Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 16:59

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 45: §3 BIỂU ĐỒ A: Mục tiêu - Kiến thức: Hiểu ý nghĩa minh hoạ biểu đồ giá trị dấu hiệu tân số tơng ứng - Kĩ năng: Biết cách dựng biểu đồ doạn thẳng từ bảng tần số - Thái độ: Biết đọc số biểu đồ đơn giản B: Trọng tâm Biểu đồ đoạn thẳng C: Chuẩn bị GV: Bảng tần số, thước thẳng, máy chiếu HS : Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(10’) Câu 1: +Từ bảng số liệu ban đầu lập bảng nào? +Nêu tác dụng bảng 5 -Câu 2: Đưa lên bảng phụ: Thời gian hoàn thành 5 4 loại sản phẩm (ph) 35 CN phân 5 6 xưởng SX ghi bảng sau: 5 6 5 +Dấu hiệu gì? Có giá trị khác 6 5 dấu hiệu? +Lập bảng “tần số” rút nhận xét? 2: Giới thiệu bài(2’) Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta dùng biểu đồ hình ảnh cụ thể giá trị dấu hiệu tần số Đó biểu đồ đoạn thẳng Tiết ta nghiên cứu kĩ biểu đồ 3: Bài Tg 9’ Hoạt động thầy HĐ1 Đọc làm theo yêu cầu Hoạt động trò Nội dung 1: Biểu đồ đoạn thẳng ? Nêu bước dựng biểu Bước 1: Dựng hệ trục đồ đoạn thẳng toạ độ Oxy y Bước 2: Xác định điểm có toạ độ cho bảng Bước 3: Vẽ đoạn 28 30 35 50 x thẳng nối điểm với trục hoành Bài 10 a, Dấu hiệu điểm kiểm tra Người điều tra quan tâm Quan tâm đến điểm thi học kì mơn tốn học sinh đến vấn đề gì? tốn hịc sinh lớp 7C lớp 7C Nêu dấu hiệu điều tra? Đứng chỗ trả lời Số giá trị N=50 y 12 Gọi học sinh lên 10 bảng vẽ bước biểu đồ Lên bảng vẽ biểu đồ đoạn thẳng theo bước, bước gọi học lên bảng 1 10 2: Chú ý Ngoài biểu đồ đoạn thẳng có 7’ HĐ2 thể dùng biểu đồ hình chữ nhật Giới thiệu hình trang 14 cách sát Em cho biết trục biểu thị đại lượng nào? Trục hoành trục thời gian, trục tung trục diện tích rừng bị phá 4: Củng cố, luyện tập(15’) - Nêu ý nghĩa việc vẽ biểu đồ y - Nêu cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng 17 - Làm mộ số tập sgk 5: Hướng dẫn nhà(2’) - Học kĩ bài, bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng - Làm tập 12 trang 14 -BTVN: Số11, 12/14 SGK,; 9, 10/ SBT -Đọc đọc thêm (tr 15, 16 SGK) -Tiết 46 LUYỆN TẬP A: Mục tiêu - Kiến thức: Biết cách lập biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số ngược lại - Kĩ năng: Học sinh có kĩ vẽ đọc biểu đồ cách thành thạo - Thái độ: Biết tìm tần số biểu đồ hình quạt, tính cẩn thận vẽ biểu đồ B: Trọng tâm Lập biểu đồ đoạn thẳng C: Chuẩn bị GV: Thước thẳng, đọc tài liệu HS : Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(8’) Nêu bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng Cho bảng tần số: x Giá trị (x) Tần số (n) Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng 2: Giới thiệu bài(1’) Tiếp tục sử dụng cách vẽ để làm số tập 3: Bài Tg 10’ Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1 Hãy lập bảng tần số Lên bảng vẽ hệ trục toạ độ Oxy Dựng biểu đồ đoạn thẳng Bài 12 Bảng tần số Giá trị (x) Tần số (n) 17 18 20 25 28 30 31 32 1 2 N = 12 HĐ2 Cho biết biểu đồ sau diễn tả lỗi tả văn học sinh lớp 7B a, Dựa vào biểu đồ rút nhận xét b, Lập bảng tần số y 17 18 20 25 28 30 31 32 x Bài y 10’ Nội dung a, Nhận xét Có học sinh mắc lỗi Có học sinh mắc lỗi Có họ sinh mắc lỗi 10 x Có học sinh mắc lỗi Có học sinh mắc 1;6; lỗi Có học sinh mắc 4;10 lỗi b, Bảng tần số Giá trị (x) Tần số(n) 10 Bài 13 6’ HĐ3 a, Năm 1921 số dân nớc Quan sát biểu đồ trả lời câu hỏi ta 16 triệu ngời b, Số dân tăng thêm 60 triệu sau :1999-1921 =78 năm N=40 c, Từ 1980 đến 1999 dân số nớc ta tăng thêm 2: Bài đọc thêm 76 – 54 = 22 triệu ngời SGK Trang 15 HĐ4 6’ Cho học sinh đọc phần đọc thêm SGK trang 15 Đứng chỗ đọc phần đọc thêm để biết tần suất cách tìm tần suất 4: Củng cố, luyện tập(3’) - Từ bảng tần số ta vẽ biểu đồ ngợc lại - Nhìn vào biểu đồ ta nhận xét giá trị dấu hiệu 5: Hướng dẫn nhà(1’) - Xem lại cách lập biểu đồ đoạn thẳng cách tìm tần suất -BTVN: Điểm thi học kỳ I mơn tốn lớp 7B cho bảng sau: 7,5 8 8 6,5 5,5 8,5 7,5 4,5 4,5 6 6,5 6,5 a)Dấu hiệu cần quan tâm gì? Dấu hiệu có tất giá trị? b)Có giá trị khác dãy giá trị dấu hiệu ? c)Lập bảng “tần số” bảng “tần suất” dấu hiệu d)Hãy biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng -Hãy thu thập kết thi học kỳ I môn văn tổ em - Đọc trước “ Số trung bình cộng” ... Oxy Dựng biểu đồ đoạn thẳng Bài 12 Bảng tần số Giá trị (x) Tần số (n) 17 18 20 25 28 30 31 32 1 2 N = 12 HĐ2 Cho biết biểu đồ sau diễn tả lỗi tả văn học sinh lớp 7B a, Dựa vào biểu đồ rút nhận... lập biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số ngược lại - Kĩ năng: Học sinh có kĩ vẽ đọc biểu đồ cách thành thạo - Thái độ: Biết tìm tần số biểu đồ hình quạt, tính cẩn thận vẽ biểu đồ B: Trọng tâm Lập biểu. .. Nêu ý nghĩa việc vẽ biểu đồ y - Nêu cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng 17 - Làm mộ số tập sgk 5: Hướng dẫn nhà(2’) - Học kĩ bài, bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng - Làm tập 12 trang 14 -BTVN: Số1 1, 12/14 SGK,;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ, Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay