Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 15:42

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ A Mục tiêu: - Học sinh hiểu khái niệm biểu thức đại số - Tự tìm hiểu số ví dụ biểu thức đại số B Chuẩn bị: C Tiến trình giảng: I.ổn định lớp (1') II Kiểm tra cũ: (') III Bài mới: Hoạt động thày - Giáo viên giới thiệu qua Hoạt động trò Ghi bảng (2') nội dung chương - học sinh đứng chỗ ? Ở lớp ta học Nhắc lại biểu thức (5') lấy ví dụ biểu thức, lấy ví dụ biểu thức - Yêu cầu học sinh làm ví - học sinh đọc ví dụ dụ tr24-SGK - Học sinh làm Ví dụ: Biểu thức số biểu thị chu - Yêu cầu học sinh làm ?1 - Học sinh lên bảng làm vi hình chữ nhật là: 2(5 + 8) (cm) ?1 3(3 + 2) cm2 - Học sinh đọc toán Khái niệm biểu thức đại số làm (25') - Người ta dùng chữ a để Bài toán: thay số 2(5 + a) - Cả lớp thảo luận theo - Yêu cầu học sinh làm ?2 nhóm, đại diện nhóm lên ?2 - Nhứng biểu thức a + 2; trình bày Gọi a chiều rộng HCN a(a + 2) biểu thức → chiều dài HCN a + đại số (cm) - Yêu cầu học sinh nghiên → Biểu thức biểu thị diện tích: cứu ví dụ SGK tr25 - học sinh lên bảng ? Lấy ví dụ biểu thức viết, học sinh viết đại số ví dụ biểu thức đại số a(a + 2) - Cả lớp nhận xét làm bạn - Giáo viên c học sinh làm ?3 ?3 - học sinh lên bảng làm a) Quãng đường sau x (h) ô tô với vận tốc 30 km/h : 30.x (km) b) Tổng quãng đường - Người ta gọi chữ đại diện cho số biến số (biến) ? Tìm biến biểu thức - Học sinh đứng chỗ trả lời - Yêu cầu học sinh đọc ý tr25-SGK người là: 5x + 35y (km) IV Củng cố: (11') - học sinh lên bảng làm tập tập tr26-SGK Bài tập a) Tổng x y: x + y b) Tích x y: xy c) Tích tổng x y với hiệu x y: (x+y)(x-y) Bài tập 2: Biểu thức biểu thị diện tích hình thang (a + b).h Bài tập 3: học sinh đứng chỗ làm - Yêu cầu học sinh đọc phần em chưa biết V Hướng dẫn học nhà:(1') - Nẵm vững khái niệm biểu thức đại số - Làm tập 4, tr27-SGK - Làm tập → (tr9, 10-SBT) - đọc trước ... nghiên → Biểu thức biểu thị diện tích: cứu ví dụ SGK tr25 - học sinh lên bảng ? Lấy ví dụ biểu thức viết, học sinh viết đại số ví dụ biểu thức đại số a(a + 2) - Cả lớp nhận xét làm bạn - Giáo viên...thay số 2(5 + a) - Cả lớp thảo luận theo - Yêu cầu học sinh làm ?2 nhóm, đại diện nhóm lên ?2 - Nhứng biểu thức a + 2; trình bày Gọi a chiều rộng HCN a(a + 2) biểu thức → chiều dài HCN a + đại số. .. Yêu cầu học sinh đọc phần em chưa biết V Hướng dẫn học nhà:(1') - Nẵm vững khái niệm biểu thức đại số - Làm tập 4, tr 27- SGK - Làm tập → (tr9, 10-SBT) - đọc trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay