Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)

106 30 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 11:37

Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM TRỌNG TÚ QUẢN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM TRỌNG TÚ QUẢN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHẠM HỒNG QUÝ THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Ban Giám hiệu, khoa Sau Đại học khoa Tâm - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo tận tình giảng dạy, dẫn tơi suốt q trình học tập trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Hồng Quý, người tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa, phòng, giảng viên, học viên trường Chính trị tỉnh Điện Biên giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu cho luận văn Xin cảm ơn anh, chị học viên lớp Cao học Quản giáo dục Khóa 20 chia sẻ tinh thần, tình cảm cho tơi suốt thời gian học tập thực luận văn Tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 nước 1.1.2 Việt Nam 1.2 Một số khái niệm liên quang đến đề tài 10 1.2.1 Khái niệm quản 10 1.2.2 Khái niệm quản giáo dục 11 1.3 Nội dung, yếu tố ảnh hưởng, nguyên tắc, chủ thể quản hoạt động học tập học viên trường Chính trị tỉnh Điện Biên 17 1.3.1 Nội dung quản hoạt động học tập học viên 17 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng 21 1.3.3 Các nguyên tắc quản hoạt động học tập học viên 22 1.3.4 Chủ thể quản học viên 23 1.4 Cơ sở pháp công tác quản HĐHT học viên 25 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN 28 2.1 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy 28 2.1.1 Chức 28 2.1.2 Nhiệm vụ 28 2.1.3 Tổ chức máy 30 2.2 Khảo sát thực trạng quản hoạt động học tập học viên nhà trường 32 2.2 Khảo sát đặc điểm tâm lý, xã hội học viên 34 2.3 hoạt động học tập 37 2.4 Thực trạng công tác quản hoạt động học tập học viên 41 2.4.1 Phòng Đào tạo với cơng tác quản hoạt động học tập học viên 41 2.4.2 Nhận thức vai trò cơng tác quản hoạt động học tập học viên 42 2.4.3 Giảng viên với công tác hoạt động học tập 44 2.5 Một số vấn đề đặt công tác quản HĐHT học viên 55 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN 60 3.1 Cơ sở trị, sở pháp nguyên tắc biện pháp 60 3.1.1 Cơ sở trị, sở pháp biện pháp 60 3.1.2 Nguyên tắc biện pháp 63 3.2 Các biện pháp quản học viên 65 3.2.1 Biện pháp tăng cường cơng tác giáo dục trị - tư tưởng 65 3.2.2 Biện pháp quản hoạt động học tập lên lớp học viên 65 3.2.3 Biện pháp h n tự học xây dựng lớp học tự quản 67 3.2.4 Biện pháp nhằm hoàn thiện chế phối hợp quản hoạt động học tập học viên 69 3.2.5 Biện pháp nâng cao chất lượng chủ nhiệm lớp 70 3.2.6 Biện pháp đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán 71 3.2.7 Biện pháp bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định quản hoạt động học tập, rèn luyện học viên 72 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3 Mối quan hệ biện pháp 74 3.4 Kết điều tra tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động học tập học viên 75 3.4.1 Kết điều tra 234 học viên 75 3.4.2 Kết điều tra giáo viên chủ nhiệm lớp 80 3.1, 3.2 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐT, BD : Đào tạo, bồi dưỡng HĐHT : Hoạt động học tập QLGD : Quản giáo dục QĐ : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đánh giá hiệu công tác quản hoạt động học tập học viên 43 Bảng 2.2 Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên 45 Bảng 3.1 Mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản hoạt động học tập học viên 75 Bảng 3.2 Mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản hoạt động học tập học viên 80 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, với phát triển vũ bão cách mạng khoa học - cơng nghệ giáo dục đào tạo có vị trí, vai trò quan trọng, tạo tiền đề cho sụ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia Đối với Việt Nam, tầm quan trọng giáo dục, đào tạo Đại hội VIII xác định rõ “ với phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” [6, tr 107] Đổi toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn yêu cầu cấp bách, đặc biệt tình hình nay, Đại hội XI Đảng ta đạo “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế” [9, tr 130] Việc đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế cần tiến hành với nhiệm vụ mang tính đồng Một nhiệm vụ mà Chương trình hành động thực Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam (2001 2020) Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là: Tiếp tục đổi phương pháp dạy học công tác QLGD Các nhiệm vụ triển khai tổ chức thực cấp từ Bộ Giáo dục Đào tạo đến Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo sở giáo dục, nhà trường Sự nghiệp đổi nước ta cần thiết có đội ngũ cán có “phẩm chất trị tốt, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu lợi ích nhân dân, dân tộc; có lĩnh chín nhiệm vụ giao; có nhân cách lối sống mẫu mực, sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tơn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân” [15, tr 136] Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... tác hoạt động học tập 44 2.5 Một số vấn đề đặt công tác quản lý HĐHT học viên 55 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN Ở TRƢỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN 60 3.1 Cơ sở trị, ... nguyên tắc, chủ thể quản lý hoạt động học tập học viên trường Chính trị tỉnh Điện Biên 17 1.3.1 Nội dung quản lý hoạt động học tập học viên 17 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng 21 1.3.3... trạng quản lý hoạt động học tập học viên nhà trường 32 2.2 Khảo sát đặc điểm tâm lý, xã hội học viên 34 2.3 hoạt động học tập 37 2.4 Thực trạng công tác quản lý hoạt động học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ), Quản lý hoạt động học tập của học viên ở trường chính trị tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay