Luật xử lí vi phạm hành chính 2012

79 34 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 20:42

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Luật số: 15/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2012 Độc lập - Tự - Hạnh phúc LUẬT Xử lý vi phạm hành Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành Phần thứ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Luật quy định xử phạt vi phạm hành biện pháp xử lý hành Điều Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành Xử phạt vi phạm hành việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu cá nhân, tổ chức thực hành vi vi phạm hành theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành Biện pháp xử lý hành biện pháp áp dụng cá nhân vi phạm pháp luật an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào sở giáo dục bắt buộc đưa vào sở cai nghiện bắt buộc Biện pháp thay xử lý vi phạm hành biện pháp mang tính giáo dục áp dụng để thay cho hình thức xử phạt vi phạm hành biện pháp xử lý hành người chưa thành niên vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở biện pháp quản lý gia đình Tái phạm việc cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chưa hết thời hạn coi chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong định xử phạt, định áp dụng biện pháp xử lý hành kể từ ngày hết thời hiệu thi hành định mà lại thực hành vi vi phạm hành bị xử lý Vi phạm hành nhiều lần trường hợp cá nhân, tổ chức thực hành vi vi phạm hành mà trước thực hành vi vi phạm hành chưa bị xử lý chưa hết thời hiệu xử lý Vi phạm hành có tổ chức trường hợp cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để thực hành vi vi phạm hành Giấy phép, chứng hành nghề giấy tờ quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật để cá nhân, tổ chức kinh doanh, hoạt động, hành nghề sử dụng công cụ, phương tiện Giấy phép, chứng hành nghề không bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng gắn với nhân thân người cấp khơng có mục đích cho phép hành nghề Chỗ nhà ở, phương tiện nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú Chỗ thuộc quyền sở hữu công dân quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho nhờ theo quy định pháp luật 10 Tổ chức quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức khác thành lập theo quy định pháp luật 11 Tình cấp thiết tình cá nhân, tổ chức muốn tránh nguy thực tế đe dọa lợi ích Nhà nước, tổ chức, quyền, lợi ích đáng người khác mà khơng cách khác phải gây thiệt hại nhỏ thiệt hại cần ngăn ngừa 12 Phòng vệ đáng hành vi cá nhân bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người khác mà chống trả lại cách cần thiết người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói 13 Sự kiện bất ngờ kiện mà cá nhân, tổ chức thấy trước không buộc phải thấy trước hậu hành vi nguy hại cho xã hội gây 14 Sự kiện bất khả kháng kiện xảy cách khách quan lường trước khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép 15 Người khơng có lực trách nhiệm hành người thực hành vi vi phạm hành mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức khả điều khiển hành vi 16 Người nghiện ma túy người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần bị lệ thuộc vào chất 17 Người đại diện hợp pháp bao gồm cha mẹ người giám hộ, luật sư, trợ giúp viên pháp lý Điều Nguyên tắc xử lý vi phạm hành Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành bao gồm: a) Mọi vi phạm hành phải phát hiện, ngăn chặn kịp thời phải bị xử lý nghiêm minh, hậu vi phạm hành gây phải khắc phục theo quy định pháp luật; b) Việc xử phạt vi phạm hành tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, thẩm quyền, bảo đảm công bằng, quy định pháp luật; c) Việc xử phạt vi phạm hành phải vào tính chất, mức độ, hậu vi phạm, đối tượng vi phạm tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; d) Chỉ xử phạt vi phạm hành có hành vi vi phạm hành pháp luật quy định Một hành vi vi phạm hành bị xử phạt lần Nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt hành vi vi phạm hành Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành vi phạm hành nhiều lần bị xử phạt hành vi vi phạm; đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự thơng qua người đại diện hợp pháp chứng minh khơng vi phạm hành chính; e) Đối với hành vi vi phạm hành mức phạt tiền tổ chức 02 lần mức phạt tiền cá nhân Nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý hành bao gồm: a) Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành thuộc đối tượng quy định điều 90, 92, 94 96 Luật này; b) Việc áp dụng biện pháp xử lý hành phải tiến hành theo quy định điểm b khoản Điều này; c) Việc định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành phải vào tính chất, mức độ, hậu vi phạm, nhân thân người vi phạm tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; d) Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành có quyền tự thơng qua người đại diện hợp pháp chứng minh khơng vi phạm hành Điều Thẩm quyền quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý nhà nước chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành Căn quy định Luật này, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo chức danh thẩm quyền lập biên vi phạm hành lĩnh vực quản lý nhà nước; chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành quy định mẫu biên bản, mẫu định sử dụng xử phạt vi phạm hành Điều Đối tượng bị xử lý vi phạm hành Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành bao gồm: a) Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành vi phạm hành cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành vi phạm hành Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Cơng an nhân dân vi phạm hành bị xử lý công dân khác; trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề đình hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh người xử phạt đề nghị quan, đơn vị Qn đội nhân dân, Cơng an nhân dân có thẩm quyền xử lý; b) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành vi phạm hành gây ra; c) Cá nhân, tổ chức nước ngồi vi phạm hành phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành cá nhân quy định điều 90, 92, 94 96 Luật Các biện pháp xử lý hành khơng áp dụng người nước Điều Thời hiệu xử lý vi phạm hành Thời hiệu xử phạt vi phạm hành quy định sau: a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành 01 năm, trừ trường hợp sau: Vi phạm hành kế tốn; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khốn; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí loại khống sản khác; bảo vệ môi trường; lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, bn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động nước thời hiệu xử phạt vi phạm hành 02 năm Vi phạm hành hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thời hiệu xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật thuế; b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành quy định điểm a khoản Điều quy định sau: Đối với vi phạm hành kết thúc thời hiệu tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm Đối với vi phạm hành thực thời hiệu tính từ thời điểm phát hành vi vi phạm; c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành cá nhân quan tiến hành tố tụng chuyển đến thời hiệu áp dụng theo quy định điểm a điểm b khoản Thời gian quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành d) Trong thời hạn quy định điểm a điểm b khoản mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thời hiệu xử phạt vi phạm hành tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành quy định sau: a) Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hành vi vi phạm quy định khoản Điều 90; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hành vi vi phạm quy định khoản Điều 90 kể từ ngày cá nhân thực lần cuối hành vi vi phạm quy định khoản khoản Điều 90; 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hành vi vi phạm quy định khoản Điều 90 Luật này; b) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hành vi vi phạm quy định khoản khoản Điều 92; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hành vi vi phạm quy định khoản Điều 92 kể từ ngày cá nhân thực lần cuối hành vi vi phạm quy định khoản Điều 92 Luật này; c) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực lần cuối hành vi vi phạm quy định khoản Điều 94 Luật này; d) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào sở cai nghiện bắt buộc 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực lần cuối hành vi vi phạm quy định khoản Điều 96 Luật Điều Thời hạn coi chưa bị xử lý vi phạm hành Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong định xử phạt cảnh cáo 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong định xử phạt hành khác từ ngày hết thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành mà khơng tái phạm coi chưa bị xử phạt vi phạm hành Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong định áp dụng biện pháp xử lý hành 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành định áp dụng biện pháp xử lý hành mà khơng tái phạm coi chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành Điều Cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành Cách tính thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành áp dụng theo quy định Bộ luật dân sự, trừ trường hợp Luật có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc Thời gian ban đêm tính từ 22 ngày hơm trước đến 06 ngày hơm sau Điều Tình tiết giảm nhẹ Những tình tiết sau tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; Người vi phạm hành tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ quan chức phát vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính; Vi phạm hành tình trạng bị kích động tinh thần hành vi trái pháp luật người khác gây ra; vượt giới hạn phòng vệ đáng; vượt q u cầu tình cấp thiết; Vi phạm hành bị ép buộc bị lệ thuộc vật chất tinh thần; Người vi phạm hành phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh khuyết tật làm hạn chế khả nhận thức khả điều khiển hành vi mình; Vi phạm hành hồn cảnh đặc biệt khó khăn mà khơng gây ra; Vi phạm hành trình độ lạc hậu; Những tình tiết giảm nhẹ khác Chính phủ quy định Điều 10 Tình tiết tăng nặng Những tình tiết sau tình tiết tăng nặng: a) Vi phạm hành có tổ chức; b) Vi phạm hành nhiều lần; tái phạm; c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào vật chất, tinh thần thực hành vi vi phạm hành chính; d) Sử dụng người biết rõ bị tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức khả điều khiển hành vi để vi phạm hành chính; đ) Lăng mạ, phỉ báng người thi hành công vụ; vi phạm hành có tính chất đồ; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính; g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh khó khăn đặc biệt khác xã hội để vi phạm hành chính; h) Vi phạm thời gian chấp hành hình phạt án hình chấp hành định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; i) Tiếp tục thực hành vi vi phạm hành người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi đó; k) Sau vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính; l) Vi phạm hành có quy mơ lớn, số lượng trị giá hàng hóa lớn; m) Vi phạm hành nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai Tình tiết quy định khoản Điều quy định hành vi vi phạm hành khơng coi tình tiết tăng nặng Điều 11 Những trường hợp khơng xử phạt vi phạm hành Khơng xử phạt vi phạm hành trường hợp sau đây: Thực hành vi vi phạm hành tình cấp thiết; Thực hành vi vi phạm hành phòng vệ đáng; Thực hành vi vi phạm hành kiện bất ngờ; Thực hành vi vi phạm hành kiện bất khả kháng; Người thực hành vi vi phạm hành khơng có lực trách nhiệm hành chính; người thực hành vi vi phạm hành chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành theo quy định điểm a khoản Điều Luật Điều 12 Những hành vi bị nghiêm cấm Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền người vi phạm hành xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp xử lý hành Ban hành trái thẩm quyền văn quy định hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu hành vi vi phạm hành lĩnh vực quản lý nhà nước biện pháp xử lý hành Khơng xử phạt vi phạm hành chính, khơng áp dụng biện pháp khắc phục hậu không áp dụng biện pháp xử lý hành Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu áp dụng biện pháp xử lý hành không kịp thời, không nghiêm minh, không thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định Luật Áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu không đúng, không đầy đủ hành vi vi phạm hành Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành Sử dụng tiền thu từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp chậm thi hành định xử phạt tiền, tiền bán, lý tang vật, phương tiện vi phạm hành bị tịch thu khoản tiền khác thu từ xử phạt vi phạm hành trái quy định pháp luật ngân sách nhà nước 10 Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành 11 Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định xử lý vi phạm hành 12 Chống đối, trốn tránh, trì hỗn cản trở chấp hành định xử phạt vi phạm hành chính, định áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, định áp dụng biện pháp xử lý hành Điều 13 Bồi thường thiệt hại Người vi phạm hành gây thiệt hại phải bồi thường Việc bồi thường thiệt hại thực theo quy định pháp luật dân Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan việc xử lý vi phạm hành gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Điều 14 Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành Cá nhân, tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật xử lý vi phạm hành Các tổ chức có nhiệm vụ giáo dục thành viên thuộc tổ chức ý thức bảo vệ tuân theo pháp luật, quy tắc sống xã hội, kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây vi phạm hành tổ chức Khi phát vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành có trách nhiệm xử lý vi phạm theo quy định pháp luật Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, tố cáo đấu tranh phòng, chống vi phạm hành Điều 15 Khiếu nại, tố cáo khởi kiện xử lý vi phạm hành Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành có quyền khiếu nại, khởi kiện định xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật Trong trình giải khiếu nại, khởi kiện xét thấy việc thi hành định xử lý vi phạm hành bị khiếu nại, khởi kiện gây hậu khó khắc phục người giải khiếu nại, khởi kiện phải định tạm đình việc thi hành định theo quy định pháp luật Điều 16 Trách nhiệm người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành Trong q trình xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành phải tuân thủ quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành mà sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản khác người vi phạm, dung túng, bao che, không xử lý xử lý không kịp thời, không tính chất, mức độ vi phạm, khơng thẩm quyền vi phạm quy định khác Điều 12 Luật quy định khác pháp luật tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình Điều 17 Trách nhiệm quản lý cơng tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành Chính phủ thống quản lý cơng tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành phạm vi nước Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Chủ trì phối hợp việc đề xuất, xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính; b) Theo dõi chung báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; thống kê, xây dựng, quản lý sở liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính; c) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ việc thực pháp luật xử lý vi phạm hành chính; d) Kiểm tra, phối hợp với bộ, ngành hữu quan tiến hành tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, bộ, ngành có trách nhiệm thực phối hợp với Bộ Tư pháp thực nhiệm vụ quy định khoản Điều này; kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp xử lý vi phạm hành để xây dựng sở liệu quốc gia; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo Bộ Tư pháp công tác xử lý vi phạm hành phạm vi quản lý quan Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Tòa án nhân dân tối cao thực quy định khoản Điều định kỳ 06 tháng, năm gửi thông báo đến Bộ Tư pháp công tác xử lý vi phạm hành phạm vi quản lý quan mình; đạo Tòa án nhân dân cấp thực việc cung cấp thông tin xử lý vi phạm hành chính; chủ trì, phối hợp với Chính phủ ban hành văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành quy định có liên quan Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Ủy ban nhân dân cấp quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành địa phương, có trách nhiệm sau đây: a) Chỉ đạo việc tổ chức thực văn quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành chính; b) Kiểm tra, tra, xử lý vi phạm giải theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo việc thực pháp luật xử lý vi phạm hành chính; c) Kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp xử lý vi phạm hành để xây dựng sở liệu quốc gia; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo Bộ Tư pháp công tác xử lý vi phạm hành địa bàn Cơ quan người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, định biện pháp xử lý hành chính, quan thi hành định xử phạt, thi hành định cưỡng chế thi hành định xử phạt, quan thi hành định áp dụng biện pháp xử lý hành có trách nhiệm gửi văn bản, định quy định Điều 70, khoản Điều 73, khoản Điều 77, Điều 88, khoản Điều 98, Điều 107, khoản Điều 111, đoạn khoản Điều 112, khoản khoản Điều 114 tới quan quản lý sở liệu xử lý vi phạm hành Bộ Tư pháp, quan tư pháp địa phương Chính phủ quy định chi tiết Điều Điều 18 Trách nhiệm thủ trưởng quan, đơn vị công tác xử lý vi phạm hành Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, thủ trưởng quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành có trách nhiệm sau đây: a) Thường xuyên kiểm tra, tra kịp thời xử lý vi phạm người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành thuộc phạm vi quản lý mình; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật; 10 Giám đốc sở cai nghiện bắt buộc tiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào sở giáo dục bắt buộc đối tượng có hành vi quy định đoạn khoản sở hồ sơ có biên hành vi vi phạm gửi Trưởng Cơng an cấp huyện nơi có sở cai nghiện bắt buộc Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến Trưởng phòng Tư pháp tính pháp lý hồ sơ trước xem xét, gửi hồ sơ đề nghị Toà án nhân dân nơi có sở cai nghiện bắt buộc định áp dụng biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc Thủ tục xem xét áp dụng biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc đối tượng thực theo quy định pháp luật Phần thứ tư CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Chương I QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Điều 119 Các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp sau theo thủ tục hành chính: Tạm giữ người; Áp giải người vi phạm; Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng hành nghề; Khám người; Khám phương tiện vận tải, đồ vật; Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Quản lý người nước vi phạm pháp luật Việt Nam thời gian làm thủ tục trục xuất; Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Truy tìm đối tượng phải chấp hành định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc, đưa vào sở cai nghiện bắt buộc trường hợp bỏ trốn Điều 120 Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành 65 Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định điều từ 120 đến 132 Luật này, vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành trường hợp cần thiết theo quy định Chương II Phần Người định áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành phải chịu trách nhiệm định Việc sử dụng vũ khí, cơng cụ hỗ trợ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành phải thực theo quy định pháp luật Điều 121 Huỷ bỏ thay biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành Trường hợp việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành khơng phù hợp với mục đích điều kiện áp dụng theo quy định Luật định áp dụng biện pháp phải huỷ bỏ Người có thẩm quyền định áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành định huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn thấy khơng cần thiết thay biện pháp ngăn chặn khác Chương II THẨM QUYỀN, THỦ TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Điều 122 Tạm giữ người theo thủ tục hành Việc tạm giữ người theo thủ tục hành áp dụng trường hợp cần ngăn chặn, đình hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác Mọi trường hợp tạm giữ người phải có định văn phải giao cho người bị tạm giữ Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành không 12 giờ; trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ kéo dài không 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm Đối với người vi phạm quy chế biên giới vi phạm hành vùng rừng núi xa xơi, hẻo lánh, hải đảo thời hạn tạm giữ kéo dài không 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm Đối với người bị tạm giữ tàu bay, tàu biển phải chuyển cho quan có thẩm quyền tàu bay đến sân bay, tàu biển cập cảng Theo yêu cầu người bị tạm giữ, người định tạm giữ phải thơng báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc học tập họ biết Trong trường hợp tạm giữ người chưa thành niên vi phạm hành vào ban đêm 66 giữ 06 giờ, người định tạm giữ phải thơng báo cho cha mẹ người giám hộ họ biết Nơi tạm giữ người theo thủ tục hành nhà tạm giữ hành buồng tạm giữ hành bố trí trụ sở quan, đơn vị nơi làm việc người có thẩm quyền định tạm giữ người vi phạm hành Trường hợp khơng có nhà tạm giữ hành buồng tạm giữ hành tạm giữ phòng trực ban phòng khác nơi làm việc, phải bảo đảm quy định chung Cơ quan có chức phòng, chống vi phạm pháp luật mà thường xuyên phải tạm giữ người vi phạm hành cần bố trí, thiết kế, xây dựng nhà tạm giữ hành buồng tạm giữ hành riêng, cần có nơi tạm giữ riêng cho người chưa thành niên, phụ nữ người nước phải có cán chuyên trách quản lý, bảo vệ Đối với tàu bay, tàu biển, tàu hỏa rời sân bay, bến cảng, nhà ga tùy theo điều kiện đối tượng vi phạm cụ thể, người huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu định nơi tạm giữ phân công người thực việc tạm giữ Nghiêm cấm việc giữ người vi phạm hành phòng tạm giữ, phòng tạm giam hình nơi không bảo đảm vệ sinh, an tồn cho người bị tạm giữ Chính phủ quy định việc tạm giữ người theo thủ tục hành Điều 123 Thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành Trong trường hợp có hành vi gây rối trật tự cơng cộng, gây thương tích cho người khác quy định khoản Điều 122 Luật này, người sau có quyền định tạm giữ người theo thủ tục hành chính: a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an phường; b) Trưởng Cơng an cấp huyện; c) Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát giao thơng đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Cơng an cấp tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường; d) Thủ trưởng đơn vị cảnh sát động từ cấp đại đội trở lên, Trạm trưởng Trạm công an cửa khẩu; đ) Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Đội trưởng Đội kiểm lâm động; 67 e) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Hải đội trưởng Hải đội kiểm sốt biển thuộc Cục điều tra chống bn lậu Tổng cục hải quan; g) Đội trưởng Đội quản lý thị trường; h) Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa cảng, Chỉ huy trưởng Hải đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng Hải đội biên phòng, Trưởng đồn biên phòng Thủ trưởng đơn vị đội biên phòng đóng biên giới, hải đảo; i) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển; k) Người huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu tàu bay, tàu biển, tàu hỏa rời sân bay, bến cảng, nhà ga; l) Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Người có thẩm quyền tạm giữ người quy định điểm từ a đến i khoản Điều giao quyền cho cấp phó Việc giao quyền thực cấp trưởng vắng mặt phải thể văn bản, xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền Cấp phó giao quyền phải chịu trách nhiệm định trước cấp trưởng trước pháp luật Người giao quyền không giao quyền, ủy quyền cho cá nhân khác Điều 124 Áp giải người vi phạm Người vi phạm không tự nguyện chấp hành yêu cầu người có thẩm quyền bị áp giải trường hợp sau đây: a) Bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính; b) Đưa trở lại trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc theo quy định khoản Điều 132 Luật Người có thẩm quyền thi hành cơng vụ thực việc áp giải người vi phạm Chính phủ quy định chi tiết việc áp giải người vi phạm Điều 125 Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề theo thủ tục hành Việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề theo thủ tục hành áp dụng trường hợp thật cần thiết sau đây: a) Để xác minh tình tiết mà khơng tạm giữ khơng có định xử phạt Trường hợp tạm giữ để định giá tang vật vi phạm hành làm xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt áp dụng quy định khoản Điều 60 Luật này; b) Để ngăn chặn hành vi vi phạm hành mà khơng tạm giữ gây hậu nghiêm trọng cho xã hội; 68 c) Để bảo đảm thi hành định xử phạt theo quy định khoản Điều Việc tạm giữ tang vật, phương tiện quy định khoản Điều phải chấm dứt sau xác minh tình tiết làm định xử phạt, hành vi vi phạm khơng gây nguy hiểm cho xã hội định xử phạt thi hành Trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định Điều 79 Luật này, sau nộp tiền phạt lần đầu người vi phạm nhận lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành quy định Chương II Phần thứ hai Luật có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành Trong trường hợp có khơng tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành bị tẩu tán, tiêu hủy thủ trưởng trực tiếp chiến sĩ cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên cảnh sát biển, đội biên phòng, kiểm lâm viên, cơng chức hải quan, kiểm sốt viên thị trường thi hành công vụ phải tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành Trong thời hạn 24 giờ, kể từ lập biên bản, người lập biên phải báo cáo thủ trưởng người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành quy định khoản Điều để xem xét định tạm giữ; trường hợp tang vật hàng hóa dễ hư hỏng người tạm giữ phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp để xử lý, để hư hỏng thất phải bồi thường theo quy định pháp luật Trong trường hợp không định tạm giữ phải trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ Người định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo hư hỏng, linh kiện, thay người định tạm giữ tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm bồi thường bị xử lý theo quy định pháp luật Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải niêm phong phải tiến hành trước mặt người vi phạm; người vi phạm vắng mặt phải tiến hành niêm phong trước mặt đại diện gia đình, đại diện tổ chức, đại diện quyền người chứng kiến Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành phải có định văn kèm theo biên tạm giữ phải giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm 01 Trong trường hợp áp dụng hình thức phạt tiền cá nhân, tổ chức vi phạm hành người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ loại giấy tờ theo thứ tự: giấy phép lái xe giấy phép lưu hành phương tiện giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến tang vật, phương tiện cá nhân, tổ chức chấp hành xong định xử phạt Nếu cá 69 nhân, tổ chức vi phạm khơng có giấy tờ nói trên, người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định khoản 10 Điều Cá nhân, tổ chức vi phạm hành thuộc trường hợp bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề bị tạm giữ giấy phép, chứng hành nghề để bảo đảm thi hành định xử phạt Việc tạm giữ giấy phép, chứng hành nghề thời gian chờ định không làm ảnh hưởng quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề cá nhân, tổ chức Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng hành nghề 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ Thời hạn tạm giữ kéo dài vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh tối đa không 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng hành nghề Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định đoạn khoản Điều 66 Luật mà cần có thêm thời gian để xác minh người có thẩm quyền giải vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp văn để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải văn bản, thời hạn gia hạn không 30 ngày Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng hành nghề tính từ thời điểm tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề bị tạm giữ thực tế Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng hành nghề không vượt thời hạn định xử phạt vi phạm hành quy định Điều 66 Luật này, trừ trường hợp quy định điểm c khoản Điều Mọi trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề phải lập thành biên Trong biên phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải có chữ ký người định tạm giữ, người vi phạm; trường hợp không xác định người vi phạm, người vi phạm vắng mặt không ký phải có chữ ký 02 người làm chứng Biên phải lập thành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 01 bản, người vi phạm giữ 01 10 Đối với phương tiện giao thông vi phạm hành thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm có địa rõ ràng, có điều kiện bến bãi, bảo quản phương tiện khả tài đặt tiền bảo lãnh giữ phương tiện vi phạm quản lý quan nhà nước có thẩm quyền Chính phủ quy định chi tiết khoản Điều 126 Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành 70 Người định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi định xử phạt trả lại cho cá nhân, tổ chức khơng áp dụng hình thức phạt tịch thu tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề Đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành thuộc trường hợp bị tịch thu trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý người sử dụng hợp pháp Trong trường hợp này, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước Trường hợp chủ sở hữu, người quản lý người sử dụng hợp pháp có lỗi cố ý việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành theo quy định Điều 26 Luật tang vật, phương tiện bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước Đối với tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề bị tạm giữ để bảo đảm thi hành định xử phạt theo khoản Điều 125 Luật phải trả cho người bị xử phạt sau thi hành xong định xử phạt Đối với tang vật vi phạm hành hàng hố, vật phẩm dễ bị hư hỏng người định tạm giữ phải tổ chức bán theo giá thị trường việc bán phải lập thành biên Tiền thu phải gửi vào tài khoản tạm gửi mở Kho bạc Nhà nước Nếu sau theo định người có thẩm quyền, tang vật bị tịch thu tiền thu phải nộp vào ngân sách nhà nước; trường hợp tang vật khơng bị tịch thu tiền thu phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý người sử dụng hợp pháp Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành thời hạn tạm giữ người vi phạm khơng đến nhận mà khơng có lý đáng trường hợp khơng xác định người vi phạm người định tạm giữ phải thông báo phương tiện thông tin đại chúng niêm yết công khai trụ sở quan người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, người vi phạm khơng đến nhận người có thẩm quyền phải định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành để xử lý theo quy định Điều 82 Luật Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ người, vật ni, trồng mơi trường, văn hố phẩm độc hại phải tiến hành tiêu hủy theo quy định Điều 33 Luật Đối với chất ma túy vật thuộc loại cấm lưu hành tịch thu tiêu hủy theo quy định Điều 33 Điều 82 Luật Người có tang vật, phương tiện vi phạm hành bị tạm giữ phải trả chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật, phương tiện khoản chi phí khác thời gian tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo quy định khoản Điều 125 Luật 71 Khơng thu phí lưu kho, phí bến bãi phí bảo quản thời gian tang vật, phương tiện vi phạm hành bị tạm giữ chủ tang vật, phương tiện khơng có lỗi việc vi phạm hành áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện Chính phủ quy định chi tiết mức phí tạm giữ tang vật, phương tiện quy định Điều 125 Luật Điều 127 Khám người theo thủ tục hành Việc khám người theo thủ tục hành tiến hành có cho người cất giấu người đồ vật, tài liệu, phương tiện sử dụng để vi phạm hành Những người quy định khoản Điều 123 Luật có quyền định khám người theo thủ tục hành Trong trường hợp có khơng tiến hành khám đồ vật, tài liệu, phương tiện sử dụng để vi phạm hành bị tẩu tán, tiêu hủy, ngồi người quy định khoản Điều 123 Luật này, chiến sĩ cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên cảnh sát biển, chiến sĩ đội biên phòng, kiểm lâm viên, cơng chức hải quan, kiểm sốt viên thị trường thi hành công vụ khám người theo thủ tục hành báo cáo văn cho thủ trưởng người quy định khoản Điều 123 Luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc khám người Việc khám người phải có định văn bản, trừ trường hợp cần khám theo quy định đoạn khoản Điều Trước tiến hành khám người, người khám phải thông báo định cho người bị khám biết Khi khám người, nam khám nam, nữ khám nữ phải có người giới chứng kiến Mọi trường hợp khám người phải lập biên Quyết định khám người biên khám người phải giao cho người bị khám 01 Điều 128 Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành tiến hành có cho phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật vi phạm hành Những người quy định khoản Điều 123 Luật có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành Trong trường hợp có khơng tiến hành khám tang vật vi phạm hành bị tẩu tán, tiêu hủy, ngồi người quy định khoản Điều này, chiến sĩ cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên cảnh sát biển, chiến sĩ đội biên phòng, kiểm lâm viên, cơng chức thuế, cơng chức hải quan, kiểm sốt viên thị trường, tra viên thi hành công vụ khám 72 phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành phải báo cáo cho thủ trưởng trực tiếp phải chịu trách nhiệm việc khám Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật phải có định văn bản, trừ trường hợp quy định khoản Điều Khi tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật phải có mặt chủ phương tiện vận tải, đồ vật người điều khiển phương tiện vận tải 01 người chứng kiến; trường hợp chủ phương tiện, đồ vật người điều khiển phương tiện vắng mặt phải có 02 người chứng kiến Mọi trường hợp khám phương tiện vận tải, đồ vật phải lập biên Quyết định khám biên phải giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật người điều khiển phương tiện vận tải 01 Điều 129 Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành tiến hành có cho nơi có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành Những người quy định khoản Điều 123 Luật có quyền định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trường hợp nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chỗ đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, định Khi khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành phải có mặt người chủ nơi bị khám người thành niên gia đình họ người chứng kiến Trong trường hợp người chủ nơi bị khám, người thành niên gia đình họ vắng mặt mà việc khám khơng thể trì hỗn phải có đại diện quyền 02 người chứng kiến Không khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp việc khám thực mà chưa kết thúc phải ghi rõ lý vào biên Mọi trường hợp khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành phải có định văn phải lập biên Quyết định biên khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành phải giao cho người chủ nơi bị khám 01 Điều 130 Quản lý người nước vi phạm pháp luật Việt Nam thời gian làm thủ tục trục xuất Quản lý người nước vi phạm pháp luật Việt Nam thời gian làm thủ tục trục xuất áp dụng có cho không áp dụng biện pháp người trốn tránh cản trở việc thi hành định xử phạt trục xuất để ngăn chặn người tiếp tục thực hành vi vi phạm pháp luật Thủ trưởng Cơ quan quản lý xuất cảnh, nhập cảnh Giám đốc Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ đề nghị trục xuất định quản lý người 73 nước vi phạm pháp luật thời gian làm thủ tục trục xuất biện pháp sau: a) Hạn chế việc lại người bị quản lý; b) Chỉ định chỗ người bị quản lý; c) Tạm giữ hộ chiếu giấy tờ tuỳ thân khác thay hộ chiếu Chính phủ quy định chi tiết Điều Điều 131 Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành Trong thời gian làm thủ tục xem xét, định việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc, đưa vào sở cai nghiện bắt buộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập hồ sơ định giao gia đình tổ chức xã hội quản lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp Đối tượng vi phạm có nơi cư trú ổn định giao cho gia đình quản lý; trường hợp khơng có nơi cư trú ổn định giao cho tổ chức xã hội quản lý Thời hạn quản lý tính từ lập hồ sơ người có thẩm quyền đưa đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành theo định Tòa án Quyết định giao cho gia đình tổ chức xã hội quản lý phải ghi rõ: ngày, tháng, năm định; họ, tên, chức vụ người định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú người giao quản lý tên, địa tổ chức xã hội giao quản lý; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú người quản lý; lý do, thời hạn, trách nhiệm người quản lý, trách nhiệm người tổ chức quản lý trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú; chữ ký người định giao quản lý Quyết định phải gửi cho gia đình tổ chức xã hội nhận quản lý, người quản lý để thực Trong thời gian quản lý, gia đình, tổ chức xã hội giao quản lý có trách nhiệm sau: a) Không để người quản lý tiếp tục vi phạm pháp luật; b) Bảo đảm có mặt người quản lý có định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc, đưa vào sở cai nghiện bắt buộc; c) Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định giao quản lý trường hợp người quản lý bỏ trốn có hành vi vi phạm pháp luật Trong thời gian quản lý, người quản lý có trách nhiệm sau: 74 a) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật tạm trú, tạm vắng Khi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn để lại địa phương khác phải thông báo cho gia đình, tổ chức xã hội giao quản lý biết địa chỉ, thời gian tạm trú đó; b) Có mặt kịp thời trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu Trong thời gian quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý đối tượng quy định khoản Điều có trách nhiệm sau: a) Thơng báo cho gia đình, tổ chức xã hội giao quản lý người quản lý quyền nghĩa vụ họ thời gian quản lý; b) Thực biện pháp hỗ trợ gia đình, tổ chức xã hội giao quản lý việc quản lý, giám sát người quản lý nơi cư trú; c) Khi thông báo việc người quản lý bỏ trốn khỏi nơi cư trú có hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho quan Công an cấp huyện để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định pháp luật Chính phủ quy định chi tiết Điều Điều 132 Truy tìm đối tượng có định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc, đưa vào sở cai nghiện bắt buộc trường hợp bỏ trốn Trong trường hợp người có định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc, đưa vào sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước đưa vào trường sở, quan Cơng an cấp huyện nơi lập hồ sơ định truy tìm đối tượng Trong trường hợp người chấp hành trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc sở giáo dục bắt buộc Giám đốc sở cai nghiện bắt buộc định truy tìm đối tượng Cơ quan Cơng an có trách nhiệm phối hợp với trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc việc truy tìm đối tượng để đưa người trở lại trường sở Đối với người có định đưa vào trường giáo dưỡng chấp hành định trường giáo dưỡng quy định khoản Điều này, truy tìm mà người đủ 18 tuổi Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường giáo dưỡng xem xét, định áp dụng biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc có đủ điều kiện thuộc đối tượng đưa vào sở giáo dục bắt buộc Thời gian bỏ trốn khơng tính vào thời hạn chấp hành định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc, đưa vào sở cai nghiện bắt buộc Phần thứ năm 75 NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM HÀNH CHÍNH Chương I QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Điều 133 Phạm vi áp dụng Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành thực theo quy định Phần thứ năm quy định khác có liên quan Luật Điều 134 Nguyên tắc xử lý Ngồi ngun tắc xử lý vi phạm hành quy định Điều Luật này, việc xử lý người chưa thành niên áp dụng nguyên tắc sau đây: Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành thực trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành cơng dân có ích cho xã hội Trong trình xem xét xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành phải bảo đảm lợi ích tốt cho người chưa thành niên Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng áp dụng xét thấy khơng có biện pháp xử lý khác phù hợp hơn; Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành vào khả nhận thức người chưa thành niên tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi vi phạm, nguyên nhân hoàn cảnh vi phạm để định việc xử phạt áp dụng biện pháp xử lý hành phù hợp; Việc áp dụng hình thức xử phạt, định mức xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành phải nhẹ so với người thành niên có hành vi vi phạm hành Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi vi phạm hành khơng áp dụng hình thức phạt tiền Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi vi phạm hành bị phạt tiền mức tiền phạt khơng q 1/2 mức tiền phạt áp dụng người thành niên; trường hợp khơng có tiền nộp phạt khơng có khả thực biện pháp khắc phục hậu cha mẹ người giám hộ phải thực thay; Trong trình xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, bí mật riêng tư người chưa thành niên phải tôn trọng bảo vệ; Các biện pháp thay xử lý vi phạm hành phải xem xét áp dụng có đủ điều kiện quy định Chương II Phần Việc áp dụng biện pháp thay xử lý vi phạm hành khơng coi bị xử lý vi phạm hành 76 Điều 135 Áp dụng hình thức xử phạt biện pháp khắc phục hậu Các hình thức xử phạt áp dụng người chưa thành niên bao gồm: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành Các biện pháp khắc phục hậu áp dụng người chưa thành niên bao gồm: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; b) Buộc thực biện pháp khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường, lây lan dịch bệnh; c) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe người, vật ni, trồng mơi trường; văn hóa phẩm có nội dung độc hại; d) Buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp có thực hành vi vi phạm buộc nộp lại số tiền trị giá tang vật, phương tiện bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái với quy định pháp luật Điều 136 Áp dụng biện pháp xử lý hành Biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn áp dụng người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo quy định Chương I Phần thứ ba Luật Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn phải cha mẹ người giám hộ quản lý, trường hợp khơng có nơi cư trú ổn định phải sở bảo trợ xã hội sở trợ giúp trẻ em; học tham gia chương trình học tập dạy nghề khác; tham gia chương trình tham vấn, phát triển kỹ sống cộng đồng Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng áp dụng người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo quy định Chương II Phần thứ ba Luật Điều 137 Thời hạn coi chưa bị xử lý vi phạm hành người chưa thành niên Người chưa thành niên coi chưa bị xử phạt vi phạm hành thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong định xử phạt từ ngày hết thời hiệu thi hành định xử phạt mà không tái phạm Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp xử lý hành thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong định xử lý từ ngày hết thời hiệu thi hành định xử lý mà khơng tái phạm coi chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành Chương II 77 CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Điều 138 Các biện pháp thay xử lý vi phạm hành Các biện pháp thay xử lý vi phạm hành người chưa thành niên bao gồm: Nhắc nhở; Quản lý gia đình Điều 139 Nhắc nhở Nhắc nhở biện pháp thay xử lý vi phạm hành để vi phạm người chưa thành niên thực hiện, thực người chưa thành niên vi phạm hành mà theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành có đủ điều kiện sau: a) Vi phạm hành theo quy định bị phạt cảnh cáo; b) Người chưa thành niên vi phạm tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi hành vi vi phạm Căn quy định khoản Điều này, người có thẩm quyền xử phạt định áp dụng biện pháp nhắc nhở Nhắc nhở thực lời nói, chỗ Điều 140 Quản lý gia đình Quản lý gia đình biện pháp thay xử lý vi phạm hành áp dụng người chưa thành niên thuộc đối tượng quy định khoản Điều 90 Luật có đủ điều kiện sau: a) Người chưa thành niên vi phạm tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi hành vi vi phạm mình; b) Có mơi trường sống thuận lợi cho việc thực biện pháp này; c) Cha mẹ người giám hộ có đủ điều kiện thực việc quản lý tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý gia đình Căn quy định khoản Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định áp dụng biện pháp quản lý gia đình Thời hạn áp dụng biện pháp quản lý gia đình từ 03 tháng đến 06 tháng Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày định áp dụng biện pháp quản lý gia đình có hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi định phải gửi định cho gia đình phân cơng tổ chức, cá nhân nơi người cư trú để phối hợp, giám sát thực 78 Người chưa thành niên quản lý gia đình học tham gia chương trình học tập dạy nghề khác; tham gia chương trình tham vấn, phát triển kỹ sống cộng đồng Trong thời gian quản lý gia đình, người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp luật người có thẩm quyền quy định khoản Điều định chấm dứt việc áp dụng biện pháp xử lý theo quy định pháp luật Phần thứ sáu ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 141 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2013, trừ quy định liên quan đến việc áp dụng biện pháp xử lý hành Tòa án nhân dân xem xét, định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành số 44/2002/PL-UBTVQH10, Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành hết hiệu lực kể từ ngày Luật có hiệu lực, trừ quy định liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục, đưa vào sở chữa bệnh tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 Điều 142 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành điều, khoản giao Luật Luật Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 20 tháng năm 2012./ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI (Đã ký) Nguyễn Sinh Hùng 79 ... Một hành vi vi phạm hành bị xử phạt lần Nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt hành vi vi phạm hành Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành vi phạm hành nhiều lần bị xử. .. Thực hành vi vi phạm hành phòng vệ đáng; Thực hành vi vi phạm hành kiện bất ngờ; Thực hành vi vi phạm hành kiện bất khả kháng; Người thực hành vi vi phạm hành khơng có lực trách nhiệm hành chính; ... xử lý vi phạm hành có quyền khiếu nại, khởi kiện định xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật vi c xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật xử lí vi phạm hành chính 2012, Luật xử lí vi phạm hành chính 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay