z Lọc lấy kết tủa Y, nhỏ dung dịch HCl (dư) vào Y thấy V lít khí T Nếu thêm dung dịch NaOH vào Z thấy có khí Biết X hợp chất hữu chứa bốn nguyên tố hóa học, tổng số nguyên tử phân tử X A B C 10 D -Hết - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.com Trang 6/6 - Mã đề thi 405 ... Biết A chất rắn, B chất lỏng Cho ba hóa chất A, B, D tương ứng cần dùng điều chế khí E sau: Cộng đồng Bookgol: Hố Học Bookgol - bookgol. com Trang 3/6 - Mã đề thi 405 I Na2SO3, H2SO4, HCl IV Na2SO3,... Biết X hợp chất hữu chứa bốn nguyên tố hóa học, tổng số nguyên tử phân tử X A B C 10 D -Hết - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol. com Trang 6/6 - Mã đề thi 405 ... CaSO3 (2) Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá % khối lượng kali Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol. com Trang 4/6 - Mã đề thi 405 (3) Không nên bón phân urê với vơi tơi (4) Bón nhiều phâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra lí thuyết hóa hóa học bookgol 2018, Đề kiểm tra lí thuyết hóa hóa học bookgol 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay