Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)

153 23 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:41

Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VILAYVONE PHOMMACHANH TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VÀO PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 62.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Thế Giới TS Nguyễn Xuân Lãn Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Vilayvone PHOMMACHANH MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 15 1.1 BẢN CHẤT CỦA ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) .15 1.1.1 Khái niệm đầu trực tiếp nước 15 1.1.2 Đặc điểm đầu trực tiếp nước ngồi 18 1.1.3 Phân loại hình thức đầu trực tiếp nước .19 1.2 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI 24 1.2.1 Những tác động tích cực FDI nước nhận đầu 24 1.2.2 Những tác động tiêu cực FDI nước nhận đầu 27 1.3 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 32 1.3.1 Các lý thuyết kinh tế vĩ mô .32 1.3.2 Các lý thuyết kinh tế vi mô .34 1.3.3 Nội dung thu hút FDI vào phát triển công nghiệp 37 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT FDI 39 1.4.1 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu nước 39 1.4.2 Những nhân tố thuộc nước nhận FDI 44 1.4.3 Những nhân tố thuộc bên 48 1.5 SỰ VẬN ĐỘNG CỦA DÒNG FDI TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TẠI CHDCND LÀO 51 1.5.1 Sự vận động FDI giới 51 1.5.2 Kinh nghiệm thu hút FDI số nước ASEAN 54 Kết luận Chương 66 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH NIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCHD LÀO THỜI KỲ 1988-2015 67 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI Ở CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THU HÚT FDI 67 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 67 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 69 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn 72 2.2 HỆ THỐNG LUẬT PHÁP, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI FDI VÀO PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO 73 2.2.1 Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động FDI tỉnh miền Nam Lào 73 2.2.2 Chính sách thu hút FDI tỉnh miền Nam Lào 75 2.2.3 Hoạt động xúc tiến đầu tỉnh miền Nam Lào 83 2.3 THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO THỜI KỲ 1988-2015 85 2.3.1 Tổng quan tình hình thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tỉnh miền Nam nước CHDCND Lào 85 2.3.2 Các hình thức FDI thực tỉnh miền Nam CHDCND Lào .88 2.3.3 FDI theo ngành công nghiệp thực tỉnh miền Nam CHDCND Lào 90 2.3.4 FDI thực theo cấu vùng tỉnh miền Nam CHDCND Lào .92 2.3.5 FDI theo cấu đối tác nước tỉnh miền Nam CHDCND Lào .94 2.4 ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO .97 2.4.1 Những kết đạt 97 2.4.2 Nhược điểm việc thu hút FDI 100 2.4.3 Một số hạn chế 105 2.4.4 Nguyên nhân yếu việc thu hút FDI tỉnh miền Nam Lào 105 Kết luận Chương 107 CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VÀO PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO .108 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO TRONG BỐI CẢNH MỚI 108 3.1.1 Các bối cảnh phát triển quốc tế nước 108 3.1.2 Mục tiêu phát triển công nghiệp tỉnh miền Nam Lào đến năm 2030 111 3.1.3 Nhu cầu vốn phát triển công nghiệp tỉnh miền Nam Lào 112 3.1.4 Quan điểm thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tỉnh miền Nam Lào 113 3.1.5 Định hướng thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tỉnh miền Nam Lào đến năm 2020 115 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO 116 3.2.1 Tiếp tục hồn thiện sách thu hút FDI 116 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật FDI 119 3.2.3 Tăng cường đầu xây dựng hệ thống sở hạ tầng 120 3.2.4 Tiếp tục củng cố ổn định trị - xã hội 122 3.2.5 Nâng cao chất lượng cán lao động cho ngành cơng nghiệpvốn đầu nước ngồi 122 3.2.6 Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước vốn FDI 123 3.2.7 Hỗ trợ giúp đỡ sau dự án cấp giấy phép triển khai 124 3.2.8 Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu 126 Kết luận Chương 130 KẾT LUẬN 131 KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………… 133 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội nước Đông Nam Á BOT Build - Operate - Tranfer Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BTO Build - Tranfer - Operate Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh BT Build - Tranfer Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân DNLD Doanh nghiệp liên doanh ĐTNN Đầu nước FDI Foreign Direct Investment Đầu trực tiếp nước FIMC Ban Quản lý đầu nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc gia OECD Organization for Economic Co-operation and Development Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TNC Các công ty xuyên quốc gia DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các số liệu diện tích dân số tỉnh phía Nam Lào 69 Bảng 2.2.Sự tăng trưởng GDP khu vực Nam Lào dự tính đến năm 2020 70 Bảng 2.3 Cơ cấu kinh tế tỉnh miền Nam Lào dự tính đến năm 2020 71 Bảng 2.4 Tình hình thu hút FDI tỉnh Nam Lào giai đoạn 19882015 88 Bảng 2.5 Số vốn dự án FDI theo ngành lĩnh vực tỉnh miền Nam Lào giai đoạn 1988-2015 92 Bảng 2.6 FDI vào vùng Nam Lào phân theo tỉnh giai đoạn 1988 - 2015 93 Bảng 2.7 FDI vào công nghiệp vùng Nam Lào phân theo tỉnh giai đoạn 1988 - 2015 93 Bảng 2.8 FDI vào công nghiệp tỉnh vùng Nam Lào giai đoạn 1988 - 2015 phân theo ngành 94 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tỉ lệ vốn đầu tỉ lệ số lượng dự án đầu vào tỉnh miền Nam Lào theo hình thức đầu 90 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ phần trăm dự án FDI đầu vào miềnNam Lào giai đoạn 1988-2015 phân theo nước đầu 96 Biểu đồ 2.3 Mức vốn đầu trung bình/dự án FDI đầu vào miềnNam Lào giai đoạn 1988-2015 phân theo nước đầu 96 Biểu đồ 2.4 Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tỉnh Nam Lào 98 Biểu đồ 2.5 Tỷ trọng đóng góp ngành cơng nghiệp GDP kinh tế tỉnh Nam Lào 99 Biểu đồ 2.6 Tổng số lao động 102 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nằm khu vực quốc gia phát triển, đầu trực tiếp nước ngồi (Foreign Direct Investment-FDI) đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế CHDCND Lào nhiều thập kỷ gần Việc chuyển từ kinh tế chuyển đổi sang kinh tế thị trường, CHDCND Lào thực tạo sức hút mạnh mẽ từ nhiều nhà đầu quốc tế Bên cạnh đó, với vị trí tọa lạc khu vực Đông Nam Á, bán đảo Đông Dương - vốn xem trung tâm động thịnh vượng với ưu đãi sở tài nguyên chiến lược; tiếp giáp chung với quốc gia láng giềng Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan Myanma, tạo hội hợp tác phát triển CHDCND Lào với quốc gia láng giềng tạo thuận lợi cho phát triển thương mại, đầu hội phát triển du lịch xuyên quốc gia Sau trở thành quốc gia độc lập năm 1975, Lào thiết lập hệ thống kiểm sốt thơng qua chủ nghĩa xã hội phủ tài khóa tập trung đến năm 1985, nhiên kết kinh tế không đạt mục tiêu đề Năm 1986, cải cách kinh tế bước đầu thiết lập nhằm mục đích chuyển hướng từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế định hướng thị trường Cơ chế Kinh tế (New Economic MechanismsNEWs), kinh tế Lào chuyển từ hệ thống quản lý kinh tế chủ nghĩa xã hội sang hệ thống kinh tế định hướng thị trường với mục tiêu trị là: (1) Chính sách thị trường mở (2) Giới thiệu nguyên tắc kinh tế thị trường Việc theo đuổi cải cách kinh tế thể chế với mục tiêu nhằm cải thiện đời sống kinh tế xã hội cho tồn dân thơng qua việc xây dựng kinh tế định hướng thị trường giúp Lào nhanh chóng đạt thành tự kinh tế - xã hội đáng kể tăng trưởng kinh tế, nhân hóa doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước trước ổn định kinh tế vĩ mơ Hơn nữa, quốc gia sau chứng kiến gia tăng bật đầu công đầu nhân; cải thiện hoạt động kinh tế khu vực toàn cầu Tất điều tạo tăng trưởng kinh tế bình quân năm Lào giai đoạn 1990-2010 mức 6%/năm giai đoạn 2011-2015 đạt 8%/năm Quan trọng hơn, Lào thu hút nhiều nhà đầu tiếp nhập nhiều hỗ trợ từ nhiều quốc gia tổ chức giới; tất yếu tố góp phần tác động trực tiếp đến tăng trưởng phát triển kinh tế Lào Quốc gia Lào phân chia thành vùng gồm khu vực phía Bắc, Trung phía Nam Trong đó, khu vực phía Nam bao gồm 04 tỉnh Champasak, Salavan, Attapeu Xekong - nằm khu vực địa hình miền núi, tiếp giáp với Việt Nam, Thái Lan Campuchia có tốc độ tăng trưởng GDP nhìn chung tăng thấp đặc biệt so sánh với tỉnh phía Đơng trung bình chung nước Với xuất phát điểm kinh tế dựa chủ yếu vào nông nghiệp với 80% dân số tham gia vào hoạt động nông nghiệp, cải cách kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa góp phần làm thay đổi đáng để cấu kinh tế khu vực Cùng với trình thu hút FDI nước, tỉnh miền Nam Lào có đóng góp đáng kể việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu nước đầu vào khu vực này, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp Tuy nhiên, thu hút FDI vào Lào nói chung vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh miền Nam Lào nói riêng bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn thách thức Bên cạnh khó khăn thực tế, mặt lý luận chưa có nghiên cứu cụ thể thu hút đầu vào phát triển công nghiệp tỉnh miền Nam Lào Vì để có nhìn tổng quan đề xuất hướng giải pháp khả thi khắc phục, tác giả lựa chọn đề tài: “Tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngồi vào phát triển cơng nghiệp ... việc thu hút FDI tỉnh miền Nam Lào 105 Kết luận Chương 107 CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VÀO PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA... FDI tỉnh miền Nam Lào 75 2.2.3 Hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh miền Nam Lào 83 2.3 THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM CỦA NƯỚC CHDCND LÀO THỜI KỲ 1988-2015... hình thu hút FDI vào phát triển cơng nghiệp tỉnh miền Nam nước CHDCND Lào 85 2.3.2 Các hình thức FDI thực tỉnh miền Nam CHDCND Lào .88 2.3.3 FDI theo ngành công nghiệp thực tỉnh miền Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ), Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay