SKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư Pang

27 40 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 19:07

SKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư PangSKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư PangSKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư PangSKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư PangSKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư PangSKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư PangSKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư PangSKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư Pang ng c Pang I L : c p t S ch r , logic, có i u n n ng l ( Hồn thành xong , c kì n Bn có ê làm sao, , ng c Pang ,c , M c tiêu, nhi m v c tài: M c tiêu: t : Thông qua l , t tr , : : t , - Ana Th 2018 : Internet gt b : , ng c Pang , 2017- 2018 : -2018 : - TTG t - cho k c , phá nâng cao th i ( ) t , ng c Pang v V ta có anh em t S tình t , ng c Pang : t v Pang 26 5/26 19 % 21/26 81% Nguyên nhân khách quan: ch : , t t , ng c Pang : tham ng , C C a M hành thói quen ,k ,k ,k , ng c Pang b : uynh cách bó 1: V , Xây d m trung tâm, tr , sau: p p 2: T , , ng c Pang , tay vào sâu theo , m trung tâm, Bdtx môdun Tháng 9: pháp 3: Xây môi làm trung tâm, trang trí lơi , mà m cho ,v , ng c Pang làm quen - N x , ng c Pang Làm gian hàng g , 10 ng c Pang v am có c p4 T , 13 ng c Pang , tơi cho hình : có tên gì? c , 14 ng c Pang qua hình C , Mơn : Khi cho có - h , 15 ng c Pang : , Cô , gì? : giúp cháu , 16 ng c Pang : Cô : , , 17 ng c Pang Biên pháp 5: l 46% nên Tôi : c , , 18 ng c Pang Hìn , 19 ng c Pang i V , 20 ng c Pang , 21 ng c Pang mà t Giúp d , : Pang, áp Chính g 5/26 19 % 21/26 81% 22/26 85% 4/26 15% , 22 ng c Pang III : Vi c cung c p v n ti ng Vi t cho tr dân t c thi u s ch ng n làm cho c tr có nh ng chuy n bi n tích c c Tr h ng ng V n t c a tr c m r ng phong phú, tr t câu h i theo n i dung mà tr mu n h i b ng ti ng Vi t Tr m nh d n, t hi giao ti p v i cô b n, s d ng ngôn ng ti ng Vi t m ch l giao ti p c a cô tr ngày thân thi trình truy n th ki n th c c Ph huynh d n nh n th n tr nh nhàng h p d c vi c giao ti p b ng ti ng Vi t nhà s giúp cho tr d dàng vi c ti p nh n ki n th c c a giáo viên Ph huynh thích thú th y giao ti p v i cô, b n bè b m b ng ti ng Vi t : T L trang thi t b , , dùng, 23 ng c Pang ng yêu c u phát tri n quy mô, nâng cao ch d c tr , cho giáo EaBông, ngày 16 tháng 03 , 18 24 ng c Pang , 25 ng c Pang STT tâm non non , 26 ng c Pang TRANG I 1 2 II ung 3 a b c 21 d 22 III 23 23 23 , 27 ... Pang : , Cơ , gì? : giúp cháu , 16 ng c Pang : Cô : , , 17 ng c Pang Biên pháp 5: l 46% nên Tôi : c , , 18 ng c Pang Hìn , 19 ng c Pang i V , 20 ng c Pang , 21 ng c Pang mà t Giúp d , : Pang, ... Pang Làm gian hàng g , 10 ng c Pang có , 11 ng c Pang ráp, M , 12 ng c Pang v am có c p4 T , 13 ng c Pang , tơi cho hình : có tên gì? c , 14 ng c Pang qua hình C , Mơn : Khi cho có - h , 15 ... ng c Pang v V ta có anh em t S tình t , ng c Pang : t v Pang 26 5/26 19 % 21/ 26 81% Nguyên nhân khách quan: ch : , t t , ng c Pang : tham ng , C C a M hành thói quen ,k ,k ,k , ng c Pang
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư Pang, SKKN Một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường Tiếng việt trẻ dân tộc thiểu số 56 tuổi tại lớp lá 1 trường MN Cư Pang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay