Chuyên đề SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

22 31 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:23

Chuyên đề 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Khái niệm văn quy phạm pháp luật Các văn quản lý nhà nước nhằm phục vụ cho việc điều hành máy quản lý nhà nước hoạt động hướng, chức có hiệu Văn quản lý nhà nước văn quy phạm pháp luật, văn cá biệt, văn hành thông thường, văn chuyên môn văn kỹ thuật Cần phân biệt văn quy phạm pháp luật với loại văn khác thuộc văn quản lý nhà nước Đối với văn quy phạm pháp luật, cần ý đặc tính văn có chứa đựng quy tắc xử chung, có tính bắt buộc chung đối tượng áp dụng khơng phải đối tượng hay nhóm đối tượng cụ thề số quan nhà nước có thẩm quyền ban hành loại văn Khái niệm “văn quy phạm pháp luật” quy định lần Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996 (Luật năm 1996) kế thừa Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật năm 2008) Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 (Luật năm 2004) Khái niệm để quan có thẩm quyền phân biệt văn quy phạm pháp luật với văn hành văn áp dụng pháp luật, góp phần hạn chế đáng kể số lượng văn hành có chứa quy phạm pháp luật Tuy nhiên, cách định nghĩa Luật nặng học thuật, lại chưa cụ thể nên gây khó khăn, lúng túng việc xác định văn văn quy phạm pháp luật Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng khái niệm văn quy phạm pháp luật để khắc phục hạn chế từ thực tiễn triển khai, Luật năm 2015 tách khái niệm “Văn quy phạm pháp luật” khái niệm “Quy phạm pháp luật”, theo đó, văn quy phạm pháp luật văn có chứa quy phạm pháp luật, ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật tập hợp nhiều quy phạm pháp luật Trong đó, “quy phạm pháp luật” quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, áp dụng lặp lặp lại nhiều lần quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nước đơn vị hành định, quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Nhà nước bảo đảm thực Theo quy định, văn có chứa quy phạm pháp luật ban hành khơng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật khơng phải văn quy phạm pháp luật Việc nắm rõ khái niệm văn quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng đổi với người tham gia vào quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Người soạn thảo cần phải nắm được, văn quy phạm pháp luật, dấu hiệu đặc trưng để phân biệt với văn khác văn đặt quy phạm pháp luật, cần phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm xã hội khác Trong quy phạm mang tính xã hội, dù xã hội thừa nhận, không bảo đảm biện pháp cưỡng chế Nhà nước, trái lại, quy phạm pháp luật luôn bảo đảm băng sức mạnh cưỡng chế Nhà nước Các quy phạm pháp luật có hai dấu hiệu đặc trưng (nhằm phân biệt với quy phạm xã hội, quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo ): - Đặc trưng thứ quy phạm pháp luật có tính áp dụng chung, khơng đặt cho chủ thể xác định mà nhằm tới phạm vi đối tượng rộng - Đặc trưng thứ hai quy phạm pháp luật phải ban hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ luật quy định Khi soạn thảo, người soạn thảo cần phải cân nhắc quy định có phải quy phạm pháp luật hay không xem xét văn có chứa “quy phạm pháp luật” hay khơng cần đặc biệt ý đến đặc trưng quy phạm pháp luật, gồm: tính áp dụng chung (quy tắc ràng buộc chung), tính phi cá nhân (khơng nhằm vào đối tượng, người cụ thể hay nhóm đối tượng cụ thể), tính bắt buộc, tính cưỡng chế nhà nước phải quan có thẩm quyền ban hành (chủ thể pháp luật trao thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật) Xác định văn quy phạm pháp luật Để tránh việc nhầm lẫn hình thức văn quy phạm pháp luật, đặc biệt với chủ thể có thẩm quyền ban hành văn hành văn quy phạm có tên gọi “quyết định”, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật (Nghị định số 34) quy định số trường hợp sau, nghị Hội đồng nhân dân định Ủy ban nhân dân ban hành văn quy phạm pháp luật: (1) Nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân chức vụ khác; (2) Nghị phê chuẩn kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân bầu chức vụ khác; (3) Nghị giải tán Hội đồng nhân dân; (4) Nghị phê chuẩn cấu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; (5) Nghị thành lập, sáp nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; định thành lập ban, ban đạo, hội đồng, ủy ban để thực nhiệm vụ thời gian xác định; (6) Nghị tổng biên chế địa phương; (7) Nghị dự toán, toán ngân sách địa phương; (8) Các nghị khác khơng có nội dung quy định Điều 27, 29 30 Luật Trong trường hợp sau đây, định Ủy ban nhân dân ban hành văn quy phạm pháp luật: (1) Quyết định phê duyệt kế hoạch; (2) Quyết định giao tiêu cho quan, đơn vị; (3) Quyết định tiêu biên chế quan, đơn vị; định khốn biên chế, kinh phí quản lý hành cho quan chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân; (4) Các định khác nội dung quy định Điều 28, 29 30 Luật Hệ thống văn quy phạm pháp luật So với Luật năm 2008 Luật năm 2004, Luật năm 2015 giảm 05 loại văn quy phạm pháp luật bao gồm: (1) Nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị- xã hội (trừ nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Qc hội Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ; (3) Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (4) Chỉ thị ủy ban nhân dân cấp huyện; (5) Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp xã Tuy nhiên, để phù hợp với quy định Hiến pháp năm 2013, Luật năm 2015 bổ sung hình thức văn quy phạm pháp luật quyền đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Theo quy định Điều Luật năm 2015, hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: “(1) Hiến pháp; (2) Bộ luật, luật (sau gọi chung luật), nghị Quốc hội; (3) Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (4) Lệnh, định Chủ tịch nước; (5) Nghị định Chính phủ; Nghị liên tịch Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (6) Quyết định Thủ tướng Chính phủ; (7) Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; (8) Thơng tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thơng tư Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ; Thơng tư liên tịch Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước; (9) Nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; (10) Quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (11) Văn quy phạm pháp luật quyền đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt; (12) Nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện; (13) Quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện; (14) Nghị Hội đồng nhân dân cấp xã; (15) Quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã” Thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân “Thẩm quyền” Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quy định Luật năm 2015 bao gồm thẩm quyền nội dung thẩm quyền hình thức Thẩm quyền nội dung chủ thể luật định phép ban hành văn vấn đề Thẩm quyền hình thức chủ thể có thẩm quyền ban hành văn hình thức Khi điều chỉnh vấn đề pháp lý, quan có thẩm quyền phải sử dụng hình thức văn mà phép ban hành (ví dụ, Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân ban hành định) Nếu quy định khơng chấp hành, văn bị coi vi phạm thẩm quyền mặt hình thức bị xử lý theo quy định kiểm tra văn quy phạm pháp luật Đối với văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, để khắc phục quy định dàn trải, thiếu rõ ràng thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp Luật năm 2004, Luật năm 2015 phân định rõ thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị để: (1) Quy định chi tiết vấn đề quan nhà nước cấp giao; (2) Quy định sách, biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp trên; (3) Biện pháp nhằm phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh địa phương; (4) Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triên kinh tế- xã hội địa phương - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành định để (1) quy định chi tiết điều, khoản, điểm giao văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp trên; (2) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp trên, nghị Hội đồng nhân dân cấp phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh địa phương; (3) Biện pháp thực chức quản lý nhà nước địa phương - Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành định để quy định vấn đề luật giao (Điều 30) Việc tuân thủ quy định thẩm quyền hình thức thẩm quyền nội dung soạn thảo ban hành văn yếu tố chứng minh tính hợp pháp văn yêu cầu để văn phát huy hiệu lực pháp luật Dưới góc độ tổ chức nhà nước, việc tn thủ hình thức văn minh chứng cho kỷ luật kỷ cương hành chính, thể tính pháp chế hoạt động quản lý nhà nước Hiệu lực văn quy phạm pháp luật 5.1 Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật có liên quan đến việc áp dụng văn Xuất phát từ quan điểm pháp luật phải công khai, phải phổ biến rộng rãi đến người dân để tất cá nhân, tổ chức biết nội dung văn trước văn có hiệu lực khơng phải chịu chế tài văn văn chưa cơng khai Mặt khác, việc quy định thời điểm có hiệu lực văn phải tính đến q trình chn bị tốt điều kiện để tổ chức thi hành văn thơng tin đến đối tượng có liên quan đến việc thi hành văn Xuất phát từ quan điểm nêu trên, Luật năm 2015 quy định thời điểm có hiệu lực tồn phần văn quy phạm pháp luật quy định văn nhưng: - Khơng sớm 10 ngày kể từ ngày ký ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân câp tỉnh; - Không sớm 07 ngày kể từ ngày ký ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã - Văn quy phạm pháp luật ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ ngày thông qua ký ban hành - Văn quy định chi tiết phải ban hành để có hiệu lực thời điểm có hiệu lực văn điều, khoản, điểm quy định chi tiết 5.2 Hiệu lực không gian, thời gian, đối tượng áp dụng văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Liên quan đến hiệu lực văn quy phạm pháp luật, thường nói đến hiệu lực văn quy phạm pháp luật khơng gian, thời gian (thời điểm bắt đầu có hiệu lực văn thời điểm chấm dứt hiệu lực văn quy phạm pháp luật), hiệu lực đối tượng áp dụng Hiệu lực văn quy phạm pháp luật không gian giới hạn phạm vi lãnh thổ mà văn có hiệu lực Nhìn chung, văn quy phạm pháp luật quan trung ương, nguyên tắc có hiệu lực phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia trừ trường hợp văn bị giới hạn nhu cầu điều chỉnh pháp luật khơng phải tồn bộ, mà phần lãnh thổ Khoản Điều 155 Luật năm 2015 quy định hiệu lực không gian, đối tượng áp dụng văn quy phạm pháp luật Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân sau: “Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành có hiệu lực phạm vi đơn vị hành phải quy định cụ thể văn đó” Nếu quan nhà nước trung ương ban hành văn quy phạm pháp luật hiệu lực khơng gian văn thiết lập tầm quốc gia quyền địa phương lại tổ chức đơn vị hành chính- lãnh thổ Thẩm quyền phạm vi quản lý Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp giới hạn khuôn khổ địa bàn lãnh thổ định Văn quy phạm pháp luật quan với tính chất sản phẩm hoạt động quản lý có hiệu lực lãnh thổ địa phương thuộc thẩm quyền quản lý quan tương ứng Để giải vấn đề hiệu lực văn quy phạm pháp luật trường hợp thay đổi địa giới hành lãnh thổ, Điều 155 Luật quy định: Trường hợp đơn vị hành chia thành nhiều đơn vị hành cấp văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành chia có hiệu lực đơn vị hành Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành ban hành văn quy phạm pháp luật thay Ví dụ, Huyện A tách thành hai huyện B C văn huyện A có hiệu lực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện B C ban hành văn quy phạm pháp luật thay Trường hợp nhiều đơn vị hành nhập thành đơn vị hành cấp văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành nhập có hiệu lực đơn vị hành Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành ban hành văn quy phạm pháp luật thay Ví dụ, Xã A, xã B xã C sáp nhập thành xã D văn xã A, B C có hiệu lực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã D ban hành văn thay Trường họp phần địa phận dân cư đơn vị hành điều chỉnh đơn vị hành khác văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành mở rộng có hiệu lực phần địa phận phận dân cư điều chỉnh Ví dụ, Xã A thuộc huyện B sáp nhập vào xã C thuộc huyện D văn xã C có hiệu lực dân cư xã A Hoặc ví dụ khác: Thơn A thuộc xã B sáp nhập vào xã C văn xã C có hiệu lực dân cư thơn A xã B 5.3 Hiệu lực trở trước văn quy phạm pháp luật (Điều 152) Luật năm 2015 quy định cụ thể trường hợp văn quy phạm pháp luật quy định hiệu lực trở trước: “Chỉ trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung xã hội, thực quyền, lợi ích tổ chức, cá nhân quy định luật, nghị Quốc hội, văn quy phạm pháp luật quan trung ương quy định hiệu lực trở trước” Về phạm vi loại văn quy phạm pháp luật quy định hiệu lực trở trước, kế thừa quy định khoản Điều 51 Luật năm 2004, Luật năm 2015 bổ sung văn quy phạm pháp luật quyền địa phương đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt khơng quy định hiệu lực trở trước, đồng thời quy định rõ “văn quy phạm pháp luật quan trung ương quy định hiệu lực trở trước” Như vậy, nguyên tắc cần lưu ý không quy định hiệu lực trở trước văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành 5.4 Ngưng hiệu lực văn quy phạm pháp luật (Điều 153) So với Luật năm 2008, trường hợp văn quy phạm pháp luật bị ngưng hiệu lực bị đình việc thi hành, Luật năm 2015 bổ sung trường hợp ngưng hiệu lực văn quy phạm pháp luật trường hợp quan có thẩm quyền ban hành văn định ngưng hiệu lực thời hạn định để giải vấn đề kinh tế- xã hội phát sinh Bên cạnh đó, để khắc phục hạn chế Luật năm 2008, đồng thời bảo đảm tính cơng khai, minh bạch, hạn chế vi phạm pháp luật, Luật năm 2015 quy định rõ thời hạn đăng Công báo, đưa tin định văn ngưng hiệu lực, đình việc thi hành, xử lý văn pháp luật chậm sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày định Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bị đình thi hành ngưng hiệu lực có định xử lý quan nhà nước, cá nhân có thâm quyền; trường hợp khơng bị bãi bỏ văn tiếp tục có hiệu lực; trường hợp bị bãi bỏ văn hết hiệu lực Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực hết hiệu lực văn quy phạm pháp luật phải quy định rõ văn đình thi hành, văn xử lý quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền, văn ngưng hiệu lực thời hạn định để giải vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh 5.5 Trường hợp văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực (Điều 154) Các trường hợp văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực quy định sở kế thừa Luật năm 2008 Luật năm 2004 Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống hệ thống pháp luật nâng cao trách nhiệm quan việc ban hành văn bán quy định chi tiết, Luật năm 2015 bổ sung 01 khoản quy định “Văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn đồng thời hết hiệu lực” Tuy nhiên, việc xác định hiệu lực văn gặp nhiều khó khăn thực tiễn, vậy, Điều 38 Nghị định số 34 quy định việc xác định hiệu lực văn quy phạm pháp luật sau: Thứ nhất, văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết thi hành văn đồng thời hết hiệu lực; Thứ hai, trường hợp văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết hết hiệu lực phần nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực văn quy định chi tiết hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực văn quy định chi tiết Trường hợp xác định nội dung hết hiệu lực văn quy định chi tiết thi hành văn hêt hiệu lực tồn bộ; Thứ ba, trường hợp văn quy định chi tiết nhiều văn quy phạm pháp luật, có văn quy định chi tiết hết hiệu lực nội dung văn quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực đồng thời với văn quy định chi tiết hết hiệu lực Trường hợp xác định nội dung hết hiệu lực văn quy định chi tiết thi hành văn hết hiệu lực tồn Trách nhiệm xác định văn hết hiệu lực - Bộ, quan ngang chủ trì soạn thảo văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định Khoản Điều 154 Luật có trách nhiệm: lập, cơng bố theo thẩm quyền trình quan có thẩm quyền cơng bố danh mục văn quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực đồng thời với văn quy định chi tiết trước ngày văn quy định chi tiết hết hiệu lực; ban hành theo thẩm quyền đề xuất quan có thẩm quyền ban hành văn để thay văn quy định chi tiết hết hiệu lực toàn - Cơ quan ban hành văn quy định chi tiết hết hiệu lực có trách nhiệm: công bố danh Mục văn quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định Khoản Điều 154 Luật trước ngày văn hết hiệu lực; quy định việc bãi bỏ văn quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực điều khoản thi hành văn quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung thay văn quy định chi tiết - Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm: lập, cơng bố theo thẩm quyền trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp công bố danh mục văn quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực toàn phần ban hành Hội đồng nhân dân cấp ban hành trước ngày văn quy định chi tiết hết hiệu lực; ban hành theo thẩm quyền đề xuất Hội đồng nhân dân cấp ban hành văn để thay văn quy định chi tiết hết hiệu lực toàn II QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Quy trình soạn thảo, ban hành nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Sau đề nghị xây dựng nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, định, việc soạn thảo, ban hành nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực theo bước sau đây: Soạn thảo dự thảo nghị quyết; Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết; Thẩm định dự thảo nghị quyết; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thảo luận biểu việc trình dự thảo nghị quyết; Thẩm tra dự thảo nghị quyết; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ký chứng thực nghị quyết; Đăng công báo Bước Soạn thảo nghị Phân công đạo việc soạn thảo Theo quy định Điều 118 Luật năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết, chấp thuận phân cơng quan, tổ chức trình dự thảo nghị định thời hạn trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh dự thảo nghị Cơ quan, tổ chức trình phân cơng quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, quan phối hợp soạn thảo dự thảo nghị Trách nhiệm quan, tổ chức chủ trì soạn thảo: xây dựng dự thảo nghị bảo đảm thống với sách thông qua nghị quy định khoản 2, Điều 27, phù hợp với nội dung giao quy định chi tiết khoản Điều 27; xây dựng dự thảo tờ trình nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu tác động trực tiếp nghị Bước Lấy ý kiến dự thảo nghị Luật năm 2015 quy định dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải toàn văn cổng thông tin điện tử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thời hạn 30 ngày để quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến; Cơ quan chủ trì soạn thào tổ chức lấy ý kiến quan, tổ chức có liên quan Trong trường hợp lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp nghị quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định vấn đề cần lấy ý kiến bảo đảm 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để đối tượng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời văn thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận dự thảo văn Bước Thẩm định dự thảo nghị Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo nghị đến Sở Tư pháp để thẩm định chậm 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh họp Hồ sơ gửi thẩm định gồm: (1) Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân dự thảo nghị quyết; (2) Dự thảo nghị quyết; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý quan, tổ chức, cá nhân; chụp ý kiến góp ý; (4) Tài liệu khác (nếu có) Tài liệu (1), (2) gửi giấy, tài liệu lại gửi điện tử Đối với dự thảo nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, bao gồm đại diện quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học Tổng số thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định Giám đốc sở định, đại diện Sở Tư pháp không 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Hội đồng chấm dứt giải thể sau hoàn thành nhiệm vụ Tài liệu họp Hội đồng phải Sở Tư pháp gửi cho thành viên Hội đồng chậm 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức họp Trên sở nghiên cứu kết họp Hội đồng tư vấn, Sở Tư pháp có trách nhiệm hồn thành báo cáo thẩm định gửi quan soạn thảo Trường hợp Sở Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình phải nêu rõ lý báo cáo thẩm định Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn chỉnh lý đến Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo nghị Bước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, định trình Hội đồng nhân dân dự thảo nghị Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm chỉnh lý gửi hồ sơ dự thảo nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chuyển đến thành viên Ủy ban nhân dân chậm 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp Hồ sơ gồm: (1) Tờ trình Ủy ban nhân dân dự thảo nghị quyết; (2) Dự thảo nghị quyết; (3) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý quan, tổ chức, cá nhân; (5) Tài liệu khác (nếu có) Tài liệu quy định (1), (2) (3) gửi giấy, tài liệu lại gửi điện tử Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, thảo luận biểu việc trình dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tham gia ý kiến văn dự thảo nghị không Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chậm 25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ý kiến, Ủy ban nhân dân phải gửi ý kiến văn cho quan tổ chức trình chậm 20 trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân Bước Thẩm tra dự thảo nghị Ban Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước trình Hội đồng nhân dân 10 Cơ quan trình có trách nhiệm gửi dự thảo nghị đến Ban Hội đồng nhân dân phân công thẩm tra chậm 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân Báo cáo thẩm tra gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Bước Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị Hồ sơ dự thảo nghị trình Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị để gửi đại biểu Hội đồng nhân dân Hồ sơ dự thảo nghị trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm có: (1) Tờ trình Hội đồng nhân dân dự thảo nghị quyết; (2) Dự thảo nghị quyết; (3) Báo cáo thẩm định báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo nghị Ủy ban nhân dân trình; ý kiến Ủy ban nhân dân báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Ủy ban nhân dân dự thảo Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trình; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý quan, tổ chức, cá nhân; chụp ý kiến góp ý; (5) Báo cáo thẩm tra; (6) Tài liệu khác (nếu có) b) Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Khoản Điều 126, Luật năm 2015 sau: Đại diện Ủy ban nhân dân thuyết trình dự thảo nghị quyết; Đại diện Ban Hội đồng nhân dân phân công thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; Hội đồng nhân dân thảo luận; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đạo Ban Hội đồng nhân dân phân cơng thẩm tra chủ trì, phối hợp quan, tố chức trình, Sở Tư pháp giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết; Hội đồng nhân dân thảo luận biểu thông qua dự thảo nghị Dự thảo nghị thơng qua có nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu tán thành Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị Bước Đăng công báo Nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyền địa phương đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt phải đăng Công báo cấp tỉnh phải đưa tin phương tiện thông tin đại chúng địa phương 11 Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố ký ban hành, quan, người có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật phải gửi văn đến quan Công báo để đăng Công báo niêm yết cơng khai Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tồn văn nghị Hội đồng nhân dân Công báo chậm 07 ngày kể từ ngày nhận văn Quy trình soạn thảo, ban hành nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Đối với nghị quy định Khoản Điều 27 Luật BHVBQPPL) Đề nghị xây dựng nghị gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét, định Phân công quan soạn thảo Soạn thảo (Cơ quan chủ trì soạn thảo) Đăng tải, lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến (Cơ quan chủ trì soạn thảo) Thẩm định (Sở Tư pháp) Thảo luận, định trình HĐND (UBND tỉnh) Thẩm tra Ban HĐND tỉnh Thảo luận, định thông qua (HĐND tỉnh) Ký chứng thực (Chủ tịch HĐND tỉnh) Đăng công báo 12 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định (Thời gian thẩm định 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) 1.2 Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm bước sau đây: Đề nghị xây dựng định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Soạn thảo định; Lấy ý kiến dự thảo định; Thẩm định dự thảo định; Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành; Đăng công báo Bước Đề nghị xây dựng định - Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đề nghị xây dựng định phải nêu rõ tên gọi, cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung định, dự kiến thời gian ban hành, quan chủ trì soạn thảo Đối với định quy định vấn đề giao quy định chi tiết, quan đề xuất phải rà soát văn quy phạm pháp luật quan nhà nước trung ương nghị Hội đồng nhân dân cấp để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể Đề nghị xây dựng văn quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị xây dựng định đến Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến - Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, định việc xây dựng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cơng quan chủ trì soạn thảo Bước Soạn thảo Việc soạn thảo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Điều 127, 128 129 Luật năm 2015 Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm: khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương Đảng, sách Nhà nước, văn quan nhà nước cấp trên; xây dựng dự thảo tờ trình dự thảo định; đánh giá tác động văn trường hợp dự thảo định có quy định cụ thể sách quy định văn quan nhà nước cấp trên; đánh giá tác động thủ tục hành trường hợp luật giao, đánh giá tác động giới (nếu có); tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo định Bước Lấy ý kiến vào dự thảo định 13 Luật năm 2015 quy định dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải toàn văn cổng thông tin điện tử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thời hạn 30 ngày để quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến; Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến quan, tổ chức có liên quan Trong trường hợp lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp định quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định vấn đề cần lấy ý kiến bảo đảm 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để đối tượng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời văn thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận dự thảo văn Bước Thẩm định dự thảo định - Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo định đến Sở Tư pháp để thẩm định chậm 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh họp Đối với dự thảo định liên quan đến nhiều lĩnh vực Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, bao gồm đại diện quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học Tổng số thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định Giám đốc Sở Tư pháp định Hồ sơ thẩm định gồm: (1) Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân dự thảo định; (2) Dự thảo định; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý quan, tổ chức, cá nhân; chụp ý kiến góp ý; (4) Tài liệu khác (nếu có) Tài liệu quy định (1), (2) gửi giấy, tài liệu lại gửi điện tử Trên sở nghiên cứu kết họp thẩm định dự thảo, Sở Tư pháp có trách nhiệm hồn thành báo cáo thẩm định gửi quan soạn thảo (Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) Trường hợp Sở Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình phải nêu rõ lý báo cáo thẩm định Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo định đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn chỉnh lý đến Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo định Bước Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo định Để thành viên Ủy ban nhân dân có thời gian nghiên cứu dự thảo trước xem xét, thông qua, Luật năm 2015 quy định cụ thể Điều 131 sau: “Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo định đến thành viên Ủy ban nhân dân chậm 03 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp” Theo quy định Luật năm 2015, tùy theo tính chất nội dung dự thảo định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định phương thức xem xét, 14 thông qua dự thảo định Dự thảo định thông qua có nửa tổng số thành viên ủy ban nhân dân biểu quyết, tán thành Bước Đăng công báo: Quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyền địa phương đơn vị hành - kinh tế đặc biệt phải đăng Công báo cấp tỉnh phải đưa tin phương tiện thơng tin đại chúng địa phương Quy trình soạn thảo, ban hành Quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đề nghị xây dựng định (cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Tư pháp kiểm tra đề nghị xây dựng Quyết định Phân công quan chủ trì soạn thảo (Chủ tịch UBND tỉnh Đăng tải, lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến (Cơ quan chủ trì soạn thảo) Thẩm định (Sở Tư pháp) Chỉnh lý, hồn thiện hồ sơ, trình UBND (cơ quan chủ trì soạn thảo) Thảo luận, thơng qua (UBND tỉnh) Ký ban hành (Chủ tịch UBND tỉnh) Đăng công báo 15 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định Quy trình soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện 2.1 Quy trình soạn thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm bước sau đây: Soạn thảo nghị quyết; Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết; Thẩm định dự thảo nghị quyết; Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thảo luận biểu việc trình dự thảo nghị quyết; Thẩm tra dự thảo nghị quyết; Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện ký chứng thực nghị quyết; Niêm yết Bước Soạn thảo nghị Phân công đạo việc soạn thảo Theo quy định khoản Điều 133 Luật năm 2015, nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp soạn thảo trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cơng quan chủ trì soạn thảo Trách nhiệm quan chủ trì soạn thảo: xây dựng dự thảo nghị quyết, dự thảo tờ trình nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu tác động trực tiếp nghị Điểm khác biệt lớn so với Luật năm 2004 Luật năm 2015 giới hạn phạm vi ban hành văn quy phạm pháp luật quyền cấp huyện Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành văn quy phạm pháp luật trường hợp luật giao (Điều 30) Bước Lấy ý kiến dự thảo nghị Luật năm 2015 quy định, vào tính chất nội dung văn bản, quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến quan, tổ chức, đối tượng chịu tác động trực tiếp nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp nghị phải dành ngày để đối tượng tham gia ý kiến Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời văn thời hạn ngày kể từ ngày nhận dự thảo nghị Bước Thẩm định dự thảo nghị Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo nghị đến Phòng Tư pháp để thẩm định chậm 10 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp 16 huyện họp Trưởng Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện Đối với dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực trước tiến hành thẩm định, Phòng Tư pháp tổ chức họp lấy ý kiến quan, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học Trên sở nghiên cứu kết họp thẩm định dự thảo, Phòng Tư pháp cỏ trách nhiệm hoàn thành báo cáo thẩm định gửi quan soạn thảo Trường hợp Phòng Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình phải nêu rõ lý báo cáo thẩm định Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn đă chỉnh lý đến Phòng Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo nghị Bước Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, định trình Hội đồng nhân dân dự thảo nghị Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm chỉnh lý gửi hồ sơ dự thảo nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, thảo luận biểu việc trình dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi tờ trình, dự thảo nghị tài liệu có liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp chậm 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Bước Thẩm tra dự thảo nghị Ban Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện trước trình Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi dự thảo nghị đến Ban Hội đồng nhân dân phân công thẩm tra chậm 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân Ban Hội đồng nhân dân phân cơng thẩm tra có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Bước Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị - Hồ sơ dự thảo nghị trình Hội đồng nhân dân Hồ sơ dự thảo nghị trình Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm có: Tờ trình Hội đồng nhân dân dự thảo nghị quyết; (2) Dự thảo nghị quyết; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý quan, tổ chức, cá nhân; chụp ý kiến góp ý; (4) Báo cáo thẩm định Phòng Tư pháp; (5) Tài liệu khác (nếu có) 17 - Trình tự xem xét, thơng qua dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện quy định Khoản Điều 137, Luật năm 2015 sau: (1) Đại diện Ủy ban nhân dân thuyết trình dự thảo nghị quyết; (2) Đại diện Ban Hội đồng nhân dân phân cơng thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; (3) Hội đồng nhân dân thảo luận biểu thông qua dự tháo nghị Dự thảo nghị thơng qua có q nửa tổng sổ đại biểu Hội đồng nhân dân biểu tán thành; (4) Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị Bước Niêm yết văn quy phạm pháp luật Khoản Điều 150 Luật 2015 quy định văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân cấp huyện phải niêm công khai phải đưa tin phương tiện thông tin đại chúng địa phương Thời gian địa điểm niêm yết công khai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định Nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện niêm yết văn thức Trường hợp có khác văn niêm yết văn từ nguồn khác sử dụng văn niêm yết 18 Quy trình soạn thảo, ban hành Nghị HĐND cấp huyện Phân cơng quan chủ trì soạn thảo (UBND cấp huyện) Soạn thảo (Cơ quan chuyên môn cấp huyện) Lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến (Cơ quan chủ trì soạn thảo) Thẩm định (Phòng Tư pháp) Chỉnh lý, hồn thiện hồ sơ, trình UBND cấp huyện (cơ quan chủ trì soạn thảo) Thảo luận, xem xét, biểu trình (UBND cấp huyện) Thẩm tra (Ban HĐND cấp huyện) Xem xét, thông qua (HĐND cấp huyện) Niêm yết 19 Tổ chức họp cần thiết 2.2 Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành định Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm bước sau đây: Soạn thảo định; Lấy ý kiến dự thảo định; Thẩm định dự tháo định; Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo định; Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành; Niêm yết Bước Soạn thảo Việc soạn thảo định Ủy ban nhân dân cấp huyện bước quan trọng quy trình soạn thảo quy định Điều 138 Điều 139 Luật năm 2015 - Phân công soạn thảo, đạo việc soạn thảo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công đạo quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân soạn thảo - Tổ chức soạn thảo - Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo định dự thảo tờ trình Bước Lấy ý kiến vào dự thảo định Cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu tác động trực tiếp dự thảo định Cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp định phải dành ngày để đối tượng tham gia ý kiến Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời văn thời hạn ngày kể từ ngày nhận dự thảo định Bước Thẩm định dự thảo định Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo định đến Phòng Tư pháp để thẩm định trước trình Ủy ban nhân dân cấp huyện Trưởng Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự thảo định Đối với dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực trước tiến hành thẩm định, Phòng Tư pháp tổ chức họp lấy ý kiến quan, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học Trên sở nghiên cứu kết họp thấm định dự thảo, Phòng Tư pháp có trách nhiệm hồn thành báo cáo thẩm định gửi quan soạn thảo Trường hợp Phòng Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình phải nêu rõ lý báo cáo thẩm định 20 Chậm 05 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, Phòng Tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến quan soạn thảo Bước Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo định Để thành viên Ủy ban nhân dân có thời gian nghiên cứu dự thảo trước xem xét, thông qua, Luật năm 2015 quy định cụ thể khoản Điều 140 sau: “Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo định đến thành viên Ủy ban nhân dân chậm 03 ngày trước ngày Uy ban nhân dân họp” Theo quy định Luật năm 2015, việc xem xét thông qua dự thảo định phiên họp ủy ban nhân dân cấp huyện tiên hành theo trình tự sau: (1) Đại diện tổ chức, cá nhân phân cơng soạn thảo trình bày dự thảo định; (2) Đại diện Phòng Tư pháp phát biểu việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Ủy ban nhân dân thảo luận biểu thông qua dự thảo định (dự thảo định thông qua có nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết, tán thành); (4) Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành định Bước Niêm yết định Ủy ban nhân dân cấp huyện Khoản Điều 150 Luật 2015 quy định: “Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải niêm yết công khai phải đưa tin phương tiện thông tin đại chúng địa phương Thời gian địa điểm niêm yết công khai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp định” Quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện niêm yết văn thức Trường hợp có khác định niêm yết văn từ nguồn khác sử dụng định niêm yết 21 Quy trình soạn thảo, ban hành định UBND cấp huyện Phân công quan chủ trì soạn thảo (Chủ tịch UBND cấp huyện) Soạn thảo (Cơ quan chuyên môn cấp huyện) Lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến (Cơ quan chủ trì soạn thảo) Thẩm định (Phòng Tư pháp) Tổ chức họp cần thiết Chỉnh lý, hồn thiện hồ sơ, trình UBND cấp huyện (cơ quan chủ trì soạn thảo) Thảo luận, xem xét, thông qua (UBND cấp huyện) Ký ban hành (Chủ tịch UBND cấp huyện) Chủ tịch UBND định địa điểm niêm yết trụ sở quan ban hành Niêm yết 22 ... phạm có tên gọi “quyết định”, Nghị định số 34 /2016/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật (Nghị định số 34 ) quy định số trường hợp sau, nghị Hội... Điều 27, 29 30 Luật Trong trường hợp sau đây, định Ủy ban nhân dân ban hành văn quy phạm pháp luật: (1) Quyết định phê duyệt kế hoạch; (2) Quyết định giao tiêu cho quan, đơn vị; (3) Quyết định... quan ngang bộ; (3) Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (4) Chỉ thị ủy ban nhân dân cấp huyện; (5) Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp xã Tuy nhiên, để phù hợp với quy định Hiến pháp năm 20 13, Luật năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, Chuyên đề SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay