Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ)

182 17 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 13:33

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHÍT SA MY BUNVILAY phát triển nguồn nhân lực chất l-ợng cao thành phố viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào LUN N TIN S KINH T H NỘI - 2014 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CH MINH PHT SA MY BUNVILAY phát triển nguồn nhân lực chất l-ợng cao thành phố viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chuyờn ngnh : Qun lý kinh tế Mã số : 62 34 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ HƢỜNG TS LÊ VĂN CHIẾN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xác quan chức công bố Những kết luận khoa học luận án chưa có tác giả cơng bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Phít Sa Máy Bunvilay MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những cơng trình nghiên cứu nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.2 Những cơng trình nghiên cứu nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 1.3 Kết nghiên cứu liên quan đến luận án hướng nghiên cứu luận án Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO 2.1 Nhận thức chung nguồn nhân lực chất lượng cao 2.2 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 2.3 Kinh nghiệm quốc tế học rút cho Thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAOTHÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN, CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2 Thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn giai đoạn 2005 đến 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAOTHÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN, CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2020 4.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020 4.2 Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn giai đoạn đến 2020 KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 6 19 26 29 29 43 60 73 773 83 105 116 116 130 146 148 149 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ADB : Ngân hàng Phát triển Châu Á AFTA : Khu vực thương mại tự Châu Á ASEAN : Hiệp hội Đông Nam Á CHDCND : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNKT : Công nhân kỹ thuật CMKT : Chuyên môn kỹ thuật EU : Liên minh châu Âu FDI : Đầu tư trực tiếp nước GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HCM : Hồ Chí Minh HDI : Chỉ số phát triển người HĐND : Hội đồng nhân dân HRD : Phát triển nguồn nhân lực ILO : Tổ chức lao động quốc tế IT : Công nghệ thông tin NDCM : Nhân dân cách mạng NNL, CLC : Nguồn nhân lực chất lượng cao ODA : Hỗ trợ phát triển thức UBND : Ủy ban nhân dân UNDP : Chương trình phát triển quốc gia thống USD : Đơ-la Mỹ UNESCO : Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục quốc gia thống WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Trang Bảng 3.1: Quy mô tốc độ tăng trưởng GDP Thủ đô Viêng Chăn 74 Bảng 3.2: Chuyển dịch cấu theo ngành kinh tế Thủ đô 74 Bảng 3.3: Dân số nguồn nhân lực Thủ đô Viêng Chăn 76 Bảng 3.4: Chỉ số HDI Lào giới 79 Bảng 3.5:Tình hình lao động việc làm Thủ Viêng Chăn năm 2002, 2010, 2013 84 Bảng 3.6: Nguồn nhân lực có chun mơn kỹ thuật Thủ tính đến năm 2013 Bảng 3.7: Trình độ cán bộ, giáo viên dạy nghề năm 2013 85 87 Bảng 3.8: Kết điều tra sách Thành phố Viêng Chăn nguồn nhân lực chất lượng cao 104 Bảng 3.9: Số lượng đào tạo nghề trình độ chuyên môn kỹ thuật Thủ đô Viêng Chăn năm 2005 - 2013 108 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Trang Biểu đồ 3.1: So sánh cấu lao động ngành kinh tế Thủ đô giai đoạn 2006 - 2010 2010 - 2012 76 Biểu đồ 3.2: Nguồn nhân lực có chun mơn kỹ thuật Thủ đô 86 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu trình độ cán bộ, giáo viên dạy nghề năm 2013 87 Biểu đồ 3.4: Chuyển dịch cấu trình độ cán quản lý Thành phố Viêng Chăn 89 Biểu đồ 3.5: Số lượng đào tạo nghề trình độ chun mơn kỹ thuật Thủ Viêng Chăn năm 2005 - 2013 108 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực tài sản quý giá quốc gia, vừa mục tiêu, tiền đề, vừa động lực để thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Bước vào kỷ XXI, trước xu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày mạnh mẽ, kinh tế tri thức hình thành coi xu hướng phát triển kinh tế chủ yếu thời đại Tri thức, trí tuệ trở thành nguồn gốc sức mạnh quan trọng định trình độ phát triển quốc gia Bởi vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng, nhân tố định đến phát triển hưng thịnh đất nước Sự phát triển thần kỳ nhiều nước khu vực Đông Á Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan tốc độ tăng trưởng nhanh chóng nước ASEAN, Trung Quốc phần lớn nhờ vào nguồn nhân lựcchất lượng cao [108] Thực tế cho thấy, quốc gia cơng nghiệp hố thành cơng phải có sách ưu tiên xây dựng phát triển đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt điều kiện hội nhập quốc tế ngày sâu rộng CHDCND Lào bước hội nhập vào kinh tế giới, tiếp cận với trình độ khoa học cơng nghệ cao nên đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu làm việc môi trường Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chun mơn đặc biệt có khả thích ứng với thay đổi nhanh chóng cơng nghệ sản xuất yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội CHDCND Lào theo hướng đại bền vững Do vậy, đầu tư vào người sở vững cho phát triển nhanh bền vững bối cảnh Trong năm qua, Đảng, Nhà nước Lào quan tâm đến việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 2006 khẳng định: "Con người yếu tố định cho phát triển coi người đối tượng ưu tiên nghiệp phát triển Việc phát triển đất nước có hiệu hay khơng, hay nhiều phụ thuộc vào yếu tố người" [172, tr.56] Song nay, đội ngũ lao động chất lượng cao CHDCND Lào ít, chưa đáp ứng u cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Vì vậy, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao có đủ lực giải vấn đề phát triển đất nước bối cảnh yêu cầu cấp bách Thành phố Viêng Chăn, nước CHDCND Lào có vị trí chiến lược quan trọng, trái tim nước; đầu não trị, hành quốc gia, trung tâm lớn văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế Viêng Chăn địa phương có tốc độ phát triển cao kinh tế, văn hoá, xã hội so với nước Sự phát triển thành phố phải trở thành động lực lan toả đầu tàu lôi kéo phát triển địa phương khác nước Muốn vậy, yếu tố có ý nghĩa định nguồn lực người Nhận thức vai trò quan trọng nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá, năm gần đây, lãnh đạo cấp Thành phố Viêng Chăn xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực người bước đầu đạt số thành tựu định Tuy vậy, trình thực chiến lược nhiều bất cập như: chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu trình cơng nghiệp hố, đại hố; cấu đào tạo chưa hợp lý; đời sống phận lao động thành phố gặp khơng khó khăn Do đó, tình trạng thiếu cán kỹ thuật lành nghề, cán quản lý cán chuyên môn khác cấp, ngành vấn đề phổ biến không thành phố, mà trở thành vấn đề chung nước Do vậy, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn để tìm giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng u cầu q trình cơng nghiệp hố, đại hồ hội nhập kinh tế quốc tế trở thành nhiệm vụ cấp thiết Viêng Chăn Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh chọn chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào" làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục tiêu nghiên cứu luận án Trên sở làm rõ lý luận đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn, CHDCND Lào để đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố đến năm 2020 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Để thực mục tiêu trên, luận án tập trung vào làm rõ nội dung sau đây: - Hệ thống hoá bổ sung sở lý luận phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực cao số địa phương nước khu vực Châu Á Từ đó, rút số học kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn, CHDCND Lào - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Viêng Chăn từ 2005 đến 2013 - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn, CHDCND Lào bối cảnh tầm nhìn 2020 ... cao 3.2 Thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn giai đoạn 2005 đến 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng. .. nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020 4.2 Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Viêng Chăn giai... lực chất lượng cao 2.3 Kinh nghiệm quốc tế học rút cho Thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố viêng chăn cộng hoà dân chủ nhân dân lào ( Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay