ĐỀ THI LỚP 10 HK 1

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 21:18

ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1ĐỀ THI LỚP 10 HK 1 TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HKI, NĂM HỌC: 2017 - 2018 TỔ: SINH – CN MÔN: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (khơng tính thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm): Trình bày chức màng sinh chất Câu 2: (2,0 điểm): Dựa hình vẽ tóm tắt q trình hô hấp tế bào, em trả lời theo bảng đây: TT Câu hỏi Giai đoạn (1) gì? Giai đoạn (2) gì? Sản phẩm giai đoạn (1) gì? Sản phẩm giai đoạn (2) gì? Vị trí xảy giai đoạn (1) Vị trí xảy giai đoạn (2) Oxi tham gia vào giai đoạn nào? CO2 sinh giai đoạn nào? Trả lời Câu 3: (2,0 điểm): Hình 1: Cơ chế hoạt động enzim Hình 2: Cơ chế điều hồ enzim Dựa hình vẽ, hiểu biết chế hoạt động enzim Hãy điền trả lời theo bảng sau yeu cầu đây: (HS phải kẻ bảng vào điền theo mẫu) Trả lời thích yêu cầu câu hỏi vào tương ứng Chú thích Chú thích 2, Chú thích Đường nét chấm ( ) VII, VIII biểu cho chế điều hồ gì? Nếu sản phẩm G tạo dư thừa, điều xảy ra? Câu 4: (2,0 điểm): Một gen có số nucleotit loại G 3/2 số nucleotit loại A Trên mạch gen có A = 280 nucleotit, mạch có A = 200 nucleotit có X = 300 nucleotit Hãy xác định: a Số liên kết hydro gen b Tính số nucleotit loại mạch đơn c Số liên kết cộng hóa trị đường acid nucleotit mạch gen Câu 5: (2,0 điểm): Một phân tử mARN có số khối lượng 45.104 đvC, có tỉ lệ ribonucleotit sau: A : U : G : X = : : : Biết đơn phân mARN có khối lượng trung bình 300 đvC a Xác định số lượng loại ribonucleotit ARN b Xác định chiều dài phân tử mARN c Với loại ribonucleotit trên, xác định: Tổng số loại ba tối đa tạo Số loại ba có 2A -Hết -Ghi chú: GT coi thi khơng giải thích thêm Họ, tên thí sinh: Lớp 10A HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH LỚP 10 Câu 1: (2,0 điểm): Trình bày chức màng sinh chất - TĐC với môi trường cách chọn lọc: màng sinh có tính bán thấm (thấm có chọn lọc) nhờ bảo vệ TB khỏi tác động chất độc hại - Màng sinh chất có prơtêin thụ thể thu nhận thơng tin cho TB 0,5 - Màng sinh chất có “dấu chuẩn” glycoprotein đặc trưng cho loại TB, nhờ mà TB thể nhận biết nhận biết TB 0,5 lạ Câu 2: (2,0 điểm): TT Câu hỏi Giai đoạn (1) gì? Giai đoạn (2) gì? Sản phẩm giai đoạn (1) gì? Sản phẩm giai đoạn (2) gì? Vị trí xảy giai đoạn (1) Vị trí xảy giai đoạn (2) Oxi tham gia vào giai đoạn nào? CO2 sinh giai đoạn nào? Trả lời Đường phân Chu trình Crep ATP, NADH ATP, NADH, FADH2, Tế bào chất Chất ty thể Chuỗi truyền eChu trình Crep Câu 3: (2,0 điểm): Hãy trả lời thích yêu cầu câu hỏi vào ô tương ứng Enzim, trung tâm hoạt động enzim Sản phẩm: glucozo fructozo Enzim - Cơ chế ức chế ngược sản phẩm G F Chú thích Chú thích 2, Chú thích Đường nét chấm ( ) VII, VIII biểu cho chế điều hồ gì? Nếu sản phẩm G tạo Thì gây ức chế hoạt động enzim chuyển hố chất C dư thừa, điều xảy ra? → D, nên chất D khơng tạo (hoặc ít) Câu 4: (2,0 điểm): a Ta có: A = T = A1 + A2 = 280 + 200 = 480 → G = X = 720 Số liên kết hydro gen: H = 2A + 3G = 3120 (lk) b Tính số nucleotit loại mạch đơn: A1 = T2 = 280, T1 = A2 = 200, G1 = X2 = 300, X1 = G2 = 420 c 0.5 0,5 N-2  599 lk Câu 5: (2,0 điểm): Ta có: rNu = 1500 a Số lượng loại ribonucleotit ARN A = 1500 1 = 125, U = 1500 = 375, G = 1500 = 625, X = 1500 = 375 12 12 12 12 b Xác định chiều dài: L = 1500 3,4 = 5100 Å c Số lượng ba phân tử mARN Tổng số loại ba: 43 = 64 Số loại ba có 2A 2A – 1U = 3, 2A – 1G = 3, 2A-X = Vậy số loại bb có 2A = -Hết 0,5 0,5 ... đa tạo Số loại ba có 2A -Hết -Ghi chú: GT coi thi khơng giải thích thêm Họ, tên thí sinh: Lớp 10A HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH LỚP 10 Câu 1: (2,0 điểm): Trình bày chức màng sinh chất -... cộng hóa trị đường acid nucleotit mạch gen Câu 5: (2,0 điểm): Một phân tử mARN có số khối lượng 45 .104 đvC, có tỉ lệ ribonucleotit sau: A : U : G : X = : : : Biết đơn phân mARN có khối lượng trung... 1500 = 375, G = 1500 = 625, X = 1500 = 375 12 12 12 12 b Xác định chiều dài: L = 1500 3,4 = 5100 Å c Số lượng ba phân tử mARN Tổng số loại ba: 43 = 64 Số loại ba có 2A 2A – 1U = 3, 2A – 1G
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI LỚP 10 HK 1, ĐỀ THI LỚP 10 HK 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay