Bài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGEN hóa 10

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:53

Bài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGENBài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGEN Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRỌNG TÂM VỀ NHÓM HALOGEN (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ TUẤN MINH Câu 1: Các nguyên tố phân nhóm nhóm VIIA có cấu hình electron lớp là: A 3s23p5 B 2s22p5 C 4s24p5 D ns2np5 Câu 2: Một nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 52 có số khối 35 Số hiệu nguyên tử nguyên tố X là: A 18 B 23 C 17 D 15 (Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2009) Câu 3: Anion X- cation Y2+ có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học là: A X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) B X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) C X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) D X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2007) Câu 4: Nguyên tử ngun tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, ngun tử ngun tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hoá học nguyên tử X nguyên tử Y thuộc loại liên kết A kim loại B cộng hố trị C ion D cho nhận (Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2008) Câu 5: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hóa Cơng thức XY là: A MgO B AlN C NaF D LiF (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2007) Câu 6: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Các nguyên tố X Y (biết số hiệu nguyên tử nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26): A Fe Cl B Na Cl C Al Cl D Al P (Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2008) Câu 7: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 37 Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, lại 35 Cl 17 17 Thành phần % theo khối lượng Cl HClO4 là: A 8,92% B 8,43% C 8,56% D 8,79% (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2011) Câu 8: Dãy gồm ion X+, Y- ngun tử Z có cấu hình electron 1s22s22p6 là: A Na+, Cl-, Ar B Li+, F-, Ne C Na+, F-, Ne D K+, Cl-, Ar (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2007) Câu 9: Trong halogen, chất tan nước là: A F2 B I2 C Cl2 D Br2 Câu 10: Hiện tượng dung dịch HCl đặc “bốc khói trắng” khơng khí ẩm do: 37 17 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! A HCl dễ bay B HCl dễ bị phân hủy thành H2 Cl2 C HCl dễ bay hơi, hút ẩm tạo giọt nhỏ axit HCl D Hơi nước tạo thành Câu 11: Sau nhiệt độ sôi hiđro halogenua: Chất: HF HCl HBr HI t0C :+19,5 84,9 66,7 35,8 Ta thấy nhiệt độ sôi HF lớn bất thường, lý là: A Bán kính nguyên tử F nhỏ B Tính khử HF yếu C Độ âm điện F lớn D Liên kết hiđro liên phân tử HF lớn Câu 12: Phát biểu không đúng: A Độ âm điện halogen tăng từ iot đến flo B HF axít yếu, HCl, HBr,HI axít mạnh C Flo nguyên tố có độ âm điện cao bảng hệ thống tuân hoàn D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen thể số oxi hoá từ -1 đến +7 Câu 13: Đặc điểm đặc điểm chung nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)? A Nguyên tử có khả thu thêm 1e B Tạo hợp chất liên kết cộng hố trị có cực với hiđro C Có số oxi hố -1 hợp chất D Lớp electron nguyên tử có electron Câu 14: Trong số tính chất đây: (1) Phân tử gồm nguyên tử; (2) Ở nhiệt độ thường thể khí (3) Có tính oxi hóa; (4) Tác dụng mạnh với nước Những tính chất chung đơn chất halogen là: A 1, B 1, C 1, 2, D 1, Câu 15: Theo thứ tự: F2, Cl2, Br2, I2 thì: A tính oxi hóa tăng, tính khử tăng B tính oxi hóa giảm, tính khử tăng C tính oxi hóa tăng, tính khử giảm D tính oxi hóa giảm, tính khử giảm Câu 16: Số oxi hố clo chất: HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 là: A +1, +5, -1, +3, +7 B -1, +5, +1, -3, -7 C -1, -5, -1, -3, -7 D -1, +5, +1, +3, +7 Câu 17: Cho mệnh đề sau: a, Khí hiđroclorua khơ khơng tác dụng với CaCO3 để giải phóng khí CO2 b, Clo tác dụng trực tiếp với oxi tạo oxit axit c, Flo phi kim mạnh nhất, tác dụng trực tiếp với tất ngun tố khác d, Clorua vơi có tính oxi hóa mạnh Số mệnh đề phát biểu là: A B C D Câu 18: Nhận xét sau khơng đúng? A F khơng có số oxi hóa dương B F có số oxi hóa -1 C F có số oxi hóa -1 hợp chất D F có số oxi hóa -1 Câu 19: Chất sau có tính oxi hố, khơng có tính khử? A F2 B Cl2 C Br2 D I2 Câu 20: Flo tác dụng với tất chất thuộc dãy sau đây: A O2, dung dịch KOH, H2O, H2 B N2, NaBr, H2, HI C Pt, O2, NaI, H2O D Au, H2, dung dịch NaOH Câu 21: Khi cho halogen tác dụng với nước, có chất giải phóng khí O2 chất: A Br2 B Cl2 C I2 D F2 Câu 22: Cho khí clo tác dụng với sắt, sản phẩm sinh là: A FeCl2 B FeCl C FeCl3 D Fe2Cl3 Câu 23: Clo không phản ứng với chất đây? 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! A NaOH B NaCl C Ca(OH)2 D NaBr Câu 24: Hỗn hợp khí sau tồn điều kiện nào? A H2 O2 B N2 O2 C Cl2 O2 D SO2 O2 Câu 25: Phản ứng xảy ra? A H2Ohơi, nóng + F2  B KBrdung dịch + Cl2  C NaIdung dịch + Br2  D KBrdung dịch + I2  Câu 26: Trong dãy chất đây, dãy gồm chất tác dụng với Br2? A H2, dung dịch NaI, Cu, H2O B Al, H2, dung dịch NaI, H2O, Cl2 C H2, dung dịch NaCl, H2O, Cl2 D dung dịch HCl, dung dịch NaI, Mg, Cl2 Câu 27: Sục từ từ khí Cl2 vào dung dịch KBr dư Dung dịch thu chứa chất tan là: A KCl B KCl, Cl2 dư C KCl, HCl, HClO D KCl, HBrO3, HCl, HClO Câu 28: Dẫn từ từ khí clo đến dư vào dung dịch NaOH dung dịch chứa chất: A NaCl, HCl, H2O B Cl2, H2O, NaOH, NaCl, NaClO C NaCl, NaClO, H2O, Cl2 D NaOH, Cl2, H2O Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: HCl® pdd,70 KCl ®    (X)  (Y)  5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! Các chất X, Y là: A KClO, Cl2 B KClO3, Cl2 C KOH, KCl D K, H2 Câu 30: Cho phản ứng sau: (a) Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 (b) Br2 + 2NaI  2NaBr + I2 (c) F2 + 2NaCl  2NaF + Cl2 (d) Cl2 + 2NaF  2NaCl + F2 (e) HF + AgNO3  AgF + HNO3 (f) HCl + AgNO3  AgCl + HNO3 Số phương trình hóa học viết là: A B C D Câu 31: Cho sơ đồ sau: (X) (Y) nước Javen Các chất X, Y là: A NaCl, Cl2 B Cl2, NaCl C Na, NaOH D Cl2, HCl Câu 32: Chọn phát biểu đúng: A Đồng tan dung dịch FeCl2 B Đồng tan dung dịch HCl có sục thêm khí O2 C Đồng tan dung dịch gồm HCl H2SO4 D Đồng tan dung dịch HCl đặc, nóng Câu 33: Một kim loại M tác dụng với Cl2 muối A Cho M tác dụng với dung dịch HCl thu muối B, cho Cl2 tác dụng với muối B ta thu muối A Kim loại M là: A Cu B Al C Fe D Zn Câu 34: Kim loại sau tác dụng với dung dịch HCl lỗng tác dụng với khí Cl2 cho loại muối clorua kim loại? A Cu B Fe C Ag D Al Câu 35: Câu sau đúng? A Tính axit axit HX tăng từ HF đến HI B Tất muối AgX (X halogen) không tan C Các hiđro halogenua điều kiện thường chất khí, dễ tan nước thành dung dịch axit mạnh D Các hiđro halogenua tác dụng trực tiếp với hầu hết kim loại Câu 36: Theo thứ tự dãy: HF, HCl, HBr, HI thì: A tính axit tăng, tính khử giảm B tính axit tăng, tính khử tăng C tính axit giảm, tính khử giảm D tính axit giảm, tính khử tăng Câu 37: Dung dịch HCl phản ứng với tất chất nhóm chất sau đây: A NaCl, H2O, Ca(OH)2, KOH B CaO, Na2CO3, Al(OH)3, S C Al(OH)3, Cu, S, Na2CO3 D Zn, CaO, Al(OH)3, Na2CO3 Câu 38: Cho oxit sau: CuO, SO2, CaO, P2O5, FeO, Na2O Những oxit phản ứng với axit HCl là: A CuO, P2O5, Na2O B CuO, CaO, SO2 C SO2, FeO, Na2O, CuO D FeO, CuO, CaO, Na2O Câu 39: Dung dịch axit sau chứa bình thuỷ tinh? A HCl B H2SO4 C HNO3 D HF Câu 40: Để dung dịch HI phòng thí nghiệm sau vài ngày dung dịch: A Chuyển thành màu nâu, bị khử thành I2 B Chuyển thành màu nâu, bị oxi hóa thành I2 C Vẫn suốt, khơng màu D Chuyển thành màu tím, bị oxi hóa thành I2 Câu 41: Cho biết chất bền nhất, chất dung dịch nước có tính axit mạnh nhất, chất sau: HClO, HClO2, HClO3, HClO4 A HClO4 bền có tính axit mạnh B HClO2 bền HClO3 có tính axit mạnh C HClO bền có tính axit mạnh D HClO bền HClO4 có tính axit mạnh Câu 42: Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! A Tính khử Br- mạnh Fe2+ C Tính khử Cl- mạnh Br- B Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ D Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2008) + 2+ Na2CO3 Biết cho: - X phản ứng với chất lại thu kết tủa - Y tạo kết tủa với chất lại - Z tạo kết tủa trắng chất khí với chất lại - T tạo chất khí kết tủa vàng với chất lại Các chất X, Y, Z, T là: A HI, AgNO3, Na2CO3, KI B KI, AgNO3, Na2CO3, HI C KI, Na2CO3, HI, AgNO3 D HI, Na2CO3, KI, AgNO3 Câu 57: Cho lọ nhãn X, Y, Z, T, lọ chứa dung dịch sau: AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3 Biết Y tạo khí với Z khơng phản ứng với T Các chất có lọ X, Y, Z, T là: A AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2 B ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3 C AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2 D ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3 Câu 58: Chia dung dịch brom có màu vàng thành phần: 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! - Dẫn khí X khơng màu qua phần thấy dung dịch màu - Dẫn khí Y khơng màu qua phần thấy dung dịch sẫm màu Khí X, Y là: A Cl2 SO2 B Cl2 HI C SO2 HI D HCl HBr Câu 59: Có dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 loãng Thuốc thử để phân biệt dung dịch là: A BaCO3 B AgNO3 C Cu(NO3)2 D AgNO3 Câu 60: Thuốc thử đặc trưng để nhận biết hợp chất halogenua dung dịch là: A AgNO3 B Ba(OH)2 C NaOH D Ba(NO3)2 Câu 61: Chất chất nhận biết bột gạo? A Dung dịch HCl B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch Br2 D Dung dịch I2 Câu 62: Thuốc thử dùng để nhận ion clorua dung dịch là: A Cu(NO3)2 B Ba(NO3)2 C AgNO3 D Na2SO4 Câu 63: Cho lọ nhãn đựng dung dịch riêng biệt không màu BaCl2, NaHCO3, NaCl Có thể dùng dung dịch để phân biệt dung dịch trên: A H2SO4 B CaCl2 C AgNO3 D Ba(OH)2 Câu 64: Để phân biệt tất dung dịch riêng biệt gồm: NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3, NH4Cl, (NH4)2SO4 cần dùng hóa chất sau đây: A NaOH B KOH C Mg(OH)2 D Ba(OH)2 Câu 65: Chỉ dùng thuốc thử sau để phân biệt dung dịch NH4Cl, FeCl3, MgBr2, CuBr2, KI: A AgNO3 B Ba(NO3)2 C NaOH D NaCl Câu 66: Có dung dịch chứa muối riêng biệt: Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3 Cặp thuốc thử sau dùng để nhận biết muối? A Ba(OH)2 HCl B HCl KMnO4 C HCl Ca(OH)2 D BaCl2 HCl Câu 67: Để thu brom từ hỗn hợp gồm brom bị lẫn tạp chất clo cách làm phù hợp là: A Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 loãng B Dẫn hỗn hợp qua nước C Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaBr D Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaI Câu 68: Trong loại muối ăn (thành phần NaCl) có lẫn NaI NaBr Để loại muối khỏi NaCl, người ta có thể: A Cho hỗn hợp tác dụng với AgNO3 sau nhiệt phân kết tủa B Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl đặc C Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch Br2 dư, sau cạn dung dịch D Cho từ từ khí Cl2 đến dư vào dung dịch, sau cạn dung dịch Câu 69: Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 điều chế từ CaCO3 dung dịch HCl thường bị lẫn khí hiđroclorua nước Để thu CO2 tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí qua hai bình đựng dung dịch sau đây? A NaHCO3, H2SO4 đặc B Na2CO3, NaCl C H2SO4 đặc, Na2CO3 D NaOH, H2SO4 đặc Câu 70: Nguyên tắc chung để điều chế Cl2 là: A Điện phân muối clorua B Dùng chất giàu clo để nhiệt phân Cl2 C Oxi hóa ion Cl- thành Cl2 D Cho chất có chứa ion Cl- tác dụng với chất oxi hóa mạnh Câu 71: Để điều chế đơn chất halogen từ hợp chất tương ứng NaF, NaCl, NaBr, NaI, phương pháp điện phân nóng chảy phương pháp dùng để điều chế: A Br2 B I2 C Cl2 D F2 Câu 72: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo cách: A điện phân nóng chảy NaCl B cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng C điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2007) Câu 73: Trong phòng thí nghiệm người ta cho chất sau tác dụng với dung dịch HCl để điều chế khí clo? A NaCl MnO2 B K2MnO4 MnO2 C KMnO4 CaCl2 D KMnO4 MnO2 Câu 74: Cho chất sau: MnO2, PbO2, SiO2, NH3, KMnO4, K2Cr2O7 Số chất tác dụng với HCl tạo khí Cl2 là: A B C D Câu 75: Thực thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Trộn KClO3 với MnO2, đun nóng để điều chế khí O2 - Thí nghiệm 2: Dung dịch HCl đặc, đun nóng với MnO2 để điều chế khí Cl2 A Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất khử B Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa C Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất xúc tác, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa D Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất khử, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa Câu 76: Khí Cl2 điều chế cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất khí HCl Dung dịch sau loại bỏ tạp chất tốt nhất? A Dung dịch NaOH B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch NaCl D Dung dịch KMnO4 Câu 77: Để loại nước có lẫn khí clo, ta dẫn hỗn hợp khí qua: A dung dịch NaOH B dung dịch NaCl đặc C H2SO4 đặc D CaO khan Câu 78: Phản ứng sau dùng điều chế khí clo cơng nghiệp: A MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O B 2KMnO4 + 16 HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O điện phân 2NaOH + H + Cl C NaCl + 2H2O có màng ngăn D A, B, C u ỳng Câu 79: Thực thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: NaCl tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc; - Thí nghiệm 2: NaI tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc Sản phẩm chứa halogen thu từ thí nghiệm là: A Khí HCl khí HI B Khí Cl2 khí HI C Khí HCl I2 D Khí Cl2 I2 Câu 80: Những hiđro halogenua thu cho H2SO4 đặc tác dụng với muối NaF, NaCl, NaBr, NaI là: A HF, HCl, HBr, HI B HF, HCl, HBr phần HI C HF, HCl, HBr D HF, HCl Câu 81: Để điều chế HX (X Halogen), người ta dùng phản ứng phản ứng sau: A KBr + H2SO4đđ B KCl + H2SO4đđ C CaF2 + H2SO4đđ D H2 + Cl2 Câu 82: Để có HI, người ta dùng cặp chất sau: A NaI Br2 B PI3 nước C NaI Cl2 D NaI H2SO4 Câu 83: Trong hỗn hợp sau đây, hỗn hợp nước Javen? A NaCl + NaClO + H2O B NaCl + NaClO2 + H2O C NaCl + NaClO3 + H2O D NaCl +HClO+ H2O Câu 84: Trong nước Javen, tác nhân oxi hóa do: A NaCl B NaClO C Cl D ClO Câu 85: Clorua vôi muối canxi với loại gốc axit clorua Cl- hipoclorit ClO- Vậy clorua vôi thuộc loại: A Muối trung hoà B Muối kép C Muối axit D Muối hỗn tạp Câu 86: Trong y tế, đơn chất halogen hòa tan rượu dùng làm chất sát trùng: 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! A F2 B Br2 C I2 D Cl2 Câu 87: Khẳng định sau không đúng? as  2Ag  Br A AgBr trước dùng để chế tạo phim ảnh có phản ứng: 2AgBr  5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! B Nước Javen có tính oxi hóa mạnh có phản ứng: NaClO + CO2 + H2O NaHCO3 + HClO C Axit HF dùng để khắc thủy tinh có phản ứng: SiO2 + 4HF SiH4 + 2F2O D KClO3 0dùng để điều chế oxi phòng thí nghiệm theo phản ứng: nO2 ,t 2KClO3 M  2KCl  3O Câu 88: Cho 1,12 lít (đktc) halogen X2 tác dụng vừa đủ với đồng kim loại thu 11,2 gam CuX2 Nguyên tố halogen là: A iot B clo C brom D flo Câu 89: Cho 0,012 mol Fe 0,02 mol Cl2 tham gia phản ứng hoàn toàn với Khối lượng muối thu là: A 4,34 gam B 1,95 gam C 3,90 gam D 2,17 gam Câu 90: Cho khí Cl2 tác tác dụng vừa đủ với 0,15 mol kim loại M, thu 20,025 gam muối M là: A Mg B Al C Fe D Cu Câu 91: Cho khí halogen X2 tác tác dụng vừa đủ với 0,1 mol kim loại Fe, thu 16,25 gam muối X2 là: A Br2 B F2 C I2 D Cl2 Câu 92: Clo hóa hồn tồn 1,96 gam kim loại A 5,6875 gam muối clorua tương ứng Để hòa tan vừa đủ 4,6 gam hỗn hợp gồm kim loại A oxit cần dùng 80 ml dung dịch HCl 2M, cho luồng H2 dư qua 4,6 gam hỗn hợp sau phản ứng thu 3,64 gam chất rắn X Công thức A là: A ZnO B Fe2O3 C FeO D Fe3O4 Câu 93: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại Mg Cu O2 tạo hỗn hợp oxit chứa 20% khối lượng MgO, lại CuO Nếu cho hỗn hợp kim loại ban đầu tác dụng với dung dịch HCl 0,5M thể tích cần dùng là: A 0,6 lít B 0,2 lít C 1,2 lít D 1,5 lít Câu 94: Để tác dụng hết 4,64 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 160 ml HCl 1M Nếu khử 4,64 gam hỗn hợp CO khối lượng Fe thu là: A 3,36 gam B 2,36 gam C 2,08 gam D 4,36 gam Câu 95: Cho 6,96 gam hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HCl dư thu 2,016 lít khí H2 (đkc) Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu là: A 72,41% B 57,17% C 44,83% D 55,17% Câu 96: Cho 0,1 mol kim loại M tác dụng với dung dịch HCl đủ thu 12,7 gam muối khan M là: A Fe B Mg C Al D Cu Câu 97: Hòa tan 0,6 gam kim loại hóa trị II lượng HCl dư Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng lên 0,55 gam Kim loại là: A Ca B Fe C Ba D Mg Câu 98: Hòa tan hồn tồn 7,8 gam hỗn hợp Mg Al dung dịch HCl dư Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với ban đầu Số mol axit HCl tham gia phản ứng là: A 0,04 mol B 0,08 mol C 0,8 mol D 0,4 mol Câu 99: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit có khối lượng 3,33 gam Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là: A 90 ml B 57 ml C 75 ml D 50 ml (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2008) Câu 100: Hòa tan hồn tồn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cạn dung dịch có khối lượng A 4,81 gam B 5,81 gam C 3,81 gam D 6,81 gam (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2007) Câu 101: Trong dung dịch A chứa đồng thời axit HCl 4aM H2SO4 aM Để trung hòa hồn tồn 40ml dung dịch A cần dùng 60 ml dung dịch NaOH 1M Cơ cạn dung dịch sau trung hòa 3,76 gam hỗn hợp muối khan Giá trị a là: A 0,25M B 0,8M C 0,75M D 0,5M Câu 102: Dung dịch A chứa axit HCl aM HNO3 bM Để trung hòa 20 ml dung dịch A cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,1M Mặt khác, cho 20 ml dung dịch A tác dụng với AgNO3 dư thấy tạo thành 2,87 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! gam kết tủa Giá trị a, b là: A 0,5 B 0,5 C D 0,5 0,5 Câu 103: Hoà tan hết lượng kim loại hóa trị II dung dịch HCl 14,6% vừa đủ, thu dung dịch muối có nồng độ 18,19% Kim loại dùng là: A Zn B Fe C Mg D Ca Câu 104: Dẫn hai luồng khí clo qua hai dung dịch KOH: dung dịch loãng, nguội dung dịch đậm đặc, đun nóng tới 100oC Nếu lượng muối KCl sinh hai dung dịch tỉ lệ thể tich khí clo (ở đk to áp suất) qua hai dung dịch là: A 5/6 B 6/3 C 10/3 D Kết khác Câu 105: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100oC Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 37,25 gam KCl Dung dịch KOH có nồng độ là: A 0,24M B 0,2M C 0,4M D 0,48M (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2007) Câu 106: Cho 10 gam dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 14,35 gam kết tủa C% dung dịch HCl phản ứng là: A 35,0 B 50,0 C 15,0 D 36,5 Câu 107: Cho 100 gam dung dịch gồm NaCl NaBr có nồng độ tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu 57,4 gam kết tủa Thành phần phần trăm khối lượng muối hỗn hợp là: A 45%; 55% B 56%; 44% C.58%; 42% D 60%; 40% Câu 108: Hòa tan 4,25 gam muối halogen kim loại kiềm vào nước 200 ml dung dịch A Lấy 10 ml dung dịch A cho phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu 0,7175 gam kết tủa Công thức muối dùng nồng độ mol dung dịch A là: A NaBr 0,5 mol B KCl 0,25 mol C NaCl 0.25 mol D LiCl 0,5 mol Câu 109: Cho 16,2 gam khí HX (X halogen) vào nước thu dung dịch X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu 37,6 gam kết tủa HX là: A HF B HBr C HCl D HI Câu 110: Khi cho 0,56 lít (đkc) HCl hấp thụ hồn tồn vào 50 ml dung dịch AgNO3 8% (d =1,1 g/ml) Nồng độ % HNO3 dung dịch thu là: A 3,59% B 6,31% C 3,01% D 2,86% Câu 111: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF 0,1 mol NaCl Khối lượng kết tủa tạo thành là: A 10,8 gam B 21,6 gam C 27,05 gam D 14,35 gam Câu 112: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX NaY (X, Y halogen hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu 57,34 gam kết tủa Công thức muối là: A NaBr, NaI B NaCl, NaBr C NaF, NaCl D NaF, NaCl NaBr, NaI Câu 113: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu ngun tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX hỗn hợp ban đầu là: A 58,2% B 41,8% C 52,8% D 47,2% (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2009) Câu 114: Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua hai kim loại A, B (đều có hóa trị II) vào nước dung dịch X Để làm kết tủa hết ion Cl- có dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 17,22 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, thu dung dịch Y Cô cạn Y m gam hỗn hợp muối khan Giá trị m là: A 6,36 gam B 63,6 gam C 9,12 gam D 91,2 gam Câu 115: Sục khí clo dư vào dung dịch hỗn hợp gồm NaBr NaI phản ứng hồn tồn thu 1,17 gam muối khan Vậy, tổng số mol hai muối ban đầu là: A 0,02 mol B 0,011 mol C 0,01 mol D 0,0078 mol 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star – Nơi Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! Câu 116: Cho từ từ 0,2 mol Na2CO3 vào 0,3 mol HCl Thể tích khí (đkc) là: A 8,96 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 lít Câu 117: Cho từ từ 0,3 mol HCl vào 0,2 mol Na2CO3 Thể tích khí (đkc) là: A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 8,96 lít Câu 118: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp muối cacbonat dung dịch HCl dư, thu 8,96 lít CO2 (đkc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu là: A (m + 2,2) gam B (m + 3,3) gam C (m + 4,4) gam D (m + 6,6) gam Câu 119: Cho 34,4 gam hỗn hợp muối sunfit kim loại kiềm tác dụng hết với dung dịch HCl thu 5,6 lít khí (đkc) dung dịch X Cơ cạn dung dịch X khối lượng chất rắn thu là: A 36,65 gam B 32,15 gam C 73,3 gam D 64,3 gam Câu 120: Nung 24,5 gam KClO3 Khí thu tác dụng hết với Cu (lấy dư), phản ứng cho chất rắn có khối lượng lớn khối lượng Cu dùng đầu 4,8 gam Hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 là: A 50% B 75% C 80% D 33,3% Câu 121: Nung 13,85 gam muối KClOx khối lượng chất rắn thu giảm 46,21% so với khối lượng muối ban đầu Cho tồn khí thu tác dụng với 32 gam Cu, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Công thức phân tử muối cho giá trị m là: A KClO3 36,8 gam B KClO4 40 gam C KClO4 38,4 gam D KClO3 38,5 gam Câu 122: Thể tích dung dịch A chứa NaCl 0,25M NaBr 0,15M để phản ứng vừa đủ với 17,4 gam MnO2 môi trường axit là: A lit B 0,5 lit C 0,2 lit D lít Câu 123: Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư Thể tích khí thu (đkc) là: A 0,6 lít B 5,6 lít C 4,48 lít D 8,96 lít Câu 124: Cho 0,2 mol HCl tác dụng hồn tồn với MnO2 thu V1 lít khí X có màu vàng lục Cũng cho 0,2 mol HCl tác dụng hồn tồn với KMnO4 thu V2 lít khí X So sánh V1, V2 (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất): A V1 > V2 B V1 < V2 C V1 = V2 D không xác định Câu 125: Nếu cho mol chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo lượng khí Cl2 nhiều là: A KMnO4 B K2Cr2O7 C CaOCl2 D MnO2 (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2008) Câu 126: Để điều chế dung dịch HF có nồng độ 38% (hiệu suất phản ứng 80%), khối lượng CaF2 cần dùng là: A 1,1505 kg B 1,1775 kg C 1,25 kg D 1,258 kg Giáo viên : VŨ TUẤN MINH Nguồn: 5star.edu.vn 5star.edu.vn – Thay đổi cách dạy – Cách học – Cách thành công! Tổng đài tư vấn: 0989.497.848 ... Khơi Dậy Đam Mê Học Tập! Câu 116: Cho từ từ 0,2 mol Na2CO3 vào 0,3 mol HCl Thể tích khí (đkc) là: A 8,96 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 lít Câu 117: Cho từ từ 0,3 mol HCl vào 0,2 mol Na2CO3... (ở đk to áp suất) qua hai dung dịch là: A 5/6 B 6/3 C 10/ 3 D Kết khác Câu 105 : Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100 oC Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 37,25 gam KCl Dung... vơi có tính oxi hóa mạnh Số mệnh đề phát biểu là: A B C D Câu 18: Nhận xét sau không đúng? A F số oxi hóa dương B F có số oxi hóa -1 C F có số oxi hóa -1 hợp chất D F có số oxi hóa -1 Câu 19:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGEN hóa 10, Bài tập lí thuyết và trọng tâm chương HALLOGEN hóa 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay