Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lí trường THPT chuyên phan bội châu lần 3, năm 2018

6 109 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 16:00

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lí trường THPT chuyên phan bội châu lần 3, năm 2018 Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lí trường THPT chuyên phan bội châu lần 3, năm 2018 Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lí trường THPT chuyên phan bội châu lần 3, năm 2018 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3, NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có trang) Mơn thi hành phần: VẬT LÝ ( EDIT BY POLARIS ) Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 345 Câu Một lắc lò xo dao động điều hồ Lực kéo tác dụng vào vật nhỏ lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với A Độ lớn li độ vật B Chiều dài lò xo lắc C Độ lớn vận tốc vật D Biên độ dao động lắc Câu Có thể đánh giá mức độ bền vững hạt nhân thông qua A B C D Năng lượng liên kết hạt nhân Khối lượng hạt nhân Tỉ lệ độ hụt khối số khối hạt nhân Độ hụt khối hạt nhân Câu Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2 Khi cường độ âm điểm 10-6 W/m mức cường độ âm điểm A db B 60 db C 120 db D 12 db Câu Nguyên tắc hoạt dộng thiết bị sau không dựa tượng cảm ứng điện từ A Động điện B Pin quang điện C Máy biến áp D Máy phát điện Câu Tia laze khơng có đặc điểm sau A Độ đơn sắc cao B Công suất lớn C Cường độ lớn D Độ định hướng cao Câu Đặt điện áp u = U √2𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 (𝜔 > 0) vào hai đâu tụ điện có điện dung C Dung kháng tụ A ωC 𝑈 B 𝜔𝐶 C ωC D 𝑈𝜔𝐶 Câu Một dòng điện có cường đọ I chạy qua đoạn dây dẫn dài l đặt từ trương f có cảm ứng từ → hợp với hướng dòng điện góc α Cơng thức xác định độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn 𝐵 A F = BI.cosα B F = BIl.cosα C F = BI.sinα D F = BIl.sinα Câu Dao động cưỡng có tần số A Nhỏ tần số lực cưỡng búc B Lớn tần số lực cưỡng C Bằng tần số dao động riêng hệ D Bằng tần số lực cưỡng Câu Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,50 mm, khoảng cách từ mặt phảng chứa hai khe đến quan sát m chiếu sáng khe ánh sáng có bước sóng 0,5 μm Trên khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân tối thứ A 1,5 mm B mm C mm D mm Câu 10 Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời có hướng A B C D Các electron ngược chiều điện trường, lỗ trống theo chiều điện trường Các ion electron điện trường Các ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Các ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường, electron tự ngược ciều điện trường Câu 11 Cơng electron khỏi bề mặt nhôm 3,45 eV Giới hạn quang điện nhôm A 0,26 μm B 0,36 μm C 0,35 μm D 0,30 μm Câu 12 Khi đặt điện áp U = 220√2 cos(100𝜋𝑡) (𝑉) (t tính s) vào hai đầu cuộn dây tần số dao động dòng điện chạy qua cuộn A 50 π Hz B 100 π Hz C 50 Hz D 100 Hz Câu 13 Khi chum sáng qua máy quang phổ lăng kính chum sáng qua A ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc B ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối C hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối D hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực Câu 14 Khi photon chuyển động qua mặt phân cách hai mơi trường A tần số photon thay đổi B bước sóng sóng điện từ ứng với photon không đổi C lượng photon thay đổi D tốc độ photon thay đổi Câu 15 Đặt hiệu điện U vào hai đầu tụ điện có điện dung C điện tích Q tụ A 𝑈 𝐶 B UC C 𝐶.𝑈 2 D 𝑈.𝐶 2 Câu 16 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp (các phần tử thuần) Tổng trở mạch 𝐴 √R2 + (𝑍𝐿 + 𝑍𝐶 )2 B √R2 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 )2 C √R2 − (𝑍𝐿 + 𝑍𝐶 )2 D √R2 − (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 )2 Câu 17 Một lắc đơn có chiều dài l=1m dao động điều hồ nơi gó gia tốc trọng trường g = π2 (m/s2) Chu kì dao động lắc A 2π s B π s C 2s D s Câu 18 Một lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k, vật gắn vào lò xo có khối lượng m dao dộng điều hồ mặt phẳng nằm ngang Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện 𝑘 có điện dung C hoạt động Biểu thức √𝑚 có đơn vị với A √𝐿𝐶 B.LC C 𝐿𝐶 D √𝐿𝐶 Câu 19 Trong sơ đồ khối mạch thu sóng vơ tuyến khơng có phận sau A Thu sóng C Khuếch đại B Biến điệu D Tách sóng Câu 20 Tính chất bật tia hồng ngoại A Không bị nước thuỷ tinh hấp thụ B Có khả đâm xuyên mạnh C Gây tượng quang điện kim loại D Có tác dụng nhiệt mạnh Câu 21 Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng 380 nm – 760 nm Trên quan sát, tồn vị trí mà có xạ cho vân sáng ứng với bước sóng 540 nm, 630 nm, λ1, λ2 λ3 Giá trị bước sóng nhỏ ba bước sóng lại A 450 nm B 420 nm C 390 nm D 756 nm Câu 22 Trong thực hành đo bước sóng ánh sáng laze phát thi nghiệm giao thoa ánh sáng Yang, người làm thí nghiệm xác định kết quả: khoảng cách hai khe 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến 100 ± (cm) khoảng cách vân 0,50 ± 0,01 (mm) Ánh sáng dung thí nghiệm có bước sóng A 0,60 ± 0,02 (μm) B 0,50 ± 0,02 (μm) C 0,50 ± 0,01 (μm) D 0,60 ± 0,01 (μm) Câu 23 Trong khơng khí có điểm thẳng hang theo thứ tự O, M, N Khi đặt O điện tích Q đọ lớn cường độ điện trường M, N 9E E Khi đưa điện tích điểm Q đến M cường độ điện trường N A 4,25 E B 2,50 E C 3,75 E D 2,25 E Câu 24 Một hạt nhân mẹ X phóng xạ ∝ tạo thành hạt nhân Y Ban đầu có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Đồ thị biểu diễn phụ thuộc số hạt nhân x theo thời gian cho đồ thị bên n0 > Số hạt nhân tạo thời điểm t = 3h A B C D 15no 28n0 7n0 4n0 Câu 25 Đặt điện áp xoay chiều u = 125√2 cos 100𝜋𝑡 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp R, tụ C cuộn cảm L thay đổi Hình vẽ đồ thị biêu diễn phụ thuộc cảm kháng ZL cuộn tổng trở Z mạch theo độ tự cảm L Khi độ tự cảm L1 biểu thức cường độ dòng điện mạch A B C D 𝑖 𝑖 𝑖 𝑖 = √2 cos(100𝜋𝑡 − 0,64) (𝐴) = √2 cos(100𝜋𝑡 + 0,64) (𝐴) = 2√2 cos(100𝜋𝑡 + 0,64) (𝐴) = 2√2 cos(100𝜋𝑡) (𝐴) Câu 26 Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở r cảm kháng ZL, tụ điện có dung kháng ZC Biểu thức điện áp hai đầu 𝜋 đoạn mạch AM, AN, MB uAM = Ucos(ωt + φ - ); uMN = 200√2cos(ωt + φ); uMB = 100√2cos(ωt + φ) Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch gần giá trị sau A 180 V B 150 V C 200 V D 220 V Câu 27 Hai lắc lò xo giống độ cứng k = 100N/m, vật nhỏ có khối lượng m treo thẳng đứng sát giá nằm ngang Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Kích thích dao động cho hai lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương 𝜋 𝜋 trình x1 = 5cos(10πt - ) cm x2 = 5√3cos(10πt + ) cm Trong trình dao động lực cực đại tác dụng lên giá A B C D 13N 10N 12N 14N Câu 28 Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng A, B cách 24cm, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với phương trình uA=uB=Acosωt Ở mặt chất lỏng, gọi d đường vng góc qua trung điểm I AB M điểm gần I thuộc d dao động pha với phần tử I, đoạn IM ngắn 9cm Số điểm cực đại giao thoa AB A 15 B 17 C 13 D 14 Câu 29 Xét nguyên tử H theo mẫu nguyên tử Bo, giả sử nguyên tử H gồm trạng thái dừng, trạng thái dừng electron chuyển động tròn xung quanh hạt nhân, gọi r0 bán kính Bo Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dung có bán kính rm sang trạng thái dừng có bán kính rn ực tương tác tĩnh điện electron hạt nhân giảm 16 lần Giá trị rn – rm lớn A 12r0 B 3r0 C 16r0 D 27r0 Câu 30 Một sợi dây đàn hồi có chiều dài L, đầu cố định, đầu lại gắn vào cần rung có tần số dao dộng f=10Hz dây xuất sóng dừng Trong phần tử dây mà sóng tới sóng 2𝜋 phản xạ hình sin lệch pha ± + 𝑘2𝜋 (với k số nguyên) hai phần tử dao động pha cách khoảng gần cm Tốc đọ truyền sóng dây A 1,6 m/s B m/s C 0,9 m/s D 0,8 m/s SO FAR AWAY Câu 31 Một vật sáng AB đoạn thẳng đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ cho ảnh thật cao gấp hai ần vật Dịch chuyển thấu kính dọc theo trục xa vật đoạn a = 15cm thấy ảnh thật dịch chuyển phía trước đoạn b = 15cm so với lúc đầu Tiêu cự thấu kính A 30cm B 15 cm C 20cm D 225cm Câu 32 Mắc điện trở R = 2Ω vào nguồn gồm hai nguồn giống nhau, nguồn có suất điện động E điện trở r Nếu hai nguồn mắc nối tiếp cường độ donng điện qua R I1 = 0,75A., hai nguồn mắc song song cường độ dòng điện qua R I2 = 0,6A Suất điện động nguồn A 6V B V C 1,5 V D V Câu 33 Một máy biến áp gồm hai cuộn dây, cuộn thứ có số vòng N1 thay đổi cuộn thứ hai có số vong N2 khơng đổi Khi mắc hai đầu cuộn N1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn N2 để hở phụ thuộc vào N1 mô tả đường số 1, mắc hai đầu cuộn N2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn N1 để hở phụ thuộc vào N1 mô tả đường số Giá trị U A B C D 200V 100V 220V 110V Câu 34 Một khung dây dẹt phẳng gồm 100 vòng dây có diện tích 100cm2 đặt từ trường có vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 600 có độ lớn 0,5 T Trong thời gian ∆t = 0,1s cho cảm ứng từ giảm đề xuống Suất điện động xuất khung thời gian A 2,5V B 5V C 1.25V D 0,025V Câu 35 Một mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự Cuộn cảm có độ tự cảm 1mH tụ điện có điện dung 1nF Biết từ thông cực đại qua cuộn dây trình dao động 10-5 Wb Điện áp cực đại hai tụ điện A B C D 10V 100V 100mV 10mV Câu 36 Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt (với ω U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điện C (thay đổi được) Ban đầu K mở, điều chỉnh C ta thu đồ thị phụ thuộc cua công suất hai đầu đoạn mạch vào dung kháng ZC hình bên Cơng suất đoạn mạch K đóng gần với giá trị sau A B C D 90W 120W 80W 180W Câu 37 Ở mặt phẳng nằm ngang, hai lắc lò co có khối lượng đanng dao đọng điều hoà Gọi k1, F1, W1 k2, F2, W2 đọ cứng, độ lớn lực đàn hồi cực đại, lắc thứ lắc thứ hai Biết 2k1 = 3k2 F1 = 3F2 Tỉ số 𝑊1 𝑊2 A B 1 C D Câu 38 Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = m2 = 200g dính vào lớp keo mỏng Một lò xo nhẹ độ cứng k = 100N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 50cm, treo thẳng đứng với đầu cố định, đầu gắn vào m1 (hình vẽ) Lấy g = 10 m/s2, π2 =10 Từ vị trí cân nâng hệ vật thẳng đứng đến lò xo có chiều dài 48cm thả nhẹ Biết hai vật rời lực căng chúng đạt 3,5N Khi vật m2 rời khỏi m1 biên độ dao động vật m1 gần với giá trị sau A 5cm B 4cm D 6cm D 8cm Câu 39 Bắn hạt proton có động MeV vào hat nhân 𝐵𝑒 đứng yên, gây phản ứng 4 4 hạt nhân 𝑝 + 𝐵𝑒 → 𝐻𝑒 + 𝐿𝑖 Hạt nhân 𝐻𝑒 sinh bay vng góc với phương chuyển động ban đầu proton có động 4,5 MeV Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Phản ứng A Toả 1,5 MeV B Thu 2,5 MeV C Thu 1,5 MeV D Toả 2.5 MeV 16 𝑂; electron; proton notron 15,9949 u; 5,486.10-4 16 u; 1,0073 u 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân 𝑂 Câu 40 Cho khối lượng nguyên tử Oxi A 0,1375u B 0,1331u C 1,0073u == HẾT == D 0,1287u ... ngược chiều điện trường, lỗ trống theo chiều điện trường Các ion electron điện trường Các ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Các ion dương theo chiều điện trường ion âm... π2 =10 Từ vị trí cân nâng hệ vật thẳng đứng đến lò xo có chiều dài 48cm thả nhẹ Biết hai vật rời lực căng chúng đạt 3,5 N Khi vật m2 rời khỏi m1 biên độ dao động vật m1 gần với giá trị sau A 5cm... đặt từ trường có vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 600 có độ lớn 0,5 T Trong thời gian ∆t = 0,1s cho cảm ứng từ giảm đề xuống Suất điện động xuất khung thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lí trường THPT chuyên phan bội châu lần 3, năm 2018, Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lí trường THPT chuyên phan bội châu lần 3, năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay