SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán

22 30 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 17:14

SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán , buôn tuôr A, x m ,h ,t I Lý chon Tr em, nh m non t ng lai c vinh nh vào th h tr Chính v tr ki tu th m ban non Ng t T k th cho tr phát tri tr có m c ód t n gi m cách tồn di d khơng nh th t , ph t trang b cho tr nh nh : Khám phá khoa h g giúp h tâm th t tin s s v hi tích c ch c môn h khác m d tr n ki ng giáo viên ph L tr làm trung tâm có s thay v h ch i, ch i tr ti c v thi , trí, th , m , l b v vào l giúp Giúp m trình phát tri tồn di hình thành kh n ng tìm tòi, quan sát, khám phá, so t khách quan Trên c s vào vi ki phát tri th b mơn tốn sau b tr , giáo khó Thơng qua mơn h m nh : có liên quan m cho tr n phán oán v nh tr th non t ,t d v m vàng, m ngôn ng góp ph Vi có giàu m qua mơn h ph v tốn h sánh, phân tích, t ki giáo viên m hình thành lên nhân cách c tr , thơng qua tốn h thêm v n ch m sóc giáo d tốn Thơng qua mơn h hành trang v Nh n th , hình, làm quen v n h , làm quen ch cái, âm nh , làm quen v nh ph thông qua ho , làm quen v n trí tu th ch cho tr ho làm quen v m thu xác h n cách có h th m i ph xác, òi h ng pháp d theo h tích c Tr t khám phá, nh có liên quan tốn, dàng h n mà giúp cho tr ti cách nhanh nh th ó b sung xét, môn h 5- m M GV: Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t , thú, Chính v tơ tài - T non Bình Minh, buôn tuôr A, xã Dray Sáp, h m Krông Ana, t T nh xác àb v bi t toán h s -6 tu , phát huy cao nh tính tích c c m cách tr cho môn m A, x ray sáp, h GV: h Minh, buôn tuôr ,t Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t b P II C ý ô m bi cho tr bi d t khoa h t xác cao Do tr Nên nhi tốn h , cung c v c nh m giáo viên ph k n ng c b nh hình thành tr có th v vào th Ngay t nh tr nh c có th tr , d nhu c ti xúc v xung quanh T c nh d mu s l ã tr có nh ơng, bà, cha m Và s v hi tr nhìn th khái ni gi tìn tòi, khám phá v tính ch , , hình d n nh i , màu s , kích th h c , v trí, s t nh g th v th gi xung quanh có s v t x c hi ,t h chúng không gian h phép d N tr làm quen v nh d v tr h phù h làm quen v m toán s làm th nh ng ph ng trình tốn h d v m tr s khái ni s tr nh ph d , hình d d , kích th tâm lý c c th , phù h GV: v , mang tính ch tr tr m Song khó kh n l th c h ó kh n ng l khái ni khơng gian b th c tr h v tốn h toán h nh n gi , ch a d khái ni tr khái ni i ch cho s phát tri non n Do ó khơng th cho tr làm quen v l non hi h kh n ng nh s khái ni v toán m toán h c h tri th v t h s tr , bi tr Vì v n c , phép sinh t nh tr ,s ngh xác mà , nh tốn có ph khái ni Tr ng pháp gi tốn h tr , bn tr A, x m t thành nh t sâu s bi t quen thu nh , hình thành nh 2018 ki ,h ,t mà tr có th l th ban h v toán h B - 91,4 GV: Tr m s cách cho tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t liên quan m tốn T d 2, n 24 Thu - 7-2018 - - 20 57,1 % 15 10 - GV: Tr 42,9 % , buôn tuôr A, x m ,h ,t - 13/35 60% nh kích th bi v tốn ch a xác , màu s c, s l hình d , hình kh , sau: 2.3 - âm - Nhà tr bi c , tr h u , UBND xây d có ln quan tâm vi dùng c s v ch khang ch i mua s dùng v cho - 91,4 , tu dân r c c a tr bi nhu c h c b mơn làm quen v tr c tốn hi em t quan tr c vi nh tốn ch a xác tồn hình d , hình kh , kích th bi 40% i Còn nói nhi , cách truy tr tham gia ho GV: ch a l u lốt, khơng phát huy Tr v , màu s c, s 2.4.Nguyên nhân khách quan: c - Tr nhút nhát ch a l tu tính tích c , buôn tuôr A, x m dùng nên ti h bu tr quan ,h ,t , lúc ch a t không em l k qu nh mong mu d vi luy t ít, - x x (15%) ng tính khơ khan GV: Tr , bn tr A, x m ,h ,t 5- , - * -10, 1: R Giáo viên Giáo viên , V - T GV: Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t T *B áp 2: L s i úng lúc, h i nhà có Giúp tr có th hi phát tri ho tính nhanh nh n, thơng minh, ho l c nh ho bát, sáng t khác mà góp ph tồn di n nhân cách cho tr ,d ,t GV: tr Tr , buôn tuôr A, x m Vi gâ ú t ti h s ý cho tr t dàng ti thu n dung tr b mà t tâm c ,h ,t dùng tr cho tr m quan khơng nh tâm lý thối mái tr d ti h 3: S ch ơng qua hình th s nh nhi v cách t nhiên, nh nhàng khô h xác làm quen v ch nhi trò ch i h ch i l t ôi th , phép tốn tơi th áp d s d s d v t trò ch i h cho phù h ph n ơn luy t cho t trò h s Các trò ch i khơng nên l chán, không h nên qua m ch i, tr , khơng gò ép tr hào h l t il l thú tham gia ho l ch i m tơi ã nghiên c , xác ch i mà t ch m Yêu c phát huy tính sáng t n dung d ch ti c h ,s d tr b nh trò ch i ph tính tích c c nâng d tr , v trò ch i cho phù h cho tr ch i theo nhóm, t , cá nhân t , tu t trò th Ví d : : Qua vi s d trò ch n , tr tham gia ho khơng b m m trình tham gia ho GV: c ng th h gi làm quen v m cách i ã t toán, ti , tinh th cho tr h tho h tr lên sôi mái nên có th thú h ng say t Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t d Trong ti h làm quen v công ngh thơ tốn tơi c s d m s thao tác d VD: Trong Tơi ã k cho tr nghe câu chuy tơi hình ti v hình sinh a nhóm tơ l ti làm h l xe còi bim bim .các hi g thú v tr t ó gây xu hi n , âm thanh, s ý tr V K du 5: c t quan tr ti tác vi GV: hàng ngày xây d c tr quan môi tr xung quanh Tr m y u , bn tr A, x m Trang trí, s x l hài hoà h h theo ch , theo n - Tùy vào n dung c ch i, tranh treo t t cho ,t h lý s t dung t ,h s ý, s h b trí h lý tr luy n t d c lôi cu tr vào gi xung quanh l , giá nh liên h th t Ví d : Ch + Treo tranh v d , cho tr s l giáo tr + dùng x ; giá ch i tr có th luy , so sánh cao, c; so sánh - huynh rèn thích , ơng bà Chén bát, B GV: Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t có ghi thơng 5mơn cao chun môn GV: Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t oài máy so sánh, , - là: : sau - 25,7% - 20 57,1 % 31 88,6% 33 94,3% 31 88,6% -10 - 24/35 t - GV: Tr , buôn tuôr A, x m ,h - ,t 33 hái : Tr h h ng hái gi tay phát bi V c ý ki , có n n l thói quen h : Tr hào h ti nh ki Tr t p t , ngoan tr t th m cách tho mái nhóm, t p th V ý chí: Tr t t thú tham gia vào ho xúc tình c thơng qua ho 94,3% trung vào n dung cô h h n d n, t 5,7% ; 31,5%; -10 25,7%; 17,2%, n 31,4 * giáo viên: Giáo viên ã t môi tr h t vui ch i cho tr có khoa h L C - GV: - Tr m , buôn tuôr A, x ,h ,t làm tốn - t mơn án làm GV: Tr , bn tuôr A, x m ,h ,t ép thành, p : - làm quen máy GV: Tr m g , buôn tuôr A, x ,h ,t - Dray Sáp, ngày 12 tháng 03 GV: Tr m , buôn tuôr A, x ,h ,t GV: Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t STT - NXB giáo d Giáo d Ph s h m non ( t ng pháp hình thành bi cho tr m non 1.2) t 1994 Âm NXB Qu gia Hà N 1997 tốn Tốn ph ng pháp hình thành bi t toán cho tr m giáo h Th Minh Liên s ph 2003 GV: NXB inh Th Nhung- NXB Qu gia Hà n 2000 Tr h H m , buôn tuôr A, x ,h ,t TRANG I 1 2 II 3 3-7 3-16 III 16 16-17 17-18 GV: Tr m GV: , buôn tuôr A, x ,h ,t Tr ... gian b th c tr h v tốn h toán h nh n gi , ch a d khái ni tr khái ni i ch cho s phát tri non n Do ó khơng th cho tr làm quen v l non hi h kh n ng nh s khái ni v toán m toán h c h tri th v t h... v th gi xung quanh có s v t x c hi ,t h chúng không gian h phép d N tr làm quen v nh d v tr h phù h làm quen v m toán s làm th nh ng ph ng trình tốn h d v m tr s khái ni s tr nh ph d , hình d... A, x m ,h ,t có ghi thơng 5mơn cao chun mơn GV: Tr , buôn tuôr A, x m ,h ,t oài máy so sánh, , - là: : sau - 25, 7% - 20 57 ,1 % 31 88 ,6% 33 94,3% 31 88 ,6% -10 - 24/ 35 t - GV: Tr , buôn tuôr A,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán, SKKN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay