Bai 16 lam quat giay tron

15 73 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 21:14

Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 28 : 28 : 4/4/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CÔNG Làm đờng hờ để bàn (tiết 1) I Mục đích u cầu: - Kiến thức: Học sinh biết cách làm đồng hồ để bàn giấy thủ công - Kỹ năng: Học sinh làm đồng hồ để bàn qui trình - Thái độ : u thích sản phẩm làm II Đồ dùng dạy học: * Giáo viên: Mẫu đồng hồ để bàn giấy thủ công (hoặc bìa màu) Tranh qui trình làm đồng hồ để bàn Giấy thủ cơng, tờ bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ công Đồng hồ để bàn * Học sinh: Giấy thủ cơng, tở bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ công III Các hoạt động chủ yếu: ổn định tổ chức: - Lớp hát tập thể Thời gian Nội dung kiến thức kĩ A Kiểm tra cũ B Bài 7’ Phương pháp ,hình thức tổ chức dạy học tương ứng Hoạt động thầy Hoạt động trò - Kiểm tra chuẩn bị đồ - Tổ trưởng báo cáo dùng Hoạt động 1: Quan sát nhận xét - Mẫu đồng hồ để bàn Hs quan sát nhận xét - Hình dạng, màu sắc, tác dụng Gv hướng dẫn hs phận đồng hồ Hs suy nghĩ tìm cách kim giờ, phút, Gv giới thiệu lọ hoa mẫu làm giây, số ghi mặt đồng hồ đặt câu hỏi định - Liên hệ so sánh hình dạng, hướng màu sắc, phận đồng hồ mẫu với đồng hồ để bàn sử dụng thực tế 10’ Hoạt động 2: Làm mẫu Gv hướng dẫn mẫu Bước 1: Cắt giấy + Tờ giấy có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để làm đế làm khung - Gv hướng dẫn mẫu + Cắt tờ giấy hình vng có cạnh bước Hs thực hành theo 10 ô để làm chân đỡ bước nháp + Cắt tờ giấy trắng dài 14 00, rộng ô để làm mặt đồng hồ Bước 2: Làm phận đồng hồ (khung, mặt, đế chân - Sau bước chốt lại ý đỡ đồng hồ) Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh 13’ Hoạt động 3: Học sinh thực hành Gv tổ chức cho hs thực H/s thực hành lại từ đầu hành làm lọ hoa gắn giấy màu, tường giấy in hoa IV Nhận xét dặn dò: (5 phút) - Nhận xét: chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kết thực hành h/s tốt - Dặn dò : Chuẩn bị tiết để học: Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) V - Rút kinh nghiệm bổ sung: Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 29 : 29 : 11/4/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CÔNG Làm đờng hờ để bàn (tiết 2) I Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: Học sinh biết cách làm đồng hồ để bàn giấy thủ công - Kỹ năng: Học sinh làm đồng hồ để bàn qui trình - Thái độ: u thích sản phẩm làm II Đồ dùng dạy học: * Giáo viên: Mẫu đồng hồ để bàn giấy thủ công (hoặc bìa màu) Tranh qui trình làm đồng hồ để bàn Giấy thủ cơng, tờ bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ công Đồng hồ để bàn * Học sinh: Giấy thủ cơng, tở bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ cơng III Các hoạt động dạy học: Ơn định tổ chức: - Lớp hát tập thể - Lớp trưởng báo cáo tình hình chuẩn bị lớp Thời gian Nội dung kiến thức kĩ A Kiểm tra cũ Phương pháp , hình thức tổ chức dạy học tương ứng Hoạt động thầy Hoạt động trò - Ktra chuẩn bịDD - Tổ trưởng báo cáo B Bài 7’ Hoạt động 1: Nhắc lại bước làm đồng hồ để G/v yêu cầu hs nhắc lại H/s vừa thực hành bước làm lọ hoa gắn tường bảng vừa nhắc lại bàn trang trí + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Làm phận đồng Gv hệ thống lại bước hồ (khung, mặt, đế chân đỡ tranh qui trình (qua Hs quan sát để ghi nhớ bước có lưu ý) đồng hồ ) + Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh 10’ 13’ Hoạt động 2: Thực hành - Khi gấp, dán tờ giấy để làm đế, khung, chân đồng hồ cần miết kĩ nếp gấp bơi hồ cho - Khi trang trí, vẽ ô nhỏ làm lịch ghi thứ, ngày gần số 3, ghi nhãn hiệu đồng hồ số 12 vẽ hình mặt đồng hồ - Gv nhắc hs thực hành Hs thực hành theo cần ý bước Gv quan sát, giúp đỡ hs lúng túng để em hồn thành sản phẩm Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm - Trưng bày sản phẩm theo nhóm Gv tổ chức cho hs trưng H/s trình bày ý tưởng bày sản phẩm theo nhóm riêng) - Trưng bày trước lớp - Nhận xét, đánh giá Gv yêu cầu nhóm xong Đại diện nhóm lên dán trước lên trưng bày sản phẩm bảng lớp Hs quan sát, nhận xét, bổ Gv cùng lớp nhận xét sung sản phẩm nhóm IV Nhận xét dặn dò: (5 phút) - Nhận xét: chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kết thực hành h/s tốt - Dặn dò: Chuẩn bị tiết để học: Làm đồng hồ để bàn (tiết 1) V Rút kinh nghiệm bổ sung: Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 30 : 30 : 18/4/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CƠNG Làm đờng hờ để bàn (tiết 3) I Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: Học sinh biết cách làm đồng hồ để bàn giấy thủ công - Kỹ năng: Học sinh làm đồng hồ để bàn qui trình - Thái độ : u thích sản phẩm làm II Đờ dùng dạy học: * Giáo viên: Mẫu đồng hồ để bàn giấy thủ cơng (hoặc bìa màu) Tranh qui trình làm đồng hồ để bàn Giấy thủ cơng, tờ bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ cơng Đồng hồ để bàn * Học sinh: Giấy thủ cơng, tở bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ công III Các hoạt động chủ yếu: Thời gian 2’ Nội dung kiến thức kĩ A Kiểm tra cũ Phương pháp hình thức thực Hoạt động thầy Hoạt động trò - Ktra chuẩn bịDD - Tổ trưởng báo cáo B Bài 5’ Hoạt động 1: Nhắc lại bước làm đồng hồ để Gv yêu cầu hs nhắc lại Hs vừa thực hành bàn trang trí bước làm lọ hoa gắn tường bảng vừa nhắc lại + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Làm phận đồng Gv hệ thống lại bước Hs quan sát để ghi nhớ hồ (khung, mặt, đế chân đỡ tranh qui trình (qua đồng hồ ) bước có lưu ý) + Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh 13’ Hoạt động 2: Thực hành - Khi gấp, dán tờ giấy để làm đế, khung, chân đồng hồ cần miết - Gv nhắc hs thực hành Hs thực hành theo kĩ nếp gấp bôi hồ cho cần ý bước - Khi trang trí, vẽ nhỏ làm lịch ghi thứ, ngày gần số 3, ghi nhãn hiệu đồng hồ số 12 vẽ hình mặt đồng Gv quan sát, giúp đỡ hs hồ lúng túng để em hồn thành sản phẩm 13’ Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm - Trưng bày sản phẩm theo nhóm Gv tổ chức cho hs trưng H/s trình bày ý tưởng bày sản phẩm theo nhóm riêng) - Trưng bày trước lớp Gv yêu cầu nhóm xong Đại diện nhóm lên dán trước lên trưng bày sản phẩm bảng lớp Hs quan sát, nhận xét, Gv cùng lớp nhận xét bổ sung sản phẩm nhóm 3’ IV Nhận xét dặn dò - Nhận xét: chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kết thực hành h/s tốt - Dặn dò: Chuẩn bị tiết để học: Làm quạt giấy tròn (tiết 1) V Rút kinh nghiệm bổ sung: Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 31 : 31 : 25/4/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CÔNG Làm quạt giấy tròn (tiết 1) I Mục tiêu: - Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn - Học sinh làm quạt giấy tròn quy trình kỹ thuật - Học sinh thích làm đồ chơi II Đờ dùng dạy học: Mẫu quạt tròn lớn, tờ giấy gấp nếp, cán, chỉ, giấy thủ công, kéo, hồ, tranh quy trình III Hoạt động: Thời gian 1’ 32’ Nội dung kiến thức kĩ A Giới thiệu Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò - Giáo viên nêu mục tiêu, tiết học B Bài : a.Hoạt động 1: - GV giới thiệu quạt mẫu, hỏi: - Hs quan sát mẫu, trả Gv hướng dẫn học sinh, lời quan sát, nhận xét; - Quạt giấy tròn có chi tiết nào? (quạt giấy hình tròn, có cán cầm, có thân - Những chi tết quạt quạt) học? (Nếp gấp, cách gấp, - Chi tiết chưa học ? buộc học lớp 1) - GV: Để gấp quạt giấy tròn cần dán nối tờ giấy thủ cơng theo (làm cán cầm) chiều rộng để có diện tích rộng xoè tròn b Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu GV làm mẫu GV hướng dẫn có Hs quan sát sử dụng giấy màu tranh quy trình cho học sinh quan sát Bước 1: Cắt giấy Cắt tờ giấy thủ cơng hình chữ nhật, chiều dài 16 ô, rộng 12 ô làm quạt Bước2: Gấp , dán quạt - Đặt tờ giầy hình chữ nhật thứ lên bàn, mặt kẻ phía trên, Thời gian Nội dung kiến thức kĩ Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò gấp nép cách ô theo chiều rộng đến hết Sau gấp đơi lấy dấu - Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ hai giống tờ giấy hình chữ nhật thứ - Để mặt mầu hai tờ giấy cùng phía, bơi dán mép hai tờ giấy gấp vào nhau, dùng buộc chặt vào nếp gấp giữa, bôi hồ lên mép gấp cùng, ép chặt Bước 3: Làm cán quạt - Lấy tờ giấy làm cán quạt hoàn chỉnh gấp cuộn theo chiều 16 ô, nếp gấp ô đến hết; bôi hồ vào mép cuối dán lại cán quạt - Mở hai cán quạt theo chiều mũi tên, cán ép 2’ c.Hoạt động 3: Học sinh tập Hs tập làm quạt giấy nháp - Hs tập làm quạt gấp quạt giấy thủ công giấy nháp giấy thủ công IV Củng cố, dăn dò: - Gv nhận xét dặn dò học sinh Bài sau: Gấp quạt giấy hình tròn V Rút kinh nghiệm bổ sung: Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 32 : 32 : 2/5/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CƠNG Làm quạt giấy tròn (tiết 2) I Mục tiêu: - Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn - Học sinh làm quạt giấy tròn quy trình kỹ thuật - Học sinh thích làm đồ chơi II Đồ dùng dạy học: Mẫu quạt tròn lớn, tờ giấy gấp nếp, cán, chỉ, giấy thủ cơng, kéo, hồ, tranh quy trình III Hoạt động: Thời gian 1’ 28’ Nội dung kiến thức kĩ A Giới thiệu Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò - Giới thiệu mục đích tiết học - Lắng nghe B Bài mới: a Hoạt động Học sinh làm quạt trang trí + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: gấp, dán quạt + Bước 3: Làm cán hoàn chỉnh b Hoạt động Thực hành trang trí quạt - Giáo viên nhắc lại bước C Củng cố, dăn dò: NX tiết học - Giáo viên quan sát, góp ý - Hs làm trang trí quạt học sinh trang trí quạt cách vẽ vào quạt -Học sinh trưng bày, tự c Hoạt động Học sinh tr- - Giáo viên khen sản đánh giá ưng bày sản phẩm phẩm đẹp, cho lớp xem 1’ IV Rút kinh nghiệm bổ sung: Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 33 : 33 : 9/5/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CƠNG LÀM QUẠT GIẤY TRỊN (T3) I Mục tiêu: - Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn - Học sinh làm quạt giấy tròn quy trình kỹ thuật - Học sinh thích làm đồ chơi II Đờ dùng dạy học: Mẫu quạt tròn lớn, tờ giấy gấp nếp, cán, chỉ, giấy thủ công, kéo, hồ, tranh quy trình III Hoạt động: Thời gian 2’ 26’ 2’ Nội dung kiến thức kĩ A Giới thiệu Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy Hoạt động thầy - Giới thiệu mục đích tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhắc lại B Bài mới: bước a Hoạt động Học sinh làm quạt trang trí + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: gấp, dán quạt + Bước 3: Làm cán hoàn chỉnh Giáo viên quan sát, góp ý b Hoạt động Thực hành học sinh trang trí quạt trang trí quạt cách vẽ vào quạt - Giáo viên khen sản c Hoạt động Học sinh trphẩm đẹp, cho lớp xem ưng bày sản phẩm III Củng cố, dăn dò: Hoạt động trò - Hs làm trang trí quạt -Học sinh trưng bày, tự đánh giá NX tiết học IV Rút kinh nghiệm bổ sung: Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 34 : 34 : 16/5/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CÔNG Ôn tập chương I Mục tiêu: - Đánh giá kiến thức, kĩ đan giấy bìa màu học sinh II Đồ dùng dạy học: Bài dán mẫu III Hoạt động: Thời gian Nội dung kiến thức kĩ Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ A Giới thiệu 30’ B Nội dung ơn tập: a Ơn tập lại cách - GV giải thích yêu cầu kiến làm sản phẩm thức, kĩ năng, sản phẩm: - Con học kiểu đan nào? - Để đan sản phẩm nong mốt nong đôi làm theo bước? Đó bước nào? - Con nêu cách cắt nan dọc? - Con nêu cắt nan ngang? - Đan nong mốt đan nong đơi có điểm giống khác nhau? - Con nêu cách đan nong mốt? - Nêu cách đan nong đôi? - Gv chốt ý b Thực hành - Hs thực hành - GV quan sát, gợi ý với HS lúng túng c GV đánh giá - GV đánh giá C Nhận xét,dặn dò - GV nhận xét chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kỹ kẻ, cắt, dán HS 2’ GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề Học sinh ghi - Lắng nghe (3 bước: cắt nan, đan nan, hoàn thành sản phẩm ) - Học sinh nêu lại cách làm Lớp nhận xét - Hs thực hành đan nong mốt nong đôi - Trưng bày sản phẩm IV Rút kinh nghiệm, bổ sung: Lớp Tiết số Tuần Ngày dạy :3 : 35 : 35 : 23/5/2013 KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỦ CÔNG Ôn tập chương (tiếp) I Mục tiêu: - Đánh giá kiến thức, kĩ làm đồ chơi giấy bìa giấy màu học sinh II Đồ dùng dạy học: - Bài mẫu III Hoạt động: Thời gian Nội dung kiến thức kĩ Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ A Giới thiệu 30’ B Nội dung ôn tập: a Ơn tập lại cách - GV giải thích u cầu kiến thức, kĩ năng, sản phẩm: làm sản phẩm - Con học làm đồ chơi nào? - Để làm sản phẩm lọ hoa quạt giấy tròn, đồng hồ để bàn làm theo bước? Đó bước nào? - Làm quạt giấy tròn lọ hoa có điểm giống khác nhau? - Con nêu cách làm lọ hoa gắn tường? - Con nêu cách làm quạt giấy tròn? b Thực hành 2’ c GV đánh giá C Nhận xét,dặn dò GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề Học sinh ghi - hs nêu, lớp nhận xét, gv chốt ý - Hs nêu, gv chốt ý - Hs nêu, lớp nhận xét bổ sung - Hs thực hành - Hs thực hành - GV quan sát, gợi ý với HS lúng túng - GV đánh giá - Trưng bày sản phẩm - GV nhận xét chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kỹ kẻ, cắt, dán HS IV Rút kinh nghiệm, bổ sung: ...Bước 1: Cắt giấy + Tờ giấy có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để làm đế làm khung - Gv hướng dẫn mẫu + Cắt tờ giấy hình vng có cạnh bước Hs thực hành theo... quy trình cho học sinh quan sát Bước 1: Cắt giấy Cắt tờ giấy thủ cơng hình chữ nhật, chiều dài 16 ô, rộng 12 ô làm quạt Bước2: Gấp , dán quạt - Đặt tờ giầy hình chữ nhật thứ lên bàn, mặt kẻ phía... gấp cùng, ép chặt Bước 3: Làm cán quạt - Lấy tờ giấy làm cán quạt hoàn chỉnh gấp cuộn theo chiều 16 ô, nếp gấp ô đến hết; bôi hồ vào mép cuối dán lại cán quạt - Mở hai cán quạt theo chiều mũi tên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 16 lam quat giay tron, Bai 16 lam quat giay tron, III. Các hoạt động dạy học:, II. Đồ dùng dạy học:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay