VỆ SINH NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM

31 13 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 11:26

VỆ SINH NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM Hà Nội ngày 12/7/2016 NỘI DUNG Thực trạng vệ sinh nông thôn Rào cản thách thức lĩnh vực vệ sinh nông thôn Định hướng Bộ Y tế thời gian tới THỰC TRẠNG VỆ SINH NÔNG THÔN Tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh Hộ gia đình 2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 79 86 85 72 65 61 58 57 Tồn quốc Miền núi phía Đồng Bắc trung Bộ Duyên hải Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng Bắc sông Hồng miền Trung sông Cửu Long − Tỷ lệ hộ gia đình nơng thơn chưa có nhà tiêu: 10% − Tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình 65% − Tỷ nhà tiêu HVS không đồng vùng sinh thái; tình trạng tiêu bừa bãi cầu tiêu ao cá Nguồn: Chương trình MTQG NSVSMT nơng thơn 2012-2015 20 TRIỆU người dân nông thôn chưa tiếp cận với nhà tiêu HVS HOÀNG SA TRIỆU TRƯỜN G SA người phóng uế bừa bãi Tình trạng phóng uế bừa bãi, cầu tiêu ao cá phổ biến 10 TỈNH có tỷ lệ bao phủ nhà HOÀNG SA TRƯỜN G SA tiêu HVS 50%! Tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 98 93 80 96 96 100 98 84 Toàn quốc Miền núi Đồng Bắc trung Dun hải Tây Đơng Nam Đồng phía Bắc sông Hồng Bộ miền Nguyên Bộ sông Cửu Trung Long − Đến cuối năm 2015 tỷ lệ TYT xã có cơng trình nước vệ sinh 93% − Cần trọng đến việc trì bền vững tình trạng hợp vệ sinh cơng trình vệ sinh trạm y tế Tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh trường học % 100 99.1 92.8 87.2 90 80 70 78.6 73.3 73.4 71.1 61.7 60 50 40 30 20 10 Cả nước Miền núi ĐB Sông Bắc Trung Duyên hải Tây Đông Nam ĐB Sông phía Bắc Hồng Bộ Miền Nguyên Bộ Cửu Long Trung − Tỷ lệ trường học có nguồn nước nhà tiêu hợp vệ sinh 78,6% − Cần trọng đến việc trì bền vững tình trạng hợp vệ sinh, rửa tay với xà 10 phòng ĐẦU TƯ CHO VỆ SINH LÀ MONG MUỐN CHÍNH TRỊ CỦA VIỆT NAM ĐẦU TƯ CHO VỆ SINH LÀ ĐẢM BẢO QUYỀN TIẾP CẬN VỆ SINH CHO MỌI NGƯỜI ĐẦU TƯ CHO VỆ SINH LÀ ĐẦU TƯ CHO MÔI TRƯỜNG SỐNG BỀN VỮNG ĐẦU TƯ CHO VỆ SINH LÀ ĐẦU TƯ CHO SỨC KHỎE CỦA DÂN TỘC VÀ CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI ĐẦU TƯ CHO VỆ SINH LÀ ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN MỘT XÃ HỘI BÌNH ĐẲNG, CƠNG BẰNG VÀ AN TỒN VỆ SINH LÀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO ĐẤT NƯỚC RÀO CẢN VÀ THÁCH THỨC TRONG VỆ SINH NƠNG THƠN 18 CÁC RÀO CẢN CHÍNH Nghĩ không đủ khả chi trả Thiếu thông tin chi phí loại nhà tiêu Thiếu hiểu biết qui định/chưa tạo áp lực xã hội Nhà tiêu không hợp vệ sinh xã hội chấp nhận Thiếu nhận thức lợi ích nhà tiêu hợp vệ sinh Không muốn vay mượn Nhà tiêu đầu tư khơng sinh lợi Nhà tiêu HVS xây dựng từ dự án WASHOBA Thái Nguyên 19 CÁC THÁCH THỨC CHÍNH Chưa có quan tâm vào quyền địa phương vệ sinh Chưa có quy định, chế tài đủ mạnh để chấm dứt phóng uế bừa bãi, xóa bỏ cầu tiêu ao cá, xây dựng sử dụng nhà tiêu HVS Nhận thức người dân xây dựng, sử dụng bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh chưa cao Tính bền vững cơng trình bị ảnh hưởng thói quen sử dụng, bảo quản chưa cách CTMTQG Nước VSMTNT kết thúc năm 2015  ảnh hưởng đến việc trì, nhân rộng sáng kiến VSNT Sự tham gia tư nhân yếu Thị trường vệ sinh chưa 20 phát triển ĐỊNH HƯỚNG CỦA BỘ Y TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI 21 2030 MỤC TIÊU VSNT VIỆT NAM •100% SỐ THƠN ĐẠT ODF •100% HGĐ SỬ DỤNG NTHVS •VỆ SINH CHO MỌI NGƯỜI 2025 •80% SỐ THƠN ĐẠT CHẤM DỨT PHĨNG UẾ BỪA BÃI •90% HGĐ SỬ DỤNG NTHVS 2020 •30% SỐ THƠN ĐẠT CHẤM DỨT PHĨNG UẾ BỪA BÃI •75% HGĐ SỬ DỤNG NTHVS •VỆ SINH TỒN XÃ 2015 •1% SỐ THƠN ĐẠT CHẤM DỨT PHĨNG UẾ BỪA BÃI •65% HGĐ SỬ DỤNG NTHVS •TIÊU CHÍ VSNT TRONG KHKTXH Tập trung truyền thơng thay đổi hành vi tạo nhu cầu người dân Cải thiện dịch vụ vệ sinh phát triển chuỗi cung ứng Tăng cường kiến thức chia sẻ kinh nghiệm Tạo mơi trường thuận lợi (chính sách, thể chế, nguồn lực) ĐỊNH HƯỚNG DUY TRÌ VÀ NHÂN RỘNG CÁC MƠ HÌNH THÚC ĐẨY VỆ SINH 2016-2020 Thiếu mơi trường, thể chế thuận lợi Tiêu chí phát triển KTXH (TW, địa phương) Nông thôn Vệ sinh CTMTQG Nông thôn Các hoạt động tạo cầu phát triển thị trường yếu Tăng đầu tư cho BCC Tăng cường tiếp cận truyền thông phù hợp có hiệu Lựa chọn mơ hình phù hợp Nhân rộng tiếp cận hiệu quả: - OBA, WASHOBA - PforR - CLTS, ODF Nâng cao lực cấp Hướng dẫn chấm dứt phóng uế bừa bãi Khuyến khích tham gia khối tư nhân 24 CÁC TIẾP CẬN THÚC ĐẨY VỆ SINH HIỆU QUẢ Tóm tắt Đặc điểm Trọng tâm Kích hoạt cộng đồng – thay đởi điều kiện vệ sinh rộng rãi • Kích hoạt • Hướng tới xóa bỏ tình trạng phóng uế bừa bãi • Các giải pháp chi phí thấp, vật liệu địa phương Tạo nhu cầu CLTS + CLTS + Tăng cường cung ứng vệ sinh • CLTS • Tập huấn thợ xây tăng cường ch̃i cung ứng • Tạo nhu cầu • Phát triển thị trường VS Tiếp thị vệ sinh Sử dụng tiếp thị xã hội thương mại để thúc đẩy vệ sinh • Nghiên cứu thị trường • Phát triển sản phẩm phù hợp • Phát triển kinh doanh khu vực kinh tế tư nhân • Tạo nhu cầu • Phát triển thị trường VS OBA Các chế hỡ trợ tài thơng qua gói thưởng CLTS PforR Cơ chế giải ngân theo kết đầu (số nhà tiêu xây mới, xã đạt VSTX ) •Hỡ trợ dựa kết đầu •Xác minh kết thực • Hỡ trợ dựa kết đầu • Xác minh kết thực • Chỉ số giải ngân liên kết cấp nước vệ sinh •Chính sách, thể chế •Họp nhóm •Phát triển thị trường VS • Chính sách, thể chế • Phát triển thị trường VS CHOBA - WASHOBA      Sự quan tâm vào quyền địa phương cấp; huy động tốt nguồn lực khác địa phương Tăng tính chủ động: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát nâng cao lực quan/ cán thực Nâng cao tính trách nhiệm đơn vị thực hiện: Gắn số liên kết cấp nước vệ sinh  gắn kết trách nhiệm bên tham gia  đảm bảo chương trình có tính bền vững cao Tiếp cận với nhóm người nghèo (nhóm đối tượng khó khăn nhất) Tỷ lệ nhà tiêu HVS tăng lên nhanh (là tỷ lệ tăng kiểm chứng hệ thống giám sát trả thưởng KQ đầu thực minh bạch xác) Hiệu tăng tỷ lệ nhà tiêu HVS tỉnh thực CHOBA - WASHOBA 70% Before June 2012 From July 2012 to Aug 2015 25.00% 22.091% 60% 20.00% 50% 40% 22.222% 25.825% 18.790% 18.667% 7.280% 22.663% 30% 20% 10% 16.247% 10.417% 10.915% 38% 33% 31% 24% 31% 32% 36.120% 23% Trà Vinh CHOBA sau năm thực 15.00% 13.390% 10.00% 0% Ninh Thanh Hà Quảng Tiền Hải Tĩnh Bình Giang Dương Bình Hóa 18.436% Đồng Tháp 5.00% 00% Thai Bac Giang Binh Dinh Ben Tre Nguyen WASHOBA sau năm (tháng 1/2014 – 8/2015) 27 Đóng vai trò việc thúc đẩy vệ sinh nông thôn thông qua mạng lưới y tế từ TW – thơn ấp Chính quyền địa phương - Cơng tác viên; - Dịch vụ cung ứng vệ sinh Mạng lưới y tế Mạng lưới Hội Phụ nữ Ngân hàng sách xã hội 28 ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VỆ SINH THEO ĐỊA BÀN Địa bàn với tỷ lệ % HGĐ có nhà tiêu HVS Dưới 30% Từ 30-50% 50% - 65% Trên 65% ++++ +++ ++ + ++++ ++++ ++ + ++++ +++ +++ ++ Hỗ trợ kỹ thuật nhà tiêu ++++ ++++ +++ ++ Ngân sách ++++ +++ + Chính sách Tăng cường mơ hình thúc đẩy vệ sinh hiệu Truyền thơng BCC + Thị trường vệ sinh, vay vốn NHCS • Những địa bàn có tỷ lệ nhà tiêu HVS 65% thực giải pháp để trì tăng tự nhiên tỷ lệ nhà tiêu HVS NHU CẦU • Trong bối cảnh NTP kết thúc, nguồn lực thúc đẩy vệ sinh Chính phủ chủ yếu từ Chương trình MTQG Nơng thơn mới, Chương trình nhân rộng vệ sinh cấp nước dựa kết đầu 21 tỉnh • Tiếp tục trì nhân rộng mơ hình OBA, WASHOBA địa bàn có tỷ lệ nhà tiêu HVS thấp • Bên cạnh đạo triển khai, Bộ Y tế cần hỗ trợ kỹ thuật: o Xây dựng sách, thể chế vệ sinh bối cảnh o Nâng cao lực cho cán tuyến huyện, xã y tế sở thực công tác vệ sinh nông thôn o Theo dõi, giám sát, trì bền vững kết đầu đạt o Học tập, chia sẻ kinh nghiệm khen thưởng để nhân rộng 30 Trân trọng cảm ơn! Nhà tiêu hỗ trợ Nhà tiêu tự xây dựng 31
- Xem thêm -

Xem thêm: VỆ SINH NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM, VỆ SINH NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay