SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

30 33 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 19:17

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm n m n Tr tiêu kích thích t +T ng tâm + Giúp giáo viên ung tâm pháp sau: - , - - II - - Q quan- - l 3- - - - - - , khoa : STT Tiêu chí 84/262 32,1% 178/262 67,9% 77/262 29,4% 185/262 70,6% 91/262 34,7% 171/262 65,3% ` iáo viên làm trung tâm Nguyên nhân khách quan: n môn công tác a quan tâm ng nêu - - 10 * 16 giáo viên xuyên tìm t 17 Giáo viên xung quanh T Thơng h khích giáo viên 18 - Giáo viên s ghép * : - 19 hoa có àng phân â 20 sâu Nh Giáo viên th t 21 - 22 * sinh: Knul, 23 -2018 24 25 STT Tiêu chí 84/262 178/262 241/262 21/262 32,1% 67,9% 92% 8% 77/262 185/262 245/262 17/262 29,4% 70,6% 93,5% 6,5% 91/262 171/262 239/262 23/262 34,7% 65,3% 91,2% 8,8% T - tu 26 nguy : : : sinh 27 t / Ea Bông, ngày 15 tháng 28 T - - - - Bình - - - : Module , module Xây - 29 TRANG I 1 2 3 II 4 III 26 26 27 29 M 30 30 ... thích t +T ng tâm + Giúp giáo viên ung tâm pháp sau: - , - - II - - Q quan- - l 3- - - - - - , khoa : STT Tiêu chí 84/ 262 32,1% 178/262 67,9% 77/262 29 ,4% 185/262 70,6% 91/262 34, 7% 171/262... viên làm trung tâm Nguyên nhân khách quan: n môn công tác a quan tâm ng nêu - - 10 Giáo viên th t c c x gi n 11 xung quanh * Môi nh sinh h - iê Mơi : phòng nhóm iên 12 13 * phon nguy Xây 14. .. sinh: Knul, 23 -2018 24 25 STT Tiêu chí 84/ 262 178/262 241 /262 21/262 32,1% 67,9% 92% 8% 77/262 185/262 245 /262 17/262 29 ,4% 70,6% 93,5% 6,5% 91/262 171/262 239/262 23/262 34, 7% 65,3% 91,2% 8,8%
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay