BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

136 22 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:11

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp Tăng cƣờng tính chống chịu vùng ven biển BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI Chuẩn bị bởi: Ban quản lý dự án Lâm nghiệp (MBFP) Trung tâm Hợp tác Khoa học Công nghệ Việt-Đức Hà Nội, tháng 12/2016 Đây Báo cáo đánh giá xã hội (SA) cho Dự án đại hóa ngành lâm nghiệp Tăng cƣờng tính chống chịu vùng ven biển, tài liệu tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu thủ tục Ngân hàng Thế giới (WB) Báo cáo cung cấp thơng tin phân tích cho việc chuẩn bị cơng cụ bảo vệ an tồn, cụ thể Khung quản lý xã hội mơi trƣờng (ESMF), Khung sách tái định cƣ (RPF), Kế hoạch hành động Tái định cƣ (RAP), Khung quy hoạch dân tộc thiểu số (EMPF), Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số (EMDP), Khung quy trình (PF) SA đƣợc tiến hành để xác định bên liên quan thiết lập khuôn khổ phù hợp cho tham gia chúng việc lựa chọn, thiết kế, thực hiện, giám sát đánh giá dự án SA nhằm mục đích xác định lợi ích rủi ro dự án với tham gia ngƣời dân vùng dự án Báo cáo SA sử dụng phƣơng pháp kỹ thuật để thu thập phân tích thơng tin dân cƣ vùng dự án, bao gồm: thơng tin thứ cấp sẵn có; thông tin nhƣ bảng câu hỏi khảo sát định lƣợng cách lấy mẫu ngẫu nhiên; khảo sát định tính với kỹ thuật vấn chuyên sâu; kết thảo luận nhóm tập trung tham vấn cộng đồng thức i MỤC LỤC TÓM TẮT PHẦN I: GIỚI THIỆU 1.1 Các mục tiêu dự án 1.2 Vùng dự án 1.3 Chi tiết khu vực can thiệp dự án 1.4 Ngƣời hƣởng lợi dự án 1.5 Các hợp phần dự án 1.6 Các mục tiêu phƣơng pháp đánh giá xã hội 1.6.1 Các mục tiêu phạm vi đánh giá 1.6.2 Sàng lọc Dân tộc thiểu số 1.6.3 Phương pháp luận PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ CÁC TỈNH DỰ ÁN 13 2.1 Đặc điểm tỉnh dự án 13 2.2 Các điều kiện khí hậu vùng dự án 15 2.3 Tình hình kinh tế - xã hội chung tỉnh dự án 16 2.3.1 Dân số 16 2.3.2 Dân tộc 17 2.3.3 Lao động việc làm 17 2.3.4 Thu nhập 18 2.3.5 Sinh kế người dân 19 2.3.6 Tình trạng nghèo đói 19 2.3.7 Hiện trạng sử dụng đất 20 2.3.8 Giáo dục 21 2.3.9 Cơ sở y tế 21 2.3.10 Các dịch vụ khác 22 2.4 Hiện trạng sở hạ tầng ven biển 23 2.4.1 Hệ thống giao thông 23 2.4.2 Hệ thống cơng trình đê điều 23 2.4.3 Đánh giá chung sở hạ tầng khu vực ven biển 24 ii PHẦN III: CÁC KẾT QUẢ KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG VÙNG DỰ ÁN 26 3.1 Kết khảo sát kinh tế-xã hội 26 3.1.1 Quy mơ hộ gia đình 26 3.1.2 Phân tách giới 27 3.1.3 Nghề nghiệp 27 3.1.4 Nghèo đói 28 3.1.5 Thu nhập chi tiêu 29 3.1.6 Giáo dục 31 3.1.7 Sức khoẻ 33 3.1.8 Cấp nước 33 3.1.9 Vệ sinh 35 3.1.10 Một số vấn đề sinh kế an sinh xã hội 35 3.2 Các nhóm dễ bị tổn thƣơng 36 3.3 Giới 37 3.4 Dân tộc thiểu số (EM) 38 3.5 Quyền sử dụng rừng đất lâm nghiệp xã dự án 39 3.5.1 Hiện trạng rừng tỉnh dự án 39 3.5.2 Quyền sử dụng đất lâm nghiệp xã dự án 40 3.6 Nguyên nhân gây suy thoái rừng 42 PHẦN IV: CƠ CẤU THỰC HIỆN DỰ ÁN 44 4.1 Cấp Trung Ƣơng 44 4.1.1 Ban Điều hành dự án Trung ương (BĐHDATW) 44 4.1.2 Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNForest) 44 4.1.3 Ban quản lý dự án Lâm nghiệp (BQLDALN) 44 4.1.4 Ban quản lý dự án Trung ương (BQLDATW) 45 4.2 Cấp tỉnh 45 4.2.1 Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) 46 4.2.2 Ban điều hành dự án tỉnh (BĐHDA tỉnh) 46 4.2.3 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) 46 4.2.4 Ban quản lý dự án tỉnh (BQLDA tỉnh) 46 4.3 Cấp huyện, xã 46 iii 4.3.1 Ủy ban nhân dân huyện 47 4.3.2 Phòng dân tộc 47 4.3.3 Ủy ban nhân dân xã tổ chức cộng đồng 47 4.4 Các tổ chức cộng đồng, đoàn thể 47 4.5 Sự tham gia cộng đồng 48 4.6 Đánh giá lực thể chế 48 4.7 Nhu cầu tăng cƣờng lực, đào tạo cho bên liên quan 49 4.8 Cơ chế giải khiếu nại 50 PHẦN V: TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 52 5.1 Tác động tích cực tiềm dự án 52 5.1.1 Tác động đến kinh tế 53 5.1.2 Tác động đến môi trường 54 5.1.3 Tác động đến nhóm người dễ bị tổn thương 54 5.2 Tác động tiêu cực dự kiến 55 5.3 Các rủi ro tiềm tàng khác 57 PHẦN VI: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 59 PHẦN VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 7.1 Kết luận 66 7.2 Kiến nghị 67 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI 68 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 74 PHỤ LỤC 3: GIAO TIẾP, CÔNG BỐ THÔNG TIN, THAM VẤN CÔNG KHAI 78 VÀ KẾ HOẠCH THAM GIA 78 PHỤ LỤC 4: HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 83 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT 85 PHỤ LỤC 6: TÓM TẮT KẾT QUẢ THAM VẤN 93 PHỤ LỤC 7: TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO VỆ XÃ HỘI Ở CÁC TỈNH THAM GIA DỰ ÁN 108 PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI VÀ CƠ QUAN THAM GIA THAM VẤN 112 PHỤ LỤC 9: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA CÁC HỘ GIA ĐÌNH 117 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Số lƣợng chủ rừng tham gia dự án Bảng 6: Các thành phần dân tộc 08 tỉnh dự án (ngƣời) 17 Bảng 8: Thu nhập bình quân đầu ngƣời theo tháng 18 Bảng 10: Thống kế đất lâm nghiệp ven biển (ha) 20 Bảng 11: Số trƣờng học tiểu học trung học sở tỉnh dự án năm học 20142015 21 Bảng 13: Tóm tắt loại đê biển 23 Bảng 14: Nhân trung bình hộ gia đinh (ngƣời/hộ) 26 Bảng 15: Nghề nghiệp thành viên hộ gia đình đƣợc vấn (ngƣời) 27 Bảng 16: Tình hình kinh tế hộ gia đình (hộ) 28 Bảng 20: Lý không học tiểu học cấp hai (học sinh) 32 Bảng 21: Dịch vụ cung cấp nƣớc cho sinh hoạt tắm giặt 33 Bảng 22: Nguồn nƣớc dùng cho ăn uống 34 Bảng 23: Các loại nhà vệ sinh (hộ) 35 Bảng 26: Các đơn vị quản lý rừng 40 Bảng 27: Thống kê sơ hộ dân địa phƣơng xen lấn vào khu vực rừng đƣợc bảo vệ 41 Bảng 28 Đào tạo CSAT giai đoạn đầu dự án 49 Bảng 29 Các lợi ích tiềm số đo lƣờng hiệu dự án 52 Bảng 30 Các tác động tiêu cực tiềm tàng biện pháp giảm thiểu 60 v DANH MỤC HÌNH Hình Vùng dự án Hình Tỷ lệ tăng trƣởng dân số theo năm 16 Hình Lao động phân chia theo giới (1.000 ngƣời) 18 Hình Tỷ lệ nghèo đói theo chuẩn Chính phủ từ năm 2012 đến 2015 19 Hình Tiếp cận dịch vụ thiết yêu tỉnh huyện dự án năm2014 22 Hình Thu nhập bình quân đầu ngƣời hộ đƣợc khảo sát (1000 VND) 29 Hình Các nguồn thu nhập theo nông lâm nghiệp thuỷ sản, phi NLN thuỷ sản, lao động tiền lƣơng 29 Hình Cơ cấu tổ chức thực dự án FMCR 45 vi Các chữ viết tắt AP/AH Ngƣời/hộ bị ảnh hƣởng CEM Ủy ban Dân tộc thiểu số CPC Ủy ban nhân dân xã CWU Hội Phụ nữ xã DARD Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn DMS Đo đạc kiểm đếm chi tiết DPC Ủy ban Nhân dân huyện DRC Hội đồng Bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ huyện EM Dân tộc thiểu số EMDP Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số GOV Chính phủ Việt Nam HH Hộ gia đình IOL Điều tra kiểm kê tài sản bị thiệt hại IRP Chƣơng trình phục hồi thu nhập LAR Thu hồi đất tái định cƣ LURC Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất MARD Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn MONRE Bộ Tài Nguyên Môi trƣờng PMU Ban quản lý dự án PPC Ủy ban Nhân dân tỉnh PPMU Ban quản lý dự án tỉnh PRA Đánh giá nơng thơn có tham gia RP Kế hoạch bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ RPF Khung sách tái định cƣ PFES Thanh tốn dịch vụ hệ sinh thái SAH Các hộ bị ảnh hƣởng nghiêm trọng TOR Điều khoản tham chiếu vii USD Đô la Mỹ VND Đồng Việt Nam WB Ngân hàng giới viii TÓM TẮT Mục tiêu phát triển dự án (PDO) để cải thiện quản lý rừng ven biển tỉnh đƣợc lựa chọn Dự án dự kiến tăng cƣờng khả phục hồi bờ biển đê ứng phó với biến đổi khí hậu (đặc biệt bão lũ lụt) Rừng ven biển Việt Nam, bao gồm vùng ven biển hải đảo theo định nghĩa Nghị định số 119/2016 / NĐ-CP đƣợc phân loại rừng đặc dụng rừng phòng hộ Ngƣời hƣởng lợi dự án Ngƣời hƣởng lợi dự án cộng đồng ven biển, hộ lâm nghiệp tiểu điền tham gia vào quản lý rừng (SFM); Ban quản lý rừng phòng hộ (PFMBs) cấp tỉnh, huyện xã, thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Các cộng đồng ven biển mục tiêu, quan Chính phủ cấp huyện, tỉnh trung ƣơng đƣợc hƣởng lợi từ hoạt động tập trung vào việc nâng cao phúc lợi ngƣời dân địa phƣơng xây dựng lực tƣơng ứng Vùng dự án Dự án đƣợc thực xã 08 huyện đƣợc chọn Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Hai tỉnh Đồng sông Hồng (RRD); 06 tỉnh sau tỉnh ven biển Bắc trung Các tỉnh có khoảng 400km bờ biển (12% tổng chiều dài bờ biển Việt Nam) Các hợp phần dự án Dự án bao gồm 04 hợp phần Hợp phần 1: Quản lý hiệu rừng ven biển Mục tiêu hợp phần xây dựng thủ tục công cụ cần thiết giúp quản lý rừng ven biển tốt Điều đạt đƣợc cách cải thiện trình quy hoạch khơng gian thực thi nó, cung cấp giống chất lƣợng cao thông qua vƣờn ƣơm thực nghiệm đào tạo tiếp cận cộng đồng, hệ thống tài dài hạn đƣợc thiết lập đƣa hoạt động Các tiểu hợp phần hợp phần bao gồm: (1) (2) (3) Tiểu hợp phần 1.1: Nâng cao hiệu quy hoạch tổng hợp không gian vùng ven biển; Tiểu hợp phần 1.2: Hỗ trợ cải thiện sản xuất giống lâm nghiệp thông qua trung tâm vùng; Tiểu hợp phần 1.3: Định giá rừng mở rộng toán dịch vụ hệ sinh thái rừng ven biển Hợp phần 2: Phát triển khôi phục rừng ven biển Mục tiêu hợp phần bảo vệ trồng rừng ven biển (làm giàu rừng diện tích có rừng) đầu tƣ cơng trình làm tăng thêm khả tồn lâu dài hệ thống ven biển Hợp phần bao gồm hai tiểu hợp phần: (1) (2) Tiểu hợp phần 2.1: Trồng bảo vệ rừng ven biển; Tiểu hợp phần 2.2: Bảo vệ diện tích rừng trồng biện pháp bảo vệ ven biển Hợp phần 3: Đầu tư phát triển sinh kế kinh tế vùng ven biển Việc khuyến khích hỗ trợ địa phƣơng bảo vệ rừng ven biển sau dự án kết thúc yêu cầu can thiệp thúc đẩy lợi ích kinh tế từ rừng ven biển với loạt bên liên Lƣơng Ái Phật Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Hải Nguyễn Quốc Trƣởng Lục Văn Sềnh Phạm Thị Oanh Chủ tịch UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên n Phó Bí thƣ ĐU xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Chủ tịch HĐND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên CB Văn phòng UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Đoàn Quang Hƣng CB Tƣ Pháp UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Nguyễn Văn Măng Chủ tịch Trịnh Đức Thiện Chỉ huy Quân xã Đồn Quang Hải Phó chủ tịch Kiều Văn Nguyệt Chủ tịch Hội Nôn dân, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên 10 Lƣơng Văn Dũng Chủ tịch MTTQ xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên Hội Cựu chiến binh, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên HĐND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên UBND quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng Luyện Cơng Khanh Phó Chi cục trƣởng Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng Bùi Xuân Chuyên Hạt trƣởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn Cao Thị Hải Xuân Phó hạt trƣởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn Phan Thị Phƣợng Phó trƣởng phòng Phòng KT, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng UBND phƣờng Bằng La, Đồ Sơn, Hải Phòng Cao Văn Bé Chủ tịch UBND Phƣờng Bằng La, Đồ Sơn Lê Văn Vạn CB Văn phòng UBND Phƣờng Bằng La, Đồ Sơn Nguyễn Đắc Hiếu Tổ trƣởng tổ dân phố Phƣờng Bằng La, Đồ Sơn Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa Phạm Chí Dũng Phó Chi cục trƣởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Trịnh Quốc Tuấn Phó trƣởng phòng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Đạt Phó trƣởng phòng Phòng Kỹ thuật, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Thế Kỳ Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Lê Năng Lƣơng Trƣởng phòng Phòng Nội vụ, UBND huyện Tĩnh Gia Mai Văn Châu Trƣởng phòng Phòng Nơng nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia 113 Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Thành Nhân Phó trƣởng phòng Nguyễn Thành Phòng Phó Ban Lê Minh Chung Phó Chủ tịch Hội Nơng dân, huyện Tĩnh Gia Lƣờng Thị Nhung Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tĩnh Gia Ban quản lý rừng phòng hộ UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Lê Ngọc Ánh Cán Địa UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Lê Dung Thƣ Cán GTTL UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia Lê Đình Thắng UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Phạm Đức Bình Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Nguyễn Bá Trí Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Hoàng Xuân Đại Cb khuyến nông ngƣ UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Bá Thịnh Nguyễn Xuân Hoan Trần Văn Hùng Nguyễn Ngọc Lâm Phó ban QL RPH BQL rừng phòng hộ nam Hà Tĩnh Lê Văn Thơng CB KT ban ODA BQL dự án ODA Hà Tĩnh Nguyễn Viết Ninh Giám đốc Nguyễn Hồng Lĩnh CB PGD sở Phó ban QL ODA BQL dự án ODA Hà Tĩnh Sở NN&PTNT Hà Tĩnh CV KHTC Khu BTTN Kẻ Gỗ QLSD rừng, Chị cục Kiểm lâm UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sáu Trƣởng phòng Phòng Nơng nghiệp, UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Kiều Hƣơng Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Thạch Hà Bùi Khắc Chinh Phó Chủ tịch Hội nông dân, huyện Thạch Hà Phan Thị Thƣơng CB Phạm Văn Đồng Phó chánh VP VP UBND huyện Thạch Hà Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An Phòng Tài nguyên MT, huyện Thạch Hà Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An Nguyễn Tiến Lâm PGĐ sở Nguyễn Khắc Hải CB Nguyễn Công Sơn Trƣởng ban Chi cục Kiểm lâm BQLRPH Nghi Lộc 114 UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Chánh VP UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Phan Xuân Vinh Trần Văn Hiến Lê Thế Hiếu Lê Minh Nguyên Hồng Lân Phan Thị Hƣơng Chun viên Phòng NNPTNT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Đậu Thị Nga Chuyên viên Hội phụ nữ huyện Diễn Châu Hồ Thị Tâm Chủ tịch UBND xã Diễn Thành, Diễn Châu Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, Diễn Châu Trƣởng phòng Phòng NNPTNT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Hạt trƣởng Hạt kiểm lâm Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Chủ tịch Hội nông dân huyện Diễn Châu Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình Phó Chi cục trƣởng Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Lƣu Đức Kiến Nguyễn Văn Huê Trƣởng phòng Phòng KT, Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Phạm Xn Thành Phó phòng Phòng KT, Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Nguyễn Văn Hồng Chuyên viên Phòng KT, Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình Nham Thanh Duy Phó trƣởng phòng Văn Anh Thuyết Trƣởng phòng Châu Đình Nhiên Chuyên viên Nguyễn Quốc Thụy KHTC, Sở NN&PTNT Quảng Bình Phòng NN&PTNT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Giám đốc BQLRPH Nam Quảng Bình UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Nguyễn Viết Ánh Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Văn Anh Thuyết Trƣởng phòng Phòng NNPTNT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Bùi Văn Khảm Trƣởng phòng Phòng KTHT , huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Đỗ Minh Cừ Phó Chủ tịch Hội nơng dân huyện Quảng Ninh Nguyễn Thị T Tâm Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Quảng Ninh Lê Ngọc Huân Chánh VP VP HDND UBND huyện Quảng Ninh Nguyễn Thị Hiêng Chuyên viên VP HDND UBND huyện Quảng Ninh Châu Văn Minh Chuyên viên Phòng NNPTNT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị Khổng Trung Chi cục trƣởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 115 Đồn Viết Cơng Phó trƣởng phòng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị Lê Chí Nghĩa Phó trƣởng phòng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị Võ Đặng Xuân Thọ Chuyên viên Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị Lê Thị Hƣơng Chuyên viên Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Diễn Trƣởng phòng Trung tâm Điều tra Quy hoạch TKNL UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng TNMT, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phan Thị Mơ Trần Xuân Tƣởng Chủ tịch UBND xã Trung Giang, Gio Linh Trần Thị Cúc Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Gio Linh Đào Cơng Hùng Phó CT Hội Nơng dân, huyện Gio Linh Nguyễn Đình Độ CB Nguyễn Văn Thức Chuyên viên Phòng NNPTNT huyên Gio Linh Nguyễn Đức Hoạt Phó trƣởng phòng Phòng NNPTNT hun Gio Linh CB UBND xã Cao Mỹ, Gio Linh Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm Ngọc Dũng Phó Chi cục trƣởng Chi cục Kiểm lâm, Thừa Thiên Huế Nguyễn Đức Huy Phó trƣởng phòng Chi cục Kiểm lâm, Thừa Thiên Huế Trần Văn Lập Giám đốc BQLRPH Băc Hải Vân UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Hà Văn Tuấn Phạm Cảnh Ngƣu Trần Nguyễn Phó Chủ tịch Chủ tịch Quốc CB lâm nghiệp UBND huyện Quảng Điền Hội Nông dân, huyện Quảng Điền UBND huyện Quảng Điền Thanh Trƣơng Xàng Hồng Quang Huy Hạt phó Chun viên Hạt kiểm lâm, huyện Quảng Điền VP UBND huyện Quảng Điền 116 PHỤ LỤC 9: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA CÁC HỘ GIA ĐÌNH A1a Họ tên ngƣời trả lời:………………………………………………… A2a Dân tộc?……………………… A3a Thôn: …………………………………………………………………… A4a Xã:……………………………………………………………………… A5a Huyện: …………………………………………………………………………… A6a Tỉnh: …………………………………………………………………… A7a Ngày vấn: …………………………………………………… A8a Họ tên ngƣời vấn: ……………………………………………… A9a Phân loại hộ gia đình theo mức sống: Giàu Khá Trung bình Cận nghèo 117 Nghèo A Thơng tin chung hộ gia đình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Quan hệ với ngƣời trả lời Giới tính Tuổi Tình trạng nhân Học vấn Nam Nữ Occupation 1.6 Nghề nghiệp Ngƣời trả lời 118 1.7 Tình trạng việc làm nghề 1.8 Nghề phụ 1.9 Tình trạng việc làm nghề phụ 1.10 1.11 Nơi làm việc Từ nhà tới nơi làm việc (km) B Học vấn B1 Hiện nay, gia đình có độ tuổi từ – 18 khơng học khơng? Có, ……… Chuyển đến câu D1 Không B2 Tại em độ tuổi từ – 18 lại không học? Lý không học S T T Cần làm việc phụ giúp gia đình Em thứ Em thứ hai Em thứ ba Chi phí học tốn Học Trƣờng học xa Đi lại khó khăn Khác D Tài sản Đất đai D1 Xin cho biết việc sử dụng đất gia đình (khơng kể đất thổ cƣ): Loại đất STT Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Hồ/ Ao Đất trống/ bỏ hoang Đất khác …… Diện tích Đất gia Tình Đất gia đình Tình trạng sử đình đƣợc trạng sử thuê/ mƣợn/ dụng đất cấp/ nhận dụng đất mua khoán ngƣời khác Tổng * 1000m2 Nhà điều kiện D2 Ngơi nhà mà gia đình sống thuộc loại nào? Nhà tầng trở lên Nhà kiên cố (1 tầng) Nhà bán kiên cố (nhà gỗ) Nhà tạm Kiểu khác ………… D3 Gia đình lấy nƣớc ăn uống nƣớc tắm giặt đâu mùa mƣa mùa khô? Mùa mƣa Mùa khô Nƣớc ăn uống Nƣớc tắm giặt D4 Gia đình sử dụng nhà vệ sinh loại nào? Khơng có nhà vệ sinh riêng gia đình Bồn cầu tự hoại bán tự hoại Nhà vệ sinh đơn giản Nhà cầu ao, sông, suối, kênh mƣơng Loại khác:……………… D5 Hiện gia đình sử dụng nguồn lƣợng để thắp sáng? Dầu Điện lƣới Điện ắc quy, máy phát Nguồn lƣợng khác………………………… Đồ dùng lâu bền E13 Gia đình có đồ dùng lâu bền nào? STT Loại đồ dùng Số lƣợng Loại đồ dùng STT Đồ gỗ đắt tiền Điện thoại Tủ lạnh Xe máy Quạt điện Máy vi tính Ti vi màu Khác Radio cassette 10 Số lƣợng E Hoạt động sản xuất Trồng trọt E1 Trong 12 tháng qua, gia đình có trồng trọt đất mà gia đình sử dụng khơng? Có (điền vào bảng dƣới) STT Loại trồng Chuyển đến câu E4 Khơng a Diện tích gieo trồng 12 tháng qua (1000m2) b Sản lƣợng thu hoạch đƣợc 12 tháng qua Lúa Kg Ngô, sắn Kg Rau Kg Đậu, đỗ Kg Hồ tiêu Kg Dƣa Kg Kg Kg Chăn ni E6 Trong 12 tháng qua, gia đình có chăn ni khơng? Có STT Chuyển đến câu E7 Không Số lƣợng Loại F Vay nợ F1 Hiện gia đình có nợ khơng? Có Chuyển đến câu F4 Khơng 1a Số tiền ……………………………………đồng F2 Gia đình vay để làm gì? Sản xuất nơng nghiệp Khác Làm vƣờn Chăn nuôi Thủy sản Lâm nghiệp F3 Gia đình vay lãi suất bao nhiêu? STT Nguồn vay Lãi suất (%) 10 11 G Thu nhập G1 Nguồn thu nhập gia đình 12 tháng qua từ đâu? STT Nguồn thu nhập Số tiền (đồng) Thu nhập gia đình so với năm trƣớc 10 11 12 H Đánh giá chung H1 Theo ông/bà, yếu tố sau thay đổi nhƣ năm gần đây? STT Yếu tố Trạm Y tế Trƣờng học Nƣớc Hệ thống thoát nƣớc Điện Đƣờng xá Cầu Cơ hội việc làm Khả vay vốn 10 Dịch vụ khuyến nông 11 Hệ thống thủy lợi 12 Tài nguyên thiên nhiên 13 Môi trƣờng tự nhiên Tốt Không thay đổi Tệ Không biết 14 Phúc lợi xã hội 15 Nhà vệ sinh 16 Thu nhập 17 18 PHỤ LỤC 10: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN CƠNG KHAI CHUẨN BỊ CHO KHUNG CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ Họp tham vấn Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh Họp tham vấn UBND huyện Diễn Châu (Nghe An) Thảo luận nhóm xã Hải Ninh, tỉnh Thanh Hóa Họp tham vấn UBND xã Diễn Thành Họp tham vấn Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng ... Ở CÁC TỈNH THAM GIA DỰ ÁN 108 PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI VÀ CƠ QUAN THAM GIA THAM VẤN 112 PHỤ LỤC 9: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA CÁC HỘ GIA ĐÌNH 117 iv DANH MỤC BẢNG Bảng... việc chuẩn bị cơng cụ bảo vệ an tồn, cụ thể Khung quản lý xã hội môi trƣờng (ESMF), Khung sách tái định cƣ (RPF), Kế hoạch hành động Tái định cƣ (RAP), Khung quy hoạch dân tộc thiểu số (EMPF), Kế... Bảng 14: Nhân trung bình hộ gia đinh (ngƣời/hộ) 26 Bảng 15: Nghề nghiệp thành viên hộ gia đình đƣợc vấn (ngƣời) 27 Bảng 16: Tình hình kinh tế hộ gia đình (hộ) 28 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay