SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh

22 26 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 17:28

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh dùng, , I CNH - g dùng, , vui i, khám phá GDMN GDMN nói trò , dùng, , n có CMHS dùng, , an tồn dùng, , , - - - 2018 ta c dùng, , , ành ô tơ, tàu , CMHS cha giáo viên làm , có dùng, , CMHS ngà n Kinh phí sung Thơng , CSVC cho nhà 02/2010/TT- phong phú giáo viên dùng, , D STT D D- D D chung D góc D 15 12 20 150 16 180 15 150 10 115 70 60 Qua b dùng, , * Nguyên nhân khách quan Kinh sau hi , cô làm dùng, , Làm làm k vào phong phú CCVC dùng, , P.HT, chuyên môn, chuyên môn, cá nhân cho chuyên môn, p , chuyên mơn ù trình GDMN -BGD giáo v giáo 10 dùng, , ý: hông nên dùng , tâm làm ( góc ) , : theo 11 dùng, , h hau làm Ngoài phát huy t GDAN hay ách pháp thi 12 dùng, , thi â Qua Các giáo viên tham gia Nguyên li : -V - : : , - Chi thôn, buôn, D Sau 13 dùng, , CMHS CMHS không c, phát , nh CMHS cách làm CMHS CMHS toàn , c làm 14 dùng, , CMHS, giúp Ví , CMHS , CMHS CMHS CMHS CMHS mang 15 dùng, , MN d sau S - - - - Ghi T - T - - 15 12 20 40 , 28 sinh - - 20 150 16 180 20 150 30 350 16 dùng, , chung - - góc 15 150 10 115 15 150 20 200 - trang trí 70 60 70 15 125 , nhà Giáo , , c, cao 17 dùng, , CMHS làm nguyên cho cô làm thêm xem III , , - Nó giúp cô giáo 18 dùng, , c cao , , , say mê, - T - 19 dùng, , G 20 dùng, , STT - - 02/2010/TT- Tài TS.Mai Nguyêt Nga- 21 dùng, , TRANG I 1 1- 3 4 II 4-5 5- 8- 18 III 18 18 19 22 .. .dùng, , vui i, khám phá GDMN GDMN nói trò , dùng, , n có CMHS dùng, , an tồn dùng, , , - - - 2018 ta c dùng, , , ành ô tô, tàu , CMHS cha giáo viên làm , có dùng, , CMHS ngà... CSVC cho nhà 02/2010/TT- phong phú giáo viên dùng, , D STT D D- D D chung D góc D 15 12 20 150 16 180 15 150 10 115 70 60 Qua b dùng, , * Nguyên nhân khách quan Kinh sau hi , cô làm dùng, , Làm. .. dùng, , Làm làm k vào phong phú CCVC dùng, , P.HT, chuyên môn, chuyên môn, cá nhân cho chuyên môn, p , chuyên môn ù trình GDMN -BGD giáo v giáo 10 dùng, , ý: hông nên dùng , tâm làm ( góc )
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay