Bài tập và hướng dẫn bài tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

13 24 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 20:31

A MỤC ĐÍCH, U CẦU Mục đích Sách giao tập hướng dẫn tập cho sinh viên học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục đích: - Hệ thống lại kiến thức học phần giới thiệu tiết lý thuyết giáo viên - Mở rộng thêm kiến thức tìm kiếm từ nguồn tài liệu từ hiểu biết thực tiễn sinh viên trình làm tập giao nhà - Giúp sinh viên rèn luyện số kỹ năng: + Khái quát, tổng hợp kiến thức + Tư duy, phản ứng nhanh với câu hỏi Yêu cầu Để đạt mục đích đặt ra, yêu cầu sinh viên phải: - Tham dự đầy đủ tiết học lý thuyết - Có thái độ nghiêm túc học tập - Phải tham khảo nguồn tài liệu giảng viên giới thiệu, hướng dẫn - Phải làm bài, chuẩn bị đầy đủ trước đến lớp B BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN BÀI TẬP PHẦN I: BÀI TẬP Câu 1: Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu ý nghĩa việc học tập mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên? Liên hệ thân? Câu : Trình bày sở khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 3: Tại nói tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp biện chứng trí tuệ lớn Hồ Chí Minh, trí tuệ dân tộc trí tuệ thời đại? Câu 4: Trình bày sở hình thành tư tưởng HCM? Câu 5: Trình bày trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 6: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc thuộc địa? Câu 7: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp? Câu 8: Trình bày luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc? Câu 9: Phân tích tính sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc? Câu 10: Trình bày tính tất yếu đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam? Câu 11 : Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội Việt Nam? Câu 12: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam? Câu 13: Trình bày TTHCM đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Tại nói đời Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 tất yếu lịch sử? Câu 14: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò chất Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu 15: Tại Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng – quy luật tồn phát triển Đảng? Câu 16: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh nội dung cơng tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh? Câu 17: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vị trí, vai trò đại đồn kết dân tộc nghiệp cách mạng? Câu 18: Tư tưởng Hồ Chí Minh nội dung đại đồn kết dân tộc gì? Đảng ta vận dụng TTHCM ĐĐKDT giai đoạn nay? Câu 19: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò nội dung khối đoàn kết quốc tế? Câu 20: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân? Câu 21: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh chất giai cấp nhà nước ta để làm rõ tính sáng tạo tư tưởng Người vấn đề này? Câu 22: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Việt Nam? Liên hệ với việc xây dựng Nhà nước Việt Nam Câu 23: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu quả? Liên hệ với thực tiễn xây dựng Nhà nước Việt Nam nay? Câu 24: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề chung văn hóa? Câu 25: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh số lĩnh vực văn hố? Câu 26: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức cách mạng người Việt Nam thời đại mới? Câu 27: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? Liên hệ với thân? Câu 28: Phân tích tính cấp thiết việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên giai đoạn nay? Câu 29: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò, vị trí người cách mạng? Câu 30: Trình bày TTHCM chiến lược trồng người ? Để phát huy nhân tố người công xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta cần đảm bảo yếu tố nào? PHẦN II: HƯỚNG DẪN BÀI TẬP Nhìn chung, tập chia làm dạng: Dạng u cầu trình bày, phân tích luận điểm, quan điểm Hồ Chí Minh Dạng yêu cầu tính sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề Dạng yêu cầu liên hệ với thực tiễn cách mạng Việt Nam liên hệ với thân Hướng dẫn cách làm sau: Dạng 1: Sinh viên cần khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cần trình bày dạng luận điểm Luận điểm nên đặt đầu câu sau dùng lý luận để phân tích luận điểm Về bản, tập để khái quát nội dung học Dạng 2: Để phân tích tính sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề trước hết cần nêu quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin vấn đề coi tảng tư tưởng Hồ Chí Minh Sau đó, trình bày quan điểm Hồ Chí Minh khẳng định yếu tố Hồ Chí Minh kế thừa (thường nhận thấy nét tương đồng), yếu tố thể sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh (nét mới, đắn với thực tiễn cách mạng Việt Nam) Dạng 3: Để liên hệ với thực tiễn cách mạng Việt Nam sinh viên cần bám sát vào nội dung lý luận từ gắn với thực tiễn cách mạng trải qua lịch sử, thực tiễn để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh găn với thân người học Hướng dẫn cụ thể Câu Sinh viên cần làm rõ nội dung sau: - Nêu khái niệm TTHCM phân tích khái niệm TTHCM về: đặc điểm, nội dung, nguồn gốc lý luận mục tiêu TTHCM - Nêu ý nghĩa việc học tập môn học TTHCM sinh viên - Liên hệ với trình học tập tu dưỡng rèn luyện thân Câu Sinh viên cần làm rõ nội dung: - Cơ sở khách quan hình thành TTHCM bao gồm yếu tố nào? - Phân tích nội dung cụ thể: + Bối cảnh lịch sử: Yêu cầu nêu kiện lịch sử Việt Nam quốc tế giai đoạn cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 Rút tác động tới việc hình thành tư tưởng TTHCM + Các tiền đề tư tưởng lý luận: tiền đề tư tưởng lý luận phân tích tác động chúng tới việc hình thành TTHCM Câu Sinh viên cần làm rõ nội dung: - Sự kết hợp biện chứng gì? - Phân tích làm rõ nhân tố: + Trí tuệ lớn Hồ Chí Minh: + Trí tuệ dân tộc: + Trí tuệ thời đại: - Kết luận vấn đề Câu Sinh viên cần làm rõ nội dung: - Cơ sở hình thành TTHCM gồm có sở nào? - Phân tích cụ thể sở hình thành TTHCM tác động chúng: + Cơ sở khách quan + Cơ sở chủ quan - Kết luận vấn đề Câu 5: Sinh viên cần làm rõ: - Quá trình hình thành phát triển TTHCM bao gồm giai đoạn: kể tên giai đoạn cụ thể - Mỗi giai đoạn ra: + Các hoạt động chủ yếu + Tư tưởng hình thành giai đoạn Câu Sinh viên cần làm rõ nội dung: - Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa - Độc lập dân tộc nội dung xuyên suốt đời nghiệp Hồ Chí Minh: chứng minh thơng qua mốc kiện quan trọng đời, nghiệp Người Câu Yêu cầu sinh viên phân tích quan điểm Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp, gồm luận điểm: - Vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với - Giải phóng dân tộc vấn đề hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Giải phóng dân tộc tạo tiền đề giải phóng giai cấp - Giữ vững độc lập dân tộc đồng thời tơn trọng độc lập dân tộc khác Câu Yêu cầu sinh viên cần làm rõ: - TTHCM cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm luận điểm: kể tên luận điểm - Phân tích nội dung cụ thể luận điểm Câu Để thấy tính sáng tạo TTHCM cách mạng giải phóng dân tộc, luận điểm sinh viên cần làm rõ nội dung sau: - Quan điểm CNMLN: - Quan điểm Hồ Chí Minh: - Đánh giá, phân tích để thấy tính đắn, sáng tạo TTHCM Câu 10 Sinh viên cần làm rõ, tính tất yếu lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam thể phương diện: - Đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với quy luật phát triển lịch sử xã hội lồi người: phân tích tính phù hợp thơng qua học thuyết hình thái KTXH CNMLN - Đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng người cách triệt để: thơng qua việc phân tích so sánh vị trí, vai trò người lao động với chế độ xã hội trước đó, để thấy tính triệt để mặt giải phóng người chế độ xã hội - Kết luận vấn đề Câu 11 Sinh viên cần làm rõ đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao gồm đặc trưng mặt sau: - Chính trị: phân tích cụ thể - Kinh tế: phân tích cụ thể - Văn hóa đạo đức: phân tích cụ thể - Xã hội: phân tích cụ thể - Ngoại giao: phân tích cụ thể Câu 12 Sinh viên cần làm rõ nội dung sau: - Đặc điểm thời kỳ độ Việt Nam - Tính chất, độ dài thời kỳ độ - Nhiệm vụ thời kỳ độ - Nội dung thời kỳ độ - Các nhân tố đảm bảo xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam Câu 13 Sinh viên cần làm rõ nội dung: - Sự đời ĐCSVN: + Quan điểm CNMLN đời Đảng cộng sản nói chung + Quan điểm HCM đời ĐCSVN + Phân tích sở HCM đưa luận điểm + Kết luận vấn đề - Về tính tất yếu: Sinh viên phân tích làm rõ, đời ĐCSVN phù hợp quy luật phát triển cách mạng giới, cách mạng Việt Nam Đồng thời, kết q trình tìm đường cứu nước HCM Câu 14 Sinh viên cần làm rõ: - Về vai trò ĐCS: + Vai trò chung + Vai trò cụ thể + Liên hệ với thực tiễn cách mạng - Bản chất ĐCSVN: Làm rõ luận điểm “Đảng CSVN vừa Đảng giai cấp cơng nhân, đồng thời Đảng tồn dân tộc” + Bản chất giai cấp công nhân Đảng: biểu + Tính dân tộc Đảng: biểu + Kết luận vấn đề Câu 15 Sinh viên cần làm rõ, xây dựng Đảng quy luật tồn phát triển Đảng, vì: - Xuất phát từ vai trò, vị trí Đảng Cộng sản Việt Nam: phân tích cụ thể - Xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ cơng tác xây dựng Đảng: phân tích cụ thể - Xuất phát từ nội công tác xây dựng Đảng: phân tích cụ thể - Sự chống phá lực thù địch: phân tích cụ thể Câu 16 Sinh viên cần làm rõ nội dung công tác xây dựng Đảng nội dung: -Xây dựng Đảng mặt tư tưởng: phân tích cụ thể - Xây dựng Đảng mặt trị: phân tích cụ thể - Xây dựng Đảng mặt tổ chức: phân tích cụ thể - Xây dựng Đảng mặt đạo đức: phân tích cụ thể Câu 17 Sinh viên cần làm rõ vị trí, vai trò đại đồn kết dân tộc nghiệp cách mạng nội dung: - ĐĐKDT vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành cơng cách mạng: phân tích cụ thể - ĐĐKDT mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc: phân tích cụ thể - Liên hệ thực tiễn: vai trò đồn kết dân tộc trình dựng nước giữ nước; trình xây dựng đất nước Câu 18 Sinh viên cần làm rõ nội dung: - Nội dung khối ĐĐKDT: + Đại đoàn kết dân tộc đại đồn kết tồn dân: phân tích cụ thể + Điều kiện để xây dựng khối ĐĐKDT: phân tích cụ thể - Sự vận dụng ĐCSVN giai đoạn nghiệp đổi đất nước Câu 19 Sinh viên cần làm rõ: - Vai trò đồn kết quốc tế: phân tích cụ thể vai trò đồn kết quốc tế + Đồn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại tạo thành sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam + Đoàn kết quốc tế nhằm góp phần nhân dân giới thực thắng lợi mục tiêu cách mạng lợi - Nội dung khối đoàn kết quốc tế + Với giai cấp cơng nhân quốc tế: phân tích cụ thể + Với dân tộc thuộc địa bị áp bức: phân tích cụ thể + Các lực lượng tiến giới: phân tích cụ thể Câu 20 Sinh viên cần làm rõ: - Nhà nước dân: nội dung biểu - Nhà nước dân: nội dung biểu - Nhà nước dân: nội dung biểu Câu 21 Sinh viên cần làm rõ: - Quan niệm CN Mác - Lênin chất Nhà nước - Quan điểm Hồ Chí Minh: Phân tích luận điểm “Nhà nước ta mang chất giai cấp công nhân đồng thời thống với tính nhân dân dân tộc” Trong làm rõ: + Bản chất giai cấp công nhân nhà nước: nêu biểu cụ thể + Sự thống chất giai cấp cơng nhân với tính nhân dân tính dân tộc nhà nước: nêu biểu cụ thể - Kết luận vấn đề Câu 22 Sinh viên cần làm rõ: - Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Việt Nam bao gồm nội dung bản: + Xây dựng nhà nước hợp pháp, hợp hiến: phân tích cụ thể + Hoạt động quản lí nhà nước Hiến pháp, pháp luật trọng đưa pháp luật vào sống: phân tích cụ thể - Liên hệ thực tiễn nay: Từ kiến thức học yêu cầu sinh viên liên hệ thực tiễn xây dựng nhà nước ta Câu 23 Sinh viên cần làm rõ nội dung sau: - Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu Bao gồm: + Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức đủ đức, đủ tài: phân tích cụ thể + Đề phòng khắc phục tiêu cực hoạt động Nhà nước: phân tích cụ thể + Tăng cường tính nghiêm minh pháp luật đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức: phân tích cụ thể - Liên hệ: Từ kiến thức học yêu cầu sinh viên liên hệ thực tiễn xây dựng nhà nước ta Câu 24 Sinh viên làm rõ nội dung sau: - Vị trí văn hố: phân tích cụ thể - Chức văn hố: phân tích cụ thể - Tính chất văn hóa: phân tích cụ thể Câu 25 Sinh viên cần làm rõ lĩnh vực văn hóa TTHCM bao gồm: - Văn hố giáo dục: phân tích cụ thể - Văn hóa – văn nghệ: phân tích cụ thể - Văn hố đời sống: phân tích cụ thể Câu 26 Sinh viên cần làm rõ phẩm chất đạo đức cách mạng bao gồm: - Trung với nước, hiếu với dân: phân tích cụ thể - Thương u người, sống có tình có nghĩa: phân tích cụ thể - Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư: phân tích cụ thể - Tinh thần quốc tế sáng: phân tích cụ thể Câu 27 Sinh viên cần làm rõ - nguyên tắc xây dựng đạo đức Bao gồm: + Nói đơi với làm, nêu gương đạo đức: phân tích cụ thể + Xây đơi với chống: phân tích cụ thể + Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: phân tích cụ thể - Liên hệ với thân trình rèn luyện học tập Câu 28 Sinh viên cần làm rõ: - Vai trò sinh viên phát triển đất nước - Vai trò đạo đức sinh viên - Hồ Chí Minh gương sáng ngời đạo đức cách mạng - Thực trạng lối sống, đạo đức sinh viên nay: Mặt tích cực; Mặt hạn chế - Nội dung việc học tập Câu 29 Sinh viên cần phân tích, làm rõ vai trò, vị trí người nội dung: - Con người vốn quý nhất, yếu tố định thắng lợi cách mạng: phân tích cụ thể - Con người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng; phải coi trọng, chăm sóc, phát huy nhân tố người: phân tích cụ thể Câu 30 Sinh viên cần làm rõ: - Nội dung chiến lược trồng người TTHCM bao gồm: + Trồng người" yêu cầu khách quan, chiến lược: phân tích cụ thể + Chiến lược "trồng người" trọng tâm, phận hợp thành chiến lược phát triển kinh tế- xã hội: phân tích cụ thể + Để thực chiến lược trồng người phải coi trọng vai trò giáo dục đào tạo: phân tích cụ thể - Để phát huy nhân tố người công xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta, cần ý: + Thứ nhất, phát triển mạnh mẽ giáo dục - đào tạo khoa học - cơng nghệ: phân tích cụ thể + Thứ hai, cần quan tâm giải hài hoà quan hệ lợi ích theo phương châm bảo đảm cơng xã hội: phân tích cụ thể + Thứ ba, xây dựng thực chế dân chủ hoá mặt đời sống xã hội: phân tích cụ thể ... Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc thuộc địa? Câu 7: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp? Câu 8: Trình bày luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh cách... Câu 19: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò nội dung khối đoàn kết quốc tế? Câu 20: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân? Câu 21: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh chất giai cấp... Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh số lĩnh vực văn hố? Câu 26: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức cách mạng người Việt Nam thời đại mới? Câu 27: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập và hướng dẫn bài tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Bài tập và hướng dẫn bài tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay