Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)

112 16 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 15:05

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ) 0 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM THUÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM THUÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS THÁI BÁ CẨN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Phạm Thị Kim Thúy Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên giảng dạy trang bị cho tri thức khoa học, xã hội học đạo đức, tảng lý luận khoa học cho việc tiến hành nghiên cứu đề tài Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Phó giáo sư, Tiến sỹ Thái Bá Cẩn - người trực tiếp hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực đề tài, ý kiến, nhận xét thầy giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Kim Thúy Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Chƣơng SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ VỐN KINH DOANH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh 1.1.1 Vốn kinh doanh 1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 13 1.2.1 Hiệu chung sử dụng vốn kinh doanh 13 1.2.2 Hiệu sử dụng vốn cố định 16 1.2.3 Hiệu sử dụng vốn lưu động 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh 28 1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 28 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh 29 1.4 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh từ số nhà đầu tư quốc tế học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.4.1 Kinh nghiệm từ số nhà đầu tư quốc tế 34 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 35 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Các câu hỏi đặt 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 37 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 37 2.3 Hệ thống tiêu phân tích 40 2.3.1 Chỉ tiêu phân tích hiệu chung sử dụng vốn 40 2.3.2 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn cố định 41 2.3.3 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 41 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC 42 3.1 Tổng quan công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn vĩnh phúc 42 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 42 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 44 3.1.3 cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 45 3.1.4 Đặc điểm quản lý kinh doanh quản lý tài Cơng ty 50 3.2 Khái qt tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 50 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.1 Khái quát tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 50 3.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 63 3.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 66 3.3.1 Hiệu chung vốn kinh doanh 66 3.3.2 Hiệu sử dụng vốn cố định 68 3.3.3 Hiệu sử dụng vốn lưu động 70 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 78 3.4.1 Các kết đạt 78 3.4.2 Những tồn cần khắc phục 80 3.4.3 Nguyên nhân tồn 82 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC 85 4.1 Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 85 4.1.1 Phương hướng phát triển 85 4.1.2 Mục tiêu phát triển thời gian tới 85 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 86 4.2.1 Giải pháp chung Công ty phần Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 86 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 88 4.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 90 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.3 Điều kiện để thực giải pháp 96 4.3.1 Về phía Nhà nước 96 4.3.2 Về phía Cơng ty Cổ phần dịch vụ nơng nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ROA : Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động VCĐ : Vốn cố định VIPASCO : Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc VLĐ : Vốn lưu động Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Một số tiêu hoạt động kinh doanh VIPASCO giai đoạn 2011-2013 43 Bảng 3.2 cấu nguồn vốn VIPASCO 51 Bảng 3.3 Tài sản cấu tài sản VIPASCO 54 Bảng 3.4 Thực trạng tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh VIPASCO 58 Bảng 3.5 Bảng phân tích Vốn lưu động thường xuyên Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên VIPASCO 59 Bảng 3.6 Bảng tài trợ vốn 61 Bảng 3.7 Bảng phân tích kết hoạt động kinh doanh VIPASCO 63 Bảng 3.8 Bảng phân tích hiệu chung sử dụng vốn kinh doanh VIPASCO 67 Bảng 3.9 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định VIPASCO 69 Bảng 3.10 Phân tích Hiệu sử dụng vốn lưu động khâu sản xuất VIPASCO .71 Bảng 3.11 Bảng tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động VIPASCO 72 Bảng 3.12 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động khâu toán VIPASCO 73 Bảng 3.13 Bảng phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động khâu dự trữ VIPASCO 75 Bảng 3.14 Tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến Vòng quay hàng tồn kho VIPASCO 76 Bảng 3.15 Tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến Vòng quay khoản phải thu VIPASCO 77 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM THUÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh. .. PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC 85 4.1 Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ. .. DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC 42 3.1 Tổng quan công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn vĩnh phúc 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ), Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay