ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) PGS.TS. Lê Khắc Cường Trường ĐHKHXHNV – ĐHQG TPHCM

199 51 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 01:36

ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) 1. Ngữ âm học và âm vị học “Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916).“Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916).“Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916).“Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916). 1) tính nguyên âmtính không nguyên âm, 2) tính phụ âmtính không phụ âm, 3) tính bị ngắt quãngtính liên tục, 4) tính bị cản  tính không bị cản, 5) tính chói taitính êm dịu, 6) tính hữu thanhtính vô thanh, 7) tính đặctính khuếch tán, 8) tính trầm tính bổng, 9) tính giángbình thường, 10) tính thăngbình thường, 11) tính căngtính chùng, 12) tính mũitính miệng” (Jakobson và nnk, 1952: 40). ... 26 Ngữ âm học âm vị học  Ngữ âm học chia loại âm thành phạm trù ngữ âm khác nhau: nguyên âm, phụ âm, tắc, xát… 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 27 Ngữ âm học âm vị học  Âm vị học nghiên... Ngữ âm học âm vị học Từ bình diện sinh lí cấu âm > Ngữ âm học cấu âm (articulatory phonetics) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 14 Ngữ âm học âm vị học  Từ bình diện thực thể âm > Ngữ âm học. .. ngơn ngữ âm vị học trở thành đối lập ngữ âm học âm vị học 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  Ngành khoa học nghiên cứu đặc trưng âm từ góc độ vật lý (hoặc âm học) hay sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) PGS.TS. Lê Khắc Cường Trường ĐHKHXHNV – ĐHQG TPHCM, ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) PGS.TS. Lê Khắc Cường Trường ĐHKHXHNV – ĐHQG TPHCM, Ngữ âm học và âm vị học, NAH đoạn tính/không đoạn tính, Khái niệm âm vị học, Nguyên tắc xác định âm vị, Phân tích âm vị học, Giải pháp âm vị học, Biểu diễn âm vị học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay