DI CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM

100 22 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:24

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TỔNG CỤC THỐNG KÊ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2014 ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2014 DI CƯ VÀ ĐƠ THỊ HĨA Ở VIỆT NAM DI CƯ VÀ ĐƠ THỊ HĨA Ở VIỆT NAM SÁCH KHƠNG BÁN NHÀ XUẤT BẢN THƠNG TẤN HÀ NỘI, 2016 ©UN Viet Nam/ Aidan Dockery DANH SÁCH CÁC XUẤT BẢN PHẨM CỦA ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2014 Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Các kết chủ yếu Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Một số tiêu chủ yếu Dự báo dân số Việt Nam, 2014-2049 Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Cơ cấu tuổi, giới tính số vấn đề kinh tế xã hội Việt Nam Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Mức sinh Việt Nam: Những khác biệt, xu hướng yếu tố tác động Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Di cư thị hóa Việt Nam Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Mất cân tỷ số giới tính sinh Việt Nam: Khuynh hướng nay, nhân tố ảnh hưởng khác biệt Tỷ số giới tính sinh Việt Nam: Những chứng từ Cuộc điều tra dân số nhà kỳ năm 2014 (Sách nhỏ) TỔNG CỤC THỐNG KÊ Quỹ dân số Liên Hợp quốc ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2014 di cư thỊ hóa Nhà xuất Thơng HÀ NỘI, 2016 LỜI NĨI ĐẦU Điều tra dân số nhà kỳ thời điểm 1/4/2014 thực theo Quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22/11/2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Được thực lần thời điểm hai kỳ Tổng điều tra dân số nhà 2009 2019, điều tra mẫu quy mô lớn phạm vi nước nhằm mục đích thu thập cách bản, có hệ thống thơng tin dân số nhà ở, làm sở cho việc nghiên cứu, đánh giá hoạch định sách, chương trình, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung lĩnh vực dân số nhà nói riêng Bên cạnh báo cáo “Điều tra dân số nhà kỳ thời điểm 1/4/2014: Các kết chủ yếu” công bố vào tháng 10 năm 2015, số chủ đề quan trọng sinh chết, di cư thị hóa, cấu trúc tuổi - giới tính dân số, tỷ số giới tính sinh tiếp tục khai thác phân tích sâu nhằm cung cấp thông tin quan trọng thực trạng khuyến nghị sách phù hợp cho quan Đảng, Quốc hội Chính phủ, nhà lập sách người dùng tin Chuyên khảo “Di cư thị hóa” xây dựng, sử dụng số liệu Điều tra dân số nhà kỳ thời điểm 1/4/2014 nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả chủ đề di cư thị hóa Việt Nam Kết phân tích cho thấy xu hướng di cư năm gần giảm so với hai thập kỷ trước Tuy nhiên, kết phân tích tiếp tục khẳng định chứng từ nghiên cứu trước có đóng góp mạnh mẽ di cư vào khu vực thành thị, đặc biệt thành phố lớn Di cư có đóng góp tích cực cho thân người di cư phát triển nơi đến, di cư góp phần làm gia tăng khoảng cách kinh tế - xã hội nơi nơi đến, thành thị nông thôn vùng kinh tế - xã hội Cùng với q trình cơng nghiệp hóa thị hóa, dân cư khu vực thành thị tăng trưởng mạnh mẽ Dân cư thành thị có nhiều lợi so với dân cư nơng thơn q trình phát triển Chun khảo đưa gợi ý cho sách phát triển Việt Nam, cần trọng đến vấn đề di cư thị hóa để bảo đảm di cư thị hóa đóng góp tốt cho tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Chuyên khảo hoàn thành với trợ giúp kỹ thuật tài Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), khuôn khổ hỗ trợ UNFPA cho iii Điều tra dân số nhà kỳ lần đầu Việt Nam Tổng cục Thống kê xin trân trọng cảm ơn chuyên gia nước quốc tế, cán Văn phòng UNFPA Việt Nam đóng góp quý báu trình tiến hành điều tra biên soạn hoàn thiện chuyên khảo Tổng cục Thống kê hân hạnh giới thiệu với độc giả nước ấn phẩm chuyên sâu chủ đề Di cư thị hóa thu hút quan tâm nhà quản lý, nhà lập sách, nhà nghiên cứu xã hội Chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp độc giả để rút kinh nghiệm cho việc xuất ấn phẩm ngày tốt TỔNG CỤC THỐNG KÊ iv MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU PHÂN TÍCH vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT x TÓM TẮT GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1: QUY MÔ VÀ XU HƯỚNG DI CƯ 1.1 Một số khái niệm định nghĩa a Khái niệm, định nghĩa di cư b Các loại hình di cư 1.2 Thực trạng di cư 10 a Xu hướng di cư năm theo thời gian 10 b Các luồng di cư khu vực nông thôn thành thị 13 c Sự khác biệt di cư năm theo vùng 14 d Sự khác biệt di cư năm theo tỉnh 18 CHƯƠNG 2: CÁC ĐẶC TRƯNG NHÂN KHẨU HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NGƯỜI DI CƯ 21 2.1 Tuổi người di cư 21 2.2 Cơ cấu giới tính người di cư 23 2.3 Tình trạng học người di cư 25 2.4 Trình độ chun mơn kỹ thuật người di cư 28 2.5 Lý di chuyển người di cư 28 2.6 Tình trạng kinh tế - xã hội người di cư 29 2.7 Loại nhà người di cư 31 2.8 Quyền sở hữu nhà người di cư 33 v 2.9 Điều kiện sinh hoạt người di cư 35 CHƯƠNG 3: ĐƠ THỊ HĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DI CƯ ĐẾN ĐƠ THỊ HĨA 39 3.1 Các khái niệm bản, định nghĩa phân loại đô thị 39 a Khái niệm đô thị đô thị hóa 39 b Phân loại đô thị 39 3.2 Thực trạng, xu hướng khác biệt thị hóa hai thập kỷ qua 41 a Phân bố đô thị theo qui mô 41 b Xu hướng thị hóa 42 3.3 Đơ thị hóa khác biệt vùng kinh tế xã hội 44 3.4 Đơ thị hóa khác biệt tỉnh 45 3.5 Sự khác biệt đặc trưng nhân học xã hội đô thị 48 a Sự khác biệt đặc điểm nhân học 48 b Sự khác biệt đặc điểm kinh tế - xã hội 54 3.6 Mối liên hệ di cư thị hóa 57 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 59 PHỤ LỤC 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 vi DANH MỤC CÁC BIỂU PHÂN TÍCH Biểu 1.1: Dân số tuổi trở lên chia theo loại hình di cư, 1989-2014 11 Biểu 1.2: Số người di cư tỷ lệ người di cư năm chia theo luồng di cư loại hình di cư, 1999-2014 14 Biểu 1.3: Số lượng cấu luồng di cư nông thôn – thành thị năm phân theo vùng, 2009-2014 17 Biểu 2.1: Tuổi trung bình tuổi trung vị người di cư chia theo loại hình di cư giới tính, 1999 - 2014 22 Biểu 2.2: Cơ cấu giới tính người di cư không di cư, 1999-2014 23 Biểu 2.3: Cơ cấu giới tính dân số di cư phân theo vùng, 2014 24 Biểu 2.4: Cơ cấu giới tính chia theo loại hình di cư luồng di cư, 2014 24 Biểu 2.5: Tỷ lệ dân số từ 6-10 tuổi chia theo tình trạng học, loại hình di cư giới tính, năm 2009 2014 26 Biểu 2.6: Tỷ lệ dân số từ 11-18 tuổi theo tình trạng học loại hình di cư giới tính, 1999-2014 27 Biểu 2.7: Tỷ lệ dân số từ 15-54 tuổi chia theo loại hình di cư trình độ chun mơn kỹ thuật, 2014 28 Biểu 2.8: Tỷ lệ người di cư không di cư sống hộ gia đình có điều kiện sống khác nhau, 2009 2014 31 Biểu 2.9: Diện tích bình quân người di cư theo loại hình di cư 35 Biểu 3.1: Dân số đô thị phân theo qui mô dân số đô thị, 1999-2014 41 Biểu 3.2: Tỷ lệ dân số thành thị tốc độ thị hóa bình qn giai đoạn phân theo vùng, thời kì 1999-2014 44 Biểu 3.3: Tỷ lệ dân số thành thị chia theo tỉnh năm 1989, 1999 2009 45 Biểu 3.4: Tỷ số phụ thuộc phân theo loại đô thị nông thôn 49 Biểu 3.5: Tỷ số giới tính theo nhóm tuổi, loại thị nơng thơn, năm 2014 50 Biểu 3.6: Tỷ lệ dân số chưa kết hôn phân theo tuổi loại đô thị nông thôn, năm 2009 2014 51 Biểu 3.7: Tỷ lệ dân số ly hôn, ly thân chia theo loại đô thị nông thôn, năm 2014 53 Biểu 3.8: Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên phân theo trình độ CMKT nơi cư trú 55 Biểu 3.9: Số người di cư tỷ lệ di cư dân số thành thị chia theo luồng di cư, năm 2009 2014 58 Biểu 3.10: Tỷ lệ người di cư theo loại đô thị nhập cư loại đô thị xuất cư, 2009 58 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Nơi thường trú thời điểm năm trước thời điểm điều tra loại hình di cư 10 Hình 1.2: Tỷ lệ người di cư dân số theo loại hình di cư, 1989-2014 12 Hình 1.3: Dân số nhập cư xuất cư loại hình di cư tỉnh phân theo vùng vùng đến, 2014 15 Hình 1.4: Tỷ suất di cư phân theo vùng kinh tế - xã hội, 2014 16 Hình 1.5: Tỷ suất di cư giai đoạn 2009 - 2014 20 Hình 2.1: Tháp dân số theo loại hình di cư khơng di cư, 2014 21 Hình 2.2: Tỷ lệ người di cư chia theo lý chuyển đến hộ vùng kinh tế xã hội, 2014 29 Hình 2.3: Tỷ lệ dân số di cư sống hộ có điều kiện sống khác theo vùng kinh tế - xã hội, 2014 30 Hình 2.4: Tỷ lệ dân số di cư chia theo loại nhà vùng nhập cư, 2014 32 Hình 2.5: Tỷ lệ người di cư chia theo loại hình di cư loại nhà ở, 2014 33 Hình 2.6: Tỷ lệ người di cư chia theo luồng di cư loại nhà ở, 2014 33 Hình 2.7: Tỷ lệ người di cư chia theo quyền sở hữu nhà nơi nhập cư, 2014 34 Hình 2.8: Tỷ lệ người di cư chia theo loại hình di cư quyền sở hữu nhà nơi nhập cư, 2014 35 Hình 2.9: Tỷ lệ người di cư chia theo loại hình di cư tình trạng nguồn nước sử dụng, 2014 36 Hình 2.10: Tỷ lệ người di cư sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh chia theo loại hình di cư năm 1999, 2009 2014 37 Hình 2.11: Tỷ lệ người di cư chia theo tình trạng sử dụng hố xí loại hình di cư, năm 2014 37 Hình 2.12: Tỷ lệ dân số di cư sử dụng hố xí hợp vệ sinh chia theo loại hình di cư, năm 1999, 2009 2014 38 Hình 3.1: Tỷ lệ dân số thành thị Việt Nam, 1989-2014 42 viii Biểu A.9: Cơ cấu luồng di cư theo đơn vị hành chính, 2014 Đơn vị tính: % Mã số Đơn vị hành NT-NT NT-TT TT-NT TT-TT Tổng số   Toàn Quốc 28,8 29,0 12,1 30,1 100,0 V1 Trung du miền núi phía Bắc 51,8 19,2 11,4 17,5 100,0 V2 Đồng sông Hồng 29,8 28,4 9,2 32,6 100,0 V3 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 31,0 21,6 21,6 25,9 100,0 V4 Tây Nguyên 45,0 21,2 12,2 21,6 100,0 V5 Đông Nam Bộ 17,0 36,6 8,8 37,6 100,0 V6 Đồng sông Cửu Long 44,3 22,7 15,7 17,3 100,0 Tỉnh/thành phố   Hà Nội 20,2 34,7 4,5 40,6 100,0 Hà Giang 48,8 21,6 11,6 18,0 100,0 Cao Bằng 41,6 21,1 11,4 25,9 100,0 Bắc Kạn 58,7 18,2 9,4 13,7 100,0 Tuyên Quang 65,0 9,3 14,1 11,6 100,0 10 Lào Cai 36,9 19,9 9,1 34,2 100,0 11 50,7 23,2 8,0 18,2 100,0 12 Lai Châu 41,3 24,3 4,2 30,2 100,0 14 Sơn La 66,8 12,3 8,5 12,4 100,0 15 Yên Bái 53,3 17,7 10,0 19,0 100,0 17 Hồ Bình 61,7 12,5 12,2 13,6 100,0 19 Thái Nguyên 35,5 34,3 10,2 20,0 100,0 20 Lạng Sơn 49,5 17,8 10,1 22,6 100,0 22 Quảng Ninh 17,3 28,1 5,5 49,1 100,0 24 Bắc Giang 61,7 13,5 14,6 10,3 100,0 25 Phú Thọ 55,2 16,9 17,8 10,1 100,0 26 Vĩnh Phúc 35,7 36,7 13,2 14,3 100,0 27 Bắc Ninh 49,2 22,7 16,0 12,0 100,0 30 Hải Dương 42,5 29,1 12,0 16,4 100,0 31 Hải Phòng 20,1 25,5 6,9 47,5 100,0 33 Hưng Yên 62,3 19,6 13,3 4,8 100,0 34 Thái Bình 54,3 9,9 25,7 10,1 100,0 35 Hà Nam 54,9 22,0 16,9 6,2 100,0 36 Nam Định 41,2 16,0 17,2 25,6 100,0 37 Ninh Bình 42,8 19,2 18,2 19,9 100,0 Điện Biên 74 Mã số Đơn vị hành NT-NT NT-TT TT-NT TT-TT Tổng số 38 Thanh Hoá 50,3 19,3 16,5 13,9 100,0 40 Nghệ An 38,1 13,7 39,4 8,8 100,0 42 Hà Tĩnh 41,3 16,7 27,0 15,0 100,0 44 Quảng Bình 33,3 26,0 21,7 19,1 100,0 45 Quảng Trị 30,3 23,8 20,9 25,0 100,0 46 Thừa Thiên Huế 12,9 37,4 12,3 37,4 100,0 2,8 30,1 2,5 64,6 100,0 49 Quảng Nam 45,2 21,5 22,2 11,1 100,0 51 Quảng Ngãi 44,8 23,3 18,2 13,7 100,0 52 Bình Định 29,3 21,7 14,5 34,5 100,0 54 Phú Yên 34,4 26,2 18,6 20,7 100,0 56 Khánh Hoà 24,3 17,6 23,7 34,4 100,0 58 Ninh Thuận 18,9 22,8 21,3 37,0 100,0 60 Bình Thuận 33,0 20,6 18,2 28,2 100,0 62 Kon Tum 52,5 16,4 14,4 16,8 100,0 64 Gia Lai 37,0 24,3 11,3 27,5 100,0 66 Đắk Lắk 41,2 23,0 12,8 22,9 100,0 67 Đắk Nông 72,0 10,8 9,2 8,0 100,0 68 Lâm Đồng 36,5 24,9 13,3 25,3 100,0 70 Bình Phước 52,2 18,1 17,9 11,8 100,0 72 Tây Ninh 60,6 12,2 20,2 7,0 100,0 8,6 72,8 1,9 16,7 100,0 75 Đồng Nai 53,0 14,6 13,3 19,1 100,0 77 Bà Rịa - Vũng Tàu 20,0 24,6 9,0 46,4 100,0 9,5 30,3 9,6 50,5 100,0 80 Long An 53,5 15,0 21,4 10,1 100,0 82 Tiền Giang 54,9 14,0 21,0 10,1 100,0 83 Bến Tre 58,3 12,5 22,8 6,4 100,0 84 Trà Vinh 53,8 20,7 17,4 8,0 100,0 86 Vĩnh Long 46,2 27,6 14,1 12,0 100,0 87 Đồng Tháp 40,1 32,2 12,3 15,4 100,0 89 An Giang 39,7 19,3 15,4 25,6 100,0 91 Kiên Giang 51,9 16,3 16,2 15,7 100,0 8,8 44,4 4,6 42,2 100,0 93 Hậu Giang 46,0 21,1 21,4 11,5 100,0 94 Sóc Trăng 38,5 32,2 11,7 17,7 100,0 95 Bạc Liêu 46,8 18,0 13,0 22,2 100,0 96 Cà Mau 46,5 22,8 11,2 19,5 100,0 48 Đà Nẵng 74 Bình Dương 79 Tp Hồ Chí Minh 92 Cần Thơ 75 76 72 541 Không di cư 681 Di cư tỉnh 0901 Di cư tỉnh 34 697 432 Di cư huyện Không di cư 217   Di cư huyện Nữ 37 844 654 Di cư huyện Không di cư 425 Di cư huyện   582 Di cư tỉnh 642   086 Nam Nhóm 6-10 tuổi 35 708 513 361 828   41 079 705 472 372   76 786 218 833 200   274 333 39 934 44 025 49 823   498 732 44 407 43 651 50 684   773 065 84 340 87 676 100 507   Chưa học Đã học Đang học Di cư huyện Di cư huyện Chung Loại hình di cư  344 738 42 348 44 818 50 868   577 655 46 793 44 777 51 481   922 393 89 141 89 595 102 349   Tổng số 67 172 566 206 188   66 175 463 321 402   133 348 029 527 590   Chưa học   925 844 63 613 22 955 32 190   246 214 43 997 12 384 490   172 058 107 609 35 339 41 680 Đã học 066 170 52 804 44 716 42 597   146 260 43 596 43 082 41 610   212 430 96 399 87 798 84 206   Đang học Nhóm 11-18 tuổi   059 187 117 983 68 877 76 975   458 649 88 055 55 788 51 502   10 517 836 206 037 124 665 128 477 Tổng số Đơn vị tính: Người Biểu A.10: Tình trạng học người di cư từ đến 18 tuổi theo giới tính, loại hình di cư Biểu A.11: Số người di cư 15-54 tuổi theo trình độ CMKT loại hình di cư Đơn vị tính: Người Loại hình di cư   Khơng có trình độ CMKT Trung cấp Sơ cấp Cao đẳng Đại học trở lên Tổng số Di cư huyện 830 121 84 168 80 914 75 921 207 817 278 940 Di cư huyện 851 880 89 928 92 047 98 981 316 427 449 263 714 440 142 021 92 959 133 223 280 210 362 853 Di cư tỉnh Không di cư 41 169 937 370 036 377 753 321 787 369 496 49 609 009 Biểu A.12: Điều kiện nhà người di cư khơng di cư Đơn vị tính: Người Loại nhà Di cư huyện Di cư huyện Di cư tỉnh Không di cư Đơn sơ 624 352 651 99 741 841 36 481 280 Thiếu kiên cố 715 051 919 588 749 721 33 232 598 Bán kiên cố 57 059 44 912 65 073 907 339 Kiên cố 33 406 27 953 36 476 901 713 366 704 186 25 154 430 235 644 257 594 297 77 548 084 KXĐ Tổng số Diện tích   Dưới m2 13 238 25 614 167 724 481 471 4-dưới m2 55 894 85 127 353 188 761 103 173 710 253 492 592 988 777 527 181 184 274 752 469 247 66 183 959 208 271 11 149 344 025 430 235 644 257 594 297 77 548 084 đến 10 m2 Trên 10 m2 KXĐ Tổng số 77 Biểu A.13: Danh sách đô thị Việt Nam, 2014 Đô thị đặc biệt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Đơ thị loại I Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế,Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ Long, Thanh Hố Đơ thị loại II Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho, Hải Dương, Long Xuyên, Phan Thiết, Pleiku, Cà Mau, Tuy Hoà, Thái Bình, ng Bí, Bà Rịa, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Hới, Lào Cai, Ninh Bình, Rạch Giá, Vĩnh Yên Đô thị loại III Các thành phố trực thuộc tỉnh: Cẩm Phả, Châu Đốc, Phan Rang – Tháp Chàm, Lạng Sơn, Yên Bái, Điện Biên Phủ, Quảng Ngãi, Hòa Bình, Tam Kỳ, Cao Lãnh, Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Hội An, Móng Cái, Phủ Lý, Sơn La, Bến Tre, Đơng Hà, Hưng Yên, Kon Tum, Tân An, Vĩnh Long, Bảo Lộc, Cam Ranh, Hà Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vị Thanh, Cao Bằng, Lai Châu, Sa Đéc, Tây Ninh, Bắc Kạn, Cửa Lò, Đồng Xồi, Sơng Cơng, Tam Điệp Các thị xã: Phú Thọ, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Sơn Tây (Hà Nội), Gò Cơng, Hà Tiên, Phúc n, Gia Nghĩa, Ngã Bảy, Chí Linh, Đơ thị loại IV V Các thị xã thị trấn lại 78 79 Đơn vị hành Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long V3 V4 V5 V6 Hà Giang Cao Bằng Bắc Kạn Tuyên Quang Lào Cai Điện Biên Lai Châu Sơn La n Bái Hồ Bình Thái Ngun 04 06 08 10 11 12 14 15 17 19 045 906 756 713 679 068 882 077 587 582 594 364 676 174 275 165 490 335 602 525 378 438 28  Hà Tây 02 675 166 16 130 675 10 158 606 Hà Nội 01 Các tỉnh/thành phố 18 087 097 Đồng sông Hồng V2 059 928 16 954 521 Trung du miền núi phía Bắc 10 048 191 76 323 173 Tổng số V1 Các vùng kinh tế xã hội TOÀN QUỐC Mã số 228 078 101 429 132 450 97 942 70 598 99 951 61 501 38 920 66 361 63 750 184 635 523 936 782 104 593 021 103 798 452 975 643 700 388 957 18 076 823 Tổng số 115 135 817 828 655 284 546 618 784 135 516 984 494 413 614 673 236 245 423 974 538 775 193 803 151 230 123 116 785 217 740 397 076 055 370 502 490 306 614 595 724 821 293 826 507 183 724 537 451 909 13 348 571 17 191 470 565 585 14 067 361 956 130 14 634 122 18 835 154 13 310 821 19 584 287 659 234 11 053 590 58 246 350 85 846 997 Thành Thị Nông thôn 1989 287 265 117 561 139 374 148 239 52 512 73 460 129 123 94 227 47 183 85 769 84 338 644 536 925 289 043 806 444 835 529 571 739 684 753 711 25 436 896 Tổng số 504 560 835 851 667 656 601 023 927 816 317 990 416 846 485 472 630 594 246 643 421 414 640 199 807 373 168 707 815 907 780 611 162 376 413 420 536 069 663 037 751 580 307 027 519 548 786 564 067456 13 266 181 17 501 852 023 555 15 721 352 670 300 14 305 583 19 482 435 13 844 603 20 649 605 299 879 11 633 548 60 410 101 90 493 352 Thành Thị Nơng thơn 2009 2014 Đơn vị tính: Người 326 636 118 364 157 879 156 982 70 362 77 428 146 017 91 415 50 419 105 821 115 248 435 166 321 325 787 342 537 597 277 317 969 571 983 172 29 876 325 842 071 697 544 622 732 005 394 343 058 458 641 517 020 660 165 256 608 413 727 671 316 632 289 13 180 528 934 010 966 962 14 205 118 13 680 033 650 377 60 617 028 Thành Thị Nông thôn Biểu A.14: Dân số chia theo thành thị/nông thôn đơn vị hành chính, 1999-2014 80 Lạng Sơn Quảng Ninh Bắc Giang Phú Thọ Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hải Dương Hải Phòng Hưng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hoà Ninh Thuận 22 24 25 26 27 30 31 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 49 51 52 54 56 58 Đơn vị hành 20 Mã số 504 997 031 395 787 282 460 727 190 144 373 687 684 846 044 875 572 921 794 880 268 968 858 748 467 307 884 155 890 240 793 103 786 382 069 158 672 425 650 624 942 106 092 040 261 559 492 899 004 839 703 824 Tổng số 118 826 375 995 147 227 348 294 136 290 203 298 543 637 306 112 133 978 99 497 118 719 288 263 314 726 112 268 231 869 47 200 100 328 99 901 569 771 225 516 86 961 113 982 177 119 121 427 459 601 129 431 386 171 655 400 640 055 112 433 053 854 170 389 141 209 738 763 438 943 695 383 150 249 570 485 152 581 771 887 658 371 745 903 686 054 969 257 102 654 425 108 855 145 978 058 084 440 371 472 545 238 574 393 Thành Thị Nông thôn 1989 564 993 157 604 862 231 486 465 216 773 422 319 887 435 087 420 598 324 844 893 227 038 912 041 400 595 898 999 828 111 784 045 781 842 127 903 837 173 705 059 024 472 999 786 316 389 554 131 144 988 732 515 Tổng số 203 782 461 516 188 025 412 261 177 928 263 898 770 911 391 112 163 867 127 005 183 355 374 797 352 594 160 806 321 511 74 670 173 150 136 208 846 191 323 407 240 987 224 432 208 433 145 745 593 786 140 482 361 211 696 088 674 206 074 204 038 845 158 421 116 524 696 308 434 457 717 888 043 683 537 244 048 001 738 193 506 600 709 375 608 692 991 695 990 982 381 652 783 485 775 354 107 956 408 386 551 202 592 033 Thành Thị Nông thôn 2009 589 050 196 403 885 630 513 350 239 824 469 426 004 313 130 101 615 387 866 626 254 035 020 407 491 079 932 806 845 388 798 572 788 426 156 200 941 084 760 148 124 342 038 420 357 134 619 327 196 763 752 241 Tổng số 209 374 514 176 247 701 463 450 192 862 278 081 876 710 549 263 178 250 175 682 194 736 463 639 460 305 183 318 324 065 124 948 174 863 137 855 898 776 406 093 310 442 242 144 238 272 181 799 731 901 146 532 379 676 682 227 637 929 049 900 046 962 191 346 127 603 580 838 437 137 690 944 059 299 556 768 030 774 749 488 521 323 673 624 613 563 018 345 042 307 354 055 813 900 796 276 118 862 437 528 464 862 605 709 Thành Thị Nông thôn 2014 81 Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 89 91 92 93 94 95 96 Tp Hồ Chí Minh 79 87 Bà Rịa - Vũng Tàu 77 Vĩnh Long Đồng Nai 75 86 Bình Dương 74 Trà Vinh Tây Ninh 72 84 Bình Phước 70 Bến Tre Lâm Đồng 68 83 Đắk Nông 67 Tiền Giang Đắk Lắk 66 82 Gia Lai 64 Long An Kon Tum 62 80 Bình Thuận Đơn vị hành 60 Mã số 118 830 735 130 172 404 809 444 497 639 044 376 566 571 010 521 966 949 298 959 604 165 305 687 034 058 796 186 990 678 716 661 967 097 653 926 998 027 780 735 966 950 314 216 046 320 Tổng số 207 955 179 740 209 005 392 708 329 432 441 389 224 792 143 705 123 709 108 342 209 321 212 006 207 825 332 723 602 704 217 126 131 623 101 020 385 447 374 496 243 816 100 039 318 113 910 875 555 390 963 399 416 736 168 207 602 987 341 779 866 816 843 240 190 617 394 844 093 681 826 233 463 463 387 974 499 535 835 474 552 906 612 580 406 239 723 134 214 177 728 207 Thành Thị Nông thôn 1989 206 938 856 518 292 853 757 300 188 435 688 248 142 709 666 467 024 707 003 012 255 946 672 271 436 066 162 864 996 682 486 154 481 550 066 513 873 598 187 574 489 392 733 624 274 412 430 133 167 023 Tổng số 246 264 223 959 250 573 148 313 783 122 455 020 608 273 295 959 156 800 153 696 124 314 228 966 250 030 968 384 496 885 824 823 443 245 166 227 144 242 448 570 72 154 415 881 364 064 144 166 458 520 960 674 632 559 042 280 608 987 405 313 233 228 534 436 370 508 867 907 849 316 131 632 443 305 186 036 194 480 499 797 661 331 038 305 900 286 729 356 739 004 417 238 317 743 910 348 285 967 708 503 Thành Thị Nông thôn 2009 216 076 876 418 307 186 767 913 235 450 742 935 155 381 681 112 041 175 028 550 262 051 712 201 475 404 955 282 054 730 822 705 855 788 103 207 929 641 256 104 564 380 828 823 373 704 481 549 206 804 Tổng số 273 373 230 514 416 234 185 426 823 528 463 156 650 214 300 049 172 420 161 604 128 766 253 286 262 754 533 707 533 555 905 666 428 898 205 885 179 632 468 439 79 854 436 849 396 997 155 458 473 089 942 703 645 904 890 952 582 487 411 922 279 780 505 167 381 063 868 756 866 946 133 285 458 915 212 650 421 575 521 175 917 039 426 890 897 322 750 009 787 665 484 526 391 974 976 707 326 091 733 715 Thành Thị Nông thôn 2014 Biểu A.15: Dân số chia theo loại thị nhóm tuổi Đơn vị tính: Người Nhóm tuổi  Đơ thị đặc biệt Đô thị loại I Đô thị loại II Đô thị loại III Đô thị Nông thôn loại IV V 0-4 7140 51 422 147 217 098 221 685 695 394 940 426 5-9 693 300 408 430 224 547 222 915 686 620 908 050 10-14 615 021 350 382 206 331 200 850 658 618 850 982 15-19 640 910 371 471 199 158 196 819 655 409 911 578 20-24 920 476 486 784 224 757 220 548 796 628 348 257 25-29 942 802 458 286 237 009 229 284 831 651 120 529 30-34 950 993 461 064 249 325 238 421 777 267 762 558 35-39 824 239 404 130 222 608 226 233 700 727 434 576 40-44 761 219 404 279 225 609 221 734 670 336 287 663 45-49 636 489 368 435 203 239 207 083 618 386 999 493 50-54 647 898 371 014 199 171 202 106 548 421 687 290 55-59 541 463 317 891 160 989 166 772 427 457 875 339 60-64 351 958 200 783 108 368 104 042 275 074 000 341 65-69 222 480 124 051 68 789 65 752 171 361 259 551 70-74 165 620 88 822 46 187 49 420 127 906 981 082 75-79 124 599 69 785 35 285 39 547 102 902 859 210 80+ 148 377 97 255 49 103 53 591 143 881 327 112 901 894 405 011 877 573 866 800 Tổng số 82 888 038 60 554 037 Biểu A.16: Dân số 15+ chia theo loại thị trình độ CMKT Đơn vị tính: Người Trình độ CMKT Khơng có trình độ CMKT Đơ thị đặc biệt Đơ thị loại I Đô thị loại II Đô thị loại III Đô thị Loại IV V Nông thôn 056 250 785 513 544 883 499 703 439 166 40 646 637 Sơ cấp trung cấp nghề 494 884 288 249 169 218 151 920 343 892 620 300 Trung cấp chuyên nghiệp 264 165 230 039 120 169 142 611 290 533 095 538 Cao đẳng 294 461 175 715 84 389 89 816 Đại học trở lên 597 226 652 083 296 691 301 404 Tổng số 706 986 131 598 215 350 185 454 834 922 45 710 441 83 220 304 95 6118 541 028 391 849 Biểu A 17: Số người di cư theo đô thị nhập cư đô thị xuất cư Đơn vị tính: Người Đơ thị nhập cư Đơ thị đặc biệt Đô thị loại I Đô thị loại II Đô thị loại III Đô thị xuất cư Đô thị đặc biệt Đô thị Loại IV Nông thôn V Tổng số 751 812 21 576 10 782 12 581 58 649 Đô thị loại I 38 487 277 420 389 943 22 448 93 274 443 960 Đô thị loại II 18 898 122 89 411 350 11 595 47 023 177 399 Đô thị loại III 24 441 168 689 70 075 13 700 59 787 179 859 Đô thị loại IV V 57 407 35 326 18 202 21 096 118 497 204 096 454 625 583 648 250 640 100 884 133 341 267 789 670 366 475 960 602 041 229 028 246 752 Nông thôn KXĐ Tổng số 84 282 371 137 771 573 673 620 337 262 523 193 367 12 652 799 753 315 254 668 788 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo Tổng điều tra Dân số Nhà Trung ương, 2010 Tổng điều tra dân số Nhà Việt Nam năm 2009: kết chủ yếu Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3: Phân tích dòng di cư tính chọn lọc di cư vào thành phố lớn Việt nam thập kỷ 90 (thế kỷ XX) thập kỷ đầu kỷ XXI TCTK, 2015 Điều tra dân số nhà kỳ thời điểm 1/4/2014: Các kết chủ yếu TCTK, UNFPA, 2005 Điều tra di cư Việt Nam năm 2004: Các kết chủ yếu TCTK, 2011 Tổng điều tra Dân số Nhà Việt Nam năm 2009; Di cư thị hóa Việt Nam: Thực trạng, xu hướng khác biệt TS Lưu Bích Ngọc, trường ĐHKTQD Thực trạng di cư nội địa phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, khuyến nghị sách giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2030 UN Viet Nam, 2010 Internal Migration and Socio-economic Development in Viet Nam: A Call to Action UNFPA, 2010 Di cư nước: hội thách thức phát triển kinh tế xã hội Việt Nam World Bank, 2011 Đánh giá thị hóa Việt Nam 85 ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2014 di cư thỊ hóa NHÀ XUẤT BẢN THƠNG TẤN Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội điện thoại: 04.39332278 - Fax: 04.39332276 Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc Nguyễn Thế Sơn Chịu trách nhiệm nội dung Tổng Biên tập Lê Thị Thu Hương Biên tập: Nguyễn Ngọc Bích Trình bày bìa: Nguyễn Minh Quốc Kt vi tính: Nguyễn Minh Quốc Sửa in: Nguyễn Minh Quốc In 300 bản, khổ 21 x 29,7cm Công ty TNHH In TM Thái Hà Địa chỉ: Số 37 phố Trần Quang Diệu, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, TP Hà Nội Giấy ĐKXB số: 2102 - 2016/ CXBIPH/01- 48/ThT Quyết định xuất số: 267/QĐ-NXB cấp ngày 15 tháng năm 2016 In xong nộp lưu chiểu tháng năm 2016 ISBN: 978-604-945-765-4 86 DANH SÁCH CÁC XUẤT BẢN PHẨM CỦA ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2014 Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Các kết chủ yếu Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Một số tiêu chủ yếu Dự báo dân số Việt Nam, 2014-2049 Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Cơ cấu tuổi, giới tính số vấn đề kinh tế xã hội Việt Nam Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Mức sinh Việt Nam: Những khác biệt, xu hướng yếu tố tác động Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Di cư thị hóa Việt Nam Điều tra dân số nhà kỳ 2014: Mất cân tỷ số giới tính sinh Việt Nam: Khuynh hướng nay, nhân tố ảnh hưởng khác biệt Tỷ số giới tính sinh Việt Nam: Những chứng từ Cuộc điều tra dân số nhà kỳ năm 2014 (Sách nhỏ) QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TỔNG CỤC THỐNG KÊ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2014 ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2014 DI CƯ VÀ ĐƠ THỊ HĨA Ở VIỆT NAM DI CƯ VÀ ĐƠ THỊ HĨA Ở VIỆT NAM SÁCH KHƠNG BÁN NHÀ XUẤT BẢN THƠNG TẤN HÀ NỘI, 2016 ©UN Viet Nam/ Aidan Dockery ... chia theo loại hình di cư, 1989-2014 11 Biểu 1.2: Số người di cư tỷ lệ người di cư năm chia theo luồng di cư loại hình di cư, 1999-2014 14 Biểu 1.3: Số lượng cấu luồng di cư nông thôn... điều kiện sống cao nhóm người di cư cao đáng kể so với tỷ lệ nhóm người khơng di cư (di cư huyện 39,4%, di cư huyện 44,5% khơng di cư 25,5%) Trong đó, tỷ lệ người di cư thuộc hộ có điều kiện sống... 5,9%) Tỷ lệ% người di cư với di n tích bình qn m2 đến 10 m2 (mức thấp nhất) cao so với nhóm khơng di cư, đặc biệt loại hình di cư tỉnh Trong đó, tỷ lệ người không di cư sống nhà với di n tích bình
- Xem thêm -

Xem thêm: DI CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM, DI CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay