SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk Lăk

24 34 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 17:23

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk LăkSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk LăkSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk LăkSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk LăkSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk LăkSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk LăkSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk Lăk - I - g dân tý hon hép, Trong c môn ng h nhân cách -1- - phát phát - nên Bn tr A Ana Tìm , p giúp - hình biên pháp giúp - - 4- -2- - non a Nghiên -5 Phát huy - b Nghiên -3- - án ) -5 phá 2.1 - - -4- - - - - - 2.2 S ,1 g * -5- - vào 20/34 = 58,9 % 14/34 = 41,1 % 18/34 = 53 % 16/34 = 47 % 16/34 = 47 % 18/34 = 53 % 20/34 = 58,9 % 14/34 = 41,1 % 22/34 = 64,7 % 12/34 = 35,3 % 19/34 = 55,9 % 15/34 = 44,1 % 21/34 = 61,8 % 13/34 = 38,2 % Qua -6- - - Do t giáo - làm tran - - -7- - - * Nguyên nhân khách quan: chung H ơng bà - t -8- - hình pháp sau : * 1: làm l Ban * -9- - - - VD: ? Cây có hình dáng có màu ? - 10 Minh Lá cây, thân - ám phá ân * - 11 Minh - - 12 Minh - * Bi 4: giáo nhiên, có cá, cây, tranh sao? - 13 Minh - Xé a sát th o giáo viên không - 14 Minh - cao * : khác Cô cho :- toán: - 15 Minh - úc - - 16 Minh - - Giáo * : tranh: yêu thích chính, bi V Cháu Cơ ? Sau và thích thú Ví V to phía - 17 - Minh - Nên Và cô khen cháu: xanh xung y, thích - 18 Minh - c M khác Sau ý 20/34 = 58,9 % 32/34 = 94,1 % % 18/34 = 53 % 30/34 = 88,2 % % 16/34 = 47 % 28/34 = 82,3 % % - 19 Minh - 20/34 = 58,9 % 30/34 = 88,2 % % 22/34 = 64,7 % 31/34 = 91,1 % % 19/34 = 55,9 % 27/34 = 79,4 % % 21/34 = 61,8 % 30/34 = 88,2 % % - : C - - I - 20 Minh - Th : - 21 Minh - mình, t - Dray Sáp, ngày 11 tháng - 22 Minh - STT Phan Lan AnhGiang hình T 36/2011/TTngày 17 2015 mamnon.con STT Trang - 23 - Minh - I 1 2 II : 3-4 4-8 áp 8-20 III 21 21 21-22 - 24 Minh ...- phát phát - nên Buôn tuôr A Ana Tìm , p giúp - hình biên pháp giúp - - 4- -2- - non a Nghiên -5 Phát huy - b Nghiên -3- - án ) -5 phá 2.1 - - -4-... mình, t - Dray Sáp, ngày 11 tháng - 22 Minh - STT Phan Lan AnhGiang hình T 36/2011/TTngày 17 2015 mamnon.con STT Trang - 23 - Minh - I 1 2 II : 3-4 4-8 áp 8-20 III 21 21 21-22 - 24 Minh ... 11 Minh - - 12 Minh - * Bi 4: giáo nhiên, có cá, cây, tranh sao? - 13 Minh - Xé a sát th o giáo viên không - 14 Minh - cao * : khác Cơ cho :- tốn: - 15 Minh - úc - - 16 Minh - - Giáo * : tranh:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk Lăk, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk Lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay