CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY

191 17 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:16

H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH NGUY N NG C ANH C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH Đ NG B NG SÔNG H NG HI N NAY (Nghiên c u trư ng h p hai làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i) LU N ÁN TI N SĨ XÃ H I H C HÀ N I - 2014 H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH NGUY N NG C ANH C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH Đ NG B NG SÔNG H NG HI N NAY (Nghiên c u trư ng h p hai làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i) Chuyên ngành: Xã h i h c Mã s : 62 31 30 01 LU N ÁN TI N SĨ XÃ H I H C Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS Lê Ng c Hùng HÀ N I - 2014 L I CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu nêu lu n án trung th c, có ngu n g c rõ ràng đư c trích d n đ y đ theo quy ñ nh Tác gi lu n án Nguy n Ng c Anh M!C L!C Trang M∀ Đ#U Chương 1: T%NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C&U 1.1 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - dân s làng ngh 1.2 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - gia ñình làng ngh 1.3 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - ngh nghi p làng ngh 1.4 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - dân s làng ngh Chương 2: CƠ S∀ LÝ LU N V C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH 2.1 Các khái ni m b n 2.2 M t s lý thuy t 2.3 M t s quan ñi m c a Đ ng sách c a Nhà nư c liên quan ñ n ñ tài Chương 3: TH(C TR)NG C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH 3.1 M t s ñ c ñi m c a làng ngh ñ ng b ng sơng H ng 3.2 Đ c m kinh t - xã h i làng ngh huy n Thư ng tín 3.3 Đ c m kinh t - xã h i c a xã V n Điêm xã Duyên Thái 3.4.Các phân h c u trúc xã h i c a làng ngh ñ g V n Đi m làng ngh sơn mài H Thái 3.5 Phân tích mơ hình cơng ty ngh mơ hình gia đình ngh c a làng ngh g V n ñi m làng ngh sơn mài H thái Chương 4: CÁC Y U T TÁC Đ NG Đ N C U TRÚC XÃ H I CƯ DÂN LÀNG NGH VÀ G∗I Ý M T S GI+I PHÁP 4.1 M t s y u t tác ñ ng ñ n c u trúc xã h i cư dân làng ngh 4.2 M t s v n ñ ñ t g i ý m t s gi i pháp 14 14 18 22 26 34 K T LU N DANH M!C CÁC CƠNG TRÌNH C A TÁC GI+ ĐÃ CÔNG B QUAN Đ N LU N ÁN DANH M!C TÀI LI U THAM KH+O PH! L!C CÓ LIÊN 34 53 61 70 70 73 75 80 107 125 125 144 151 154 156 DANH M!C CÁC T, VI T T−T THCS: Trung h c s THPT: Trung h c ph thông TNHH: Trách nhi m h u h n UBND: y ban nhân dân DANH M!C CÁC B+NG S th t B ng 3.1: Tên b ng Trang C u trúc kinh t - ngành theo giá tr t tr ng s n lư ng c a 77 xã V n Đi m, năm 2013 B ng 3.2: C u trúc kinh t - ngành theo giá tr t tr ng s n lư ng c a 79 xã Duyên Thái, năm 2013 B ng 3.3: C u trúc xã h i - gi i tính c a cư dân làng ngh 80 B ng 3.4: C u trúc v th - vai xã h i c a thành viên gia đình 83 làng ngh B ng 3.5: C u trúc xã h i - h c v n c a cư dân làng ngh 86 B ng 3.6: C u trúc xã h i - gia đình theo quy mơ c a làng ngh 89 B ng 3.7: C u trúc xã h i - gia đình ngh theo s lư ng lao ñ ng ngh 91 B ng 3.8: C u trúc xã h i - th h c a gia đình ngh 93 B ng 3.9: C u trúc xã h i - ngh nghi p c a h gia đình 98 B ng 3.10: C u trúc xã h i - m c s ng c a làng ngh 100 B ng 3.11: M c thu nh p trung bình m t tháng c a ch h gia đình, ch 102 s s n xu t B ng 3.12: M c chi tiêu trung bình m t tháng c a ch h gia đình, ch 103 s s n xu t B ng 3.13: Cơ c u chi tiêu hàng năm c a h gia đình làng ngh 104 B ng 3.14: T l t ñánh giá m c ñ thay ñ i m t s khía c nh c a đ i 105 s ng gia đình so v i năm trư c B ng 3.15: C u trúc xã h i-ngh nghi p, theo thâm niên c a gia đình 107 ngh B ng 3.16: M t s ñ c trưng b n c a mơ hình gia đình ngh mơ 120 hình cơng ty ngh B ng 4.1: Thu nh p bình quân hàng tháng c a ch gia đình, ch s s n xu t 125 theo gi i tính B ng 2: Thu nh p c a h gia đình theo đ tu i 126 B ng 4.3: Thu nh p h gia đình làng ngh theo lo i ngh h gia đình 128 B ng 4.4: Thu nh p c a h gia ñình theo s năm làm ngh 129 B ng 4.5: Quy mơ gia đình, theo s lao đ ng làm ngh truy n th ng 131 B ng 4.6: S th h gia đình, theo đ tu i c a ch h gia đình 132 B ng 4.7: Gi i tính c a ch h gia đình v i lo i ngh c a h gia đình 133 B ng 4.8: Đ tu i c a ch h gia ñình v i lo i ngh c a h gia đình 135 B ng 4.9: Y u t tr , kinh t , văn hoá, xã h i v i thu nh p 137 theo ñ a bàn kh o sát B ng 4.10: Y u t tr , kinh t , văn hoá, xã h i v i lo i ngh c a h 139 gia đình, theo ñ a bàn kh o sát B ng 4.11: Ch trương, sách v i thu nh p lo i ngh c a h gia đình theo đ i bàn kh o sát 142 DANH M!C CÁC BI/U Trang Bi u 3.1: C u trúc xã h i - ñ tu i c a ngư i dân làng 82 Bi u 3.2: Đ nh hư ng ngh nghi p cho 87 Bi u 3.3: Cư dân làng ngh phân nhóm theo ngh nghi p c a h gia đình 99 Bi u 3.4: Bi u ñ ngu n l c c a công ty ngh 122 M∀ Đ#U Tính c0p thi1t c2a ñ tài 1.1 Tính c p thi t v m t th c ti n Các làng ngh Vi t Nam có vai trò quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i ñ t nư c nói chung đ i v i n n kinh t - xã h i nơng thơn nói riêng Trong Báo cáo Chính tr t i Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l!n th XI c a Đ ng, ñ c p: “Phát tri n m nh công nghi p, d ch v∀ làng ngh g#n v i b o v môi trư ng Tri n khai chương trình xây d ng nơng thơn m i phù h p v i đ c ñi m t∃ng vùng theo bư c ñi c∀ th , v ng ch#c t∃ng giai ño n; gi gìn phát huy nh ng truy n th ng văn hố t t đ%p c a nơng thơn Vi t Nam” [14, tr.197] Các làng ngh phát tri n thúc đ&y q trình chuy n d ch c u kinh t nông nghi p - nông thôn theo hư ng “ly nông b t ly hương” S lan t∋a c a làng ngh ñã m r ng quy mơ đ a bàn s n xu t, thu hút nhi u lao ñ ng, kéo theo s phát tri n c a nhi u ngành ngh khác, góp ph!n làm tăng t( tr ng ngành công nghi p, d ch v∀ Đ ng b ng sơng H ng có l ch s) phát tri n lâu ñ i, nơi di∗n s phát tri n m nh m+ c a văn minh lúa nư c - n n nông nghi p truy n th ng c a dân t c Vi t Nam Do v y, làng ngh đ ng b ng sơng H ng có u ki n khách quan đ hình thành phát tri n Các làng ngh ñ ng b ng sơng H ng t∃ xa xưa có vai trò quan tr ng vi c s n xu t hàng hóa ph∀c v∀ đ i s ng c a nhân dân V i nh ng l i th v ñi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i văn hóa, nhi u làng ngh ñ ng b ng sông H ng ñư c khôi ph∀c phát tri n nhanh so v i ñ a phương khác Thành ph Hà N i vùng ñ t ñ a linh nhân ki t, có b dày văn hóa lâu đ i l ch s) dân t c Hà N i t p trung nhi u làng ngh như: làng g m Bát Tràng; làng l∀a V n Phúc; làng g m, ngh Sơn Đ ng; làng ngh Chàng Sơn Hà N i tr thành ñ t “trăm ngh ” v−n ñang xu th phát tri n m nh, s ch trương, ñư ng l i ñ i m i c a Đ ng nh ng sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c Huy n Thư ng Tín có nhi u làng ngh truy n th ng, v i nh ng s n ph&m n i ti ng như: Ti n g xã Qu t Đ ng, mây tre ñan xã Nh Khê, sơn mài xã Ninh S , ngồi có m t s ngh m i phát tri n m y ch∀c năm như: làm xương s∃ng xã V n Đi m, len g xã Dun Thái, thêu Th∀y ng xã Hòa Bình, đ Trát C!u xã Ti n Phong, Đ n nay, huy n có 46 làng t ng s 126 làng có ngh đư c UBND thành ph Hà N i cơng nh n làng ngh Thư ng Tín h i t∀ ñ!y ñ ñ c ñi m c a làng ngh nơng thơn vùng đ ng b ng sơng H ng, b i làng ngh đ ng b ng sơng H ng nói chung huy n Thư ng Tín nói riêng b tác đ ng m nh m+ b i q trình th hóa, cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa M t khác, huy n Thư ng Tín m i sát nh p vào thành ph Hà N i, nên q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa nơng nghi p - nơng thơn c a huy n ch u tác ñ ng m nh t∃ s phát tri n kinh t - xã h i c a th Hà N i Do v y, làng ngh huy n Thư ng Tín ch a đ ng nhi u đ c m, tính ch t c a c u trúc xã h i làng ngh truy n th ng, có nh ng đ c m m i c a q trình th hóa, hi n đ i hóa 1.2 Tính c p thi t v m t lý lu n Đ trì phát huy th m nh c a làng ngh , ñáp ng yêu c!u trình h i nh p qu c t , ñ t hi u qu kinh t - xã h i cao phát tri n làng ngh theo hư ng b n v ng, c!n có nh ng nghiên c u xã h i h c v c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh C u trúc xã h i m t n i dung b n ñư c nghiên c u xuyên su t l ch s) xã h i h c T∃ năm 1840 ñ n cu i nh ng năm 1880, K.Marx ñã tr ng phân tích c u trúc xã h i xem xét c u trúc xã h i n n t ng c a c u trúc kinh t Đ!u th k( XX, nhà xã h i h c ngư i Đ c M.Weber ... 26 34 K T LU N DANH M!C CÁC CƠNG TRÌNH C A TÁC GI+ ĐÃ CƠNG B QUAN Đ N LU N ÁN DANH M!C TÀI LI U THAM KH+O PH! L!C CÓ LIÊN 34 53 61 70 70 73 75 80 107 125 125 144 151 154 156 DANH M!C CÁC T, VI... t nông nghi p - nông thôn theo hư ng “ly nông b t ly hương” S lan t∋a c a làng ngh m r ng quy mơ ñ a bàn s n xu t, thu hút nhi u lao ñ ng, kéo theo s phát tri n c a nhi u ngành ngh khác, góp... ngh đơng, s lao đ ng m t s làng ngh gi m Tuy nhiên, m t s làng ngh v−n đ ng v ng, s s n xu t làng ngh ñã bi t liên k t l i v i ñ thành nh ng m ng lư i h gia đình, nh ng công ty, doanh nghi p s
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY, CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay