Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)

149 17 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 13:40

Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -o0o NGUYỄN TRUNG HẢI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2012 Chuyên ngành: Địa lí học (Địa lí kinh tế - xã hội) Mã số: 60310501 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Trƣờng THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG 12 Chƣơng 12 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 12 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 12 1.1.1 Các khái niệm 12 1.1.2 Các nguồn lực phát triển kinh tế 16 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế 20 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 22 1.2.1 Tổng quan phát triển kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 22 1.2.2 Tổng quan phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên 28 Tiểu kết chƣơng 35 Chƣơng 37 NGUỒN LỰC VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 37 KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 37 2.1 NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 37 2.1.1 Vị trí địa lí 37 2.1.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 39 2.1.3 Nguồn lực kinh tế - xã hội 46 2.1.4 Tác động vùng trung du miền núi phía Bắc vùng lân cận 58 2.1.4 Đánh giá chung 61 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 61 2.2.1 Khái quát chung 61 2.2.2 Thực trạng phát triển ngành lĩnh vực 69 2.2.3 Nhận xét chung tình hình phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên 101 2.3 NHẬN XÉT VỊ THẾ VAI TRÒ TRUNG TÂM VÙNG CỦA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 106 2.3.1 Vị vị trí địa lý trung tâm đầu mối giao thông vận tải vùng 106 2.3.2 Vị đô thị lớn Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 106 2.3.3 Vị trung tâm công nghiệp vùng 107 2.3.4 Vị trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học vùng 108 2.3.5 Vị trung tâm y tế vùng 109 2.3.6 Vị trung tâm văn hoá, lịch sử truyền thống 109 Tiểu kết chƣơng 110 Chƣơng 111 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 111 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 111 3.1.1 Quan điểm phát triển 111 3.1.2 Mục tiêu phát triển 113 3.1.3 Định hƣớng phát triển 115 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 129 3.2.1 Giải pháp nguồn lực 129 3.2.2 Giải pháp chế sách 133 3.2.3 Giải pháp phát triển thị trƣờng 136 3.2.4 Giải pháp phối hợp với địa phƣơng vùng, nƣớc 137 3.2.5 Hoàn thiện máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 139 3.2.6 Giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế cụ thể 139 Tiểu kết chƣơng 143 KẾT LUẬN 144 TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC 148 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phát triển kinh tế nội dung đặc biệt quan trọng, có tính định đến tồn phát triển quốc gia Việc xây dựng cấu kinh tế hợp lý, linh hoạt bảo đảm phát huy tối đa lợi lãnh thổ nhƣ chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội đƣợc Đảng Cộng Sản Việt Nam đề từ Đại hội lần thứ V (27 - 31/3/1982) Trên thực tế, trình chuyển biến kinh tế nƣớc ta theo xu hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện hội nhập với giới đã, diễn mạnh mẽ đạt đƣợc nhiều kết Nhiệm vụ đổi tồn diện đất nƣớc đòi hỏi phải đổi kinh tế địa phƣơng hợp thành cấu thống nhất, hoàn chỉnh kinh tế quốc dân Bởi việc đầu tƣ phát triển kinh tế địa phƣơng việc làm quan trọng, ý nghĩa trƣớc mắt mà chiến lƣợc lâu dài để củng cố tiềm lực kinh tế địa phƣơng, góp phần vào phát triển chung đất nƣớc Tình hình phát triển kinh tế nƣớc nói chung, địa phƣơng nói riêng vấn đề đƣợc nhà nghiên cứu trung ƣơng địa phƣơng quan tâm dƣới nhiều hình thức góc độ khác Đặc biệt từ thực công đổi đất nƣớc theo chủ trƣơng Đảng, với cách tƣ mới, thấy rõ vai trò kinh tế địa phƣơng phát triển nói chung kinh tế nƣớc Vì nên việc nghiên cứu tìm hiểu kinh tế địa phƣơng vô quan trọng hữu ích khơng cho cá nhân ngƣời nghiên cứu mà đóng góp nguồn tài liệu q báu cho việc đề kế hoạch, hoạch định phát triển Thái Nguyên tỉnh miền núi trung du, nằm vùng Đông Bắc, không vùng chè tiếng, mà nơi thủ phủ khu tự trị Việt Bắc, “chiếc nôi” công nghiệp luyện kim Việt Nam, với khu công nghiệp Gang Thép đƣợc xây dựng từ năm cuối thập kỉ 50 (thế kỷ XX) Sự đời khu công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, với nhiều khu mỏ khai thác khoáng sản tạo cho Thái Nguyên dáng hình đặc trƣng trung tâm cơng nghiệp miền Bắc Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Thành phố Thái Nguyên thành phố công nghiệp, đƣợc thành lập ngày 19/10/1962 với hình thành khu cơng nghiệp gang thép Thái Ngun Ngày 01/9/2010, thành phố đƣợc Chính phủ cơng nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên Tổng diện tích tự nhiên thành phố 189,7 km2, dân số quy đổi gần 340.000 ngƣời năm 2012 (trong đó, dân số thƣờng trú 287.910 ngƣời), đứng thứ 10 thị có số dân đơng Việt Nam Thành phố Thái Nguyên trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ tỉnh Thái Nguyên vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Việt Nam Vai trò, chức thành phố đƣợc xác định nhƣ sau: (i) Là trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia: trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo nƣớc; (ii)Trung tâm tổng hợp cấp vùng: Y tế, thể thao, thƣơng mại, dịch vụ vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; (iii) Là đầu mối giao thông quan kết nối tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ với đồng sông Hồng; (iv) Là đô thị động lực hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long); (v) Có vị trí quan trọng an ninh, quốc phòng Xuất phát từ yêu cầu khách quan, từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm qua, cần có nghiên cứu cụ thể thời kì kinh tế để hoạch định sách xây dựng phát triển kinh tế thời kì sau, làm sở cho cấp quyền hoạch định sách đầu tƣ, định hƣớng quy hoạch Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ƣơng trƣớc năm 2020 Đây nhiệm vụ nhiều ngành khoa học có khoa học địa lý kinh tế xã hội Hơn nữa, thân ngƣời mảnh đất Thái Nguyên trẻ anh hùng nên tự tơi thấy cần phải có trách nhiệm tìm hiểu giáo dục cho hệ trẻ giá trị truyền thống nhân dân dân tộc địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh nƣớc nói chung nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, đƣợc định hƣớng giảng viên hƣớng dẫn, lựa chọn đề tài: “Phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012” làm luận văn tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quá trình hình thành phát triển kinh tế Việt Nam trải qua giai đoạn thời kì phát triển khác nhau, để tìm đƣờng phát triển kinh tế phù hợp với Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ điều kiện hồn cảnh đất nƣớc có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế nhiều góc độ khác Dƣới góc độ địa lí học, kinh tế lãnh thổ hƣớng nghiên cứu hoàn chỉnh Thế mạnh cơng trình đánh giá đƣợc tiềm năng, hạn chế nguồn lực tới phát triển địa bàn, phân tích đƣa tranh trạng phát triển kinh tế lãnh thổ Không đánh giá tiềm năng, trạng cơng trình có khả dự báo, đề phƣơng hƣớng, giải pháp cho phát triển kinh tế lãnh thổ tƣơng lai Những tác phẩm nghiên cứu kinh tế lãnh thổ phải kể đến là: Địa lý vùng kinh tế Việt Nam, Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), NXB Giáo dục năm 2009; Địa lý tỉnh thành phố Việt Nam, Lê Thông (chủ biên), NXB Giáo dục năm 2003 Ngồi ra, khía cạnh kinh tế lãnh thổ xuất đan xen nhiều cơng trình nghiên cứu khác Ví dụ nhƣ: Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam, Lê Thơng (chủ biên), NXB Sƣ phạm năm 2004; Giáo trình địa lý kinh tế xã hội Việt Nam (tập 1, tập 2), Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, NXB Giáo dục năm 2003, NXB Sƣ phạm năm 2008; Tổ chức lãnh thổ Việt Nam, Đặng Văn Phan (chủ biên), NXB Giáo dục năm 2000; Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế, Trần Bình Trọng (chủ biên), NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân, năm 2008 Trong đó, lãnh thổ kinh tế, cơng trình nghiên cứu đƣa đặc điểm bật vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, đồng thời đánh giá ảnh hƣởng nguồn lực tới phát triển kinh tế lãnh thổ giai đoạn khác nhau; phân tích trạng phát triển kinh tế theo khía cạnh ngành lãnh thổ Đồng thời xu hƣớng phát triển kinh tế tƣơng lai, sở đề định hƣớng phát triển phù hợp Trong chƣơng trình đào tạo thạc sĩ có nhiều cơng trình nghiên cứu tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế địa phƣơng Kinh tế huyện đề tài đƣợc nhiều tác giả lựa chọn, tiêu biểu là: Phát triển kinh tế huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Địa lí học - Đại học sƣ phạm Thái Nguyên, tác giả Hoàng Thị Thắm; Phát triển kinh tế huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2011, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Địa lí học - Đại học sƣ phạm Thái Nguyên, tác giả Nguyễn Duy Nam Những đề tài nghiên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cứu đánh giá nguồn lực phát triển kinh tế địa phƣơng, phân tích trạng kinh tế đƣa mục tiêu, định hƣớng, giải pháp phát triển kinh tế địa bàn tƣơng lai, Các cơng trình khoa học khác nghiên cứu Thái Nguyên nhƣ: Đoàn Văn Thủy (2010) với “Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010” nội dung đề cập tới sở khoa học phƣơng pháp nghiên cứu, thực trạng cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giải pháp nhằm chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 Nguyễn Văn Toàn (2010) với “Thực trạng số giải pháp chủ yếu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tỉnh Thái Nguyên” đề cập đến trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa số giải pháp chủ yếu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Sơn (chuyên ngành Địa lý) bảo vệ Luận văn Thạc sĩ “Chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên quan điểm phát triển bền vững” Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2010 Đề tài Luận văn Thạc sĩ: “Công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Thái Nguyên (giai đoạn 1997-2007)”của Bùi Thanh Tùng (Chuyên ngành Lịch sử) bảo vệ năm 2010 trƣờng Đại học Sƣ phạm Đại học Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ Địa lí học Lê Thanh Nguyên (2011) với đề tài “Phân tích q trình thị hóa thành phố Thái Ngun giai đoạn 2000 - 2010” Ngồi có báo cáo tổng kết, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội tỉnh Các tài liệu Niên giám thống kê có ý nghĩa quan trọng Hệ thống Niên giám Cục, Thống kê Tỉnh Thái Nguyên phản ánh tình hình kinh tế - xã hội hàng năm tỉnh Tất cơng trình trên, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu khác góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đất nƣớc nói chung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng thời kì lịch sử định Tuy nhiên chƣa có cơng trình sâu nghiên cứu phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên mà cụ thể giai đoạn 2000 – 2012 Vì nên việc tìm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hiểu phát triển kinh tế tỉnh thời kì đổi 2000-2012 công tác vô quan trọng cần thiết Mục tiêu, nhiệm vụ giới hạn phạm vi đề tài 3.1 Mục tiêu Vận dụng sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế vào địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm đánh giá nguồn lực phân tích thực trạng phát triển kinh tế để từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế huyện có hiệu bền vững thời kỳ đến 2020 tầm nhìn 2030 3.2 Nhiệm vụ - Tổng quan sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế - Đánh giá nguồn lực (tự nhiên, kinh tế - xã hội) phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 2012 - Đề xuất giải pháp mang tính khuyến nghị nhằm phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên ổn định bền vững đến năm 2020 3.3 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu mạnh hạn chế thành phố Thái Nguyên nhƣ thực trạng phát triển kinh tế theo nghành phân bố theo lãnh thổ - Về không gian nghiên cứu: Chủ yếu nghiên cứu phạm vi toàn thành phố, nhiên số ngành (nông nghiệp) cần cố gắng sâu xuống xã Ngoài ra, đề tài có so sánh Thành phố với tồn tỉnh Thái Ngun với thành phố lân cận, huyện tỉnh - Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu thơng tin thu thập để phân tích khoảng thời gian từ 2006 - 2012, số nội dung số liệu đề cập đến năm 2000 Quan điểm phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Các quan điểm nghiên cứu - Quan điểm hệ thống: Tính hệ thống làm đề tài trở nên logic, thông suốt sâu sắc Trong đề tài việc nghiên cứu trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Nguyên đƣợc đặt vấn đề phát triển kinh tế tỉnh nƣớc Đồng thời, thành phố Thái Nguyên đƣợc coi hệ thống hồn chỉnh thống nhất, bao gồm hệ thống (Nhƣ cụm phƣờng, xã) Các hệ thống có mối quan hệ tƣơng tác, mật thiết với Vì cần phải tìm hiểu mối quan hệ qua lại, tác động ảnh hƣởng yếu tố hệ thống hệ thống để đánh giá xác vấn đề nghiên cứu - Quan điểm tổng hợp lãnh thổ: Mọi vật tƣợng địa lý tồn phát triển không gian lãnh thổ định Khi nghiên cứu phải tìm hiểu ảnh hƣởng lãnh thổ đến khía cạnh nghiên cứu, tìm quy luật phát triển đƣa định hƣớng tốt nhằm khai thác có hiệu tiềm thành phố Đặc biệt ý tới khác biệt lãnh thổ trình phát triển kinh tế Các khu vực khác nhau, kết hợp với phân hóa không gian, nhƣ việc tổ chức hợp lý trình sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao Thành phố Thái Nguyên thể tổng hợp bao gồm yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, tác động ảnh hƣởng chi phối lẫn Quan điểm tổng hợp thể rõ việc xem xét trạng phát triển kinh tế mối liên hệ tác động qua lại yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội - Quan điểm lịch sử, viễn cảnh: Vận dụng quan điểm lịch sử viễn cảnh vào nghiên cứu phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên để thấy đƣợc biến đổi yếu tố kinh tế giai đoạn phát triển xu hƣớng chuyển dịch ngành kinh tế thành phố Từ đánh giá đƣợc trạng dự báo xu hƣớng phát triển kinh tế đến năm 2020 - Quan điểm phát triển bền vững: Những giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội phải dựa quan điểm bền vững Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ tái tạo tài nguyên thiên nhiên, chống ô nhiễm môi trƣờng, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với tiến cơng xã hội, nâng cao chất lƣợng sống nhân dân 4.2 Các phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu Để phân tích đánh giá tình hình phát triển kinh tế lãnh thổ, cần phải có thơng tin nhiều khía cạnh khác ngành lãnh thổ Cụ thể Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ luận văn này, tác giả phải thu thập liệu số liệu thống kê, văn liệu không gian (bản đồ) từ nhiều nguồn khác nhƣ báo cáo, văn kiện, văn thức, niên giám thống kê có thống mặt thời gian - Phương pháp phân tích, tổng hợp Trên sở liệu thu thập, phƣơng pháp phân tích tổng hợp, phân tích tình hình phát triển kinh tế, yếu tố ảnh hƣởng, trạng phát triển kinh tế - xã hội từ tìm giải pháp nhằm phát triển ngành kinh tế thành phố Thái Nguyên - Phương pháp so sánh Đây phƣơng pháp phổ biến dùng để so sánh yếu tố định lƣợng định tính, so sánh mối quan hệ khơng gian thời gian ngành, lĩnh vực kinh tế, đặc biệt mối quan hệ tự nhiên nhân văn, so sánh phân tích tiêu, hoạt động kinh tế đƣợc lƣợng hóa có nội dung, tính chất tƣơng tự để xác định mức độ biến động tiêu Trên sở rút chất tƣợng kinh tế, tƣợng địa lý xây dựng mô hình chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý - Phương pháp thống kê toán học Từ số liệu đƣợc thu thập, tác giả sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học để xử lý số liệu, tính tốn số phát triển, tính tỉ trọng ngành so với tổng thể, so sánh, đánh giá để thấy đƣợc vị trí chuyển biến kinh tế thành phố Thái Nguyên thời kì cơng nghiệp hóa - Phương pháp thực địa Đây phƣơng pháp dùng để kiểm tra lại mức độ xác số liệu đƣợc thu nhập, sở khảo sát, tìm hiểu trực tiếp sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã, cụm công nghiệp, khu công nghiệp hoạt động dịch vụ doanh nghiệp đóng địa bàn Tác vấn số cán địa phƣơng, hộ nông dân, hộ kinh doanh lĩnh vực liên quan đến đề tài Từ thu thập thêm thơng tin, tích lũy thêm hiểu biết địa phƣơng để đề xuất giải pháp thiết thực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... lý luận thực tiễn phát triển kinh tế - Đánh giá nguồn lực (tự nhiên, kinh tế - xã hội) phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai. .. lý luận thực tiễn phát triển kinh tế - Chương 2: Các nguồn lực thực trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012 - Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển kinh tế thành. .. cứu phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên để thấy đƣợc biến đổi yếu tố kinh tế giai đoạn phát triển xu hƣớng chuyển dịch ngành kinh tế thành phố Từ đánh giá đƣợc trạng dự báo xu hƣớng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ), Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay