SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea Tung

28 27 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 19:58

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea TungSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea TungSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea TungSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea TungSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea TungSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea TungSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea Tung - I Ph n m u Lý ch m i th tài i, giáo d c chi m m t v trí r t quan tr ng Cùng v i m t s ngành khác, giáo d c góp ph n nâng cao nh n th i Tuy nhiên, m n, giáo d c l th i s ng xã h i c a c t ch c theo nh ng cách m l a tu i, vi c giáo d c cho tr m c, h v y M c tri n giáo d c âm nh a giáo d c âm nh c giáo d c tình c c, th m m cho tr Giáo d c âm nh c hình thành cho tr lòng yêu thiên nhiên, yêu T qu c, tình i Khơng ch v y, giáo d c âm nh nâng cao kh n , phát tri n th ch t, giúp tr phát tri ng, c ng c ki n th c cho tr qua h c t p, ng âm nh ti p xúc ho t c hát, nghe hát, v nh c s hình thành ng theo nh tr nh ng y u t c a m t nhân cách phát tri n toàn di n, hài hoà, s phát tri n v th m m ng M c, trí tu th l c c bi i v i l a tu i M u giáo, âm nh c m t lo i hình ngh thu t phát tri cc ng, sáng t o, kh n giúp tr nh n th c th gi i xung quanh, phát tri n ngôn ng , quan h giao ti nh c th gi i th i tình c y c m xúc, th gi i âm nh i v i tr âm i cho tr v p tâm h n; nh ng hát gi n d , có tính ch t ngh thu t, phù h p v i l a tu i s hình thành c m th tr th hi u âm nh c sáng, lành m ct c a tình p Chính v y, giáo d c âm nh c cho tr m m non m t nhi m v vô quan tr ng Là giáo viên ch nhi m l p lá, qua gi ho nh n th y cháu t ch ng âm nh c hàng ngày h ng thú tham gia vào gi h c n cháu hát sai c Bá L c- nh ng n t lên cao ho c n t ng M m non Ea Tung - xu ng th p t h p v tay, v ra, t ch c bu ng theo nh c h n ch Ngồi cu i ch cháu t nhút nhát, N mc a tr l p ph trách, v i mong mu n M t s bi n pháp nâng cao ch d c âm nh c cho tr 5-6 tu ng M m non Ea Tung M c tiêu, nhi m v c ng Giáo nghiên c u tài M c tiêu: - m t s bi n pháp nh m nâng cao ch cho tr 5- tu ng giáo d c âm nh c ng m m non Nhi m v : - Tìm hi u th c tr ng c a tr , - ng gi l p 5-6 tu i t i ng v chu n b , cách t ch c k t qu c tr n pháp ng nghiên c u - M t s bi n pháp giúp tr h c t t môn giáo d c âm nh c Gi i h n ph m vi nghiên c u - Tr 5-6 tu ng m m non Ea Tung- xã Ea Na- Huy n Krông Ana- u nghiên c u lý lu n - phân tích- t ng h p tài li u Bá L c- ng M m non Ea Tung - u th c ti n - u tra - kh o nghi m, th nghi m II Ph n n i dung lí lu n Nói v t m quan tr ng c a âm nh c m m non, khơng có th ph nh n i hình ngh thu ng s m nh n tâm lý tình c m c a tr Nh ng ca khúc hay không ch mang l i nh ng c m xúc sáng, lành m nh n tr áo d c em bi y cơ, bè b n, c Ngồi Âm nh c giúp tr phát tri n ngơn ng , phát tri n tai nghe c m xúc cho tr Âm nh c v n r t g i tr nh u tiên c a cu c s ng, nh ng ph n ng vui v c a tr nghe âm nh c v , th m chí nhi u l n l n gi a âm nh c v i âm khác quanh Khi tr nh c vào tu i M u giáo, nh t t tu i tr lên tr c nh ng hát nh nh c cháu l i cháu l i r t th c yêu âm nh c ph n l n hồn i l n xung quanh Vì th c ti c bi ng gi h c âm nh c, v i ho say mê, có c vang lên Và m ph i t t o nhi m u nh c hay Tuy nhiên lòng u thích âm nhi u m c nh cu c s ng, giáo d c c xung s yêu thích âm nh nâng cao ch t i v i tr , giáo viên dùng d y h c phù h p, tích h p giáo d c âm nh c ng cu c s ng h ng ngày ng M m non m t cách lơgich, có hi u qu Th c tr ng ng M m non Ea Tung c p, v i s n l tr n có ch c s quan tâm t o Phòng a t p th cán b , giáo viên, nhân viên ng tin c y lòng ph Bá L c- ng M m non Ea Tung n t i - phòng h c khang trang, s ch s , trang thi t b ph c v cho vi c h c âm nh : u máy, tivi, máy tính Sân bãi r ng rãi thích h p cho vi c t ch c, bi u di n n giáo viên tr giàu nhi t huy t r t t chu n chu n Ch c nâng cao theo t ng gi ng d c ình òn ng , kh th pv h n ch , h ng theo k p nh c, M t s tr dân t c òn h n ch , nh ng khơng n vi c ti p thu âm nh c M t s tr l i r t hi u ý gi h c gây nh h m non ch c h c m t s ki n th n th c sâu r ng ng l p c ngày nên vi c b nhi ng, rèn luy c âm nh c; th i c g p vi mang l i hi u qu - m tình hình c a l p Bá L c- ng M m non Ea Tung - T ng s h c sinh : 34 tr ; Nam: 21; N : 13; Dân t c : 06 : chu n - K t qu kh stt % Tr c m nh n th hi , tình c m 17 50% 17 50% 15 44% 19 56% 14 41% 20 59% 14 41% 20 59% 19 56% 15 44% nghe âm g i c m, hát b n nh c Tr u, l i ca th hi n s c thái phù h p v i hát, b n nh c V ng nh u, nh a M c tiêu c a gi i pháp trò ch t ch c gi ho ; ng âm nh c t ch c bi u di giúp tr m u giáo 5- tu i h ng thú tích c c v i mơn h c b N i dung cách th c th c hi n gi i pháp Bá L c- ng M m non Ea Tung - : mô - lder - 2018 , Ch Bài hát ng m m nonT t trung thu th t vui u giáo c Hoa bé ngoan ng m m non u giáo ng Bá L c- ng M m non Ea Tung - Cháu v n nh ng m m non ng em Vui t ng L i chào bu i sáng L p k B n thân Nh y lò cò Ngày vui c a bé Chúc m ng sinh nh t C tu u ngoan Em bé kh e em bé ngoan Hoa bé ngoan Bàn tay m Ba ng n n n lung linh tr Cái B ng Hôm m tr Gánh gánh g ng g ng B t t c Bá L c- ng M m non Ea Tung - Chi Bi t l i m Cho Ngành ngh Bông h ng t ng cô Màu áo b i Cháu yêu cô công nhân Cô giáo mi n xuôi nh Tía má em Cháu u th d t a bi n vàng Th c v t Lý t gi ng Qu Xòe hoa Màu hoa Cây trúc xinh n c a ba Bèo d t mây trôi n Bá L c- ng M m non Ea Tung - ng v t H nhà kì nhơng Phi ng a Chú gà v t G m Con ch p Con cào cào Con chim vành khuyên Chú kh Chú voi B Tôm, cua, cá thi tài Chim sáo Giao thơng xíu ng ph Nh l i cô d n ng ph Tàu l âu mà v i mà vàng Hi ng t nhiên Gánh gánh g ng g ng Bá L c- ng M m non Ea Tung - Tr ng Ông m t tr i óng ánh G i n ng Ngôi nh m Th ng cu i - Bác H Ông tiên Bác H p Bác H ng b ng Bác H Chí Minh Nh gi ng hát Bác H i th ng Em nh Tây Nguyên Múa v i b n Tây Nguyên M i b n vui múa ca Kh Bá L c- ng M m non Ea Tung 10 - Ví d 2: Bài ''Cô m '' Câu hát ''Cô m cháu con'' tr hát thành ''Cơ m cháu con'' ik th pv cl nghe - l n cho tr Ví d 3: Khi cho tr hát ''Bông h ng t ng cơ'' tơi trò chuy n v i tr n i dung hát T th hi c m, trìu m c phong cách bi u di n ph i tình m mà tr dành cho giáo c a Ví d c, t o l i m i cho hát giúp tr tr i gi h c âm nh c vi c t o nh c m i l , sáng t o s góp ph n c ng c tình u âm nh c cho tr ts h u ki * m c i biên l phù ng, l p: d u chân -M n tai nghe, tr ph n ng nhanh v i ti t t u khác phát tri n kh có ch Bá L c- nh ng M m non Ea Tung 14 - - Chu n b : ph n màu, 5-6 vòng tròn, tr - 5-6 vòng tròn, s tr m i l ng v i s vòng, dùng ph n màu v hình bàn chân c a tr t u theo th ng gõ nh p nhàng xung quanh vòng tròn Khi ti t t u i tr ph i ch y nhanh vào vòng tròn có d u chân c a N u tr ch y vào vòng tròn khơng i d u chân c a s ph i hát t ng cho c l p m t * -M hát qua c ph n x nhanh, rèn luy n kh ng c - Chu n b : nh c hi - c không l i m t s hát tr nh m t tr (ch n tr có kh ng, múa hát t t), cô truy n thông tin vê hát cho tr g i ý tr th hi n b n c nói) Tr l i c i tr l tr ph i hát l c ng tác v i ph có tín hi u thơng báo nh c vang lên ng quy n tr l i b n * -M - Chu n b : - * -M khám phá bi t nh n xét âm phát t nh ng c gi ng phát âm gi l i - Chu n b : m t s chai( ly, c ng n Bá L c- c khác nhau, gõ ng M m non Ea Tung 15 - cho m - khám phá âm phát t c vào m t chai b gõ l i Tr so sánh âm t chai Khuy n khích tr th y tinh th nghi m * -M nh n gi ng hát c a qua ng nghe - Chu n b : ng nh a cong cho m v a tai tr u v a mi ng tr , m u c - hát cho tr , tr dùng ng nghe áp vào tai mi ng, tr c c m nh n s c gi ng hát rõ ràng c a mình, ng c a âm ng nghe cc c c truy n th ng c a dân t c Tây Nguyên) - M nh n m t s âm nh c c Nguyên, thêm yêu quí b n s i Tây c - Chu n b : Ghi âm âm c a t ng nh c c - l t âm nh c c , d tên nh c c Bên c nh vi c tìm tòi c i biên m t s c v t thích thú, c m th y l l m nghe nh ng hát giai u quen mà l s t l i m i tr u kích thích tính tò mò u tr M t i lúc m Ví d : V o b ng cách tl il im m t ng Th y cô hi n trao t ng Bá L c- ng M m non Ea Tung 16 - nh r ng r Sáng l p lánh y n t m xn y n h ng Hoa bìm b p m p Ho c v i b im c vi t l i nh m giáo d c cho tr bi t yêu quí xanh Em thích Tang tình xanh m c Che bóng r ng quê em vui Tang tình s c s c h c hành Cây trái ngày t Giú i Khơng khí lành m nh, sáng , , * + Chiêng tre Bá L c- ng M m non Ea Tung 17 - Tây Nguyên : * -5cm, * + + + Bá L c- ng M m non Ea Tung 18 - 6: Ho ng âm nh c gi , t p th d c, - Âm nh c gi Tr il c n có y u t tr u ng t m (có th nh c khơng l u nh nhàng, âm tr có th có m t b - Vào gi ng kho ng th nh vào gi c ng tơi m i tình c c ph nh nghe ch t nh nhàng c a h nh ng dân ca th l n tr d dàng tìm n m t gi c ng sâu ngon gi - Vào bu i x sau tr ng d y: hi n t i h u h t c s m m non, cháu ng d r i k p vào gi ho ng chi u Th n th y tr sau gi ng t p t nh gi c y nên c n cho cháu có m t chút th ng m u vui nh n ho c m t t m t kho s n sàng tham gia vào ho có âm nh c i cho tr s ng bu i chi u - Vào gi tr tr : k t thúc m t ngày h c t i ch gia ng M m n c a tr Lúc này, tr gia v a tham v a nghe nh ng hát m i l , vui v làm cho khơng khí thêm i - Trong gi th d p n, nh p nhàng, kh e kho n; hát theo ch Bá L c- s giúp tr h ng ng M m non Ea Tung 19 - - Trong ho ng tr i: nên ch n nh ng hát có n i dung g v i thiên nhiên; hát phù h p v quan i Ví d : cho cháu n hoa, giáo có th m nh T n) - Tr , cô giáo g i ý cho tr t sáng t o múa, hát, v n ng, s d ng nh c c riêng ho c v i nhóm Bi u di g m bi u di n sau ch h i M a bi u di bi u di n vào ngày l là: C ng c , rèn luy n k ngh thu t; tr i nghi m c m xúc m i m ng kh m r ng nh n th c cho tr ; giúp tr ng m th âm nh c, m nh d n, t tin trình bày ng nhóm i dung phù h p v i ch i, hình th c xen k rang ph có màu s s c s , h n ch dùng nh ng gam màu t i, x n Trang ph c nh t thi t ph i phù h p v i n i dung c a ti t m c c , âm thanh, ánh sáng thi t b khác ph m b o ch o ng ây d ng k ch b n c th Chu n b + Trang ph c : m t s trang ph c ch tr t hóa trang tr chu n b t t t mùa xuân + C nh trí : d ng c trang trí tr làm b hành ch u, bánh té Bá L c- ng M m non Ea Tung u ti n ng, 20 - ng, li n treo, thi p v v tr th c hi n trang trí ti p t c sân kh u, treo thi i t ch c ho ng bi u di + Nh c cho cháu hát m: ng Ti n hành: * Ho ng 1: Thi t k trang trí sân kh u - Cô giáo ng h i xuân, t l - Cô gi i thi u: s k , trang trí sân kh nt tr chu n b cho bu i bi u di n hát múa m ng xuân - Cô giao nhi m v : + 1: Trang trí sân kh u b + 2: u mai, g n thi p trang trí vào mai 3: b ào, g n thi (cô m nh c v ch xuân) * Ho ng r t vui, cô cháu thi t ng 2: Bi u di n m ng xuân - Cô tiên mùa xuân (cô giáo 2) xu t hi n, cô giáo m nh c l p hát theo - Cô mùa xuân t u b n gái cài lên tóc, b n trai cài vào áo Tr k t nhóm theo màu s c, ki u dáng c t à, T - Cô mùa xuân gi i thi bi n i l t ô l t bi u di n hát a T t + Bé thêm m t tu i Bá L c- ng M m non Ea Tung 21 - - Cô giáo 1, gi i thi u ti t m n nh n xuân ca) - Cô giáo cô mùa xuân gi i thi u lân, r ng chu n b tr l y lân r n b nh y múa theo nh c tr ng lân * K t thúc: c K t qu kh o nghi m, giá tr khoa h c c a v hi u qu ng d ng Sau th c hi n bi b nghiên c u, ph m vi nc ng nghi p t s câu h i + Bi pv m c a tr + Hi u qu th c hi n bi nào? H u h t câu h c s nh t trí c bi ng nghi p c s d ng mang l i hi u qu h t s c b t ng t i l p m u giáo 5- tu i ng M m non Ea Tung sau: - Tr hát t nhiên rõ l - Bi t v tay, s d ng nh c c c a tác ph m m, v ng minh h a, múa hát - Tr t tin th hi n m t tác ph m bi u di n nhiên, nhí nh nh Bá L c- ng M m non Ea Tung 22 - - Các gi ho c al i tu n, bi u di c cháu th hi n nhi ng v n i u * B ng k t qu sau th c hi n gi i pháp, bi n pháp Cu % Tr c m nh n th hi n thái S T l S T l % tr (%) tr (%) 17 50% 17 50% 31 91% 9% 41% 15 44% 19 56% 30 88% 12% 44% 14 41% 20 59% 28 82% 18% 41% 14 41% 20 59% 27 80% 20% 39% 19 56% 15 44% 28 82% 18% 26% , tình c m nghe âm g i c m, hát b n nh c Tr u, l i ca th hi n s c thái phù h p v i hát, b n nh c V ng nh p nhàng theo u, nh III K K t lu n: Bá L c- ng M m non Ea Tung 23 - G , Qua bi n pháp th c hi n - ; Ki n ngh - iv ng: - môn y m nh cơng tác xã h i hóa giáo d b sung thêm âm n - Có bi n pháp, ki n ngh m l p b Bá L c- ng k ng M m non Ea Tung 24 - - - t n kinh nghi m M t s bi n pháp nâng cao ch t ng Giáo d c âm nh c cho tr 5-6 tu i t H ng khoa h ng MN Ea Tung R t mong sáng ki n ngày hồn thi Tơi xin chân thành c Ea Na, ngày 20 tháng 03 i vi t Lê Hoàng Th Bá L c Bá L c- ng M m non Ea Tung 25 - M CL C I Ph n m u Trang M c tiêu nhi m v c ng nghiên c Gi i h n ph m vi nghiên c II Ph n n i dung Th c tr Gi i pháp bi a M c tiêu c a gi i pháp bi b N i dung cách th c hiên gi i pháp bi c K t qu c qua kh o nghi m, giái tr khoa h c c a nghiên c III Ph n k t lu n, ki n ngh K t lu 25 Bá L c- ng M m non Ea Tung 26 - TÀI LI U THAM KH O c âm nh b ih m a d i, b sung m t s n i dung c a hành kèm theo t B ng m m non- Nhà xu t 17/2009/TT- ng B Giáo d Tuy n ch GDMN ban a o c phát tri n th m m cho tr 5-6 tu i- NXB Giáo d c Vi t Nam 5.T p chí giáo d c M m non Sách Tuy n t p hát cho tr M m non Ngu n internet Bá L c- ng M m non Ea Tung 27 - NH N TM/ Bá L c- ng M m non Ea Tung 28 ... pháp nâng cao ch d c âm nh c cho tr 5-6 tu ng M m non Ea Tung M c tiêu, nhi m v c ng Giáo nghiên c u tài M c tiêu: - m t s bi n pháp nh m nâng cao ch cho tr 5- tu ng giáo d c âm nh c ng m m non. .. Nguyên M i b n vui múa ca Kh Bá L c- ng M m non Ea Tung 10 - ; , , cô Bá L c- ng M m non Ea Tung 11 - cao - l - - - xen k : Khi Bá L c- ng M m non Ea Tung 12 - tay i, , - Nh ng l hay m c ph... M m non Ea Tung 23 - G , Qua bi n pháp th c hi n - ; Ki n ngh - iv ng: - mơn y m nh cơng tác xã h i hóa giáo d b sung thêm âm n - Có bi n pháp, ki n ngh m l p b Bá L c- ng k ng M m non Ea Tung
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea Tung, SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ 56 tuổi tại trường Mầm non Ea Tung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay