Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của ba loài Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gapnep.) Cày ri ta Hạ Long (Chiritahalongenis Kiew & T.H.Nguyen) và An điền lá thông của Việt Nam

158 42 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 18:11

MỞ ĐẦU Ngày nay, kinh tế càng phát triển thì nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng càng trở nên cấp thiết Do đó, nhu cầu sử dụng thuốc để phòng ngừa và chữa trị những căn bệnh nan y đặc biệt là bệnh ung thư ngày càng cao Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau tim mạch. Mỗi năm thế giới có thêm 14,1 triệu bệnh nhân mắc ung thư, 8,2 triệu người tử vong vì căn bệnh này. Hiện nay, một trong những hướng nghiên cứu thu hút các nhà khoa học để tìm ra thuốc phòng ngừa và chữa trị ung thư là đi từ các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên. Đến nay, nhiều hợp chất thiên nhiên hoặc các sản phẩm được tổng hợp, bán tổng hợp từ các hợp chất tự nhiên đã được sử dụng một cách hiệu quả trong việc điều trị, phòng ngừa bệnh ung thư và các bệnh tật khác giúp con người chống lại bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu, khám phá tác dụng chống ung thư và các hoạt tính sinh học khác của các hợp chất được phân lập từ nhiều loài thực vật khác nhau. Việt Nam có nguồn thực vật phong phú và đa dạng với khoảng 12.000 loài trong đó đã điều tra có gần 3 900 loài được sử dụng làm thuốc thuộc 309 họ. Song bản chất hóa học của chúng cũng như mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý thì mới được biết rất ít hoặc chưa biết. Do đó, việc nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài thực vật nhằm tìm kiếm các chất có hoạt tính có giá trị là rất cần thiết. Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gagnep.), Cày ri ta Hạ Long (Chirita halongenis Kiew & T. H. Nguyen) là hai loài thực vật đặc hữu của Vịnh Hạ Long, chưa được nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học. An điền lá thông [Oldenlandia pinifolia (Wall. ex G. Don) Kuntze] có tác dụng thanh nhiệt, giảm đau và chữa vết thương, tuy nhiên cho đến nay chỉ có một thông báo kết quả ban đầu về thành phần hóa học và chưa có nghiên cứu nào về hoạt tính sinh học của loài này. Để đóng góp vào việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá, góp phần bảo tồn những loài thực vật quý hiếm, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của ba loài: Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gagnep.), Cày ri ta Hạ Long (Chirita halongenis Kiew & T. H. Nguyen) và An điền lá thông [Oldenlandia pinifolia (Wall. ex G. Don) Kuntze] của Việt Nam”. Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của ba loài nêu trên của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính gây độc tế bào, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo. Nội dung luận án bao gồm: 1. Phân lập các hợp chất từ ba loài Allophylus livescens, Chirita halongensis và Oldenlandia pinifolia ở Việt Nam bằng phương pháp sắc ký cột. 2 Xác định cấu trúc hoá học các hợp chất phân lập được bằng các phương pháp phổ MS, 1D-NMR, 2D-NMR. 3 Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của các dịch chiết và các hợp chất phân lập được. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - KHIẾU THỊ TÂM NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HĨA HỌC HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA LOÀI: NGOẠI MỘC TÁI (ALLOPHYLUS LIVESCENS GAGNEP.), CÀY RI TA HẠ LONG (CHIRITA HALONGENSIS KIEW& T.H.NGUYEN) AN ĐIỀN THÔNG [OLDENLANDIA PINIFOLIA (WALL EX G.DON) KUNTZE] CỦA VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC NỘI - 2018 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chi Allophylus 1.1.1 Giới thiệu thực vật chi Allophylus 1.1.2 Ứng dụng chi Allophylus y học cổ truyền 1.1.3 Thành phần hóa học hoạt tính sinh học chi Allophylus 1 Hợp chất phenol 1 Hợp chất terpenoid steroid 1 3 Các hợp chất khác 1.1.4 Tình hình nghiên cứu Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gagnep) 11 1.2 Tổng quan chi Chirita 11 1.2.1 Giới thiệu thực vật chi Chirita 11 1.2.2 Ứng dụng chi Chirita y học cổ truyền 12 1.2.3 Các nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học chi Chirita 12 1.2.3.1 Các hợp chất phenylethanoid 13 Các hợp chất quinone 14 3 Các hợp chất flavonoid 16 Các hợp chất triterpenoid 16 Các nhóm chất khác 18 1.2.4 Tình hình nghiên cứu Cày ri ta Hạ long (Chirita halongensis Tên tác giả) 19 1.3 Tổng quan chi Oldenlandia .19 1.3.1 Giới thiệu thực vật chi Oldenlandia 19 1.3.2 Ứng dụng chi Oldenlandia y học cổ truyền 21 1.3.3 Thành phần hóa học hoạt tính sinh học chi Oldenlandia 22 1.3 Các alkaloid từ chi Oldenlandia 22 1.3 Các anthraquinone từ chi Oldenlandia 23 1.3 3 Các flavonoid từ chi Oldenlandia 26 1.3 Các iridoid từ chi Oldenlandia 28 1.3.3.5 Các hợp chất khác từ chi Oldenlandia 32 1.3.4 Tình hình nghiên cứu An điền thông [Oldenlandia pinifolia (Wall Ex G Don) Kuntze] 32 1.4 Hợp chất iridoid .33 1.4.1 Giới thiệu chung hợp chất iridoid 33 1.4.2 Phân loại hợp chất iridoid 34 1.4.2.1 Iridoid glycoside 34 1.4.2.2 Iridoid aglycone 35 1.4.2.3 Secoiridoid 35 1.4.2.4 Bis iridoid 35 1.4.3 Hoạt tính sinh học iridoid 36 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Thu hái mẫu thực vật xác định tên khoa học 37 2.2 Phƣơng pháp xử lý chiết mẫu 38 2.3 Phƣơng pháp phân tích, phân tách hỗn hợp phân lập hợp chất từ mẫu thực vật .38 2.4 Các phƣơng pháp xác định cấu trúc hợp chất phân lập đƣợc .39 2.5 Phƣơng pháp thử hoạt tính gây độc tế bào 39 2.6 Phƣơng pháp thử hoạt tính cảm ứng apoptosis 42 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM 44 3.1 Tách chiết, phân lập chất từ Ngoại mộc tái (Allophylus livescens).44 3.1.1 Xử lý mẫu thực vật chiết tách 44 3.1.2 Dữ liệu phổ hợp chất phân lập từ Ngoại mộc tái 46 Hợp chất 1,6,10,14-phytatetraen-3-ol (AL1) 46 2 Hợp chất catechin (AL2) 46 3 Chất stigmasterol (AL3) 46 Hợp chất β-sitosterol (AL4) 46 Hợp chất β-sitosterol glucoside (AL5) 46 3.1.3 Hoạt tính gây độc tế bào chất AL1 47 3.2 Tách chiết, phân lập chất từ Cày ri ta Hạ long .47 3.2.1 Xử lý mẫu thực vật chiết tách 47 3.2.2 Dữ liệu phổ hợp chất phân lập từ Cày ri ta Hạ long 50 2 Hợp chất 7-hydroxytectoquinone (CH1): 50 2 Hợp chất 3α,24-dihydroxy-urs-12-ene-28-oic acid (CH2) 50 2 Hợp chất ursolic acid (CH3) 50 2 Hợp chất oleanolic acid (CH4) 51 2 Hợp chất 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-β-D-glucopyranoside (CH5) 50 2 Hợp chất acteoside (CH6) 52 2 Hợp chất isoacteoside (CH7) 52 2 Hợp chất decaffeoylacteoside (CH8) 52 2 Hợp chất β-hydroxyacteoside (CH9) 52 3.2.3 Thử hoạt tính độc tế bào 52 3.3 Tách chiết, phân lập chất từ An điền thông (Oldenlandia pinifolia) 52 3.3.1 Xử lý mẫu thực vật chiết tách 52 3.3.2 Dữ liệu phổ hợp chất phân lập từ An điền thông 56 3 Hợp chất 1,4,6-trihydroxy-2-methyl-anthraquinone (HP1) 56 3 Hợp chất 1,6-dihydroxy-2-methylanthraquinone (HP3) 56 3 Hợp chất digiferruginol (HP4) 56 3 Hợp chất lutein (HP5) 57 3 Hợp chất ursolic acid (HP6) 57 3 Hợp chất oleanolic acid (HP7) 57 3 Hợp chất asperuloside (HP8) 57 3 Hợp chất deacetyl asperuloside (HP9) 57 3 10 Hợp chất asperulosidic acid (HP10) 57 3 11 Hợp chất scandoside methyl ester (HP11) 57 3 11 Hợp chất afzelin (HP12) 58 3 13 Hợp chất isorhamnetin-3-O-β-rutinoside (HP13) 58 3 14 Hợp chất rutin (HP14) 58 3.3.3 Thử hoạt tính gây độc tế bào cao chiết chất phân lập từ An điền thông 58 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 60 4.1 Kết nghiên cứu Ngoại mộc tái 60 4.1.1 Các hợp chất phân lập từ Ngoại mộc tái (Allophylus livescens) 60 1 Hợp chất 1,6,10,14-phytatetraen-3-ol (AL1) 60 1 Hợp chất catechin (AL2) 64 1 Hợp chất stigmasterol β-sitosterol (AL3 AL4) 65 1 Hợp chất β-sitosterol glucoside (AL5) 66 4.1.2 Hoạt tính gây độc tế bào AL1 phân lập từ Ngoại mộc tái 66 4.2 Kết nghiên cứu Cày ri ta Hạ long 607 4.2.1 Cấu trúc hóa học hợp chất phân lập 67 4.2.1.1 Hợp chất 7-hydroxytectoquinone (CH1) 68 4.2.1.2 Hợp chất 3α,24-dihydroxy-urs-12-ene-28-oic acid (CH2) 70 Hợp chất ursolic acid (CH3) 73 4 Hợp chất oleanolic acid (CH4) 73 4.2.1 Hợp chất 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl-β-D-glucopyranoside (CH5) 74 Hợp chất acteoside (CH6) 76 Hợp chất isoacteoside (CH7) 79 Hợp chất decaffeoylacteoside (CH8) 80 4.2.1.9 Hợp chất β-hydroxyacteoside (CH9) 81 4.3 Kết nghiên cứu An điền thông .84 4.3.1 Các hợp chất phân lập từ An điền thông 85 1 Hợp chất 1,4,6-trihydroxy-2-methyl-anthraquinone (HP1) 86 Hợp chất 2-hydroxy-1-methoxy-anthraquinone (HP2) 90 3 Hợp chất 1,6-dihydroxy-2-methylanthraquinone (HP3) 93 4 Hợp chất digiferruginol (HP4) 94 4 Hợp chất lutein (HP5) 95 Hợp chất ursolic acid (HP6) 100 Hợp chất oleanolic acid (HP7) 101 4.3.1.8 Hợp chất asperuloside (HP8) .101 4.3.1.9 Deacetyl asperuloside (HP9) .105 10 Hợp chất asperulosidic acid (HP10) 107 11 Hợp chất scandoside methyl ester (HP11) .109 4.3.1.12 Hợp chất afzelin (HP12) 111 13 Hợp chất isorhamnetin-3-O-β-rutinoside (HP13) 113 14 Hợp chất rutin (HP14) .116 4.3.2 Kết thử hoạt tính gây độc tế bào cao chiết hợp chất phân lập 118 Kết thử hoạt tính cảm ứng apoptosis cao chiết n-butanol tế bào bạch cầu OCI-AML .118 4.3.2.2 Kết thử hoạt tính cảm ứng apoptosis cao chiết n-butanol số hợp chất phân lập từ cao chiết dòng tế bào ung thư máu K562 122 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 129 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 131 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 133 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT H-NMR 13 C-NMR DEPT Proton Nuclear Phổ cộng hưởng từ hạt nhân MagneticResonance Spectrocopy proton Carbon-13 Nuclear Magnetic Phổ cộng hưởng từ hạt nhân Resonance Spectrocopy carbon Distortionless Enhancement by Phổ DEPT Polarisation Transfer HMBC Heteronuclear Multiple Bond Phổ HMBC Coherence HSQC Heteronuclear Single Quantum Phổ HSQC Coherence COSY Correlation Spectrocopy Phổ tương tác proton ESI-MS Electron Spray IonizationMass Phổ khối ion hóa phun mù Spectrocopy điện tử HR-ESI- High Resolution ElectronSpray Phổ khối phân giải cao ion hóa MS Ionization- Mass Spectrocopy phun mù điện tử IC50 Inhibitory concentration 50% Nồng độ ức chế 50% tế bào thử nghiệm KB Human epidermic carcinoma Ung thư biểu mô người HepG2 Human hepatocellular carcinoma Ung thư gan người Lu Human lung carcinoma Ung thư phổi người MCF-7 Human breast carcinoma Ung thư vú người HL-60 Human promyeloccytic leukemia Ung thư máu cấp tính người DMSO Dimethyl sulfoxide CH2Cl2 Diclomethane CHCl3 Chloroform EtOAc Ethyl acetate MeOH Methanol H2 O Nước TLTK Tài liệu tham khảo KH Kí hiệu i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các loài thực vật thuộc chi Allophylus Việt Nam Bảng 1.2 Các hợp chất flavonoid phân lập từ chi Allophylus Bảng 1.3 Các hợp chất phenolic phân lập từ chi Allophylus Bảng 1.4 Các hợp chất steroid terpenoid phân lập từ chi Allophylus Bảng 1.5 Các hợp chất khác phân lập từ chi Allophylus Bảng 1.6 Danh sách loài thuộc chi Chirita Việt Nam 12 Bảng 1.7 Các hợp chất phenylethanoid phân lập từ chi Chirita 13 Bảng 1.8 Các hợp chất quinone phân lập từ chi Chirita 14 Bảng 1.9 Các hợp chất flavonoid phân lập từ chi Chirita 16 Bảng 1.10 Các hợp chất triterpenoid phân lập từ chi Chirita 17 Bảng 1.11 Các nhóm chất khác phân lập từ chi Chirita 18 Bảng 1.12 Các loài thuộc chi Oldenlandia Việt Nam 20 Bảng 1.13 Các alkaloid phân lập từ chi Oldenlandia 23 Bảng 1.14 Các anthraquinone phân lập từ chi Hedyotis 25 Bảng 1.15 Các flavonoid phân lập từ chi Oldenlandia 26 Bảng 1.16 Các iridoid phân lập từ chi Oldenlandia 28 Bảng 4.1 Số liệu phổ 1H-và 13C-NMR (500/125 MHz, CDCl3) chất AL1 63 Bảng 4.2 Kết thử hoạt tính gây độc tế bào hợp chất AL1 67 Bảng 4.3 Số liệu phổ 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) CH6-CH9 82 Bảng 4.4 Số liệu phổ 13C-NMR (125 MHz, CD3OD)của CH6-CH9 83 Bảng 4.6 Số liệu phổ 1H-và 13C-NMR (500/125 MHz) hợp chất HP1 90 Bảng 4.7 Số liệu phổ 1H-và 13C-NMR (500/125 MHz, CDCl3) hợp chất HP2 93 Bảng 4.8 Số liệu phổ 1H-, 13C-NMR (500/125 MHz, CDCl3) HP5 lutein 99 Bảng 4.9 Số liệu phổ 1H-, 13C-NMR (500/125 MHz, CD3OD) HP8 HP9.106 Bảng 4.10 Số liệu phổ 1H-, 13C-NMR (500/125 MHz, CD3OD) HP10 HP11 110 Bảng 4.11 Phổ 1H-, 13C-NMR (500/125 MHz, CD3OD) HP13 HP14 .117 Bảng 4.12 Kết thử hoạt tính gây độc tế bào cao chiết n-butanol hợp chất phân lập dòng tế bào K562 .122 Bảng 4.13 Tổng kết 26 hợp chất phân lập từ ba loài nghiên cứu 125 Bảng 4.14 Tổng kết hoạt tính gây độc tế bào cao chiết hợp chất phân lập từ ba loài nghiên cứu 125 ii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các hợp chất flavonoid phân lập từ chi Allophylus Hình 1.2 Một số phenol phân lập từ chi Allophylus Hình 1.3 Các hợp chất steroid terpenoid phân lập từ chi Allophylus Hình 1.4 Các hợp chất khác phân lập từ chi Allophylus 10 Hình 1.5 Cây Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gagnep.) 11 Hình 1.6 Các hợp chất phenylethanoid phân lập từ chi Chirita 11 Hình 1.7 Các hợp chất quinone phân lập từ chi Chirita 11 Hình 1.8 Các hợp chất flavonoid phân lập từ chi Chirita 11 Hình 1.9 Các hợp chất triterpenoid phân lập từ chi Chirita 17 Hình 1.10 Các nhóm chất khác phân lập từ chi Chirita 18 Hình 1.11 Hình ảnh Chirita halongensis 19 Hình 1.12 Các hợp chất alkaloid phân lập từ chi Oldenlandia 19 Hình 1.13 Các hợp chất anthraquinone phân lập từ chi Hedyotis 26 Hình 1.14 Các flavonoid phân lập từ chi Oldenlandia 27 Hình 1.15 Các iridoid phân lập từ chi Oldenlandia 31 Hình 1.16 Hình ảnh An điền thông mọc Huế 33 Hình 2.1 Mẫu tiêu Ngoại mộc tái 37 Hình 2.2 Mẫu tiêu Cày ri ta Hạ long 37 Hình 2.3 Mẫu An điền thơng 38 Hình 3.1 Sơ đồ chiết phân lập chất từ Ngoại mộc tái 45 Hình 3.2 Sơ đố chiết phân lập chất từ Cày ri ta Hạ long 49 Hình 3.3 Sơ đố chiết phân lập chất từ An điền thông 55 Hình 4.1 Cấu trúc hợp chất phân lập từ Ngoại mộc tái 60 Hình 4.2 Cấu trúc hóa học số tương tác phổ HMBC AL1 60 Hình 4.3 Phổ ESI-MS AL1 61 Hình 4.4 Phổ 1H-NMR AL1 (CDCl3) 61 Hình 4.5 Phổ 13C-NMR AL1 (CDCl3) 62 Hình 4.6 Phổ HMBC AL1 62 Hình 4.7 Phổ 1H-NMR AL2 64 Hình 4.8 Phổ 13C-NMR AL2 65 Hình 4.10 Cấu trúc số tương tác phổ HMBC (HC) CH1 68 iii Hình 4.11 Phổ 1H-NMR CH1 (CD3OD) 68 Hình 4.12 Phổ 13C-NMR CH1 (CD3OD) 69 Hình 4.13 Phổ HMBC CH1 70 Hình 4.14 Phổ (-)-ESI-MS CH2 71 Hình 4.15 Phổ 1H-NMR CH2 (CDCl3 + CD3OD) 71 Hình 4.16 Phổ 13C-NMR CH2 (CDCl3 + CD3OD) 72 Hình 4.17 Cấu trúc số tương tác (HC) phổ HMBC CH5 74 Hình 4.18 Phổ 1H NMR CH5 (CD3OD) 75 Hình 4.19 Phổ 13C-NMR CH5 (CD3OD) 75 Hình 4.20 Phổ 1H-NMR CH6 77 Hình 4.21 Phổ 13C-NMR CH6 (CD3OD) 78 Hình 4.22 Cấu trúc số tương tác phổ HMBC CH9 81 Hình 4.23 Cấu trúc hợp chất phân lập từ An điền thơng .816 Hình 4.24 Cấu trúc số tương tác phổ HMBC (HC) HP1 86 Hình 4.25 Phổ HR-ESI-MS HP1 87 Hình 4.26 Phổ 1H-NMR HP1 (CDCl3 + CD3OD) 87 Hình 4.27 Phổ 13C-NMR HP1 (CDCl3 + CD3OD) 88 Hình 4.28 Phổ 1H-NMR HP1 (DMSO-d6) 89 Hình 4.29 Phổ HMBC HP1 89 Hình 4.30 Cấu trúc số tương tác phổ HMBC (HC) HP2 90 Hình 4.31 Phổ 1H-NMR HP2 (CDCl3) 91 Hình 4.32 Phổ 13C-NMR HP2 (CDCl3) 91 Hình 4.33 Phổ HMBC HP2 92 Hình 4.34 Cấu trúc số tương tác xa phổ HMBC (HC) HP4 94 Hình 4.35 Cấu trúc số tương tác xa phổ HMBC (HC) HP5 95 Hình 4.36 Phổ (+) ESI-MS HP5 96 Hình 4.38 Phổ 1H-NMR giãn HP5 97 Hình 4.39 Phổ 13C-NMR HP5 (CDCl3) 97 Hình 4.40 Phổ HMBC HP5 98 Hình 4.41 Cấu trúc số tương tác phổ COSY HMBC HP8 101 Hình 4.42 Phổ (-)-ESI-MS HP8 101 Hình 4.43 Phổ 1H-NMR HP8 (CD3OD) 102 iv 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO The Plant List Retrieved 27 October 2017 2a Phạm Hoàng Hộ Cây cỏ Việt Nam, tập II, NXB Trẻ, 312-318, 2003 2b Phạm Hoàng Hộ Cây cỏ Việt Nam, tập III, NXB Trẻ, 19-24, 2003 2c Phạm Hoàng Hộ Cây cỏ Việt Nam, tập III, NXB Trẻ, 106-123, 2003 Võ Văn Chi Từ điển thuốc Việt nam Nhà xuất Y học 1996 Adem Yesuf, Kaleab Asres Wound healing and antiinflammatory properties of Allophylus abyssinicus Phytopharmacology, 2013, 4(2), 442 - 453 Gupta A K., Tandon N., Reviews on Indian Medicinal Plants Indian Council of Medical Research, New Delhi, 2004, vol 2, pp 90–92 Ulubelen A., Cetin ET, Guran A Flavonoid compounds of Genista tinctoria [J] Lloydia, 1971, 34: 258-259 Kumar, M., P Rawat, P Dixit, D Mishra and A.K Gautam et al Antiosteoporotic constituents from Indian medicinal plants, Phytomedicine, 2010, 17: 993-999 Arisawa M, Morinaga Y, Nishi Y, Ueno H, Suzuki S, Hayashi T, Shimizu M, Yoshizaki M, Morita N, Berganza LH Chemical and pharmaceutical studies on medicinal plants in Paraguay constitueints of angiotensin converting enzyme inhibitory fraction from cocu, Allophylus edulis Radlk Nat Med (Tokyo) 1989, 43(1), 78-90 Hoffmann-Bohm, K., Lotter, H., Seligmann, O and Wagner, H Antihepatotoxic C-Glycosylflavones from the Leaves of Allophyllus edulis var edulis and gracilis Planta Medica, 1992, 58, 544-548 10 Juceni P David, Ihanmarck D dos Santos, Jorge M David, A new sesquiterpene from the fruits of Allophylus laevigatus, Fitoterapia 2004, 75, 795–798 11 Manmeet Kumara, Preeti Rawat, Preeti Dixit, Devendra Mishraa, Abnish K Gautam, Rashmi Pandey, Divya Singh, Naibedya Chattopadhyay, Rakesh Maurya, Anti-osteoporotic constituents from Indian medicinal plants, Phytomedicine, 2010, 17, 993–999 12 Zhang XY, Cai XH, Luo XD Chemical constituents of Allophylus longipes [J] Chin J Nat Med, 2012, 10(1), 36-39 134 13 Hegnauer, R., Distribution of hydrocyanic acid in cormophytes IV Distribution of cyanogenesis, Pharma Week blad, 1961, 96, 577 14 Martina Díazl, Lucía Castillo, Carmen E Díaz, Ricardo Guillermo Álvarez, Azucena González-Coloma, Carmen Rossini, Differential deterrent activity of natural products isolated from Allophylus edulis (Sapindaceae), Advances in Biological Chemistry, 2014, 4, 168-179 15 Ciepichal E, Wojcik J, Bienkowski T, et al Alloprenols: novel α-transpolyprenols of Allophylus caudatus [J] Chem Phy Lip, 2007, 147 (2), 103112 16 Oladosu I A, Balogun S O, LIU Zhi-Qiang, Chemical constituents of Allophylus africanus, Chinese Journal of Natural Medicines, 2015, 13(2), 133141 17 Braekman, J.C., Daloze, D and Pasteels, J.M Cyanogenic and Other Glucosides in a Neo-Guinean Bug Lepto-coris isolata Possible Precursors in its Host Plant Biochemical Systematics and Ecology, 1982, 10, 355-357 18 Martina Díaza, Andrés González, Ian Castro-Gamboa, David Gonzalez, Carmen Rossini, First record of L-quebrachitol in Allophylus edulis (Sapindaceae), Carbohydrate Research, 2008, 343, 2699–2700 19 P Avato, I Rosito, P Papadia, F P Fanizzi Cyanolipid-rich seed oils from Allophylus natalensis and A dregenus Lipids 2005, 40 (10), 1051-1056 20 Nguyen Tien Hiep, Kiew R New and interesting plants from Ha Long Bay, Vietnam, Gardens’ Bulletin (Singapore), 2000, 52, 185-202 21 Hồ Đình Hải, Rau rừng Việt Nam, 2014 22 Chen Yueyuan, Chen Wenjuan, Li Dianpeng, et al., Preparative isolation and purification of five phenylethanoid glycosides from Chirita eburnea, Chemistry of Natural Compounds, 2011, 47 (4), 615-618 23 Xiang Hai Cai, Xiao Dong Luo, Jun Zhou and Xiao Jieng Hao, Quinones from Chirita eburnea, Journal of Natural Products, 2005, 68 (5), 797-799 24 Xiang Hai Cai, Xiao Dong Luo, Jun Zhou and Xiao Jieng Hao, A new naphthaquinone derivative from Chirita eburnea, Journal of Asian Natural Products Research, 2006, (4), 351-353 25 Zhou Li Dong, Y J Guang, G Jia, Y S Lin, Compounds from roots of 135 Chirita fimbrisepala Hand.-Mazz, Zhongguo Zhongyao Zazhi, 2001, 26 (2), 114 – 117 26 Verdan MH and Stefanello ME’, Secondary metabolites and biological properties of Gesneriaceae species, Chemistry and Biodiversidey, 2012, 9, 2701-2731 27 Marina Gálvez, Carmen Martín-Cordero, María Jesús, Pharmacological activities of phenylpropanoids glycosides, Studies in Natural Products Chemistry, 2006, 33, 675-718 28 Haichong Wu, Gan Zhao, Kangfeng Jiang, X Chen, et al., Plantamajoside ameliorates lipopolysaccharise-induced acute lung injury via suppressing NFκB and MAPK activation, International Immunopharmacology, 2016, 35, 315322 29 Man Yuan Wang, Lan Yang, Y Y Tu, Phenylethanoid glycosides from stems of Chirita longgangensis var.hongyao, China journal of Chinese Material Medica, 2005, 30 (24), 1921-1923 30 S Damtoft and S R Jensen, Three phenylethanoid glucosides of unusual structure from Chirita sinensis (Gesneriaceae), Phytochemistry, 1994, 37 (2), 441-443 31 Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Giang Thi Kim Lien, Katrin Franke, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung, Chemical constituents of Chirita drakei Burtt, Natural Product Communications, 2017, 12 (4), 563-566 32 Man Yuan Wang, Lan Yang, Y Y Tu, Studies on the chemical constituents from stems of Chirita longgangensis var hongyao, China journal of Chinese Material Medica, 2006, 31 (4), 307-308 33 Shao Yao, B J Long, W Y Hu, et al., Chemical constituents from Chirita longgangensis var hongyao with inhibitory activity against porcine respiratory and reproductive syndrome virus, J.Braz.Chem.Soc, 2012, 23 (10), 1925-1932 34 Wenzhen Liao, Luying Chen, Xiang Ma, Rui Hua Jiao, Xiaofeng Li, Yong Wang, Protective effects of kaempferol against reactive oxygen speciesinduced hemolysis and its antiproliferative activity on human cancer cells, 136 European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 114, 24-32 35 Kasi Pandima Devi, Dicson Sheeja Malar, Seyed Fazel Nabavi, et al., Kaempferol and inflammation: From chemistry to medicine, Pharmacological Research, 2015, 99, 1-10 36 Man Yuan Wang, Mu Xin Gong, Z Dong, Y Lan, A new βnaphthalenecarboxylic acid biglycoside from from Chirita longgangensis var hongyao, Acta Pharmaceutica Sinica, 2011, 46 (2), 179-182 37 Nalini K., K S Karanth, A Rao, A R Aroor, Effects of Celastrus paniculatus on passive avoidance performance and biogenic amine turnover in albio rats, Journal of Ethnopharmacology, 1995, 47, 101-108 38 Safayhi H., E R Sailer, Anti-inflammatory action of pentacyclic triterpenoides, Planta Medica, 1997, 63, 487 39 Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Tran Đuc Quan, Đao Đuc Thien, Nguyen Thanh Tam, Giang Thi Kim Lien, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung, Chemical constituents of Chirita drakei Burtt collected in Ha Long Bay, Quang Ninh province, Viet Nam, I Compounds isolated from the n-hexane and ethyl acetate extracts, Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55 (2), 203207 40 Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Tran Đuc Quan, Đao Đuc Thien, Nguyen Thanh Tam, Giang Thi Kim Lien, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung, Chemical constituents of Chirita drakei Burtt collected in Ha Long Bay, Quang Ninh province, Viet Nam, II Compounds isolated from the n-butanol extract, Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55 (4), 504 -508 41 Chen T., and C.M Taylor, Flora of China, Science Press, Beijing, and Missouri Botanical Garden Press, St Louis, 2011, 19, 147-174 42 Edward E Terrell, Revision of Houstonia (Rubiaceae-Hedyotideae), Systematic Botany Monographs, 1996, 48: 1–118 43 Trung tâm nghiên cứu tài nguyên môi trường- Đại học Quốc gia Nội, Danh lục loài thực vật Việt Nam, nhà xuất Nông nghiệp, tập 3, trang 98-109 44 Sridevi Sangeetha Kothandaraman Sivapraksam , Kavitha Karunakaran, Umamaheswari Subburaya, et al., A Review on Phytochemical and 137 Pharmacological Profile of Hedyotis corymbosa Linn, Int J Pharm Sci Rev Res., 2014, 26 (1), 320-324 45 Gupta Salin, et al Anticancer activities of Oldenlandia diffusa Journal of Herbal Pharmacotherapy, 2004, 4(1), 21-33 46 Bhakuni, D.S; Gupta, N.C; Satish, S; Sharma, C; Shukla, Y.N; Tandon, J.S Chemical constituents of Actino daphneaugustifolia, Crotonsparsiflorus, Duabangasonneratiodes, Glycosmismauritiana, Hedyotis auricularia, Lyoniao valifolia, Micromel umpubescens, Pyruspashia and Rhododen dronniveum Phytochemistry, 1971, 10(9), 2, 247-2249 47 Ming Li, Ren Wang Jiang, Po-Ming Hon, et al., Authentication of the antitumor herb Baihuasheshecao with bioactive marker compounds and molecular sequences Food Chem 2010, 119, 1239–1245 48 Kozhiparambil Purushothaman, Ayyapath Sarada, Structure of auricularine, a bis-indole alkaloid from Hedyotis auricularia, Phytochemistry 1981, 20 (2), 351–356 49 Jiang-Nan Peng, Xiao-Zhang Feng, Qi-Tai Zheng and Xiao-Tian Liang, carboline alkaloid from Hedyotis chrysotricha, Phytochernistry 1997, 46 (6), 1119-1122 50 Nguyen Minh Phuong, Tran Van Sung, Andrea Porzel, Juergen Schmidt, Kurt Merzweiler, Guenter Adam, -Carboline alkaloids from Hedyotis capitellata, Phytochemistry, 1999, 52, 1725-1729 51 Nguyen Minh Phuong, Tran, Van Sung, Porzel, A., Schmidt, J., and Adam, G Two new beta-carboline alkaloids from Hedyotis capitellata var mollis, Planta Med., 1999, 65(8), 761-762 52 Tong-Ing Ho, Gen-Phon Chen, Yuan-Chuan Lin, Yuh-Meei Lin, Fa-Ching Chen, An anthraquinone from Hedyotis diffusa, Phytochemistry, 1986, 25 (8), 1988–1989 53 Lại Kim Dung, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền, Hai antraquinon từ Hedyotis corymbosa Hedyotis diffusa, Tạp chí Hóa Học, 2002, 40(3), 66-68 54 Xing-Dong Kang, Xian Li, Chun-Chao Zhao & Yu Mao, Two new anthraquinones from Hedyotis diffusa W., Journal of Asian Natural Products Research, 2008, 10 (2), 193-197 138 55 Wei-Hua Huang, Shun-Hui Yu; You-Bin Li, Jian-Qin Jiang, Two new anthraquinones from Hedyotis diffusa, Journal of Asian Natural Products Research, 2008, 10 (5), 467-471 56 Wei-Hua Huang, Shun-Hui Yu, You-Bin Li, & Jian-Qin Jiang, Four anthraquinones from Hedyotis diffusa, Journal of Asian Natural Products Research, 2008, 10 (9), 887-889 57 Senthi Mahibalan, Poorna Chandra Rao, Rukaiyya Khan, Ameer Basha, Ramakrishna Siddareddy, Hironori Masubuti, Yoshinori Fujimoto, Ahil Sajeli Begum, Cytotoxic constituents of Oldenlandia umbellata and isolation of a new symmetrical coumarin dimer, Med Chem Res, 2016, DOI 10.1007/s00044-015-1500-z 58 Ahmad Hamzah, H Jasmani, R Ahmad, and A R Baba, New Anthraquinones from the Roots of Hedyotis dichotoma, J Nat Prod., 1997, 60 (1), 36-37 59 Dharma Permana, Nordin Hj Lajis, A Ghafar Othman, Abdul M Ali, Norio Aimi, Mariko Kitajima, and Hiromitsu Takayama, Anthraquinones from Hedyotis herbacea, J Nat Prod., 1999, 62(10), 1430-1431 60 Ahmad Rohaya, Shaari Khrirah, Lajis N H., Hamzah A S., Ismail N.H and Kitajima, M Anthraquinones from Hedyotis capitellata, Phytochemistry, 2005, 66 (10), 1141-1147 61 Lê Hoàng Duy, Nguyễn Kim Phi Phụng, anthraquinon từ hedyyotis pinifolia, Tạp chí hóa học, 2009, 47 (3), 380 – 384 62 Hong quan Li, Chun Li, Bohou Xia, Yamin Zhou, Limei Lin, Duanfang Liao, A chemotaxonomic study of phytochemicals in Hedyotis Corymbosa, Biochemical Systematics and Ecology, 2015, 62, 173 -177 63 Ying Shi, Chen Hui Wang, Gong X.G Apoptosis-inducing effects of two anthraquinones from Hedyotis diffusa Wild Biol Pharm Bull 2008, 31, 1075–1078 64 Zheng Liu, Ming Liu, Miao Liu, Jianchun Li, Methyl anthraquinone from Hedyotis diffusa WILLD induces Ca2+ -mediated apoptosis in human breast cancer cells, Toxicology in Vitro, 2010, 4, 142–147 65 Ahmad Hamzah, Norio Aimit and Nordin H J Lajis, Constituents of Hedyotis herbacea (Rubiaceae), Biochemical Systematics and Ecology, 139 1996, 24 (3), 273 66 Nguyen Hoang Hang, Do Trong Khoi Tuong, Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Kim Phi Phung et al., Further study on the chemical constituents of Hedyotis vestita (Rubiaceae) Vietnam J Chem 2014, 51, 648–652 67 Chai Ming Lu, Yang J., Wang P., and Lin C., A new acylated flavonol glycoside and antioxidant effects of Hedyotis diffusa, Planta Med., 2000, 66, 374-377 68 Youngleem Kim, Eun Jung Park, Jinwoong Kim, Yang-Bae Kim, So Ra Kim, and Young Choong Kim, Neuroprotective Constituents from Hedyotis diffusa, J Nat Prod 2001, 64 (1), 75-78 69 Duxin Li, Schmitz O.J., Comprehensive two-dimensional liquid chromatography tandem diode array detector (DAD) and accurate mass QTOF-MS for the analysis of flavonoids and iridoid glycosides in Hedyotis diffusa Anal Bioanal Chem 2015, 407, 231–240 70 Ahmad Hamzah, Laijis N.H., and Sargent M.V., Kaempferitrin from the leaves of Hedyotis verticullata and it biological activity, Planta Medica., 1994, 60, 388-389 71 Ahmad Hamzad, A.S., Jasmani, H., Baba, A.R., Laijis, N.H., and Konishi, M., Coumarins from Hedyotis dichotoma, Pertanika J Sci & Technol., 2001, (2), 143-147 72 Lại Thị Kim Dung, Một số hợp chất flavonoid phân lập từ An điền sát Hedyotis pressa-Rubiaceae, Tạp chí hóa học, 2009, 47 (4A), 304-306 73 Lin Zhang, Jing Zhang, Bing Qi, Guoqiang Jiang, Jia Liu, Pei Zhang, Yuan, Weiling, The anti-tumor effect and bioactive phytochemicals of Hedyotis diffusa Willd on ovarian cancer cells, Journal of Ethnopharmacology, 2016, 192, 132-139 74 Caiqin Wua , Huanan Luoa , Weijun Maa , Xiaoyong Rena , Chuangxin Lub , Ni Lic , Zhenghui Wanga, Polysaccharides isolated from Hedyotis diffusa inhibits the aggressive phenotypes of laryngeal squamous carcinoma cells via inhibition of Bcl-2, MMP-2, and μPA, Gene 2017, 637, 124–129 75 Jiang-Nan Peng, Xiao-Zhang Feng, Xiao-Tian Liang Iridoids from Hedyotis hedyotidea, Phytochemistry 1998, 47 (8), 1657-1659 140 76 Jiang-Nan Peng, Xiao-Zhang Feng, Li GY, Liang XT, Chemical investigation of genus Hedyotis II Isolation and identification of iridoids from Hedyotis chrysotricha, Yao Xue Xue Bao 1997, 32(12), 908-913 77 Otsuka, H., Yoshimura, K., Yamasaki, K., and Cantoria, M.C., Isolation of 10O-acyl iridoid glucosides from a Phillippine medicinal plant, Oldenlandia corymbosa L (Rubiaceae), Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1991, 39 (8), 2049-2052 78 Zhao, J.F., Yang, X.D., and Li, G.P., Two new iridoid glycosides from Hedyotis tenelliflora, Helvetica Chimica Acta, 2005, 88 (9), 2532–2536 79 Jiang-Nan Peng, Xiao-Zhang Feng and Xiao-Tian Liang, Two New Iridoids from Hedyotis chrysotricha, J Nat Prod 1999, 62, 611-612 80 Miao Ye, Jing-Jing Su, Shu-Ting Liu, Lei Cao, Juan Xiong, Yun Zhao, Hui Fana, Guo-Xun Yang, Gang Xia and Jin-Feng Hu, (24S)-Ergostane-3β,5α,6βtriol from Hedyotis chrysotricha with inhibitory activity on migration of SKHEP-1 human hepatocarcinoma cells, Natural Product Research, 2013, 27 (12), 1136–1140 81 Luu H Van Long, Vo Thi Nga, Nguyen Phuc Dam, Mai Anh Hung, Tu Duc Dung, Ton That Quang, Nguyen K Phi Phung, Three new iridoid glucoside salts from Hedyotis tenelliflora growing in Vietnam, Nat Prod.Commun., 2013, (11), 1507-1508 82 Nguyen Thi Hoa, Ho Viet Duc, Nguyen Dinh Quynh Phu, Takeshi Kodama, Takuya and Hiroyuki Morita A new iridoid from the aerial parts of Hedyotis pilulifera, Natural Product Communications, 2016, 11 (3), 365-367 83 Houming Wu, Xieliang Tao, Qi Chen and Xiafei Lao, iridoids from Hedyotis diffusa, Journal of Natural product, 1991, 54 (1), 254-256 84 Yongyong Zhang, Yan Chen, Chunlin Fan, Wencai Ye, Jiabo Luo, Two new iridoid glucosides from Hedyotis diffusa, Fitoterapia, 2010, 8, 515–517 85 Bo Ding, Wei Wei Ma, Yi Dai, Gao H., Yu Y., Tao, Y., Zhong, Y., Yao, X.S.: Biologically active iridoids from Hedyotis diffusa Helv Chim Acta, 2010, 93(12), 2488–2494 86 Wei Jiang, Li-Sha Kuang, Ai-Jun Hou, Min Qian and Ji-Zong Li, Iridoid Glycosides from Hedyotis corymbosa, Helvetica Chimica Acta, 2007, 90 141 (7), 1296–1301 87 Dong Hyun Kim, Hyo Jung Lee, Young Jun Oh, Min Jung Kim, Sung Hoon Kim, Tae Sook Jeong, Nam In Baek, Iridoid Glycosides isolated from Oldenlandia diffusa inhibit LDL oxidation, Arch Pharm Res 2005, 28 (10), 1156-1160 88 Nina Artanti1 , Muhammad Hanafi, Rina Andriyani, Vienna Saraswati, Zalinar Udin, Puspa D Lotulung, Ken Ichi Fujita, Yoshinosuke Usuki, Isolation of an Anti-Cancer Asperuloside from Hedyotis corymbosa L., The journal of tropical life science, 2015, 5(2), 88-91 89 Ahmad Nhlar Phytochemical studies and pharmacological activities of plants in genus Hedyotis/Oldenlandia Natural Products Chemistry, 2006, 33(13), 1057-1090 90 Tohru Kikuchi, Satoko Matsuda, Kadota.S, Sakai.Y, Namba.T, Watanabe.K, Dissanayake.M, Studies on the constituents of medicinal and related plants in Sri Lanka New triterpenes from Hedyotis lawsoniae, Chem Pharm Bull., 1984, 32 (10), 3906-3911 91 Qui-xia Meng, Roubin, H.R.; Hanranhan, R.J Ethnopharmacological and bioactivity guided investigation of five TCM anticancer herbs J Ethnopharmacol 2013, 148, 229–238 92 Pui Kei Wu William, Chi Shing Tai, Zhi-Tao Liang, Zhong-Zhen Zhao, Wen Luan Wendy Hsiao, Oleanolic acid isolated from Oldenlandia diffusa exhibits a unique growth inhibitory effect against ras-transformed fibroblasts, Life Sciences, 2009, 85 (3-4), 113-121 93 Emilio Ghisalberti, Biological and pharmacological activity of naturally occurring iridoids and secoiridoids Phytomedicine 1998, (2), 147-163 94 Oluwasesan Bello, Ahmed Zaki, A Sinmisola, P.S Fasinu, M.B Oluwatoyin, U.L Ajao, O.S Olubunmi, The genus Vitex: An Overview of Iridoids as Chemotaxonomic Marker, Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences 2017, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjbas.2017.07.004 95 Le Minh Quan, Kim Man Sub, S Y Seok, R H Won, et al., 6-O-Veratroyl catalpol suppresses pro-inflammatory cytokines via regulation of extracellular signal-regulated kinase and nuclear factor- κB in human monocytic cells, 142 Biochimie, 2015, 119, 52-59 96 Irena Kruk, Hassan Aboul-Enein, Teresa Michalska, Alex Kladna, scavenging of reactive oxygen species by the plant phenols genistein and oleuropein A Luminescence, 2005, 20(2), 81-89 97 Dharmender Rathee, T Madhavi, B Satish, A Sheetal, et al., Iridoid glycosides-Kutkin, Picroside I, and Kutkoside from Picrorrhiza kurroa Benth inhibits the invasion and migration of MCF-7 breast cancer cells through the down regulation of matrix metalloproteinases, Arabian Journal of Chemistry, 2013, 6, 49-58 98 So Ra Iridoids Kim, from Kyung Ah Scrophularia Koo, Sang buergeriana Hyung attenuate Sung, et al., glutamate-induced neurotoxicity in rat cortical cultures J Neurosci Res., 2003, 15, 948 99 Simeon Fogue Kouam, Alain Wembe Ngouompe, Anke Bullach, Marc Lamshöft, Guy Merlin Kuigoua, Michael Spiteller, Monoterpenes with antibacterial activities (Rubiaceae), Fitoterapia, 2013, 199-204 100 Wei Peng, Xiao-Qian Qiu, Zhi-Heng Shu , Qing-Chun Liu, Mei-Bian Hu, Ting Han, Khalid Rahman, Lu-Ping Qin, Cheng-Jian Zheng, Hepatoprotective Activity of Total Iridoid Glycosides Isolated from Paederia scandens (Lour.) Merr var Tomentosa, Journal of Ethnopharmacology, 2015, 174, 317-321 101 Anne Monks, Diego Scudiero, P Skehan, R Shoemake, K Paull, D Vistica, C Hose, J Langley, P Cronise, H Camplell, L Mayo, M Boyd, Feasibility of a high-flux anticancer drug screen use a diverse panel of cultured human tumor cell lines, J Nalt Cancer Inst., 1991, 83 (11), 757 – 766 102 Ales Svatos, Klára Urbanová, Irena Valterová The First Synthesis of Geranyllinalool enantiomers Collect Czech Chem Commun., 2002, 67, 83 – 90 103 Alexandre Quintana, Judith Reinhard, Robert Faure, Paolo Uva, Anne-Genevi Eve Bagn Eres, Georges Massiot, Jean-Luc Clement Interspecific variation in terpenoid composition of defensive secretions of European Reticulitermes termites Journal of Chemical Ecology, 2003, 29 (3), 639 – 652 104 Teresita Martin, Hiroe Kikuzaki, M Hisamoto and Nakatani, Constituents of Amomum tsao-ko and their radical scavenging and 143 antioxidant activities, J Am Oil Chem Soc., 2000, 77 (6), 667–673 105 Venkata Sai Prakash Chaturvedula, Indra Prakash Isolation of Stigmasterol and β-Sitosterol from the dichloromethane extract of Rubus suavissimus International Curent Pharmaceutical Journal, 2012, (9), 239 – 242 106 Kittisak Likhitwitayawuid, Cindy Angerhofer, Geoffrey Cordell, Nijsiri R., Pezzuto J.M Cytotoxic antimalarial bisbenzylisoquinoline aklaloids from Stephania erecta Journal of Natural Products, 1993, 56, 30–38 107 Philip Skehan, Ritsa Storeng, Dominic Scudiero, Anne Monks, Jame Mc Mahon, David Vistica, Jonathan Warren, New colorimetric cytotoxicity assay for anticancer-drug screening Journal of the National Cancer Institute, 1990, 82, 1107–1112 108 Kawasaki, Yukihiro Goda, Hiroshi Noguchi, et al., A new anthraquinone from rubia tinctorum, Shoyakugaku Zasshi, 1990, 44, 95-97 109 Deepak M., Handa Sukhdev S., 3α,24-Dihydroxy-urs-12-en-28-oic acid from Verbena officinalis, Phytochemistry, 1998, 49, 269 110 Maria Goretti Silva., Variation of ursolic acid content in eight Ocimum species from Northeastern Brazil, Molecules, 2008, 13, 2482-2487 111 Shashi Mahato, Ashoke Nandy, Gita Roy, Triterpenoids, Phytochemistry, 1992, 31, 2199-2249 112 Jie Liu, Pharmacology of oleanolic acid and ursolic acid, Journal of ethnopharmacology, 1995, 49, 57-68 113 Chi-Ren Liao, Yueh-Hsiung Kuo, Yu-Ling Ho, Ching-Ying Wang, Chang Syun Yang, Cheng-Wen Lin and Yuan-Shiun Chang Studies on Cytotoxic Constituents from the Leaves of Elaeagnus oldhamii Maxim in Non-Small Cell Lung Cancer A549 Cells Molecules, 2014, 19, 9515-9534 114 Helen Alvarado, Guadalupe Abrego, Eliana Souto, et al., Nanoemulsions for Dermal Controlled Release of Oleanolic and Ursolic Ac-ids: In Vitro, Ex Vivo and In Vivo Characterization Colloids Surf B Biointerfaces, 2015, 130, 40– 47 115 Juliane Liese, Behnaz Ahangarian Abhari, Simone Fulda, Smac Mimetic and Oleanolic Acid Synergize Toinduce Cell Death in Human Hepatocellular Carcinoma Cells Cancer Letters, 2015, 365, 47–56 144 116 Hiroko Shimomura, Yutaka Sashida, Tokuo Adachi, Phenolic glucosides from Prunus grayana Phytochemistry, 26, 249 – 251 (1987) 117 Jan Schlauer, Jaromir Budzianowski, Krystyna Kukułczanka, Lidia Ratajczak, Acteoside and related phenylethanoid glycosides in Byblis liniflora Plants propagated in vitro and its systematic significance Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2004, 73, 9-15 118 Takamasa Ohno, Makoto Inoue, Yukio Ogihara, Iclal Saracoglu, Antimetastatic activity of acteoside, a phenylethanoid glycoside Biol Pharm Bull 2002, 25(5), 666-668 119 Kyoung Hee Kim, Sungun Kim, Mn Young Jung, In Hye Ham, Wan Kyunn Whang, Anti-inflammatory phenylpropanoid glycosides from Clerodendron trichotomum leaves.Arch Pharm Res 2009, 32(1):7-13 120 Hirimi Kobayashi, Hiroko Oguchi, Nobuo Takizawa, Miyase T., Ueno A., Usmanghani K., Ahmad M., New phenylethanoid glycosides from Cistanche tubulosa (Schrenk) Hook f I Chem Pharm Bull., 1987, 35, 3309-3314 121 Chae S, Kim JS, Kang KA, Bu HD, Lee Y, Seo YR, Hyun JW, Kang SS, Antioxidant activity of isoacteoside from Clerodendron trichotomum, J Toxicol Environ Health A 2005, 68(5):389-400 122 Hongwei Gao, Yankun Cui, et al.,, Isoacteoside, a dihydroxyphenylethyl glycoside, exhibits anti-inflammatory effects through blocking toll-like receptor dimerization, Br J Pharmacol 2017, 174(17), 2880-2896 123 Hiroaki Nishimura, Hirosho Sasaki, Takashi Morota, Chin M., Mitsuhashi H., Six glycosides from Rehmannia glutinosa var purpurea., Phytochemistry, 1990, 29, 3303-3306 124 Tayfun Ersöz, Berkman MZ, Deniz Tasdemir, Ireland CM, Calis I An iridoid glucoside from Euphrasia pectinata J Nat Prod., 2002, 26, 179–88 125 Shizuka Kitagana, Hiroki Tsukamoto, Hisada S., Nishibe S., Studies on the Chinese Crude Drug “Forsythiae Fructus” VII A new cafeoyl glycosides from Forsythia viridissima., Chem Pharm Bull., 1984, 32, 1209 – 1213 126 Takeshi Deyama, Kobayashi(Late), Sansei Nishibe, P Tu, Isolation, Structure Elucidation and Bioactivities of Phenylethanoid Glycosides from Cistanche, Forsythia and Plantago Plants, Studies in Natural Products Chemistry, 2006, 145 33, 645-674 127 Yadav JP, Vedpriya Arya, Yadav S, Panghal M, Kumar S, Dhankhar S, Cassia occidentalis L.: A review on its ethnobotany, phytochemical and pharmacological profile Fitoterapia, 2010, 81, 223-230 128 Natalia Mishchenko, Stepanenko LS, Krivoshchekova OE, and Maksimov OB, Anthraquinones of the Lichen Asahinea chrysantha Translated from Khimiya Prirodnykh Soedinenii, 1980, 2, 160-165 129 Luc Pieters, Sheila Maregesi, Sandra Apers, Arnold Vlietinck, Isolation and Structure Elucidation of Anthraquinones from Barleria eranthemoides (Acanthaceae) Planta Med., 2006, 72, 130 Yan Bin Wu, Chengjeng Zheng, Qin LP, Sun LN, Han T, Jiao L, Zhang QY, Wu JZ Antiosteoporotic Activity of Anthraquinones from Morinda officinalis on Osteoblasts and Osteoclasts Molecules, 2009, 14 (1), 573-583 131 Derek V Banthorpe, John J White, Novel anthraquinones from undifferentiated cell cultures of gallium verum, Phytochemistry, 1995, 38 (1), 107 – 111 132 R.Wijnsma, J.T.K.A.Go, P.A.A.Harkes, R.Verpoorte, A.Baerheim, Svendsen, Anthraquinones in callus cultures of Cinchona pubescens, Phytochemistry, 1986, 25 (5), 1123-1126 133 Zhang Hai-Long, Zhang Qing-Wen, Zhang Xiao-Qi, Ye Wen-Cai, Wang YiTao, Chemical Constituents from the Roots of Morinda officinalis, Chinese Journal of Natural Medicines, 2010, (3), 1−4 134 Mohamed A El-Raey, Gamil E Ibrahim, Omayma A Eldahshan Lycophene and Lutein A review for their Chemistry and Medicinal Uses Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2013, 2, 245-254 135 Rothermel and Kutuzov, Andrew and Mikhail "Benefits of Lutein and Zeaxanthin intake in patients with Age-Related Macular Degeneration, Retinitis Pigmentosa and Cataracts" Journal of Physiology and Pharmacology Advances, 2015, 3, 12-17 136 Changfu Wang, Ping Xin, Youzhi Wang, Xuegang Zhou, Donghua Wei, Chengjie Deng, Shiqin Sun, Iridoids and sfingolipids from Hedyotis diffusa, Fitoterapia, in press, corrected proof, Available online November 2017, 146 doi.org/10.1016/j.fitote.2017.11.004 137 Olga Tzakoua, Philippos Mylonas, Constantinos Vagias and Panos V Petrakis, Iridoid Glucosides with Insecticidal Activity from Galium melanantherum Z Naturforsch 2007, 62 c, 597-602 138 Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung, Nguyen Thi Hao, Chemical constituents of Fissistigma pallens Vietnam Journal of Chemistry, 2006, 44, 412-417 139 King, F W and Acheson, Jouranl of chemistry society, 1950, 168 140 Ajeng Diantini, Anas Subarnas, Keri Lestari, et al, Kaempferol-3-Orhamnoside isolated from the leaves of Schima wallichii Korth inhibits MCF-7 breast cancer cell proliferation through activation of the caspase cascade pathway Oncol Lett., 2012, 3, 1069–1072 141 Yi-Wen Mao, Hsiang-WenTseng, Wen-Li Liang et al, Anti-inflammatory and free radial scavenging activities of the constituents isolated from Machilus zuihoensis Molecules, 2011, 16, 9451–9466 142 Kai-Chang Zhu, Jian-Mei Sun, Jian-Guo Shen, Ji-Zhong Jin, Feng Liu, Xiao-Lin Xu, Lin Chen, Lin-Tao Liu, Afzelin exhibits anti-cancer activity against androgen-sensitive LNCaP and androgen-independent PC-3 prostate cancer cells through the inhibition of LIM domain kinase 1, Letters, 345, 2359-2365 143 Derek Gutzeit, Victor Wray, Peter Winterhalter, Gerold Jerz, Preparative Isolation and Purification of Flavonoids and Protocatechuic Acid from Sea Buckthorn Juice Concentrate (Hippophaë rhamnoides L ssp rhamnoides) by High-Speed Counter-Current Chromatography Chromatographia, 2007, 65: 1-7 144 Tasaki Kubota, T Hase, J Inst Polytech., Osaka City Univ Ser C., 1956, 5, 49 145 P K Agrawal, Carbon-13 NMR of Flavonoids Elsevier publisher, 1989, 2528 146 Naif Abdullah Al-Dhabi, Mariadhas Valan Arasu, Chang Ha Park, and Sang Un Park, An up-to-date review of rutin and its biological and pharmacological activities, Excli Journal 2015; 14: 59–63 147 Rosa Tundis, Monica Loizzo, Bonesi M, Menichini F, Statti GA, Menichini F, 147 In vitro cytotoxic activity of Salsola oppositifolia Desf (Amaranthaceae) in a panel of tumour cell lines, Z Naturforsch C 2008, 63(5-6):347-54 ... thiết Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gagnep.), Cày ri ta Hạ Long (Chirita halongenis Kiew & T H Nguyen) hai loài thực vật đặc hữu Vịnh Hạ Long, chưa nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính. .. luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính gây độc tế bào ba loài nêu Việt Nam nhằm tìm kiếm hợp chất có hoạt tính gây độc tế bào, làm sở khoa học cho nghiên cứu Nội dung luận án bao gồm:... nghiên cứu hoạt tính sinh học lồi thuộc chi Chirita hạn chế Ở Việt Nam giới chưa có cơng trình cơng bố thành phần hóa học hoạt tính sinh học loài C halongensis Việc nghiên cứu loài góp phần làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của ba loài Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gapnep.) Cày ri ta Hạ Long (Chiritahalongenis Kiew & T.H.Nguyen) và An điền lá thông của Việt Nam, Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của ba loài Ngoại mộc tái (Allophylus livescens Gapnep.) Cày ri ta Hạ Long (Chiritahalongenis Kiew & T.H.Nguyen) và An điền lá thông của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay