Đáp án đề thi thử THPTQG 2018 môn hóa beeclass lần 14

8 173 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 08:49

TÀO MẠNH ĐỨC ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MƠN THI HĨA HỌC Thời gian làm 50 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi: 296 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C=12; O=16; N=14; P=31; S=32; Cl=35,5; Br=80; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Al=27; Fe=56; Zn=65; Cu=64; Ag=108 Câu Kim nào sau điều chế phương pháp thủy luyện? A Al B Na C Mg D Ag * Các kim loại kiềm, kiềm thổ nhôm điều chế phương pháp điện phân nóng chảy * Các kim loại sau Al điều chế phương pháp: điện phân, nhiệt luyện, thủy luyện Câu Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ Phát biểu sai A Ở catot xảy khử Cu2+ thành Cu B Ở anot xảy oxi hóa H2O C Ở anot xảy khử Cu2+ thành Cu D Khí O2 anot * Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ: (-) Catot: Cu2+ + 2e → Cu (+) Anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e Câu Gang hợp kim sắt với cacbon, ngồi lượng nhỏ nguyên tố Si, Mn, S; phần trăm khối lượng cacbon chiếm từ A 5-10% B 2-5% C 0,01-2% D 2-10% * Trong gang: C chiếm từ 2-5% * Trong thép: C chiếm từ 0,01-2% Câu Nhôm oxit (Al2 O3) khơng có tính chất hay ứng dụng sau đây? A Ở dạng bột có độ cứng cao dùng làm vật liệu mài B Là oxit lưỡng tính C Trong tự nhiên tồn dạng ngậm nước dạng khan D Có nhiệt độ nóng chảy thấp khó bị khử thành kim loại * D Sai, Al2O3 có nhiệt độ nóng chảy cao Câu Phản ứng sau giải thích tạo thành lớp cặn canxi cacbonat ấm đun nóng, phích đựng nước nóng A CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O C CO2 + CaCO3 + H2O  Ca(HCO3)2 t B Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2 + H2O D Ca(OH)2 + Na2CO3  2NaOH + CaCO3 t * Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2 + H2O giải thích tạo thành lớp cặn canxi cacbonat ấm đun nóng, phích đựng nước nóng; hình thành thạch nhũ hang động * CO2 + CaCO3 + H2O  Ca(HCO3)2 giải thích xâm thực nước mưa đá vôi Câu Cho 11,52 gam FeO vào dung dịch H2SO4 loãng (dùng dư), sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa m gam muối Giá trị m A 27,36 B 23,42 C 32,00 D 24,32 * nFeO = 0,16 → m = 0,16.152 = 24,32 gam Câu Hợp chất hữu sau đốt cháy thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : A CH3COOC2H3 B Gly-Ala C HOOC-COOH D HOCH2-CH2OH * Gly – Ala (C5H10N2O3) đốt cháy thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : Câu Dung dịch sau làm hồng dung dịch phenolphtalein? A Axit acrylic B Glyxin C Glucozơ D Metylamin * Metylamin (CH3NH2) có tính bazơ, làm hồng dung dịch phenolphtalein, làm quỳ tím ẩm hóa xanh Câu Nhận định sau đúng? A Etylmetylamin amin bậc hai B Glucozơ có độ saccarozơ C Tơ lapsan thuộc tơ nhân tạo D Axit acrylic có tồn đồng phân hình học A Đúng, Etylmetylamin (CH3CH2NHCH3) amin bậc hai B Sai, Độ Fructozơ > Saccarozơ > Glucozơ C Sai, tơ lapsan tơ tổng hợp D Sai, Axit acrylic (CH2=CH-COOH) khơng có đồng phân hình học Trang 1/4-Mã đề 296 Câu 10 Nhận định sau sai? A Ở dạng kết tinh, amino axit tồn chủ yếu dạng phân tử B Axit axetic chất điện li yếu C Các amin có tính bazơ D Các phân tử tạo nên mắt xích polime gọi monome * A Sai, dạng kết tinh, amino axit tồn dạng ion lưỡng cực Câu 11 Cho polime sau: xenlulozơ; poli(vinyl clorua); tơ nilon-6,6; acrilonitrin; tơ visco, tơ lapsan Số polime tổng hợp A B C D * Các polime tổng hợp là: poli(vinyl clorua); tơ nilon-6,6; acrilonitrin; tơ lapsan Câu 12 Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO Al2O3 tan hồn tồn dung dịch H2SO4 lỗng (vừa đủ), thu dung dịch chứa 57,9 gam muối Phần trăm khối lượng Al2O3 X A 70% B 60% C 80% D 20% * nCuO = x; nAl2O3 = y 80 x  102 y  25,5  x  0, 255 * Ta có hệ:   160 x  342 y  57,9  y  0, 05 0, 05.102 100% =20% → %mAl2O3 = 25,5 Câu 13 Nung nóng hỗn hợp gồm 5,4 gam Al m gam Fe3O4 khí trơ đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho toàn X dung dịch NaOH dư, thu 2,688 lít khí H (đktc) Giá trị m A 10,44 B 3,48 C 6,96 D 18,56 * Phản ứng hồn tồn, rắn X + NaOH có khí H2 → X có Al dư * nAl dư = 2/3nH2 = 0,08 mol → nAl pư = 0,2 – 0,08 = 0,12 mol t * 8Al + 3Fe3O4   4Al2O3 + 9Fe 0,12 → 0,045 (mol) * mFe3O4 = 0,045.232= 10,44 gam Câu 14 Cho 200 ml dung dịch amino axit X có nồng độ 0,6M tác dụng vừa đủ với 240 ml dung dịch NaOH 0,5M thu dung dịch chứa 20,16 gam muối Công thức X A H2NC4H8COOH B (H2N)2C5H9COOH C H2NC3H7(COOH)2 D H2NC2H4COOH * nX = n muối = nNaOH = 0,12 mol * M muối = 168 → muối (H2N)2C5H9COONa→ amino axit X là: (H2N)2C5H9COOH Câu 15 Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ (tỉ lệ mol : 1) vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu 25,92 gam Ag Giá trị m A 31,32 B 20,88 C 62,64 D 41,76 * nGlucozơ = nAg/2=0,12 mol → nSaccarozơ = 0,12 mol → m = 0,12.(180+342)= 62,64 gam Câu 16 Thí nghiệm sau tạo đơn chất khí? A Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 B Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH loãng, dư C Cho Na2O vào dung dịch CuSO4 D Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch AgNO3 * Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 Câu 17 Ở điều kiện thích hợp xảy phản ứng: t (a) C + ZnO   Zn + CO 0 t (b) C + 2H2O   CO2 + 2H2 t t (c) C + CO2  (d) 2C + Ca   2CO  CaC2 Trong phản ứng trên, tính oxi hóa cacbon thể phản ứng A (b) B (c) C (d) D (a) 0 1 t * (d) C + Ca   Ca C → cacbon thể tính oxi hóa Câu 18 Cho ancol sau: etanol, propan-2-ol, butan-2-ol, pentan-3-ol Số ancol đun nóng H2SO4 đặc 1700C thu anken Trang 2/4-Mã đề 296 A B C D * Các ancol thỏa mãn là: etanol, propan-2-ol, Câu 19 Ở điều kiện thích hợp, axit acrylic tác dụng với chất dãy sau đây? A C2H5OH, CaCO3, nước Br2, NaCl B Na, Na2CO3, C2H4(OH)2, CH3NH2 C NaHCO3, CH3NH2, nước Br2, Cu D CH3OH, H2, NaHCO3, C6H5OH (phenol) * Axit acrylic (CH2=CH-COOH) * A Sai, NaCl không tác dụng * B Đúng * C Sai, Cu không tác dụng * D Sai, Phenol khơng tác dụng Câu 20 Thí nghiệm sau xảy phản ứng oxi hóa - khử? A Cho Fe(OH)3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng B Cho CrO3 vào dung dịch NaOH loãng, dư C Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4 D Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3 * Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 phản ứng oxi hóa khử Câu 21 Cho nhận định sau: (a) Dung dịch lysin dung dịch axit glutamic làm đổi màu quỳ tím (b) Ở điều kiện thường, phenol chất rắn, tan vô hạn nước đun sôi (c) Đồng phân hợp chất hữu khác có cơng thức phân tử (d) Ancol C3H8O vừa có đồng phân mạch cacbon đồng phân vị trí nhóm chức Các nhận định A (a),(b),(c) B (b),(c),(d) C (a),(c),(d) D (a),(b),(d) * (a), (b), (c) * (d) sai ancol C3H8O có đồng phân vị trí nhóm chức: CH3-CH2-CH2-OH CH3-CH(OH)-CH3 Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam kim loại M khí Cl2 (dư), thu 32,04 gam muối Hòa tan lượng muối vào nước cho tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M thu m gam kết tủa Giá trị m A 18,72 B 15,66 C 13,00 D 14,50 - BTKL  nCl2 = (32,04 – 6,48)/71 = 0,36  M = 9n  n = ; M = 27 (Al)  mAl(OH)3 = 78.0,5/3 = 13 gam (C) Câu 23 Đun nóng 10,68 gam chất hữu X (C3 H7O2N) với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu khí Y nhẹ khơng khí m gam rắn khan Giá trị m A 17,68 B 19,84 C 14,48 D 16,64 - Y nhẹ khơng khí  NH3 - BTKL  m = 10,68 + 0,2.56 – (17 + 18).10,68/89 = 17,68 gam (A) Câu 24 Hỗn hợp X gồm triolein axit glutamic Hiđro hóa hồn tồn 53,0 gam X cần dùng 0,12 mol H2 (xúc tác Ni, t 0), thu hỗn hợp Y Đun nóng tồn Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu m gam muối Giá trị m A 59,52 B 59,64 C 63,72 D 61,80 - Từ mol H2  ntri olein = 0,04  nglutamic = 0,12 - BTKL  53 + 0,12.2 + 40(0,12.3 + 0,12.2) = m + 92.0,12 + 18.2.0,12  m = 59,64 gam (B) Câu 25 Một chất hữu có đặc tính sau: - Ở điều kiện thường chất rắn, tan tốt nước - Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo kết tủa bạc trắng Cho chất sau: glucozơ, fructozơ, axit fomic, axit aminoaxetic, saccarozơ, tristearin Số chất thỏa mãn hai đặc tính A B C D - Ở điều kiện thường chất rắn, tan tốt nước  loại axit fomic, tristearin - Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo kết tủa bạc trắng  Loại axit aminoaxetic, saccarozơ  Còn lại glucozơ, fructozơ (C) Trang 3/4-Mã đề 296 Câu 26 Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch X kết tủa Y Cho bột Al vào X, thấy khí H2 ra; đồng thời thu dung dịch Z Cho dung dịch Na2SO4 vào Z, thu kết tủa Y Nhận định sau sai? A Dung dịch X làm quì tím ẩm hóa đỏ B Kết tủa Y khơng tan mơi trường axit C Sục khí CO2 dư vào Z, thu kết tủa trắng D Cho dung dịch FeCl3 vào X, thu kết tủa màu nâu đỏ X : Ba(OH )2 ; Y : BaSO4 ; Z : Ba( AlO2 )2 Câu 27 Dẫn 14,26 gam ancol X đa chức, mạch hở qua bình đựng Na dư, thấy 5,208 lít khí H2 (đktc) Cơng thức X A C3H8O3 B C2H6O2 C C3H8O2 D C2H6O 0, 465 * nH2 = 0,2325 → R(OH)n = 0,465/n → (R  17n) = 14,26 → n = R = 41 → C3H5(OH)3 n Câu 28 Đun nóng chất hữu X với dung dịch NaOH vừa đủ, sản phẩm thu gồm chất Y (CH O), chất Z (C2H6O) muối đinatri glutamat Nhận định sau sai? A Chất X có mạch cacbon không phân nhánh B Ở điều kiện thường, chất Y chất lỏng, tan vô hạn nước C Chất X có khối lượng phân tử 225 đvC D Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : X H2N – C3H5(COO – CH3) – COOC2H5 A Đúng B Đúng, Y CH3OH C Sai, MX = 189 D Đúng Câu 29 Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch: AgNO3, Fe(NO3)2, NaHCO3, KOH, (NH4)2CO3, NaH2PO4 Số trường hợp có phản ứng xảy A B C D *) AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3 *) Fe(NO3)2 + HCl  3Fe2+ + 4H+ + NO3-  3Fe3+ + NO + 2H2O *) NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O *) KOH + HCl  KCl + H2O *) (NH4)2CO3 + 2HCl  2NH4Cl + CO2 + H2O *) NaH2PO4 + HCl  H3PO4 + NaCl Câu 30 Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic ancol có tỉ lệ mol : Dẫn 15,9 gam hỗn hợp X qua bình đựng Na dư, thấy 3,36 lít khí H2 (đktc) Nếu đun nóng 15,9 gam X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu hỗn hợp Y gồm chất hữu cơ, có este Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : Số đồng phân cấu tạo Z thỏa mãn A B C D - Vì đốt cháy Z thu nCO2 = nH2O  Z este no, đơn chức, mạch hở  Axit ancol no, đơn chức, mạch hở - Từ mol H2  naxit = nancol = 0,15  Maxit + Mancol = 106 TH 1: Maxit = 46  Mancol = 60  Z có đồng phân TH 2: Maxit = 60  Mancol = 46  Z có đồng phân TH 3: Maxit = 74  Mancol = 32  Z có đồng phân  Chọn D Câu 31 Cho 10,96 gam Ba vào 120 gam dung dịch CuSO 16%, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa chất tan có nồng độ a% Giả sử nước bay khơng đáng kể Giá trị a A 5,706 B 6,125 C 5,375 D 6,135 - Ta có: nBa = nBa(OH)2 = 0,08 ; nCuSO4 = 0,12  a = C%(CuSO4) = 160.0,04/(10,96 + 120 – 2.0,08 – 233.0,08 – 98.0,08) = 6,135% (D) Trang 4/4-Mã đề 296 Câu 32 Thực thí nghiệm sau: (a) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 (b) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư (c) Đốt cháy lượng dư bột Fe khí Cl2 (d) Đốt cháy hỗn hợp bột gồm Fe lưu huỳnh khí trơ (e) Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội (g) Cho dung dịch NaI vào dung dịch FeCl3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo muối Fe(II) A B C Chọn đáp án D D Fe  AgNO3dö  Fe( NO3 )3  Ag Fe2O3  H SO4  Fe2 (SO4 )3  H 2O Fe  Cl2  FeCl3 (chú ý: Fe + Fe3 rắn ; Fe  Fe3 dd  Fe2  Fe  S  FeS Fe  H SO4 đặc ,nguội  không phản ứng NaI + FeCl3  FeCl + NaCl + I Câu 33 Thực sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol chất): t (1) X (C3H6O2) + NaOH   X1 + X2 t (2) Y (C2H7O2N) + NaOH   X1 + Y1 + H2O 0 xt, p, t xt, t (3) X2  (4) X3   polietilen  X3 + H2O Nhận định sau sai? A Nhiệt độ sôi X2 thấp axit axetic B Y1 hợp chất vô C X1 cho phản ứng tráng gương D Y có tính lưỡng tính Chọn đáp án B X3 : CH  CH X2 : C2 H 5OH  A ñuùng X : HCOOC2 H X1 : HCOONa  C Y1 : CH NH  B sai Y : HCOONH3CH  D Câu 34 Điện phân dung dịch chứa 27,52 gam hỗn hợp gồm CuSO NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp đến nước bằt đầu điện phân hai cực ngắt dòng điện, thu dung dịch X V lít khí hai cực (đo đktc) Cho dung dịch X vào 120 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,25M Phản ứng diễn theo đồ thị sau: Số mol kết tủa a Giá trị V A 6,160 Chọn đáp án B 7a B 5,936 C 6,384 Số mol OH- D 5,824 Trang 5/4-Mã đề 296 nAl2 (SO4 )3  0, 03  NaOH : 7a X  Na2 SO4 7a  4.0, 06  a  a  0, 03 Cu : x  BT e  x  0,105.2  y   ; Cl2 : y    y  0,16  V  5,936 7.0, 03 160 x  58,5.2 y  27,52 H :  0,105    Câu 35 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 (b) Cho nước Br2 vào dung dịch glucozơ (c) Dẫn ancol etylic qua bột CuO nung nóng (d) Đun nóng triolein dung dịch NaOH lỗng (e) Cho lòng trắng trứng vào dung dịch HCl lỗng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Chọn đáp án B a)khoâng C2 H  AgNO3  NH  C2 Ag2  NH NO3 b)coù HO  CH 2OH (CHOH )4 C 1HO  Br2  H 2O  HO  CH 2OH (CHOH )4 C 3OOH  2HBr c)coù CH3C 1H 2OH  CuO  CH 3C 1HO  Cu  H 2O d )khoâng (C17 H33COO )3 C3 H  3NaOH  C17 H 33COONa  C3 H (OH )3 e)khoâng H  [NH  R  CO )n  OH  (n  1)H 2O  nHCl  nClH N  R  COOH Câu 36 Hỗn hợp T gồm peptit X (Ala-Gly-Ala-Gly) peptit Y (Glu-Gly-Val-Ala) Thủy phân hoàn toàn 31,4 gam T cần dùng V ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Z gồm muối, muối alanin có khối lượng 17,76 gam Giá trị V A 460 B 400 C 420 D 440 Chọn đáp án D  X : x 274 x  374 y  31,4  x  0,06    V  x  5y  0,44l  440ml  Y : y x  y  0,16 y  0,04    Câu 37 Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu vào dung dịch chứa FeCl3 0,3M CuCl2 0,4M thu dung dịch Y m gam hỗn hợp rắn Z gồm ba kim loại Cho dung dịch AgNO dư vào Y, thu 48,79 gam kết tủa Cho toàn Z cho vào dung dịch HNO loãng, thu 0,06 mol khí NO nhất; dung dịch T gồm ba muối có khối lượng 33,72 gam 0,52m gam kim loại khơng tan Các phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng Mg (gam) X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 4,5 B 5,0 C 4,0 D 5,5 Chọn đáp án A Trang 6/4-Mã đề 296  Mg2  : x Cu  2  Mg Cu   Fe : y  HNO3  Z Fe   NO   T FeCl : x      X  Fe     NH 4 : z Fe    Mgdö Cu CuCl2 : x  NO  : x  y  z   Y : MgCl2  AgCl : 0,34 BT Cl  x  0, 02; nMgCl2  0,17 BT Kim loaïi  m  15,6  0, 06.56  0, 08.64  0,17.24  20 24 x  56 y  (1  0,52).20  9,6  x  0, 015   18z  62(2 x  y  z)  33, 72  9,6  24,12   y  0,165  BT e  x  y  0, 06.3  8z  z  0, 0225    mMg/ X  (0,17  0, 015).24  4, 44 Câu 38 Cho sơ đồ phản ứng: + AgNO dư + HCl loãng + CO (dư, t ) t Fe(NO3)2   Y   T  Z   X  Các chất X, Y, Z, T là: A FeO, Fe, FeCl2, Fe(NO3)2 B Fe2O3, Fe, FeCl2, Fe(NO3)2 C Fe2O3, Fe, FeCl2, Fe(NO3)3 D FeO, Fe, FeCl2, Fe(NO3)3 Chọn C Câu 39 Hỗn hợp X gồm hai este no mạch hở, phân tử este chứa loại nhóm chức Đun nóng 38,16 gam X cần dùng 360 ml dung dịch NaOH 1,5M Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu a mol hỗn hợp Y gồm hai ancol nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn a mol Y cần dùng 4,1a mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua nước vôi lấy dư, thu dung dịch có khối lượng giảm 21,48 gam so với ban đầu Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ có hỗn hợp X A 22,96% B 20,75% C 25,16% D 33,54% Chọn đáp án C nNaOH  nOH ancol  0,54 y  x  a  z  0,66 CO2 : x     BT O  0,54  4,1a.2  x  y   y  0,86   H 2O : y   z  0,2 100 x  (44 x  18y)  21, 48  C H O : 0,14 C H (OH )3 BT OH  Cancol  3,3   n   n  3; m    C4 H10Om : 0, 06 C4 H (OH )2 Vì ancol đa chức  muối đơn chức (HCOO )3 C3 H : 0,14  BT CH X  (HCOO )2 C4 H : 0, 06  0,34  0,14.2  0, 06.1 CH : 0,34  HCOO  Este nhoû: C H  25,16% CH 3COO Câu 40 Hòa tan hồn toàn 17,72 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, FeS2 Fe3O4 dung dịch HNO3, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa muối sunfat kim loại 16,8 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm ba khí màu nâu nhạt, để ngồi khơng khí màu nâu nhạt đậm dần Tỉ khối 142 Z so với He Trong điều kiện khơng có oxi, dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch 15 Trang 7/4-Mã đề 296 chứa 16,0 gam NaOH, lọc lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 14,4 gam rắn khan Phần trăm khối lượng Fe đơn chất có hỗn hợp X A 9,48% B 12,64% C 18,96% D 15,80% Chọn đáp án B  Fe  Fe2  : x  NO2     FeCO3  NaOH :0,4 t0  HNO3  Z  NO  H 2O  Y  Fe3 : y     Fe2O3 : 0, 09  FeS  CO SO     Fe O  2 x  3y  0,  x  0,14   nSO42   0,2( BTÑT )  nFeS2  0,1( BT S )   x  y  0,18( BT Fe)  y  0, 04 Đặt nH 2O  x  nHNO3  x (BT H ) BTKL  x  0,37 BT N  nNO  nNO2  0, 74  nCO2  0, 01  nFeCO3  0, 01( BT C )  Fe : a  a  0, 04  %mFe  12,64%  FeCO3 : 0, 01 a  3b  0,18  0, 01  0,1( BT Fe)    56a  232b  17, 72  0, 01.116  0,1.120 b  0, 01  FeS2 : 0,1  Fe O : b  -HẾT - Trang 8/4-Mã đề 296 ... sai? A Nhiệt độ sôi X2 thấp axit axetic B Y1 hợp chất vô C X1 cho phản ứng tráng gương D Y có tính lưỡng tính Chọn đáp án B X3 : CH  CH X2 : C2 H 5OH  A X : HCOOC2 H X1 : HCOONa  C Y1 : CH NH... ứng diễn theo đồ thị sau: Số mol kết tủa a Giá trị V A 6,160 Chọn đáp án B 7a B 5,936 C 6,384 Số mol OH- D 5,824 Trang 5/4-Mã đề 296 nAl2 (SO4 )3  0, 03  NaOH : 7a X  Na2 SO4 7a  4.0, 06... lượng Mg (gam) X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 4,5 B 5,0 C 4,0 D 5,5 Chọn đáp án A Trang 6/4-Mã đề 296  Mg2  : x Cu  2  Mg Cu   Fe : y  HNO3  Z Fe   NO   T FeCl : x 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPTQG 2018 môn hóa beeclass lần 14, Đáp án đề thi thử THPTQG 2018 môn hóa beeclass lần 14

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay