TIÊUCHUẨN NÔNGNGHIỆP BỀN VỮNG Dành cho nhóm nông trại sản xuất cây trồng và gia súc

66 40 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:05

Tháng 2017 TIÊUCHUẨN NƠNGNGHIỆP BỀN VỮNG Dành cho nhóm nông trại sản xuất trồng gia súc SAN Mạng lưới Nông Nghiệp Bền vững SAN Standard Copyright All rights reserved © 2016 Red de Agricultura Sostenible, A.C Tài liệu cung cấp miễn phí hình thức tài liệu điện tử Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững: www.san.ag Không chép, tái sản xuất, phân phối, xuất bản, chuyển giao, bất kz cách khai thác nội dung tài liệu mà khơng có ủy quyền trước Redde Agricultura Sostenible,A.C (còn gọi Mạng lưới Nơng nghiệp Bền vững) / Hoặc chủ sở hữu tương ứng Bạn tải xuống tài liệu vào máy tính cá nhân bạn cho mục đích sử dụng cá nhân bạn sử dụng cho mục đích giáo dục phi thương mại Bạn khơng thể xóa thay đổi bất kz ghi thể quyền tác giả tài liệu Từ chối trách nhiệm tính xác dịch thuật Tính xác bất kz tiêu chuẩn SAN tài liệu sách ngơn ngữ khác ngồi tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha không đảm bảo hay ngụ ý Bất kz câu hỏi liên quan đến mức độ xác thơng tin có dịch, vui lòng tham khảo tiếng Anh thức Bất kz sai lệch khác biệt dịch khơng mang tính ràng buộc khơng có hiệu lực mục đích kiểm tốn chứng nhận Tất nội dung tài liệu (bao gồm, không giới hạn văn bản, minh họa đồ thị, hình ảnh, tên thương mại, v.v ) bảo vệ quyền chủ sở hữu Red and Agricultura Sostenible, AC bên thứ ba bao gồm ủy quyền họ, theo điều khoản Luật liên bang quyền (Ley Federal del Derecho de Autor) luật quốc gia / quốc tế liên quan khác Khơng có trường hợp hiểu giấy phép bất kz hình thức cấp Red de Agricultura Sostenible, AC đã, phần toàn bộ, miễn chuyển nhượng bất kz quyền quyền khác trao, đặc biệt , Quyền thay đổi, khai thác, tái sản xuất, phân phối công khai truyền đạt nội dung tài liệu mà khơng có cho phép trước Red de Agricultura Sostenible, AC / chủ sở hữu tương ứng Standard Approved by SAN General Assembly: March 29, 2016 Đánh giá kế tiếp: Tháng 2021 sớm SAN Standard Nội dung Sứ mệnh Tầm nhìn SAN Lý thuyết Thay đổi SAN Phạm vi Ngày ràng buộc tài liệu kiểm toán Cấu trúc Tiêu chuẩn Thực Tiêu chí Quy tắc Danh sách Tiêu chí Chủ chốt SAN Hệ thống Cải thiện Liên tục 10 Quy tắc Tuân thủ Ttiêu chí Cải Thiện Liên tục 12 Khả ÁP dụng cho Nơng trại, Quản lý nhóm Hộ sản xuất nhỏ 13 Thuật ngữ Định nghĩa 15 NGUYÊN TẮC 1: HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ 32 Tiêu chí Chủ chốt 33 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Hệ thống Quản lý Lập Kế hoạch Hiệu 34 Công tác Quản lý Nhà Quản lý Nhóm cho Hỗ trợ thành viên 35 Tiêu chí Chủ chốt 35 Lĩnh vực Cải thiện liên tục: Cơng tác Quản lý Nhà Quản lý Nhóm dành cho Hỗ trợ Thành viên 36 NGUYÊN TẮC 2: BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 37 Tiêu chí Chủ chốt 38 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Thảm thực vật Bản địa 38 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Quản l{ Động vật Hoang dã 39 NGUYÊN TẮC 3: BẢO TỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 40 Tiêu chí Chủ chốt 41 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Bảo tồn Quản l{ Đất 42 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Bảo tồn Nguồn nước 43 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Chất lượng Nước 43 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Quản lý Dịch hại Tổng hợp 44 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Quản lý Thuốc Bảo vệ Thực vật 44 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Quản lý Rác thải 46 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Khí thải Năng lượng Khí Nhà kính 46 NGUYÊN TẮC 4: CẢI THIỆN SINH KẾ VÀ AN SINH CON NGƯỜI 48 Tiêu chí Chủ chốt 49 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Điều kiện làm việc Tiền lương 54 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Mức lương - Nhu cầu thiết yếu cho người lao động gia đình họ 55 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Sức khỏe Nghề nghiệp An toàn Lao động 56 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Quan hệ Cộng đồng 58 NGUYÊN TẮC 5: SẢN XUẤT GIA SÚC BỀN VỮNG 59 Tiêu chí Chủ chốt 60 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Sản xuất Gia súc Bền vững 61 SAN Standard Sứ mệnh Tầm nhìn Lý thuyết Thay đổi Sứ mệnh SAN Trở thành mạng lưới toàn cầu chuyển đổi nông nghiệp thành hoạt động bền vững Tầm nhìn SAN Một giới mà nơng nghiệp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học sinh kế bền vững Lý thuyết Thay đổi SAN Lý thuyết Thay đổi SAN giải thích mục tiêu kết cụ thể Hệ thống Chứng nhận SAN / Rainforest Alliance Lý thuyết Thay đổi làm rõ làm SAN thành viên đạt sứ mệnh SAN thông qua việc thực hoạt động chiến lược khác Đồng thời cung cấp khuôn khổ giám sát, đánh giá báo cáo ảnh hưởng việc áp dụng Tiêu chuẩn SAN Quá trình thiết lập tiêu chuẩn dựa Lý thuyết Thay đổi để đảm bảo tất khía cạnh tiêu chuẩn đóng góp vào kết Trong khn khổ Lý thuyết Thay đổi, chiến lược hỗ trợ góp phần cải thiện phương thức canh tác, hệ thống quản lý kiến thức nơng dân Những hoạt động góp phần cải thiện việc bảo tồn đa dạng sinh học tài nguyên thiên nhiên, suất khả phục hồi nông trại 1, sinh kế nông dân, công nhân gia đình họ Khi lợi ích tính bền vững mở rộng qua nhiều nông trại, đồng với hoạt động đối tác bên liên quan khác, tác động rộng lớn SAN việc tạo trì bền vững, mang lại lợi cho cảnh quan nông thôn Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững SAN thừa nhận thách thức đặt từ biến đổi khí hậu tìm cách giải thách thức cách tích cực thúc đẩy Khí hậu Thơng minh Nơng nghiệp2 cải thiện khả phục hồi nông trại cộng đồng nông nghiệp Điều thực cách bảo vệ hệ sinh thái địa đa dạng sinh học nông trại, tránh phá rừng, trì độ phì đất, trì tài nguyên nước bền vững hướng dẫn nông dân lựa chọn áp dụng loại trồng thích ứng khí hậu thực hành canh tác thơng minh Thêm vào đó, tiêu chuẩn SAN nhằm giảm phát thải khí nhà kính nơng nghiệp liên quan đến việc sử dụng lượng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khí mê-tan - trì tăng cường trữ lượng carbon đất, rừng thảm thực vật khác Như vậy, tiêu chuẩn SAN thúc đẩy ba trụ cột nông nghiệp thông minh với khí hậu: 1) tăng suất thu nhập nơng nghiệp bền vững; 2) thích nghi xây dựng khả thích ứng với biến đổi khí hậu; 3) giảm loại bỏ khí thải nhà kính, Để biết thêm chi tiết Lý thuyết Thay đổi SAN, vui lòng truy cập: http://san.ag/web/theory-of-change/ Năng lực hệ thống, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân để ngăn chặn, giảm thiểu đối phó với nguy phục hồi từ thay đổi đột ngột Một hệ thống làm giảm nhẹ bị tổn thương trước thay đổi đột ngột theo thời gian phục hồi từ chúng Cách tiếp cận để phát triển điều kiện kỹ thuật, sách đầu tư để đạt phát triển nông nghiệp bền vững an ninh lương thực điều kiện khí hậu thay đổi Nó bao gồm ba trụ cột chính: 1) tăng suất nông nghiệp bền vững thu nhập; 2) thích nghi xây dựng khả thích ứng với biến đổi khí hậu; 3) Giảm / loại bỏ khí thải nhà kính, (Nguồn: Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) SAN Standard Phạm vi ngày ràng buột Phạm vi Tiêu chuẩn Nông nghiệp bền vững SAN năm 2017 áp dụng cho hệ thống sản xuất trồng gia súc toàn giới Phạm vi giấy chứng nhận SAN bao gồm tất loại trồng sản phẩm gia súc sản xuất dựa giới hạn nông trại với trọng tâm trồng / sản phẩm hệ thống sản xuất thương mại hóa dự định để thương mại hố với yêu cầu chứng nhận Rainforest Alliance Phạm vi kiểm tốn cho nơng trại (bao gồm nông trại chứng nhận giấy chứng nhận quản lý nhóm nhóm) bao gồm tồn lãnh thổ địa lý khuôn khổ ranh giới nông trại tất nguồn lực tự nhiên, người kinh tế, sở hạ tầng thông tin hành quản lý thích hợp, bao gồm: Ngày Ràng buộc Tài liệu áp dụng Kiểm toán Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững SAN năm 2017 2017 Danh sách SAN Quản lý Thuốc bảo vệ thực vật bắt buộc kiểm toán diễn vào sau ngày tháng năm 2017 hoạt động chuẩn bị chứng nhận hoạt động chứng nhận dựa trên: • 2010 SAN Tiêu chuẩn nơng nghiệp bền vững • Khu vực sử dụng cho sản xuất trồng, vật nuôi, đất bỏ hoang hệ sinh thái tự nhiên; • Cơ sở hạ tầng nơng trại khu vực khác hoạt động người, đường xá, sở hạ tầng hành chính, điểm thu mua, đơn vị chế biến đóng gói, kho chứa nhà cho người lao động; • Tất người lao động thành viên gia đình họ sống nơng trại tạm thời vĩnh viễn; • Tài liệu liên quan đến quản lý xã hội, nông nghiệp môi trường Phạm vi kiểm tốn nhà quản lý nhóm bao gồm: • Cơ sở hạ tầng người quản lý nhóm sở hữu khu vực hoạt động người trực tiếp liên quan đến quản lý chứng nhận nhà quản l{ nhóm đường xá, sở hạ tầng hành chính, điểm thu gom, sở chế biến đóng gói, nhà cơng nhân; • Tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý nội thành viên nhóm Ngồi phạm vi sản xuất, hoạt động, sở hạ tầng người nông trại, phạm vi chứng nhận đề cập đến hoạt động định tác động tiềm xảy bên ranh giới nơng trại, ví dụ mối quan hệ với cộng đồng địa phương, quan tâm tầm quan trọng khu vực khu bảo tồn hoạt động phi- nông nghiệp định nhà cung cấp dịch vụ nông trại Quy tắc Chứng nhận SAN năm 2017 bao gồm thêm chi tiết phạm vi Tiêu chuẩn Nơng nghiệp Bền vững SAN • 2011 SAN Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm • 2011 SAN Tiêu chuẩn Chứng nhận nhóm • 2010 SAN Tiêu chuẩn Hệ thống sản xuất gia súc bền vững Ngồi Tiêu chuẩn nơng nghiệp bền vững SAN năm 2017 Danh sách SAN Quản lý Thuốc bảo vệ thực vật, Quy tắc Chứng nhận SAN năm 2017 bao gồm điều kiện chi tiết để chứng nhận nông trại trồng trọt, chăn nuôi quản lý nhóm SAN Standard Cấu trúc Tiêu chuẩn Cấu trúc Tiêu chuẩn Các nguyên tắc Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững tổ chức thành bốn lĩnh vực kết theo Nguyên lý Thay đổi SAN / Rainforest Alliance (http://san.ag/web/theory-of-change/) cộng với lĩnh vực thứ phạm vi chứng nhận gia súc: • Nguyên tắc 1: Hệ thống Lập kế hoạch Quản lý hiệu Nguyên tắc thúc đẩy khu vực kết "Năng suất khả sinh lợi nông trại" hỗ trợ việc cung cấp tất lĩnh vực khác (bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện sống sức khoẻ người) Bao gồm phần yêu cầu quản lý thành viên nhóm • Ngun tắc 2: Bảo tồn Đa dạng sinh học • Nguyên tắc 3: Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên • Nguyên tắc 4: Cải thiện Sinh kế An sinh người • Nguyên tắc 5: Sản xuất Gia súc Bền vững (chỉ áp dụng cho phạm vi chứng nhận gia súc) Vai trò Thuật ngữ Định nghĩa Trong suốt tiêu chuẩn, thuật ngữ gạch chân mang định nghĩa SAN cụ thể, cung cấp phần Thuật ngữ Định nghĩa tiêu chuẩn Những định nghĩa yếu tố ràng buộc tiêu chí Ngun tắc SAN tiêu chí có liên quan theo chủ đề thiết kế để đạt kết cụ thể Bộ kết giải thích phần giới thiệu nguyên tắc SAN Standard Tiêu chí Quy tắc Thực Thực Tiêu chí Quy tắc Tiêu chí thực Tiêu chuẩn SAN bao gồm hai loại - loại có quy tắc riêng: 1) Các Tiêu chí Chủ chốt; 2) Các Tiêu chí Cải thiện Liên tục Quy tắc Tuân thủ Tiêu chí chủ chốt Bơ tiêu chuẩn bao gồm 37 Tiêu chí Chủ chốt, tổng số 119 tiêu chí dành cho trồng nông trại Các nông trại nhà quản lý nhóm u cầu tn thủ tồn bơ tiêu chí chủ chốt điều kiện tiên để chứng nhận để trì chứng nhận họ Có số tiêu chí chủ chốt áp dụng nơng hộ nhỏ, cộng thêm sáu Tiêu chí chủ chốt dành cho nơng trai chăn ni bò, hai tiêu chí dành cho nhà quản lý nhóm Tiêu chí chủ chốt thiết lập tảng đảm bảo chất lượng cho nông trại chứng nhận nhóm sản xuất Các tiêu chí chủ chốt bao gồm vấn đề môi trường, xã hội lao động có mức độ ưu tiên có nguy cao Tất tiêu chí xác định dãy số nguyên tắc tiêu chí (ví dụ, Tiêu chí 1.2 tiêu chí thứ hai liên quan đến Nguyên tắc 1) Các tiêu chí chủ chốt xây dựng cấu trúc hai cột: cột bên trái số tiêu chí cột bên phải nội dung tiêu chí Nội dung cột xác định bảng sau: Tiêu chí Tiêu chí Chủ chốt Số • Các yêu cầu cụ thể điều khoản, áp dụng cho tất loại trồng quốc gia • Xác định sở đánh giá phù hợp q trình kiểm tốn Mỗi Tiêu chí Chủ chốt đánh sau: Hiện trạng Tuân thủ Điều kiện Tuân thủ Tổ chức kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn điều khoản nêu cột bên phải Không- Tuân thủ (NC) Đơn vi kiểm tốn khơng đáp ứng đáp ứng phần nơi dung u cầu tiêu chí nêu cột bên phải Không Áp dụng (N/A) Chủ thể tiêu chí khơng áp dung phạm vi kiểm tốn SAN Standard Danh mục Tiêu chí Chủ chốt Danh sách Tiêu chí Chủ chốt SAN Danh sách chứa tất 45 tiêu chí chủ chốt (37 nơng trại nơng nghiệp + quản lý nhóm + trang trại chăn nuôi gia súc) Tiêu chuẩn Nơng nghiệp Bền vững SAN năm 2017: Số Tiêu chí Chủ chốt 1.1 Đánh giá sơ nông trại 1.2 Sản phẩm bán không vượt số lượng thu hoạch 1.3 Ngăn ngừa việc trộn sản phẩm chứng nhận với sản phẩm không- chứng nhận 1.4 Đánh giá Tác động Môi trường Xã hội (ESIA) việc chuyển đổi đất đai / sở hạ tầng nông trại 1.5 Các nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn giám sát theo dõi để tuân thủ Tiêu chí Chủ chốt SAN 1.6 Cam kết công tác quản lý việc thực Tiêu chuẩn SAN tuân thủ pháp luật CHỈ DÀNH CHO CHỨNG NHẬN NHÀ QUẢN LÝ NHÓM : 1.13 Ghi chép toàn thành viên tham gia 1.14 Sự tuân thủ thành viên Tiêu chuẩn SAN 2.1 Khơng phá hủy Khu Bảo tồn có Giá trị cao sau tháng 11 2005 2.2 Không chuyển đổi rừng hệ sinh thái tự nhiên khác năm năm trước sau tháng 12014 2.3 Không gây ảnh hưởng xấu đến khu vực bảo vệ 2.4 Không săn bắn 3.1 Nước thải từ hoạt động chế biến đạt thông số chất lượng 3.2 Nước thải không xả thải hệ sinh thái nước 3.3 Xây dựng thực kế hoạch Quản lý Dịch hại tổng hợp (IPM) 3.4 Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm SAN áp dụng thuốc bảo vệ thực vật đăng k{ hợp pháps 3.5 Điều kiện khử trùng không 3.6 Các trồng đươc chứng nhận SAN không chứa GMOs 3.7 Không sử dụng nước thải người hoạt động sản xuất chế biến 4.1 Không cưỡng lao động 4.2 Không đối xử ngược đãi cơng nhân; Khơng quấy rối tình dục SAN Standard Danh mục Tiêu chí Chủ chốt Số Tiêu chí Chủ chốt 4.3 Khơng phân biệt đối xử 4.4 Tự hiệp hội thương lượng tập thể 4.5 Thanh tốn tiền lương tối thiểu 4.6 Khơng có bất kz hình thức tồi tệ sử dụng lao động trẻ em 4.7 Không ký hợp đồng lao động trẻ em (dưới 15 tuổi) điều kiện làm việc cho lao động vị thành niên (15-17 tuổi) 4.8 Khơng tránh tốn khoản trợ cấp 4.9 Cơ chế giải khiếu nại cho người lao động 4.10 48 làm việc thường xuyên ngày nghỉ tuần 4.11 Quy định làm thêm 4.12 Tiếp cận nước uống 4.13 Điều kiện nhà 4.14 Xây dựng thực kế hoạch An toàn sức khoẻ Nghề nghiệp 4.15 Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) 4.16 Tập huấn rủi ro thuốc vật bảo vệ thực cho người xử lý 4.17 Tất người xử lý thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tiện nghi tắm sau áp dụng 4.18 Tránh phân công công việc nguy rủi ro cho phụ nữ mang thai cho bú 4.19 Quyền sử dụng đất hợp pháp 4.20 Quyền Thỏa thuận Tự do, Trước Thông tin (FPIC) CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI PHẠM VI CHỨNG NHẬN NÔNG TRẠI CHĂN NUÔI : 5.1 Được chăn nuôi tối thiểu tháng trại nuôi chứng nhận; Điều kiện khác áp dụng đời sống gia súc 5.2 Hồ sơ định dạng gia súc 5.3 Cấm động vật nhân 5.4 Không ngược đãi gia súc 5.5 Không cho gia súc ăn chất cấm 5.6 Khơng sử dụng chất hóa học cấm sử dụng gia súc SAN Standard Hệ thống Cải thiện Liên tục Hệ thống Cải thiện Liên tục Hệ thống Cải thiện Liên tục SAN định nghĩa tiến độ phát triển trình tự hoạt động bền vững giai đoạn sáu năm bắt đầu với kiểm toán chứng nhận Hệ thống thừa nhận tính bền vững hướng đi, q trình xun suốt theo thời gian, khơng phải điểm đến cuối Để tiếp tục trì chứng nhận, nông trại nhà quản lý nhóm phải chứng minh mức độ tuân thủ tiêu chuẩn cải thiện liên tục ngày đạt mức độ cao theo thời gian Hệ thống đánh giá nông trại theo cấp độ thực thực hành bền vững tốt, từ 'Tốt' (Cấp độ C) sang 'Tốt hơn' (Cấp độ B) thành 'Tốt nhất' (Cấp độ A): Cải thiện Liên tục improvement Tiêu chí Chủ chốt Cấpđộ C C Cấpđộ B Cấpđộ A Năm0 Năm3 Năm6 Hệ thống Cải thiện Liên tục SAN đảm bảo hoạt động chứng nhận đạt mức độ kết công việc cụ thể khuôn khổ linh hoạt nhằm thúc đẩy hỗ trợ bối cảnh hành động mang tính nhạy cảm theo hướng làm tăng tính bền vững Hệ thống Cải thiện Liên tục chứa tiêu chí định hướng xung quanh lĩnh vực sau: Hệ thống lập kế hoạch quản lý hiệu Quản lý chất thải 2.Thảm thực vật địa 10 Năng lượng khí thải nhà kính 3.Quản l{ động vật hoang dã Bảo tồn quản l{ đất Bảo tồn nguồn nước Chất lượng nước Quản lý dịch hại tổng hợp Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 10 11.Điều kiện lao động tiền công 12 Mức lương sống - nhu cầu thiết yếu cho người lao động gia đình họ 13 An toàn sức khoẻ nghề nghiệp 14 Quan hệ cộng đồng SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người 15 Các Hiệp ước cốt lõi ILO bao gồm Hiệp ước Tự Hiệp hội Bảo vệ Quyền Tổ chức Công ước, 1948 (Số 87), Công ước Quyền Tổ chức Thương lượng tập thể, 1949 (Số 98), Công ước Lao động Cưỡng bức, 1930 (Số 29 ), Cơng ước xóa bỏ lao động cưỡng bức, 1957 (Số 105), Công ước Tuổi Tối thiểu, 1973 (số 138), Công ước Hình thức Lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 (Số 182), Cơng ước Thù lao Bình đẳng, 1951 (Số 100) , Và Công ước Phân biệt Đối xử (Việc làm Nghề nghiệp), 1958 (Số 111) 49 SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Tiền thù lao nhận cho tuần làm việc tiêu chuẩn công nhân nơi cụ thể đủ để đủ tiêu chuẩn sống tốt cho người lao động gia đình gia đình ơng Các yếu tố tiêu chuẩn sống bao gồm thực phẩm, nhà ở, giáo dục, chăm sóc y tế, lại, quần áo trang trải cho cố bất ngờ xảy Hoàn thành tám "nhu cầu thiết yếu" với tạo thành tiêu chuẩn sống mức đầy đủ GLWC cung cấp cách tính mức lương sống cho nước khu vực họ với nơng trại nhà quản l{ nhóm chứng nhận Nếu có mức lương tính tốn cho địa phương có sẵn, cách chuyển đổi sử dụng làm sở cho người sử dụng lao động tổ chức công nhân đánh giá mức lương sống bản, đàm phán chung tăng lương tiến hành kế hoạch để tiến tới trả lương Trong trường hợp khơng tính tốn mức lương bản, quản lý nông trại cung cấp tạo điều kiện cho nhu cầu thiết yếu bao gồm tiếp cận chăm sóc sức khoẻ giáo dục cho người lao động gia đình họ Thơng qua ngun tắc này, Tiêu chuẩn SAN nhằm chuyển đổi sản xuất nông nghiệp cách tạo môi trường mà chủ nông trại, cơng nhân, gia đình mở rộng cộng đồng họ sống có sinh kế tốt Tiêu chí Chủ chốt Số Tiêu chí 4.1 Tất hình thức lao động bắt buộc, cưỡng lao động nô lệ bị cấm, bao gồm việc sử dụng lao động bị buôn bán lao động qua môi giới, lao động tù nhân lao động quân đội, sử dụng tống tiền, gán nợ nần, đe dọa, tiền phạt hình phạt Theo Công ước Lao động Cưỡng ILO (số 29) Bãi bỏ Công ước Cưỡng Lao động (số 105) 4.2 Người lao động đối xử tôn trọng không bị đe doạ, hăm dọa, lạm dụng quấy rối tình dục, bị xúc phạm lời nói, thể chất tâm lý 4.3 Tất hình thức phân biệt đối xử lao động, thuê mướn lao động, đào tạo, phân công nhiệm vụ, lợi ích lao động, sách khuyến khích thủ tục khuyến khích, hội khác để có điều kiện tốt hơn, tốn, nhiều thuận lợi bị cấm, bao gồm bất kz phân biệt, loại bỏ lựa chọn làm hiệu lực làm tổn hại đến bình đẳng hội đối xử thuê mướn; toán16khác nam giới phụ nữ họ làm việc có giá trị Theo Cơng ước ILO số 100 111 16 Thù lao bình đẳng cho nam nữ cơng nhân cho cơng việc có giá trị xây dựng sở phân biệt đối xử giới tính (Cơng ước ILO thù lao bình đẳng, 1951 (số 100), Geneva) 50 SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Tiêu chí Chủ chốt Số Tiêu chí 4.4 Người lao động có quyền thành lập tham gia tổ chức công nhân theo quyền tự lựa chọn họ mà không ảnh hưởng bị can thiệp quản lý nông trại, chủ sở hữu quản lý nhóm Các tổ chức cơng nhân quyền hoạt động mà khơng có can thiệp ảnh hưởng quản lý nông trại, chủ sở hữu quản lý nhóm Người lao động có quyền đàm phán tập thể điều kiện làm việc họ vào thỏa thuận thương lượng tập thể Người lao động bảo vệ đầy đủ họ chống lại hành động phân biệt đối xử trả thù i Không Áp dụng Hộ sản xuất nhỏ Quyền TựTự Hiệp hội theo Công ước ILO 87, Thương lượng tập thể theo Công ước 98 ILO liên quan đến việc Áp dụng Nguyên tắc Quyền tổ chức Đàm phán Tập thể 4.5 Tất người lao động nhận khơng mức lương tối thiểu hợp pháp tiền lương đàm phán tập thể, tùy theo cao Đối với sản xuất, làm theo tiêu theo mảng công việc, tỷ lệ tốn cơng nhân đạt mức lương tối thiểu so với tuần làm việc tiêu chuẩn 48 nhiệm vụ tương tự Nếu theo điều kiện này, tỷ lệ làm việc khơng đáp ứng mức lương tối thiểu, mức lương nâng lên mức lương tối thiểu.Trường hợp trả vật, thực không 30% mức lương tối thiểu Nếu tiền lương đàm phán tự nguyện người sử dụng lao động tổ chức người lao động, mức lương áp dụng cho tất cơng nhân trả theo mức thỏa thuận thương lượng Quản lý công tác đào tạo theo yêu cầu tiến hành thời gian làm việc toán đầy đủ Người lao động khơng bị tính phí, khơng bị khấu trừ tiền, để trang trải chi phí cho công cụ, thiết bị dụng cụ cần thiết cho thực công việc người lao động 4.6 Những hình thức tồi tệ áp dụng lao động trẻ em bị cấm, bao gồm: • Cơng việc làm có hại cho trẻ em; •Bất kz loại cơng việc có trả lương khơng trả lương trẻ 15 tuổi, ngoại trừ công việc truyền thống dành cho trẻ em địa điểm thực nhằm mục đích khuyến khích văn hố gia đình địa phương; •Lao động vị thành niên làm việc học bắt buộc theo luật quy định; •Lao động vị thành niên làm việc ngày 48 tuần; •Lịch làm việc Lao động vị thành niên không phép nghỉ ngơi ban đêm tối thiểu 12 lần, có ngày nghỉ ngơi đủ cho sáu ngày liên tục làm việc; •Tất hình thức lao động cưỡng bức, lao động làm nô lệ phân biệt đối xử; •Bán bn bán trẻ em; •Sử dụng, mua sắm cung cấp đứa trẻ làm nghề bán dâm, để sản xuất sách báo khiêu dâm cho buổi trình diễn khiêu dâm; •Sử dụng, mua bán cung cấp đứa trẻ cho hoạt động bất hợp pháp khác ILO Hình thức Nghiêm cấm Công ước Lao động Trẻ em số 182 50 SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Tiêu chí Chủ chốt Số Tiêu chí 4.7 Nếu Lao động vị thành niên ký hợp đồng, hồ sơ lao động lưu giữ, bao gồm: Họ Tên; Bằng chứng đáng tin cậy ngày sinh; Cha mẹ (s) người giám hộ hợp pháp (s) tên họ nơi địa điểm tiếp xúc; Nơi thường trú Lao động vị thành niên; thông tin đăng k{ trường học tình trạng học; Cha mẹ (s) pháp l{ người giám hộ đồng ý cho phép thuê mướn lao động vị thành niên; Loại công việc nhiệm vụ giao; số làm việc hàng ngày hàng tuần Công ước ILO Số 138 Độ tuổi Lao động Tối thiểu Số 138 4.8 Quản lý nơng trại quản lý nhóm khơng tham gia vào việc thu xếp thực { định làm loại bỏ giảm mức lương trợ cấp người lao động sử dụng hợp đồng lao động tạm thời cho công việc thường xuyên liên tục 4.9 Quản lý nông trại quản lý nhóm thực khiếu nại chế khiếu nại để bảo vệ quyền người lao động Người lao động có quyền phản đối khoản toán nhận xem xét định với định ghi lại Không kết thúc công việc người lao động, không trả thù đe dọa họ khiếu nại.Quản l{ nông trại quản l{ nhóm thơng báo cho người lao động quyền tiếp cận khiếu nại khiếu nại bên ngoài, bao gồm tổ chức chứng nhận công nhận SAN, ban thư k{ SAN quyền địa phương 4.10 Số làm việc bình thường tất công nhân không vượt 48 tuần, với ngày nghỉ ngơi đầy đủ sau sáu ngày làm việc liên tục Người lao động bữa ăn giải lao cho sáu làm việc 4.11 Tất làm thêm tự nguyện Làm thêm không dẫn đến vượt 60 làm việc tuần, trừ trường hợp trường hợp bất thường Tất làm thêm trả theo mức lương quy định luật pháp tập thể thương lượng, tùy điều kiện cao Nếu khơng có luật áp dụng để trả lương làm thêm giờ, lương làm thêm 1,5 lần so mức lương thông thường 4.12 Nông dân, công nhân gia đình họ tiếp cận với nước uống cách sau: • Được tiếp cận với hệ thống nước uống cơng cộng; • Nguồn nước uống quản lý nông trại quản lý nhóm cung cấp đáp ứng thơng số nước uống an toàn SAN dựa kết kiểm tra tiến hành trước đợt kiểm tra chứng nhận SAN có nguy nhiễm bẩn nước xuất Bảo vệ nguồn nước uống trì chế phân phối nước để tránh nhiễm; • Đối với nhóm hộ sản xuất nhỏ, người quản lý nhóm thực tài liệu chương trình đào tạo để hướng dẫn thành viên biện pháp xử l{ nước uống, đun sơi, lọc clo hóa biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm nước 51 SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Tiêu chí Chủ chốt Số Tiêu chí 4.13 Khi quản lý nơng trại quản lý nhóm cung cấp nhà cho cơng nhân gia đình họ, cần bao gồm: • Khơng có chuột nhắc, chuột xạ, trùng ký sinh trùng, điều kiện có lợi cho quần thể chúng gây bệnh mang ký sinh trùng có chức gây bệnh; • Sàn nhà khơ ráo; • Bảo vệ khỏi mưa dột, gió điều kiện thời tiết lạnh; • Khơng có nguy sức khoẻ an ninh người cư ngụ; • Sổ đăng k{ người lao động thành viên gia đình sống khu vực quản lý nhà cung cấp; • Giường riêng; • Các cữa có lắp ổ khóa 4.14 Quảnlý nơng trại quản lý nhóm phát triển thực kế hoạch Sức khoẻ An toàn Lao động (OHS) Kế hoạch OHS dựa sở phân tích rủi ro xây dựng với trợ giúp chun gia có chun mơn hoặc tổ chức có thẩm quyền, xác định tính đặc trưng mối nguy hiểm sinh học, vật lý hóa học theo loại công việc thể chất yêu cầu theo nhiệm vụ Kế hoạch OHS mô tả đánh giá rủi ro tiềm tần suất xảy , nguy tác động, rõ cách thông tin liên lạc, đào tạo, thiết bị, thủ tục, bao gồm khám sức khoẻ sơ cứu, cần thiết để ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro đánh giá cao sức khoẻ công nhân sức khoẻ người khác trang trại sở quản lý nhóm Quản lý nơng trại quản lý nhóm định nhân viên phụ trách OHS đủ tiêu chuẩn lực chịu trách nhiệm đảm bảo thực kế hoạch OHS 4.15 Chức thiết bị bảo hộ cá nhân chức (PPE) phù hợp với MSDS sản phẩm, biển báo an toàn hướng dẫn khác, tùy theo hướng dẫn chặt chẽ hơn, trang bị cung cấp miễn phí cho người lao động.Tất người pha trộn xử l{ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có thành phần độc hại, thành phần hóa chất khác chất kiểm sốt dịch hại tự nhiên có nguy gây hại đến da liễu lây nhiễm vi trùng phải sử dụng PPE Các chất liệt kê Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật SAN sử dung làm giảm thiểu rủi ro có nguy hít phải sử dụng khoảng cách thời gian cách ly bắt buột tuân thủ nghiêm ngặt mặt nạ phòng độc có hệ thống thơng khí hữu (OV) bất kz loại mặt nạ tính lọc N, R, P, sử dụng loại 100 pre-filter, sử dụng tất địa điểm gắn cờ cảnh báo tránh rủi ro hít phải cho người bên khu vực phun xịt 4.16 Quản lý nông trại đào tạo tất công nhân quản lý nhóm tập huấn cho tất thành viên nhóm đại diện họ xử lý tiếp xúc với thuốc bảo vê thực vật chất khác gây nguy tiềm ẩn đến sức khoẻ Đào tạo thực chuyên gia có chun mơn quản lý an tồn chất bao gồm: • Các chủ đề sức khoẻ nghề nghiệp cụ thể người tiếp xúc với hóa chất xác định Kế hoạch An tồn Sức khoẻ Nghề nghiệp; • Giải thích tên, cơng thức, độc tính, nguy gây cho sức khoẻ thơng tin có liên quan khác MSDS liên quan đến tất chất áp dụng; • Kỹ thuật tiếp xúc xử l{ chất này; • Sử dụng PPE; • Các biện pháp phòng ngừa để giảm khả gây hại đến sức khoẻ môi trường chất gây ra; • Các thủ tục khẩn cấp, cấp cứu chăm sóc y tế cho trường hợp liên quan đến ngộ độc tiếp xúc mức với chất 52 SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Tiêu chí Chủ chốt Số Tiêu chí 4.17 Cung cấp tiện nghi tắm giặt cho tất người xử lý thuốc bảo vệ thực vật chất khác gây nguy tiềm ẩn đến sức khoẻ Những người xử lý thuốc phải tắm thay quần áo sau hoàn thành lịch phun xịt hàng ngày trước rời khỏi nơi phun xịt vào cuối ngày làm việc Tất PPE công nhân giặt rửa cất giữ nông trại sở quản lý nhóm, khơng mang vào nhà người lao động 4.18 Phụ nữ mang thai, cho bú sinh khơng giao cho hoạt động có nguy đến sức khoẻ phụ nữ, thai nhi trẻ sơ sinh Trong trường hợp phân công lại công việc khơng giảm thù lao họ 4.19 Quyền sử dụng đất hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, thuê, văn pháp luật khác cách tài liệu quyền sử dụng theo truyền thống cộng đồng Quyền sử dụng đất không bị tranh chấp pháp lý cư dân cộng đồng trước đây, bao gồm liên quan đến tước quyền sở hữu buộc từ bỏ khứ Trường hợp đất đai có mâu thuẫn tranh chấp, quyền hợp pháp chứng minh giải xung đột thực hiện, tài liệu chấp nhận bên ảnh hưởng 4.20 Các hoạt động làm giảm quyền sử dụng đất sử dụng tài nguyên lợi ích tập thể cộng đồng thực sau nhận Đồng thuận dựa nguyên tắc Tự nguyện, Trước Thông tin đầy đủ cộng đồng (FPIC) Quản lý nơng trại quản lý nhóm xây dựng chế khiếu nại giải tranh chấp để bảo vệ quyền cộng đồng thành viên Nếu quản lý nơng trại quản lý nhóm thu nhỏ lại quyền sử dụng đất quyền sử dụng tài nguyên cộng đồng, phải thương lượng đền bù theo thỏa thuận tương ứng cung cấp cho cộng đồng phần q trình FPIC Quản lý nơng trại quản lý nhóm tài liệu hóa đầy đủ trình FPIC, bao gồm xây dựng đồ thơng qua quy trình có tham gia rõ vị trí, ranh giới đất đai sử dụng nguồn lực khác mà theo cộng đồng có quyền hợp pháp, tập quán quyền lợi người sử dụng i 53 Không Áp dụng Hộ sản xuất nhỏ SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Điều kiện làm việc Tiền lương Cấp độ Số Tiêu chí C 4.21 Quản lý nơng trại quản lý nhóm thực quy trình toán đầy đủ cho người lao động tất khoản tiền lương họ, bao gồm làm thêm Các khoản toán thực vào ngày, nơi, với tần suất toán xác định theo thoả thuận đàm phán tập thể hợp đồng lao động C 4.22 Quản lý nông trại quản lý nhóm thơng báo cho tất người lao động làm việc tiếng mẹ đẻ họ tất điều khoản công việc, bao gồm sách lao động, thủ tục, quy tắc điều kiện nêu thoả ước tập thể (nếu thực hiện) nội dung thỏa thuận lao động người tuyển dụng đề nghị B 4.23 Tất người lao động nghỉ phép hai tuần trả lương năm (10 ngày làm việc năm ngày làm việc tuần 12 ngày dựa tuần làm việc sáu ngày) với mức tính theo tỷ lệ cho người lao động bán thời gian theo mùa vụ i Không áp dụng Hộ sản xuất nhỏ B 4.24 Quản lý nơng trại quản lý nhóm xây dựng thực kế hoạch phòng ngừa giám sát lao động trẻ em sau xem xét ý kiến đóng góp thành viên cộng đồng trẻ vị thành niên B 4.25 Phụ nữ mang thai người lao động làm việc nghỉ thai sản trả lương đầy đủ 12 tuần trước sau sinh, với thời gian nghỉ sáu tuần lễ sau sinh i 54 Không áp dụng Hộ sản xuất nhỏ B 4.26 Quản lý nơng trại quản lý nhóm cho phép phụ nữ mang thai, cho bú sinh linh động thời gian làm việc xếp nơi làm việc A 4.27 Quản lý nông trại quản lý nhóm áp dụng tăng tiền lương để điều chỉnh lạm phát năm lần SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Mức lương Sống - Nhu cầu Thiết yếu cho Người lao động Gia đình họ Cấp độ Số Tiêu chí C 4.28 Khi quản lý nơng trại quản lý nhóm cung cấp nhà cho người lao động, công nhân với gia đình họ, nhà đáp ứng điều kiện sau: • Giường khơng bố trí nhiều hai tầng; • Ánh sáng tự nhiên vào ban ngày ánh sáng nhân tạo vào ban đêm; • Thơng gió tự nhiên đảm bảo chuyển động khơng khí điều kiện thời tiết khí hậu; • Hệ thống có chức khói sử dụng bếp nấu củi trì sửa chữa tốt; • Cửa sổ, cửa vào mái nhà khơng bị rò rỉ; • Ít nhà vệ sinh cho 15 người, nơi để tiểu tiện cho 25 nam giới, chậu rửa cho sáu người gia đình; • Ít vòi tắm hoa sen cho 10 người, phân chia khu vực theo giới tính; • Ít bồn giặt giũ đủ rộng cho 30 người; • Các chế phòng chữa cháy thiết lập trì; • Lắp đặt dấu hiệu hiểm an toàn Hướng dẫn ILO Khuyến nghị Nhà cho người Lao động Số 115 C 4.29 Nếu có mức lương sống làm , quản lý nơng trại quản lý nhóm tài liệu hóa thực kế hoạch cho mức lương tại, thực kế hoạch toán theo hướng tiền lương sinh hoạt, để tiến tới trả lương Trong trường hợp khơng có mức lương sống tại, quản lý nơng trại trại quản l{ viên nhóm đánh giá mức độ tiếp cận công nhân gia đình họ để chăm sóc sức khoẻ giáo dục xây dựng thực kế hoạch tạo điều kiện để họ có quyền tham gia vào dịch vụ B 4.30 Khi quản lý nơng trại quản lý nhóm cung cấp nhà cho người lao động, công nhân với gia đình, nhà đáp ứng điều kiện sau: • Sàn nhà kín; • Khơng gian dành cho cho đồ đạc; • Phía trước phòng khơng 203 cm để di chuyển hoàn toàn tự do; • Khu làm bếp nấu; • Nhà vệ sinh thiết kế để tối đa hóa an tồn cho phụ nữ trẻ em, bao gồm lối vào nhà vệ sinh, cấu trúc riêng biệt với ổ khóa khu vệ sinh đầy đủ; • Khơng gian dành để ngủ • Đối với phòng có hai người: 7,5 mét vng (m2) • Đối với phòng có ba người: 11.5 m2 • Đối với phòng có bốn người : 14.5 m2 • Nếu phòng chứa bốn người, diện tích sàn tối thiểu 3.6 m2 cho người • Khi người lao động cư trú với gia đình, khơng gian sống cho nhóm gia đình 30 m2 55 SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Mức lương Sống - Nhu cầu Thiết yếu cho Người lao động Gia đình họ Cấp độ Số Tiêu chí B 4.31 Quảnlý nơng trại quản lý nhóm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ giáo dục cho tất công nhân A 4.32 Khi Quảnlý nông trại quản lý nhóm cung cấp chỗ cho người lao động, người lao động có gia đình họ, họ cung cấp khu vực để giải trí phơi khơ quần áo Đối với người lao động thường trú với gia đình họ, nhà cung cấp nhà vệ sinh, vòi tắm hoa sen, bồn giặt rửa cho gia đình Nhà cho người lao động khơng gia đình, cung cấp nhà vệ sinh dành cho sáu người A 4.33 Nếu cung cấp mức chuẩn cho mức lương sinh hoạt, q Quản lý nông trại quản lý nhóm phải theo mức chuẩn để trả tiền tiền lương cho tất cơng nhân Thanh tốn bao gồm thù lao vật, theo kế hoạch (xem C 4.29) Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Sức khỏe Nghề nghiệp An toàn Cấp độ Số Tiêu chí C 4.34 Tiêu Ủy ban An tồn Sức khoẻ nghề nghiệp (OHS) cơng nhân chọn cho nơng trại quản lý nhóm có từ chí 20 nhân viên trở lên Ủy ban tham gia thực đánh giá OHS thường xuyên phát định họ xem xét, cập nhật thực kế hoạch OHS Các định Uỷ ban hoạt động liên quan ghi chép lại C 4.35 C C Các nông trại thực khoảng cách hạn chế thời gian cách ly (REI) người vào khu vực sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà khơng sử dụng PPE 12 theo quy định MSDS, nhãn hiệu bảng an toàn sản phẩm, tùy theo mức nghiêm ngặt Đối với sản phẩm Tổ chức Y tế Thế giới II, REI 48 Khi hai nhiều sản phẩm với REIs khác sử dụng lúc, khoảng thời gian dài áp dụng 4.36 Quản lý nông trại quản lý nhóm kiểm tra hàm lượng cholinesterase công nhân xử lý chất phosphate hữu Tổ chức Y tế Thế giới Class II III chất carbamat Các kiểm tra tiến hành trước người lao động lần áp dụng chất vào nông trại kiểm tra định kz sau họ phân cơng nhiệm vụ Quản lý nơng trại quản lý nhóm cung cấp công việc khác mà không liên quan đến việc sử dụng hóa chất cho người xử lý thuốc bảo vệ thực vật kết kiểm tra với kết cholinesterase vượt mức cho phép 4.37 Khi người lao động chẩn đoán có tình trạng sức khoẻ tạm thời có khuyết tật ngắn hạn ảnh hưởng đến khả thực cơng việc họ, người quản lý nơng trại quản lý nhóm phân cơng cho họ cơng việc khác thời gian mà khơng bị phạt giảm toán 17 World Health Organization 56 SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Sức khỏe Nghề nghiệp An tồn Cấp độ 57 Số Tiêu chí C 4.38 Các xưởng, khu vực kho chứa, sở chế biến thiết kế để bảo quản an toàn an toàn vật liệu trang bị xác định phù hợp với loại chất lưu trữ vật liệu, có tổ chức, có đủ ánh sáng thơng gió, thiết bị chữa cháy, phương tiện để sửa chữa đầy đủ cho bất kz loại vật liệu chất tràn đổ C 4.39 Chỉ nhân viên ủy quyền vào xưởng sản xuất, kho chứa sở chế biến C 4.40 Các thiết bị sơ cứu sẵn có nơi làm việc cho văn phòng, khu vực chế biến sở trung tâm khác dụng cụ sơ cứu tiếp cận trường Người lao động định thành viên nhóm phải đào tạo sơ cứu theo quy định kế hoạch OHS C 4.41 Quản lý nơng trại quản lý nhóm cung cấp khám sức khỏe định kz cho nhân viên định kế hoạch Sức khoẻ An toàn Lao động (xem tiêu chuẩn Critical 4,14) Cơng nhân có quyền tiếp cận kết kiểm tra sức khoẻ họ C 4.42 Quảnlý nơng trại quản lý nhóm cung cấp sở vòi sen rửa mắt gần xưởng , khu kho chứa, sở chế biến nơi mà thuốc bảo vệ thực vật loại vật liệu độc hại sử dụng cất giữ C 4.43 Các nhà vệ sinh sở giặt ủi có sẵn nơi làm việc cho văn phòng, khu vực chế biến sở trung tâm khác nông trại quản lý nhóm B 4.44 Quảnlý nơng trại quản lý nhóm tài liệu hóa thực thủ tục cho tình khẩn cấp (như thiên tai, bất ổn dân sự, hoả hoạn), cung cấp đào tạo trì thiết bị để giảm thiểu thiệt hại cho tình khẩn cấp A 4.45 Nông trại cung cấp chỗ trú ẩn tự nhiên xây dựng cho bữa ăn nghỉ ngơi thời gian làm việc để bảo vệ người lao động tránh khỏi nắng gay gắt, mưa sấm sét SAN Standard Cải thiện Sinh kế An sinh Con người Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Quan hệ Cộng đồng Cấp độ 58 Số Tiêu chí B 4.46 Quản lý nơng trại quản lý nhóm thơng tin cơng khai với cộng đồng địa phương để xác định mối quan tâm lợi ích cộng đồng liên quan đến hoạt động quản lý nông trại quản lý nhóm Quản lý nơng trại quản lý nhóm phát triển thực hệ thống để tiếp nhận, phản hồi lập hồ sơ giải khiếu nại từ cộng đồng A 4.47 Quản lý nông trại quản lý nhóm thực tài liệu hóa hoạt động để hỗ trợ nhu cầu ưu tiên xác định cộng đồng, chẳng hạn hỗ trợ cho trường học địa phương tổ chức khác, giáo dục môi trường, phối hợp chuẩn bị trường hợp khẩn cấp SAN Standard Sản xuất Gia súc Bền vững NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT GIA SÚC BỀN VỮNG (chỉ áp dụng cho phạm vi chứng nhận gia súc) NOTE: Principle of this Standard is applicable to semi-confined18 cattle systems only Mục tiêu kết quả: Sản xuất gia súc gây nguy hiểm cho môi trường không quản lý cẩn thận, thơng qua phát thải khí nhà kính, thơng qua thiệt hại hệ sinh thái nước gây sạt lở, đất xuống cấp Trên nông trại chứng nhận, gia súc nuôi theo thực hành có trách nhiệm Các nơng trại theo dõi gia súc có chương trình chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng phù hợp với chất bị cấm SAN Các đồng cỏ lựa chọn quản lý dựa thông số sinh thái nông nghiệp, khả chống sâu bệnh, giá trị dinh dưỡng tốc độ sản xuất để đảm bảo tăng trưởng tối ưu tránh suy thoái đồng cỏ Các nơng trại thực chăn ni có trách nhiệm thơng qua chương trình phúc lợi động vật bao gồm vận chuyển an toàn Trên trang trại sở xử lý họ, gia súc không bị ngược đãi Động vật cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm nước với số lượng chất lượng đủ để đảm bảo sức khoẻ suất Hệ thống sản xuất gia súc chứng nhận làm giảm phát thải khí nhà kính thơng qua chế độ ăn uống cải thiện, suất tối ưu, xử lý phân chuồng nước tiểu Việc thực tiêu chí giúp trang trại chăn nuôi gia súc theo cách không gây hại cho môi trường, hỗ trợ tăng suất đảm bảo không gây căng thẳng đến đời sống động vật 18 Cattle production systems where animals for at least part of the day roam outdoors during periods with temperatures compatible with the animal’s physiology Confining animals in an enclosure for 24 hours each day and for the majority of the year are excluded from this definition of semi-confined Outdoor ranging areas may be fenced but still offer animals the opportunity for movement and exposure to sunlight 59 SAN Standard Sản xuất Gia súc Bền vững Tiêu chí Chủ chốt Số 5.1 Tiêu chí Quản lý nơng trại quản lý nhóm thực chế xác nhận gia súc bán chứng nhận,được sinh nuôi trang trại chứng nhận SAN suốt đời chúng; gia súc ni sáu tháng nông trại chứng nhận SAN chúng hưởng điều kiện nông trại mà • Khơng sử dụng lao động cưỡng bức; • Không tranh chấp hợp pháp quyền sử dụng đất cộng đồng; • Khơng phá huỷ rừng, khu bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên khác sau ngày tháng năm 2014 5.2 Quản lý nơng trại quản lý nhóm áp dụng hệ thống ghi nhận cá thể động vật dành cho gia súc có mã nhận dạng từ sinh mua đến bán tử vong Hồ sơ trì năm sau bán tử vong 5.3 Cấm diện động vật chuyển gien nhân vơ tính 5.4 Cấm hành động hành hạ lạm dụng gia súc, gia súc, gia cầm 5.5 Gia súc không cho ăn phân động vật phân người, sản phẩm từ động vật sản phẩm phụ thức ăn có chứa chất 5.6 Cấm quản lý sử dụng chất hoá học sau cho gia súc: • Các chất có chứa clo hữu cơ; • Thuốc anabolics tăng cường tăng khối lượng cơ; • Hormone kích thích suất cao hơn; • Kháng sinh khơng điều trị (thuốc dự phòng thúc đẩy suất tăng cao hơn) • Clenbuterol, Diethylstilbestrol (DES), Dimetridazole, Glicopeptids, Ipronidazole; • Chloramphenicol, Fluoroquinoles, Furazolidone; • Diclofenac and Aceclofenac 60 SAN Standard Sản xuất Gia súc Bền vững Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Sản xuất Gia súc Bền vững Cấp độ Số Tiêu chí C 5.7 Quản lý nơng trại quản lý nhóm xây dựng thực kế hoạch chăm sóc gia súc kỹ thuật viên đào tạo chăn nuôi gia súc thú y, bao gồm tiêm chủng theo dõi, giám sát, kiểm tra điều trị bệnh bác sĩ thú y C 5.8 Các chun gia có trình độ đào tạo khoa thú y theo dõi sức khoẻ động vật Bác sĩ thú y chuyên gia ủy quyền hợp pháp khác điều trị bệnh động vật C 5.9 Thuốc bác sỹ thú y chuyên gia pháp lý yêu cầu quan quản lý thú y quốc gia phê chuẩn, đăng k{, áp dụng lưu trữ an toàn tuân theo hướng dẫn nhãn thuốc C 5.10 C Gia súc cho ăn theo nhu cầu dinh dưỡng giai đoạn sống chúng Động vật triệu chứng suy dinh dưỡng Gia súc sơ sinh cho ăn sữa non tiêu thụ sữa chất thay sữa phát triển chúng cho phép tiêu hóa thức ăn gia súc 5.11 Nước cho gia súc liên tục có sẵn cho chúng với số lượng đủ để tránh thể chúng nước Quản lý nông trại quản lý nhóm xây dựng thực kế hoạch giám sát chất lượng nước để phù hợp với thông số SAN dành cho gia súc C 5.12 Các hoạt động tiếp xúc điều trị động vật tiến hành nhân viên đào tạo giảm bớt sợ hãi, căng thẳng đau đớn chúng C 5.13 Euthanasia dành riêng cho động vật có bệnh không chữa kết thúc đau đớn, giảm nhanh chóng đau đớn C 5.14 C Việc thiến động vật tiến hành tuổi sớm có thể, phương pháp phẫu thuật hành động cắt thiến Nếu động vật bị thiến sau hai tháng tuổi, áp dụng thuốc thuốc giảm đau sau cắt thiến 5.15 Khơng sử dụng sắt nóng triệt sản bò Nếu bê lớn hai tháng tuổi cho phép súc sừng C 5.16 Loại bò sữa bò sử dụng hai mục đích vắt sữa thường xuyên C 5.17 Cơ sở hạ tầng vắt sữa khơng có rác thải Một quy trình vệ sinh cho thiết bị vắt sữa nhân viên thực bao gồm: • Dụng cụ thiết bị khử trùng vơ trùng; • Rửa khử trùng tay chất khơng gây kích thích trước bò vắt sữa 61 SAN Standard Sản xuất Gia súc Bền vững Lĩnh vực Cải thiện Liên tục: Sản xuất Gia súc Bền vững Cấp độ Số Tiêu chí C 5.18 Cơ sở hạ tầng cho người quản lý gia súc an toàn cung cấp đủ giường ánh sáng tự nhiên thông gió, bảo vệ khỏi kiện thời tiết khắc nghiệt Tất thiết bị trì từ phân thải điều kiện hoạt động tốt Động vật chất lên xếp dỡ xuống đảm bảo an toàn cho chúng B 5.19 Quản lý nơng trại quản lý nhóm xây dựng thực kế hoạch quản l{ đồng cỏ, bao gồm: • Lựa chọn loài thức ăn gia súc xem xét điều kiện sinh thái nông nghiệp, tỷ lệ sản xuất, giá trị dinh dưỡng, lồi khơng xâm lấn, kháng sâu bệnh biến đổi khí hậu; • Đánh giá định kz tình trạng đồng cỏ mức độ nhiễm cỏ dại; • Các hành động để tránh tình trạng xuống cấp chăn thả mức 62 B 5.20 Các giai đoạn sinh sản hoạt động ghi nhận để làm giảm lai dòng cận huyết cải thiện tính di truyền đàn gia súc B 5.21 Động vật chết chôn cất thiêu hủy kịp thời chế phép khác phép sử dụng nhằm loại bỏ nguy nhiễm bẩn B 5.22 Nước tiểu phân chuồng từ chuồng gia súc, chất thải khác gia súc thu gom, làm phân ủ phân xử l{ để giảm mầm bệnh giảm phát thải khí mê-tan Các chất rắn phân hủy tái sử dụng phần trình hệ thống sản xuất B 5.23 Động vật tuyên bố phù hợp với nhân viên huấn luyện trước vận chuyển Động vật không giữ xe 24 liên tục.Trừ trường hợp khẩn cấp điều trị y tế, động vật với điều kiện sau không vận chuyển: động vật bị bệnh bị thương nặng, kể vết thương phẫu thuật mở; động vật sinh chưa tròn 48 giờ; bò mang thai tháng cuối A 5.24 Các sản phẩm gia súc bán hình thức chứng nhận từ động vật trải qua hai phần ba đời chúng sống trang trại chứng nhận theo tiêu chuẩn A 5.25 Cầu máng trượt, hành lang, thiết bị phương tiện nhốt giữ khác thiết kế xây dựng để giảm căng thẳng chấn thương gia súc A 5.26 Làm giảm tác động tiêu cực gia súc đến hệ sinh thái nước cách đảm bảo gia súc nhận nước cung cấp thức ăn đồng cỏ chăn ni có rào cản vật lý hệ thống sinh thái gia súc gia súc Các tuyến đường nơi gia súc ngang qua có hệ sinh thái nước lựa chọn quản lý theo cách giảm thiểu thiệt hại A 5.27 Nước uống dành cho gia súc phù hợp với thơng số nước uống an tồn SAN
- Xem thêm -

Xem thêm: TIÊUCHUẨN NÔNGNGHIỆP BỀN VỮNG Dành cho nhóm nông trại sản xuất cây trồng và gia súc, TIÊUCHUẨN NÔNGNGHIỆP BỀN VỮNG Dành cho nhóm nông trại sản xuất cây trồng và gia súc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay